ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت بازرگانی و با عنوان ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران در ۹۷ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران:

بيمه ي عمر به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري و همچنين، به منظور غلبه بر مشكلات ناشي از مرگ سرپرست خانواده و پيري و كهولت است. در بسياري از كشورها با بيمه هاي عمر، منبع مالي عظيمي دركل جامعه از حق بيمه هاي گرفته شده به دست مي آيد كه ميتوان براي توسعه ي خود صنعت بيمه و يا ديگر بخش ها و خدمات رساني بيشتر استفاده كرد . با وجود پيشرفت همه جانبه ي اين بيمه در كشورهاي توسعه يافته و حتي بسياري از كشورهاي در حال توسعه، محصولات بيمه ي عمر كه نياز مبرم زندگي امروز است، در سبد مصرفي خانواده هاي ايراني جايگاه مطمئني به دست نياورده است.

پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بيمه ي عمر را بررسي ميكند و مطالعه اي ميداني است كه جامعه ي آماري آن شهرستان رشت است. در اين راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده هاي پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوري و از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد . يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه فرضيه ها تاييد شد به اين معني كه عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نيز تاييد گرديد.

 

اهميت و ضرورت

يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي صنعت بيمه در دنيا سهم فعاليت هاي بيمه هاي عمر از بازار بيمه است سهم بيمه عمر از بازار بيمه در ايران به دليل سطح بالاي تورم پايين بودن در آمد سرانه و فعاليت كم موسسات در سال هاي گذشته هيچ گاه حدود ۱۰% نبوده است حركت صنعت بيمه براساس اين روند ، سهمي حدود ۱۰% از كل حق بميه هاي بازار را تا سال ۱۳۹۲ رقم خواهد زد و با فرضي خوشبينانه تا سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵% افزايش خواهد يافت .

سرانه حق بيمه عمر در ايران با سطح جهاني اختلاف چشم گيري دارد ، به گونه اي  كه سطح جهاني آن در سال ۲۰۰۰ معادل ۱/ ۲۵۲ دلار و در ايران تنها ۲/۱ دلار بوده است به اين معنا كه درآن سال ، حق بيمه سرانه در دنيا حدود ۲۱۱ برابر كشور ايران بود در سال ۲۰۰۸ ، اگر چه سرانه حق بيمه عمر در ايران نسبت  به سال ۲۰۰۰ رشد ۱۵۸% را تجربه كرد و به رقم ۱/ ۳ دلار رسيد اما در مقايسه با وضعيت جهاني بسيار اندك بود ، زيرا در آن سال نيز سرانه حق بيمه عمر در دنيا حدود ۱۲۰ برابر ايران بود. در تحليل وضعيت بيمه عمر نسبت به كل اقتصاد ، ضريب نفوذ بيمه عمر ، معياري شناخته شده است اين شاخص در سطح جهان در سال ۲۰۰۰ حدود ۴۹ برابر ايران بوده است كه اين نسبت در سال ۲۰۰۸ ، به ۵۹ برابر رسيده است. ضريب نفوذ اندك براي بيمه عمر در ايران ( ۰۷/۰ در سال ۲۰۰۸ ) حركت بسيار كند اين رشته بيمه اي را در مقايسه با كل اقتصاد كشور نشان مي دهد . بنابراين ، ضروري است تا در زمينه علت عدم استقبال از بيمه عمر از سوي افراد و عوامل موثر بر تقاضاي بيمه عمر بررسي هاي لازم صورت گيرد . با توجه به وجود ظرفيت ها و قابليت هاي گسترده دركشور عرضه گسترده بيمه هاي عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعي با موانع بسياري روبرو است.

 

اهداف پژوهش

اهداف اصلي

۱-  سنجش عوامل اجتماعي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

۲-سنجش عوامل اقتصادي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

 

اهداف فرعي

  • سنجش ميزان تاثيرسطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر
  • سنجش ميزان تاثير عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر
  • ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به تقاضا بيمه عمر اثر گذار است

 پرسش های تحقیق

پرسش های اصلی

۱- آیا عوامل اجتماعی بر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر تأثیر دارد؟

۲- آیا عوامل اقتصادی بر میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر تأثیر دارد؟

پرسش های فرعی

۱- آیا سطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است؟

۲- آیا قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است؟

۳- آیا عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به بيمه‎هاي عمر اثر گذار است؟

۴- آیا ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است؟

 

فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی

۱-  بررسی تاثیر عوامل اجتماعي بر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

۲-بررسی تاثیر عوامل اقتصادي بر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

 

فرضيات فرعي

  • سطح پايين درآمد بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است
  • قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليتهاي سرمايه گذاري بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است
  • عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و يا حمايت دولت بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است
  • ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و درمان بر ميزان تمايل به بيمه هاي عمر اثر گذار است

 

 

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۲

۱-۲) بیان مسئله. ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

۱-۴) اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴-۱) اهداف اصلی تحقیق.. ۵

۱-۴-۲) اهداف فرعی تحقیق.. ۵

۱-۵) چارچوب نظری ۵

۱-۶) پرسش های تحقیق ۶

۱-۶-۱) پرسش های اصلی تحقیق ۶

۱-۶-۲) پرسش های فرعی تحقیق ۷

۱-۷) فرضیه های تحقیق ۷

۱-۷-۱) فرضیه های اصلی تحقیق ۷

۱-۷-۲) فرضیه های فرعی تحقیق ۷

۱-۸) تعاريف نظري و عملياتي متغير هاي تحقيق ۸

۱-۸-۱) سطح درآمد و بيمه عمر. ۸

۱-۸-۲) مقايسه بيمه عمر و ديگر روش هاي سرمايه گذاري ۸

۱-۸-۳ ) ترويج  و شناساندن بيمه عمر در كنار حمايت هاي دولت ۹

۱-۹) قلمرو تحقیق ۱۱

۱-۹-۱) قلمرو موضوعی.. ۱۱

۱-۹-۲) قلمرو مکانی.. ۱۱

۱-۹-۳) قلمرو زمانی.. ۱۱

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری

۲) مقدمه. ۱۳

۲-۱-۱) تعریف بیمه. ۱۵

۲-۱-۲) ریشه لغوی بیمه ۱۹

۲-۱-۳) انواع بیمه ۲۰

۲-۱-۴) مفهوم بیمه عمر. ۲۰

۲-۱-۵)  تاریخچه بیمه عمر. ۲۱

۲-۱-۶) تاریخچه ای از صنعت بیمه در ایران و جهان ۲۳

۲-۱-۷) تاریخچه بیمه های بازرگانی در ایران ۲۶

۲-۱-۸) نگاهي به تاريخچه بيمه عمر در ايران. ۲۷

۲-۱-۹) عوامل موثر بر بيمه عمر ۲۷

۲-۱-۱۰) موانع پيش روي توسعه بيمه هاي عمر در ايران   ۲۸

۲-۱-۱۰-۱) عوامل اقتصادي : ۲۸

۲-۱-۱۰-۲) عوامل ساختاري   ۲۸

۲-۱-۱۰-۳)  عوامل اجتماعي   ۲۹

۲-۱-۱۰-۴) عوامل فرهنگي    ۲۹

۲-۱-۱۱) جايگاه بيمه عمر در اقتصاد كشور   ۲۹

۲-۱-۱۲) تحليل تاثير تورم و تقاضاي بيمه عمر   ۳۰

۲-۱-۱۲-۱) راهكارهاي متداول خنثي سازي اثر تورم در بيمه نامه هاي عمر: ۳۰

۲-۱-۱۳)  تحليل تاثير بار تكفل و تقاضاي بيمه عمر   ۳۳

۲-۱-۱۴)  تحليل تاثير سطح درآمد و بيمه عمر   ۳۴

۲-۱-۱۵) تحليلي بر تاثير ديگر روش هاي سرمايه گذاري و تقاضاي بيمه عمر ۳۶

۲-۱-۱۶) فعاليت هاي ترويجي بيمه عمر. ۳۸

بخش دوم : پیشینه تحقیق

۲-۲-۱) تحقیقات داخلی ۴۱

۲-۲-۲) تحقیقات خارجی.. ۴۴

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۴۸

۳-۲) فرآيند اجراي تحقيق.. ۴۸

۳-۳) روش تحقيق.. ۴۹

۳-۴) جامعه ی آماری.. ۴۹

۳-۵) حجم نمونه و برآورد آن. ۵۰

۳-۶) روش گرد آوری اطلاعات… ۵۰

۳-۷) ابزار اندازه گیری.. ۵۱

۳-۷-۱) پرسشنامه جهت اندازه گيري عوامل اقتصادي و اجتماعي (متغير مستقل) ۵۱

۳-۷-۲) پرسشنامه جهت اندازه گیری تمايل براي تقاضاي بيمه عمر (متغیر وابسته) ۵۱

۳-۸ تعيين روايي پرسشنامه. ۵۲

۳-۹) اعتبار و پايايي (اعتبار پذيري) پرسشنامه. ۵۲

۳-۷ ) روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ۵۳

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

۴-۱) مقدمه. ۵۶

۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: ۵۶

۴-۳) توصیف متغیرهای تحقیق   ۵۹

۴-۴) آزمون فرضیات تحقیق: ۶۶

۴-۴-۱) فرضیه های اصلی ۶۶

۴-۴-۲) فرضیه های فرعی ۶۷

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۵-۱ ) مقدمه. ۷۱

۵-۲) نتایج آمار توصیفی.. ۷۱

۵-۳) نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش… ۷۲

۵-۴) پيشنهادات مبتني بر نتیجه آزمون فرضيات پژوهش ۷۴

۵-۵ ) پيشنهادات برای محققين آتي ۷۵

۵-۶) محدوديتهاي تحقيق.. ۷۵

منابع  و ماخذ ۷۷

ضمائم ۸۱

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱) نماگرهاي جمعيت كشور در سال هاي ۸۵-۱۳۶۵ ۳۳

جدول ۲-۲) نماگرهاي جواني و سالمندي جمعيت كشور در سالهاي ۸۵- ۱۳۶۵٫ ۳۳

جدول ۲-۳) برآورد جمعيت كشور در سالهاي ۸۸- ۱۳۸۴ ۳۴

جدول ۳-۱) توزيع  سوالات پرسشنامه. ۵۲

جدول۳-۲) آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق.. ۵۳

جدول۴-۱) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان. ۵۶

جدول۴-۲) توصیف سن پاسخ دهندگان. ۵۷

جدول۴-۳) توصیف تحصيلات پاسخ دهندگان. ۵۸

جدول۴-۴) توصیف متغیر درآمد پايين.. ۵۹

جدول۴-۵) توصیف متغیر قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري  ۶۰

جدول۴-۶) توصیف متغیر عوامل اقتصادي.. ۶۱

جدول۴-۷) توصیف متغیر عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت        دولت ۶۲

جدول۴-۸) توصیف متغیر ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين اجتماعي و      درمان ۶۳

جدول۴-۹) توصیف متغیر عوامل اجتماعي ۶۴

جدول۴-۱۰) توصیف متغیر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر ۶۵

جدول۴-۱۱) آزمون رگرسيون بين عوامل اجتماعي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر ۶۶

جدول۴-۱۲) آزمون رگرسيون بين عوامل اقتصادي و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر ۶۶

جدول۴-۱۳) آزمون رگرسيون بين سطح پايين درآمد و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر. ۶۷

جدول۴-۱۴) آزمون رگرسيون بين قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه گذاري و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر ۶۷

جدول۴-۱۵) آزمون رگرسيون بين عدم فرهنگ سازي در جامعه و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه         عمر ۶۸

جدول۴-۱۶) آزمون رگرسيون بين ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه      عمر ۶۹

 

فهرست نمودارها

نمودار۴-۱) نمودار دایره ای جنسيت پاسخ دهندگان ۵۶

نمودار۴-۲) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان ۵۷

نمودار۴-۳) نمودار میله ای تحصيلات پاسخ دهندگان. ۵۸

نمودار۴-۴) هیستوگرام  متغیر درآمد پايين.. ۵۹

نمودار۴-۵) هیستوگرام  متغیر قابل رقابت نبودن بيمه هاي عمر سنتي با ساير فعاليت هاي سرمايه      گذاری ۶۰

نمودار۴-۶) هیستوگرام  متغیر عوامل اقتصادي ۶۱

نمودار۴-۷) هیستوگرام  متغیر عدم فرهنگ سازي در جامعه از طريق رسانه هاي جمعي و با حمايت  دولت ۶۲

نمودار۴-۸) هیستوگرام  متغیر ناآشنايي مردم با بيمه هاي عمر و مترادف دانستن آنها با بيمه تامين   اجتماعی و درمان ۶۳

نمودار۴-۹) هیستوگرام  متغیر عوامل اجتماعي ۶۴

نمودار۴-۱۰) هیستوگرام  متغیر ميزان تمايل براي تقاضاي بيمه عمر ۶۵

  

فهرست اشکال

شکل ۱ –۱ ) مدل تحلیلی تحقيق – تاثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر۶

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0