تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک  در ۱۶۶ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک:

هدف این پژوهش تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک برای سازمانهای درگیر در توسعه ی شهرستانهای رستم و ممسنی در استان فارس می باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل متخصصان و خبرگان آشنا به وضعیت شهرستان های رستم و ممسنی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا مي باشد. جامعه ی آماری پژوهش متشکل از متخصصان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های مذکور که آشنایی کاملی با وضعیت شهرستان های مورد مطالعه دارند، می باشند.  جهت تدوین و سنجش رابطه ی علت و معلولی استراتژی ها با یکدیگر ۶  نفر از  متخصصان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه های موثر در توسعه ی منطقه ای که آشنایی کاملی با وضعیت شهرستان های مورد مطالعه دارند، انتخاب گردبدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی محقق ساخته است. روش گردآوری داده ها در این پژوهش، دربرگیرنده ی روشهای کتابخانه ای، میدانی و پیمایشی می باشد. روش کتابخانه ای به منظور مطالعه و گردآوری ادبیات موضوعی و بررسی پیشینه مورد استفاده قرار می گیرد. روش میدانی به منظور تکمیل و تایید عوامل موثر بر تلفیق استراتژی های توسعه ی منطقه ای به کار گرفته شده و در پایان نیز جهت جمع آوری داده های مورد نیاز، پیمایشی بر روی جامعه ی آماری انجام گرفته است.

یافته های پژوهش نشان داد که بین استراتژی های تدوین گردیده برای سازمانهای دخیل در توسعه ی منطقه ای در محدوده ی مورد مطالعه، روابط علی و معلولی معناداری وجود دارد. بطوریکه استراتژی  بازاریابی و توسعه گردشگری و مراکز آموزش عالی بر سه استراتژی توسعه ی صنایع تولیدی و تبدیلی، توسعه ی کشاورزی علمی و استراتژی بازاریابی توریسم پزشکی و توسعه ی بهداشتی – درمانی تاثیرگذار است. از طرفی سه استراتژی توسعه ی صنایع تولیدی و تبدیلی،  بازاریابی و توسعه گردشگری و مراکز آموزش عالی و توسعه ی کشاورزی علمی بر روی یکدیگر دارای تاثیر متقابل هستند. در نهایت استراتژی بازاریابی و توسعه گردشگری و مراکز آموزش عالی بر استراتژی بازاریابی توریسم پزشکی و توسعه ی بهداشتی – درمانی تاثیرگذار است.

واژه هاي کليدي: توسعه ی منطقه ای ، تدوین استراتژی، قابلیت های پویا، همکاری استراتژیک.

 

اهميت و ارزش پژوهش

هر سازمان برای اطمینان از موفقیت خود در بلندمدت نیازمند برنامه ریزی صحیح و مبتنی بر اطلاعات دقیق می باشد. از طرفی اطلاعات دقیق برای تصمیم گیری محدود به اطلاعات درونی سازمان نبوده و شناخت تهدیدها و فرصت های محیط اطراف نیز نقش انکارناپذیری در اتخاذ تصمیم صحیح دارد. بنا بر دلایل زیر تدوین و تلفیق استراتژی های مربوط به سازمان های دخیل در توسعه ی منطقه ای در هنگام اجرای استراتژی مفید بوده است و لذا انجام این پژوهش از اهمیت به سزایی برخوردار است، بویژه اینکه سوابق پژوهشی مشابهی نیز یافت نمی شود:

  • SWOT بعنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل اثربخش برای بررسی محیط های درونی و بیرونی سازمانها به منظور دست یابی به نگرشی سیستماتیک و پشتیبانی شرایط تصمیم گیری استفاده می شود. در پژوهش هایی که تاکنون در زمینه ی موضوع مورد بررسی صورت گرفته است با تدوین استراتژی های صورت گرفته به ترتیب اولویت یکی از استراتژی ها که مهم تر شناخته شده است اجرا می گردد و اجرای سایر استراتژی ها مورد غفلت قرار می گیرد. استفاده از رویکرد همکاری استراتژیک باعث می گردد تا به نقش مکملی که استراتژی ها برای یکدیگر ایفا می کنند توجه شود و اجرای سایر استراتژی های در اولویت قرار نگرفته نیز مورد توجه باشد.
  • درصورت بکارگیری صحیح SWOT از این ابزار می توان برای فرموله کردن استراتژی به منظور افزایش کارایی سازمان استفاده کرد، زیرا که هر سازمان دارای نقاط ضعف، قوت، تهدید یا فرصتی می باشد که استراتژی های مختلف بر اساس آن تدوین می گردد. به کار بردن استراتژی های مختلف با توجه به رویکرد قابلیت های پویا سبب می شود تا همه ی نقاط قوت ها و فرصت ها برای پوشش دادن همه ی نقاظ ضعف و تهدیدها مورد توجه قرار گیرند.
  • با تلفیق استراتژی های بین سازمانی، سازمانهای دخیل در این همکاری می توانند نسبت به تغییرات محیطی واکنش مناسب تری نشان دهند و علاوه بر اینکه رقیبی برای یکدیگر محسوب نمی شوند، با تشکیل یک ائتلاف استراتژیک زمینه ی تاثیرگذاری بر محیط اطراف و تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر محیط و …را فراهم نمایند.
  • تدوین و تلفیق استراتژی های بین سازمانی با استفاده از رویکرد همکاری استراتژیک و قابلیت های پویا علاوه بر اینکه عاملی جهت بهره برداری از همه ی استراتژی های طراحی شده برای منطقه ی مورد بررسی است، باعث می شود که بتوان حداکثر استفاده را از نقاط قوت و فرصت ها صورت داد، حداکثر نتایج تزایدی حاصل شود و همچنین نقاط ضعف و تهدیدهای موجود نیز پوشش داده شود.

 

فهرست مطالب پایان نامه تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی

فصل اول : کليات پژوهش

۱-۱- مقدمه          ۲

۱-۲- شرح و بيان مسئله پژوهش       ۳

۱-۳- اهميت و ارزش پژوهش          ۶

۱-۴- اهداف پژوهش          ۶

۱-۵- کاربرد نتايج پژوهش  ۷

۱-۶- پرسش هاي پژوهش   ۸

۱-۷-  قلمرو پژوهش          ۸

۱-۸-  اصطلاحات ۸

۱-۹- خلاصه فصل اول      ۹

فصل دوم : ادبيات و پيشينه پژوهش

۲ -۱- مقدمه         ۱۰

۲-۲- توسعه ی منطقه ای     ۱۱

۲-۳-تدوین استراتژی          ۱۲

۲-۴- قابلیت های پویا         ۱۴

۲-۴-۱- ابعاد قابلیت های پویا           ۱۹

۲-۵-  همکاری استراتژیک  ۲۲

۲-۶- پیشینه ی پژوهش       ۲۵

۲-۶-۱-پژوهش های داخلی  ۲۵

۲-۶-۲-پژوهش های خارجی            ۲۷

۲-۷- خلاصه فصل            ۲۹

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه     ۳۱

۳-۱- روش پژوهش           ۳۲

۳-۲- جامعه آماري ۳۲

۳-۳- شيوه نمونه­ گيري و حجم نمونه   ۳۲

۳-۴- روشهاي جمع‌آوري داده ها       ۳۳

۳-۴-۱- اجزاي پرسشنامه    ۳۴

۳-۵- ابزار تجزیه و تحلیل   ۳۴

۳-۶- تکنیک دیمتل            ۳۵

۳-۶-۱-مزایای تکنیک دیمتل            ۳۶

۳-۶-۲-تصمیم گیری به روش دیمتل   ۳۶

۳-۶-۳-  روش دیمتل فازی  ۳۶

۳-۷- خلاصه فصل            ۴۰

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- مقدمه……..   ۴۱

۴-۲-  يافته­هاي توصيفي     ۴۲

۴-۲-۱-  توزيع فراواني متغير جنسيت در نمونه ۴۲

۴-۲-۲-  توزيع فراواني متغير وضعيت تاهل پاسخ‌دهندگان در نمونه           ۴۲

۴-۲-۳- توزيع فراواني متغير سن پاسخ‌دهندگان در نمونه  ۴۲

۴-۲-۴-  توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات در نمونه ۴۳

۴-۳- یافته های مبتنی بر پرسش های پژوهش ………………  ۴۳

۴-۳-۱- یافته های مبتنی بر پرسش اول……….  ۴۳

۴-۳-۲- یافته های مبتنی بر پرسش دوم           ۴۴

۴-۳-۳-  یافته های مبتنی بر پرسش سوم          ۴۵

۴-۳-۴-  یافته های مبتنی بر پرسش چهارم       ۴۵

۴-۳-۵-  یافته های مبتنی بر پرسش پنجم         ۴۶

۴-۳-۶-  یافته های مبتنی بر پرسش ششم         ۴۸

۴-۳-۷-  یافته های مبتنی بر پرسش هفتم          ۵۲

۴-۳-۸-  یافته های مبتنی بر پرسش هشتم         ۵۶

۴-۳-۹-  یافته های مبتنی بر پرسش نهم           ۵۹

۴-۳-۱۰-  یافته های مبتنی بر پرسش دهم        ۶۳

۴-۳-۱۱-  یافته های مبتنی بر پرسش یازدهم    ۶۷

۴-۳-۱۲-  یافته های مبتنی بر پرسش دوازدهم   ۷۰

۴-۴-  يافته هاي جانبي پژوهش…………  ۷۴

۵-۴- خلاصه فصل            ۷۵

 

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهاد ها

۵-۱- مقدمه          ۷۶

۵-۲- خلاصه فصول          ۷۷

۵-۳- تحلیل يافته هاي پژوهش          ۷۷

۵-۳-۱-تحلیل يافته هاي مبتني بر پرسش اول تا پنجم       ۷۷

۵-۳-۲-تحلیل يافته هاي مبتني بر پرسش ششم    ۷۷

۵-۳-۳- تحلیل يافته هاي مبتني بر پرسش هفتم   ۷۸

۵-۳-۴- تحلیل يافته هاي مبتني بر پرسش هشتم  ۷۹

۵-۳-۵- تحلیل يافته هاي مبتني بر پرسش نهم    ۸۰

۵-۳-۶- تحلیل يافته هاي مبتني بر پرسش دهم    ۸۰

۵-۳-۷- تحلیل يافته هاي مبتني بر پرسش یازدهم            ۸۱

۵-۳-۸- تحلیل يافته هاي مبتني بر پرسش دوازدهم          ۸۲

۵-۴- محدوديت هاي پژوهش            ۸۲

۵-۵- پيشنهادهاي کاربردي پژوهش    ۸۳

۵-۶- پيشنهادات به پژوهشگران آتي    ۸۴

۵-۷- خلاصه پژوهش        ۸۵

پيوست : پرسشنامه ۸۶

منابع      ۹۰

 

 

فهرست شکل ها

شکل ۲-۱- وابستگی درونی میان عوامل SWOT          ۱۴

شکل ۲-۲: اجزاء اصلی قابلیت های پویا          ۲۲

شکل ۴-۱: الگوریتم پیشنهادی           ۴۸

شکل ۴-۲: تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بين ابعاد برای چهار استراتژی اصلی   ۵۱

شکل ۴-۳: تأثيرگذاري و تأثیرپذيري بين ابعاد برای دو استراتژی SO و WO بصورت ترسیمی           ۵۵

شکل ۴-۴ : تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بين ابعاد برای دو استراتژی SO و ST بصورت ترسیمی ۵۸

شکل ۴-۵: ميزان اهميت و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بين شاخص­هاي دو استراتژی  SO و  WT           ۶۲

شکل ۴-۶: نمودار اهميت و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري برای دو استراتژی WO و ST 66

شکل ۴-۷: ميزان اهميت و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري برای دو استراتژی WO و WT 69

شکل ۴-۶: ميزان اهميت و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري برای دو استراتژی ST  و WT  ۷۳

 

 

فهرست جدول ها

جدول ۱-۱: توسعه در شهرستان‌ های رستم و ممسنی و رتبه آن‌ در استان      ۳

جدول ۲-۱: تعییر پارادایم سیاست ناحیه ای       ۱۲

جدول ۲-۲: تعاریف قابليت پويا         ۱۶

جدول ۲-۳: تحقيقات مرتبط با شناسايي قابليت پويا در سازمان       ۱۶

جدول ۲-۴: متغیرهای اصلی قابلیت پویا………………………………          ۱۸

جدول ۲-۵: مزایای همکاری استراتژیک و زیرمجموعه ها          ۲۴

جدول ۲-۵: مزایای همکاری استراتژیک و زیرمجموعه ها          ۲۴

جدول ۳-۱: معادل گزینه های زبانی………………………………   ۳۴

جدول ۴-۲: توزيع فراواني متغير جنسیت در نمونه         ۴۲

جدول ۴-۲: توزيع فراواني متغير وضعيت تاهل پاسخ دهندگان در نمونه       ۴۲

جدول ۴-۳: توزيع فراواني متغير سن پاسخ دهندگان در نمونه        ۴۲

جدول۴ -۴:  توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات در نمونه         ۴۳

جدول۴-۵: معیارها و شاخص های مربوط به هر معیار   ۴۷

جدول ۴-۶: مقیاس های زبانی فازی   ۴۹

جدول ۴-۷: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای چهار استراتژی اصلی            ۴۹

جدول ۴-۸: نرمال شده ی ماتریس تاثیر مستقیم فازی برای چهار استراتژی اصلی      ۴۹

جدول ۴-۹: ماتریس تاثیر کل فازی برای چهار استراتژی اصلی    ۵۰

جدول ۴-۱۰: ماتریس دیفازی شده (اعداد قطعي) برای چهار استراتژی اصلی ۵۰

جدول۴- ۱۱: اهمیت و تأثيرگذاري ابعاد (اعداد قطعي) برای چهار استراتژی اصلی     ۵۱

جدول ۴-۱۲ : ابعاد تاثیرگذار و تاثیرپذیر برای چهار استراتژی اصلی         ۵۲

جدول ۴-۱۳: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و WO     ۵۲

جدول ۴-۱۴ : حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و WO   ۵۳

جدول ۴-۱۵ : ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی SO و WO        ۵۳

جدول ۴-۱۶ : ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی  SO و WO           ۵۳

جدول ۴-۱۷: اهميت و تأثيرگذاري ابعاد (اعداد قطعي)     ۵۴

جدول ۴-۱۸: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی SO و WO    ۵۵

جدول ۴-۱۹: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی  SO و ST      ۵۶

جدول ۴-۲۰: نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO و ST  ۵۶

جدول ۴-۲۱: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی SO و ST           ۵۷

جدول ۴-۲۲: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی SO و ST   ۵۷

جدول ۴-۲۳: اهميت و تأثيرگذاري ابعاد (اعداد قطعي)     ۵۸

جدول ۴-۲۴: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر         ۵۹

جدول ۴-۲۵: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی SO  و  WT    ۶۰

جدول ۴-۲۶: نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی  SO و  WT          ۶۰

جدول ۴-۲۷: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی  SO و  WT        ۶۰

جدول ۴-۲۸: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی  SO و  WT            ۶۱

جدول ۴-۲۹: ميزان اهميت و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بين ابعاد برای دو استراتژی  SO و  WT          ۶۲

جدول ۴-۳۰: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی  SO و  WT   ۶۳

جدول ۴-۳۱: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO و ST      ۶۴

جدول ۴-۳۲: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO و ST     ۶۴

جدول ۴-۳۳: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی WO و ST          ۶۴

جدول ۴-۳۴: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی WO و ST  ۶۵

جدول ۴-۳۵: ميزان اهميت و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري برای دو استراتژی WO و ST           ۶۵

جدول ۴-۳۶: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی WO و ST     ۶۶

جدول ۴-۳۷: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO  و WT   ۶۷

جدول ۴-۳۸: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی WO  و WT  ۶۷

جدول ۴-۳۹: ماتریس تاثیر کل فازی برای دو استراتژی WO  و WT       ۶۸

جدول ۴-۴۰: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی WO  و WT           ۶۸

جدول ۴-۴۱: ميزان اهميت و تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بين ابعاد برای دو استراتژی WO  و WT         ۶۹

جدول ۴-۴۲ ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی WO  و WT   ۷۰

جدول ۴-۴۳: ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی ST و WT      ۷۱

جدول ۴-۴۴: حالت نرمال شده ی ماتریس فازی تاثیر مستقیم برای دو استراتژی ST و WT     ۷۱

جدول ۴-۴۵: ماتریس تاثیر کل فازی منتج از  ماتریس تاثیر مستقیم فازی برای ST و WT      ۷۱

جدول ۴-۴۶: ماتریس دی فازی شده به مقادیر  قطعی برای دو استراتژی ST و WT   ۷۲

جدول ۴-۴۷: ميزان اهميت، تأثيرگذاري و تأثيرپذيري بين ابعاد برای دو استراتژی ST و WT  ۷۲

جدول ۴-۴۸: ابعاد تاثیرگذار و تاثیر پذیر برای دو استراتژی ST  و WT    ۷۳

جدول ۴-۴۹: اولویت استراتژی ها جهت اجرا از لحاظ اهمیت        ۷۵

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0