بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مديريت بازرگاني در گرایش مالی  و با عنوان بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران  با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران :

يكی از نكات مهمی كه همواره در مورد بازارهای سرمايه یا بورس های اوراق بهادار مطرح می گردد، بحث كارايی بازار می باشد كه بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قيمت سهام منعكس می نمايد. يكی از مهمترين عوامل در تصميم گيری صحيح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد تصميم گيرنده در بر خواهد داشت از سوی ديگر نوع و چگونگی دستيابی به اطلاعات نيز حائز اهميت است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیراندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۹۸ شرکت در طی دوره زمانی (۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱) است. روش های آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، رگرسیون چندگانه و ضرایب همبستگی می باشد که این آزمون ها به کمک نرم افزارهایEXCEL  و SPSS انجام شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت بدون در نظر گرفتن اندازه شرکت رابطه مستقیم (مثبت) و معنادار وجود دارد ولی با لحاظ کردن اندازه شرکت در نتایج تحقیق تغییر قابل توجه ای ایجاد می شود به طوری که رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک و متوسط مستقیم ومعنادار است ولی در شرکتهای بزرگ رابطه معکوس و معناداری برقرار می باشد.

واژه های کلیدی: تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعاتی، اندازه شرکت.

 

اهداف تحقیق

اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن بکار می رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های تحقیق می باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز استفاده کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. تحقیق حاظر به بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت می پردازد که نتایج حاصله از این تحقیق می تواند مورد استفاده سرمایه گذاران، مدیران و سایر استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این تحقیق می تواند زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی باشد.

حضور سرمایه گذاران نهادی، از جمله سازمان های بزرگ دولتی و موسسات مالی در بازار سرمایه این سؤال را در ذهن ایجاد می کند که آیا ساختار مالکیت می تواند در جهت ارائه اطلاعات مالی با کیفیت بالا که موجب کاراتر شدن بازار و تصمیم گیری های بهتر استفاده کنندگان صورت های مالی و در نتیجه تخصیص بهتر سرمایه به صنایع با ارزش افزوده بالاتر می شود، مؤثر باشد و یا اینکه باید تغییراتی در نحوه تخصیص سرمایه بین سهامداران مختلف، مخصوصاً نهادها، سازمان ها و شرکتهای بزرگ صورت گیرد؟

نتایج این تحقیق می تواند به ما کمک کند تا به پرسش فوق پاسخ دهیم و به این درک برسیم که آیا لازم است برای دستیابی به بازاری کاراتر تغییراتی در ساختار مالکیت شرکتها ایجاد کنیم و حتی محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری طبقات خاصی از سهامداران در نظر بگیریم؟ در سال های اخیر ساختار مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکتها، از جمله کیفیت سود به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. با این حال، تاثیر نظام راهبردی شرکتی بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها هنوز به خوبی بسط نیافته و مورد توجه قرار نگرفته است.

به طور کلی اهداف این تحقیق به شرح زیر می باشد:

بررسی تأثیر سطح تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتها.

بررسی رابطه بین سطح تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای کوچک.

بررسی رابطه بین سطح تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای متوسط.

بررسی رابطه بین سیطح تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بزرگ.

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده…… ۱

فصل اول: كليات تحقیق.

۱-۱ مقدمه  ۴

۲-۱ بیان مسئله  ۵

۳-۱ چارچوب نظری و مدل تحقیق   ۷

۴-۱ فرضیه های تحقیق   ۹

۵-۱ اهداف تحقیق   ۹

۱-۵-۱ اهداف علمی   ۹

۲-۵-۱ اهداف کاربردی   ۱۰

۶-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق   ۱۱

۷-۱ تعریف واژه های تحقیق   ۱۲

فصل دوم : مروری بر ادبيات تحقيق.

۱-۲ مقدمه  ۱۶

بخش اول: ساختار مالکیت و تئوری ها ۱۸

۲-۲ ساختار مالکیت   ۱۸

۱-۲-۲ گروه بندی مالکیت   ۱۸

۲-۲-۲ مجزا سازی مالکیت از مدیریت   ۱۹

۳-۲-۲ عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت   ۲۱

۴-۲-۲ آیا ساختار مالکیت بر کارایی شرکت تأثیر دارند  ۲۲

۵-۲-۲ سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی   ۲۳

۳-۲ حاکمیت شرکتی   ۲۵

۱-۳-۲ مبانی نظری حاکمیت شرکتی   ۲۷

۲-۳-۲ تئوری نمایندگی   ۲۷

۳-۳-۲ تئوری هزینه معاملات   ۲۹

۴-۳-۲ تئوری ذی نفعان  ۳۱

۵-۳-۲ حاکمیت شرکتی در قوانین ایران  ۳۲

۶-۳-۲ اهداف حاکمیت شرکتی   ۳۲

۴-۲ بخش دوم: عدم تقارن اطلاعاتی   ۳۴

۱-۴-۲ شكل گيری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی   ۳۴

۲-۴-۲ ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازارهای سرمایه  ۳۵

۱-۲-۴-۲ مبانی نظری تفاوت قيمت پيشنهادی خريد و فروش اوراق بهادار  ۳۶

۲-۲-۴-۲ عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام  ۳۸

۳-۲-۴-۲ نظريه بازار كارای سرمايه  ۴۱

۵-۲ اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام  ۴۴

۶-۲ بخش سوم: اندازه شركت   ۴۷

۷-۲ بخش چهارم: پیشینه تحقیق   ۴۸

۱-۷-۲ پیشینه خارجی   ۴۸

۲-۷-۲ پیشینه داخلی   ۵۱

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق.

۱-۳ مقدمه  ۵۴

۲-۳ روش تحقیق   ۵۴

۳-۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری   ۵۵

۴-۳ حدود مطالعاتی   ۵۵

۱-۴-۳ قلمرو  مکانی تحقیق   ۵۶

۲-۴-۳ قلمرو زمانی تحقیق   ۵۶

۳-۴-۳ قلمرو موضوعی تحقیق   ۵۶

۵-۳ مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق   ۵۶

۱-۵-۳ متغیرهای مستقل   ۵۷

۲-۵-۳ متغیرهای وابسته  ۵۸

۳-۵-۳ متغیرهای تعدیل   ۵۸

۴-۵-۳ متغیر کنترل (اندازه شرکت) ۵۸

۶-۳ مدل آماری تحقیق به تفکیک فرضیه ها ۵۸

۱-۶-۳ مدل آماری فرضیه اصلی تحقیق   ۵۸

۷-۳ روش های جمع آوری اطلاعات   ۵۹

۸-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹

۱-۸-۳ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی   ۶۰

۲-۸-۳ آزمون همبستگی   ۶۰

۳-۸-۳ رگرسیون چندگانه  ۶۱

۴-۸-۳ آزمون نرمال بودن (کولموگروف – اسمیرنوف) ۶۲

۵-۸-۳ آزمون خود همبستگی (دوربین – واتسن) ۶۲

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده‌ها.

۱-۴ مقدمه‏ ۶۵

۲-۴ شاخص های توصیفی متغیرها ۶۵

۳-۴ روش آزمون فرضیه های تحقیق   ۶۶

۱-۳-۴ بررسی اعتبار مدل  ۶۷

۴-۴ بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته  ۶۸

۵-۴ نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق   ۶۸

۱-۵-۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق   ۷۰

۲-۵-۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق   ۷۲

۳-۵-۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق   ۷۴

فصل پنجم: نتيجه‌گيری و پيشنهادات.

۱-۵ مقدمه  ۷۹

۲-۵  نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق   ۷۹

۱-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق   ۷۹

۲-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق   ۸۰

۳-۲-۵ نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق   ۸۰

۳-۵ نتیجه گیری کلی تحقیق   ۸۱

۴-۵ پیشنهادهای تحقیق   ۸۱

۱-۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق   ۸۲

۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی   ۸۲

۵-۵ محدودیت های تحقیق   ۸۳

پیوست ها.

پیوست الف : جامعه مطالعاتی تحقیق   ۸۵

پیوست ب: خروجی های نرم افزار  ۹۳

منابع و ماخذ  ۱۰۴

الف: منابع فارسي   ۱۰۴

ب: منابع لاتین   ۱۰۹

ج: منابع اینترنتی   ۱۱۱

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0