تمرکززدایی و توانمندسازی آثار داستانی‌ تصویری : پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد رشته‌ زبان و ادبیات فارسی

تمرکززدایی و توانمندسازی آثار داستانی‌ تصویری : پایان‌نامه‌ی کارشناسی‌ارشد رشته‌ زبان و ادبیات فارسی

این بار با پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب با موضوع “ بررسی تطبیقی رابطه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی آثار داستانی‌ تصویری ”  در خدمت شما دانشجویان گرامی هستیم. در زیر چکیده ای از این پایان نامه ارزشمند آمده است که با خواندن آن به ارزش این پایان نامه رشته ادبیات عرب پی خواهید برد. همچنین برای برای دسترسی به فایل متن کامل پایان نامه رشته ادبیات فارسی ، می توانید از لینک زیر اقدام نمایید.

 

چکیده تمرکززدایی و توانمندسازی آثار داستانی‌ تصویری:

کتاب‌های داستانی‌تصویری رایج‌ترین گونه‌ی ویژه‌ی کودکان شمرده‌می‌شوند. هم‌چنین نظریه‌های بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی آثار داستانی‌ تصویری هر یک به دلیل ویژگی‌های بنیان‌فکنانه‌ی خود، چونان امکانِ حضورِ صدا‌های مستقل در متنی یگانه، درک زاویه‌دیدهای گوناگون در پیِ نوسانِ تمرکزِ ذهنی و جابه‌جاییِ حاشیه و مرکز در ساختار قدرتِ کودک/بزرگ‌سال، اهمیتی ویژه در ادبیات کودک می‌یابند که در ساختار کتاب‌های داستانی‌تصویری نسبت‌به دیگر ساختارها خوش‌تر می‌نشینند. بنابراین، پژوهشِ پیشِ رو، در تلاشی برای شناختِ ویژگی‌های هر سه نظریه، با توجه به رابطه‌ی برهم‌کنشانه‌ی آن‌ها، راهِ خود را به سوی ارائه‌ی الگویی تازه بازگذاشت. در این میان، پژوهش‌گر نگاهِ خود را در پیوند با نظریه‌ی معصویت و تجربه‌ی پیشنهادی خسرونژاد در زمینه‌ی فلسفه‌ی ادبیات کودک، بحث لذت و نیز روش‌های بازی در ادبیات کودک، قرارداد تا در کنارِ به‌آزمون‌بریِ آن‌ها، الگوی احتمالیِ خود را بارورتر سازد.

این پژوهش، ترکیبی از دو رویکرد تفسیری‌تجریدی و توصیفی‌تفسیری را برگزیده، نخست با روش تحلیل محتوای استقرایی از مقایسه‌ی تفسیریِ سه نظریه‌ی بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی، ترکیبِ آن با مفهوم لذت و روش بازی و هم‌چنین نظریه‌ی معصومیت و تجربه، به ارائه‌ی الگوی برهم‌کنش‌های بازی‌گوشانه‌ی دگرگون‌ساز دست‌یافته، سپس بر مبنای این الگو، با روش تحلیل محتوای قیاسی (رویکرد توصیفی) به تحلیل و مقایسه‌ی کتاب‌های داستانی‌تصویریِ هدفمندانه انتخاب‌شده‌ی احمدرضا احمدی، محمدرضا شمس، موریس سنداک و آنتونی براون پرداخته‌است.

در برایندِ خوانشِ کتاب‌ها بر اساس الگوی به‌دست‌آمده، محورهای برهم‌کنش، پرداخته‌تر و نظریه‌ی معصومیت و تجربه در بُعد معصومیتِ نظام‌دار بارورتر شد. ‌به‌نظرمی‌رسد در برهم‌کنشِ کلیدیِ تخیل و واقعیت، کتاب‌های خارجی نسبت‌به کتاب‌های ایرانی، ‌در ارائه‌ی افق‌های دگرگون‌ساز، نقشی کاراتر ایفاکرده‌، در خوانشی بازی‌گوشانه، لذت‌بخش‌ترند.

 

 اهميت و ضرورت پژوهش

آنان که در زمینه‌ی ادبیات و تصویرگری برای کودک و نوجوان قلم می‌زنند، دو آرمان را پیشِ چشم ترسیم‌می‌کنند: خلق جهانی زیباتر و بخردانه‌تر برای کودکان و نوجوانان با یاریِ خودِ آن‌ها؛ و هدیه‌ی لذتی هرچه بدیع‌تر به آن‌ها و خودِ آفرینش‌گران. حال منتقد و نظریه‌پرداز وظیفه‌ای سخت بردوش‌دارد که بخردانه‌تر و سنجیده‌تر، مسیرِ آفرینش‌گران و مخاطبان را روشن‌تر سازد، به خود لذتی ناشی از همراهی برای پرداختن‌به چنین پدیداری ببخشد.

نظریه‌ی بینامتنیت داعیه‌ی ارتباط با متن‌های ادبی، غیرادبی و حتا اجتماعی را دارد. از این منظر با توجه به این‌که، طبق گفته‌ی صاحب‌نظرانی هم‌چون پری نودلمن (۲۰۰۳)، کتاب‌های داستانی‌تصویری اثرگذارترین کتاب‌های کودک و نوجوان‌اند و نیز با در نظر گرفتن لزوم و اهمیت آشنایی کودک و نوجوان با متن‌ها و اثرهای هنری گوناگون از گذشته تا امروز در تمام جهان، به‌نظر‌می‌رسد بینامتنیت شگردی مناسب برای نیل به این مهم باشد. جدای از این مسأله،‌ بینامتنیت از جمله هنری‌ترین اشکالی است که می‌تواند به تمرکززدایی که خود بنا به گفته‌ی خسرونژاد (۱۳۹۰) عاملی برای ارتقای توانایی اندیشیدن فلسفی است یاری رساند و از این راه به توانمندساختن مخاطب نیز چه در ادراک و چه در جایگاه و موقیعتِ سلطه‌مدار کمک‌کند. از آن‌جا که تا کنون تحقیقی در این زمینه به‌گونه‌ای مستقیم و باریک‌ریسانه در ایران و خارج صورت‌نپذیرفته‌است، انجام چنین مطالعه‌ای تطبیقی ضروری جلوه می‌کند. زیرا ما را در تشخیص الگوهای کارآمد برای به‌نویسی‌ها تواناساخته، این اجازه را می‌دهد که اگر نمونه‌هایی موفق در هرجا دیده شد، به دیگر جاها معرفی شود.

 

فهرست پایان نامه  تمرکززدایی و توانمندسازی آثار داستانی‌ تصویری :

فصل اول:‌کلیات                                                                                             ۱

۱-۱- مقدمه                                                                                                 ۲

۱-۲- بیان مسئله                                                                                           ۴

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                         ۵

۱-۴- هدف‌های پژوهش                                                                                  ۶

۱-۵- اصطلاح‌ها و عبارت‌های مفهومی                                                                 ۶

۱-۵-۱- داستانی‌تصویری                                                                             ۶

۱-۵-۲- بینامتنیت                                                                                     ۷

۱-۵-۳- تمرکزگرایی و تمرکززدایی                                                                 ۷

۱-۵-۴- توانمندسازی                                                                                 ۷

۱-۶- پرسش‌های پژوهش                                                                                ۸

 

فصل دوم: پیشینه‌ی انتقادی و مبانیِ نظری پژوهش                                                ۹

۲-۱- پیشینه و مبانی نظری

۲-۱-۱- بینامتنیت                                                                                  ۱۰

۲-۱-۱-۱- خاستگاه‌های بینامتنیت                                                          ۱۰

۲-۱-۱-۱-۱- نقد منابع و نقد سنتی                                                    ۱۱

۲-۱-۱-۱-۲- زبان‌شناسی و نشانه‌شناسی سوسور                                     ۱۲

۲-۱-۱-۱-۳- فرمالیسم روسی                                                            ۱۳

۲-۱-۱-۱-۴- مضمون‌شناسی                                                             ۱۴

۲-۱-۱-۱-۵- هنر                                                                           ۱۴

۲-۱-۱-۱-۶- دانش‌های تطبیقی                                                         ۱۵

۲-۱-۱-۲- پیشابینامتنیت باختینی                                                          ۱۵

۲-۱-۱-۳- بینامتنیت آغازین و نظریه‌گرا

۲-۱-۱-۳-۱- بینامتینت از دیدگاه یولیا کریستوا                                      ۱۹

۲-۱-۱-۳-۲- بینامتنیت از دیدگاه رولان بارت                                         ۲۳

۲-۱-۱-۴- بینامتنیت بازپسین و کارکردگرا

۲-۱-۱-۴-۱- بینامتنیت از دیدگاه لوران ژنی                                           ۲۵

۲-۱-۱-۴-۲- بینامتنیت از دیدگاه میکائیل ریفاتر                                     ۲۷

۲-۱-۱-۵- ترامتنیت ژنتی                                                                    ۳۱

۲-۱-۱-۵-۱- بینامتنیت                                                                  ۳۲

۲-۱-۱-۵-۲- پیرامتنیت                                                                  ۳۳

۲-۱-۱-۵-۳- فرامتنیت                                                                   ۳۳

۲-۱-۱-۵-۴- سرمتنیت                                                                   ۳۳

۲-۱-۱-۵-۵- بیش‌متنیت                                                                 ۳۴

۲-۱-۱-۶- بینامتنیت در فرهنگ و هنر                                                     ۳۴

۲-۱-۱-۷- بینامتنیت از دیدگاه نظریه‌پردازان ادبیات کودک                            ۳۵

۲-۱-۱-۸- بینامتنیت در کتاب‌های داستانی‌تصویری                                     ۳۸

۲-۱-۲- تمرکززدایی

۲-۱-۲-۱- تمرکززدایی و روان‌شناسی                                                         ۳۹

۲-۱-۲-۲- تمرکززدایی و ساختارشکنی                                                       ۴۲

۲-۱-۲-۳- تمرکززدایی و فرمالیسم                                                            ۴۲

۲-۱-۲-۴- تمرکززدایی در ادبیات کودک                                                    ۴۳

۲-۱-۲-۵- شگردهای تمرکززدایی در افسانه‌ها

۲-۱-۲-۵-۱- پایان خوش                                                                  ۴۵

۲-۱-۲-۵-۲- اغراق                                                                         ۴۵

۲-۱-۲-۵-۳- مداخله‌ی راوی                                                             ۴۵

۲-۱-۲-۵-۴- خودنمایی یا خودفاش‌سازیِ افسانه                                     ۴۶

۲-۱-۲-۵-۵- وارونه‌سازی                                                                 ۴۶

۲-۱-۲-۵-۶- رفت و برگشت                                                             ۴۷

۲-۱-۲-۵-۷- نمای دور، نمای نزدیک                                                   ۴۷

۲-۱-۲-۵-۸- سپیدنویسی                                                               ۴۸

۲-۱-۳- توانمندسازی                                                                              ۴۸

۲-۱-۳-۱- پیشینه‌ی توانمندسازی در ایران                                               ۴۹

۲-۱-۳-۲- پیشینه‌ی توانمندسازی در خارج از ایران                                    ۵۰

۲-۱-۳-۳- مدلِ نظری توانمندسازیِ پیشنهادیِ فرنیا برگرفته از نظریه‌ی

توانمندسازی الیشوا سادان برای استفاده در ادبیات کودک و نوجوان                    ۵۵

۲-۱-۳-۳-۱- توانمندسازی فردی                                                        ۵۵

۲-۱-۳-۳-۲- توانمندسازی جمعی                                                       ۵۶

۲-۱-۳-۳-۳- توانمندسازی تمرین حرفه‌ای (رهبر/نویسنده)                         ۵۶

۲-۱-۴- جمع‌بندی شگردهای سه نظریه                                                        ۶۰

۲-۲- پیشینه‌ی پژوهش بر آثار آفرینش‌گرانِ کتاب‌های کودکان و نوجوانان

۲-۲-۱- پیشینه‌ی نقد اثرهای احمدرضا احمدی                                               ۶۱

۲-۲-۲- پیشینه‌ی نقد اثرهای محمدرضا شمس                                                ۶۴

۲-۲-۳- پیشینه‌ی نقد اثرهای آنتونی براون

۲-۲-۳-۱- پیشینه‌ی نقد اثرهای آنتونی براون در ایران                                   ۶۸

۲-۲-۳-۲- پیشینه‌ی نقد اثرهای آنتونی براون در خارج از ایران                         ۶۹

۲-۲-۴- پیشینه‌ی نقد اثرهای موریس سنداک

۲-۲-۴-۱- پیشینه‌ی نقد اثرهای موریس سنداک در ایران                               ۷۱

۲-۲-۴-۲- پیشینه‌ی نقد اثرهای موریس سنداک در خارج از ایران                     ۷۱

 

فصل سوم: روش پژوهش                                                                                ۷۳

۳-۱- طرح پژوهش                                                                                      ۷۴

۳-۲- نمونه‌ی پژوهش                                                                                  ۷۵

۳-۳- روش داده‌یابی                                                                                    ۷۶

۳-۴- روش داده‌کاوی                                                                                   ۷۷

۳-۵- اعتبارسنجیِ پژوهش                                                                             ۷۷

۳-۶- حساسیت پژوهش‌گر                                                                             ۷۸

 

فصل چهارم: تبیین، تحلیل و بررسی                                                                ۸۰

۴-۱- پاسخ به دو پرسشِ نخست؛ تبیینِ ارتباطِ سه نظریه‌ی

بینامتنیت، تمرکززدایی و توانمندسازی و الگوی نظریِ استخراج‌شده؛

«برهم‌کنش‌های بازی‌گوشانه‌ی دگرگون‌ساز»                                                       ۸۱

۴-۲- پاسخ به پرسشِ واپسین؛ تحلیل کتاب‌های داستانی‌تصویری

۴-۲-۱- تحلیل کتاب‌های داستانی‌تصویری ایرانی

۴-۲-۱-۱- تحلیل کتاب‌های داستانی‌تصویری احمدرضا احمدی

۴-۲-۱-۱-۱- در بهار خرگوش سفیدم را یافتم                                       ۹۰

۴-۲-۱-۱-۲- سفر در شب                                                               ۹۳

۴-۲-۱-۱-۳- پسرک دریا را نگاه‌کرد و گفت:                                         ۹۸

۴-۲-۱-۱-۴- پروانه روی بالش من به خواب رفته‌بود                               ۱۰۲

۴-۲-۱-۲- تحلیل کتاب‌های داستانی‌تصویری محمدرضا شمس

۴-۲-۱-۲-۱- من، زن‌بابا و دماغِ بابام                                                ۱۰۶

۴-۲-۱-۲-۲- بابا شُله‌زرد                                                              ۱۱۷

۴-۲-۱-۲-۳- من منِ کله‌گنده                                                    ۱۲۲

۴-۲-۲- تحلیل کتاب‌های داستانی‌تصویری خارجی (انگلیسی و امریکایی)

۴-۲-۲-۱- تحلیل کتاب‌های داستانی‌تصویری آنتونی براون

۴-۲-۲-۱-۱- از میانِ آینه‌ی جادویی                                              ۱۳۰

۴-۲-۲-۱-۲- تونل                                                                    ۱۳۸

۴-۲-۲-۱-۳- صداها در پارک                                                      ۱۴۵

۴-۲-۲-۲- تحلیل کتاب‌های داستاني‌تصویری موریس سنداک

۴-۲-۲-۲-۱- سفر به سرزمین وحشی‌ها                                          ۱۵۶

۴-۲-۲-۲-۲- بیرون، در آن‌جا                                                      ۱۶۲

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری                                                                  ۱۷۲

۵-۱- مقایسه‌ی کتاب‌های داستانی‌تصویری ایرانی و خارجی                                 ۱۷۳

۵-۲- تکمیل الگوی نظری برهم‌کنش‌های بازی‌گوشانه‌ی دگرگون‌ساز                      ۱۷۴

۵-۳- پیشنهادهای پژوهش                                                                     ۱۸۰

۵-۴- محدودیت‌های پژوهش                                                                   ۱۸۰

جدول شماره‌ی ۱                                                                              ۶۰

جدل شماره‌ی ۲                                                                               ۶۱

جدول شماره‌ی ۳                                                                              ۶۱

جدول شماره‌ی ۴                                                                              ۸۹

جدول شماره‌ی ۵                                                                             ۱۷۶

جدول شماره‌ی ۶                                                                          ۱۷۶-۱۷۷

جدول شماره‌ی ۷                                                                             ۱۷۷

نمودار شماره‌ی ۱                                                                             ۸۸

نمودار شماره‌ی ۲                                                                                     ۸۹

نمودار شماره‌ی ۳                                                                             ۹۲

نمودار شماره‌ی ۴                                                                             ۹۶-۹۷

نمودار شماره‌ی ۵                                                                             ۱۰۰-۱۰۱

نمودار شماره‌ی ۶                                                                            ۱۰۵

نمودار شماره‌ی ۷                                                                           ۱۱۵-۱۱۶

نمودار شماره‌ی ۸                                                                           ۱۲۰-۱۲۱

نمودار شماره‌ی ۹                                                                           ۱۲۸-۱۲۹

نمودار شماره‌ی ۱۰                                                                         ۱۳۶-۱۳۷

نمودار شماره‌ی ۱۱                                                                         ۱۴۳-۱۴۴

نمودار شماره‌ی ۱۲                                                                         ۱۵۳-۱۵۵

نمودار شماره‌ی ۱۳                                                                         ۱۶۰-۱۶۱

نمودار شماره‌ی ۱۴                                                                         ۱۷۰-۱۷۱

نمودار شماره‌ی ۱۵                                                                         ۱۷۳

نمودار شماره‌ی ۱۶                                                                         ۱۷۴

 

تصویر شماره‌ی ۱                                                                              ۹۴

تصویر شماره‌ی ۲                                                                              ۹۴

تصویر شماره‌ی  ۳                                                                             ۹۴

تصویر شماره‌ی  ۴                                                                             ۹۵

تصویر شماره‌ی  ۵                                                                             ۹۸

تصویر شماره‌ی  ۶                                                                             ۱۰۰

تصویر شماره‌ی  ۷                                                                            ۱۰۳

تصویر شماره‌ی  ۸                                                                            ۱۰۳

تصویر شماره‌ی  ۹                                                                            ۱۰۴

تصویر شماره‌ی  ۱۰                                                                          ۱۱۰

تصویر شماره‌ی  ۱۱                                                                          ۱۱۴

تصویر شماره‌ی  ۱۲                                                                          ۱۱۸

تصویر شماره‌ی  ۱۳                                                                          ۱۲۲

تصویر شماره‌ی  ۱۴                                                                          ۱۲۴

تصویر شماره‌ی  ۱۵                                                                          ۱۳۱

تصویر شماره‌ی  ۱۶                                                                          ۱۳۱

تصویر شماره‌ی  ۱۷                                                                          ۱۳۲

تصویر شماره‌ی  ۱۸                                                                          ۱۳۲

تصویر شماره‌ی  ۱۹                                                                          ۱۳۳

تصویر شماره‌ی  ۲۰                                                                          ۱۳۳

تصویر شماره‌ی  ۲۱                                                                          ۱۳۴

تصویر شماره‌ی  ۲۲                                                                          ۱۳۵

تصویر شماره‌ی  ۲۳                                                                          ۱۳۸

تصویر شماره‌ی  ۲۴                                                                          ۱۳۸

تصویر شماره‌ی  ۲۵                                                                          ۱۳۸

تصویر شماره‌ی  ۲۶                                                                          ۱۳۸

تصویر شماره‌ی  ۲۷                                                                          ۱۳۹

تصویر شماره‌ی  ۲۸                                                                          ۱۴۰

تصویر شماره‌ی  ۲۹                                                                          ۱۴۱

تصویر شماره‌ی  ۳۰                                                                          ۱۴۱

تصویر شماره‌ی  ۳۱                                                                          ۱۴۲

تصویر شماره‌ی  ۳۲                                                                          ۱۴۷

تصویر شماره‌ی  ۳۳                                                                          ۱۴۷

تصویر شماره‌ی  ۳۴                                                                          ۱۴۸

تصویر شماره‌ی  ۳۵                                                                          ۱۴۸

تصویر شماره‌ی  ۳۶                                                                          ۱۵۰

تصویر شماره‌ی  ۳۷                                                                          ۱۵۰

تصویر شماره‌ی  ۳۸                                                                          ۱۵۱

تصویر شماره‌ی  ۳۹                                                                          ۱۵۱

تصویر شماره‌ی  ۴۰                                                                          ۱۵۱

تصویر شماره‌ی  ۴۱                                                                          ۱۵۶

تصویر شماره‌ی  ۴۲                                                                          ۱۵۶

تصویر شماره‌ی  ۴۳                                                                          ۱۵۷

تصویر شماره‌ی  ۴۴                                                                          ۱۵۷

تصویر شماره‌ی  ۴۵                                                                          ۱۵۷

تصویر شماره‌ی  ۴۶                                                                          ۱۵۷

تصویر شماره‌ی  ۴۷                                                                          ۱۵۸

تصویر شماره‌ی  ۴۸                                                                          ۱۵۸

تصویر شماره‌ی  ۴۹                                                                          ۱۵۹

تصویر شماره‌ی  ۵۰                                                                          ۱۶۳

تصویر شماره‌ی  ۵۱                                                                          ۱۶۳

تصویر شماره‌ی  ۵۲                                                                          ۱۶۴

تصویر شماره‌ی  ۵۳                                                                          ۱۶۵

تصویر شماره‌ی  ۵۴                                                                          ۱۶۵

تصویر شماره‌ی  ۵۵                                                                          ۱۶۷

تصویر شماره‌ی  ۵۶                                                                          ۱۶۷

تصویر شماره‌ی  ۵۷                                                                          ۱۶۸

تصویر شماره‌ی  ۵۸                                                                          ۱۶۹

تصویر شماره‌ی  ۵۹                                                                          ۱۶۹

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0