تاثير فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ايران: پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

تاثير فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ايران: پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان تاثير فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ايران  در ۱۵۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه تاثير فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن جمهوری اسلامی ايران:

اين تحقيق در جهت بررسي تأثير فناوری اطلاعات بر توانمندسازی كاركنان در سازمان مي پردازد .به منظور انجام تحقيق ابتدا به مطالعه مباني نظري تحقيق پرداخته شد. از اين رو بسياري از منابع در اختيار اعم از فارسي و لاتين و همچنين تحقيقات قبلي كه در اين زمينه صورت گرفته بود مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت . در اين راستا يكسري مصاحبه هاي اكتشافي با برخي از كارشناسان سازمان به عمل آمد.در مرحله بعد پس از جمع بندي مطالب نسبت به تدوين فرضيات تحقيق اقدام شد. در مرحله بعد مباني نظري تحقيق گردآوري شد كه در ادامه به مدل تحليلي تحقيق رسيديم. در ادامه روند تحقيق پرسشنامه به عنوان كاراترين ابزار گردآوري اطلاعات تعيين شد. محقق به منظور طراحي پرسشنامه روا و پايا انجام مطالعات بيشتر در مباني نظري و نظر سنجي هاي كارشناسانه را سرلوحه خود قرار داد.بر اين اساس و با توجه به شاخصهاي موجود ،پرسشنامه اي مشتمل بر ۲۰ سؤال طراحي شد و پس از بررسي و رفع نواقص آن به تأييد اساتيد محترم راهنما و مشاور رسيد و روايي آن مورد تأييد قرار گرفت .در مرحله بعد به منظور سنجش پايايي پرسشنامه تعداد ۲۰ پرسشنامه در جامعه آماري توزيع شد و پس از جمع آوري و تجزيه و تحليل آن پايايي پرسشنامه با ضريب ۸/۸۰ درصد مورد تأييد قرار گرفت .

در ادامه نيز پرسشنامه ها در بين نمونه آماري كه بالغ بر ۱۲۰ نفر بودند توزيع و سپس جمع آوري شد و جهت تجزيه تحليل اقدام گرديد .به اين ترتيب فعاليت ميداني تحقيق با توزيع پرسشنامه در جامعه آماري شروع و با جمع آوري آنها خاتمه يافت.در نهايت به منظور تجزيه تحليل داده ها از آزمون كاي دو تك متغيره و آزمون دو جمله اي  با كمك نرم افزار spss استفاده شده است و براي رتبه بندي ابعاد از آزمون فريدمن استفاده شده است .نتايج حاصل از تجزيه تحليل اطلاعات كلي حاكي از تأييد فرضيات پژوهش حاضر مي باشد.

 

روشهاي اجرا:  در اين پژوهش از نظر تحقيق، يعني از لحاظ نحوه گردآوري   داده ها، روش تحقيق ما روش تحقيق توصيفي مي باشد. در بين انواع مختلف روشهاي تحقيق توصيفي نيز اين تحقيق از نوع پيمايشي است. در تحقيق حاضر از هر دو روش کتابخانه اي و ميداني جهت گرد آوري داده ها و اطلاعات مورد نياز تحقيق استفاده گرديد.در اين تحقيق محقق با پرسشنامه بسته كه براي اندازه گيري آن از طيف ليكرت استفاده شده داده هاي مورد نياز را گردآوري کرد . به منظور تجزيه تحليل داده ها از آزمون كاي دو تك متغيره و آزمون دو جمله اي  با كمك نرم افزار spss استفاده گرديد

اهداف: هدف اصلي تحقيق حاضر بررسی تاثير فناوری اطلاعات در توانمندسازی كاركنان شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

از ديگر اهداف اين پژوهش عبارتست از اولويت بندي ميزان اين تاثير بر اساس فرضيات تحقيق و نيز ارائه پيشنهاداتي در خصوص استفاده و بكارگيري مؤثر فناوري اطلاعات در توانمندسازي هر چه بيشتر كاركنان مي باشد

نتايج بدست آمده: با توجه به تاييد کليه فروض مي توان بيان كرد که فناوري اطلاعات در توانمند سازی کارکنان شرکت راه آهن ج.ا.ا تاثير معنا دار  دارد.به عبارت ديگر نتايج تحليلهاي انجام شده حكايت از اين امر دارد كه توانمند سازی کارکنان  متأثر از بكارگيري فناوري اطلاعات در سازمان مورد نظر مي باشد

 

 اهميت تحقيق

نکته جديدي که در دانش سازمانهاي نوين مطرح است نقش فناوري اطلاعات درامکان توانمندسازي منسجم و جامع منابع انساني است.هنگامي که سازمانها قصد توانمندسازی كاركنان را دارند سيستمهاي اطلاعاتي بسان يک رکن مهم دراين زمينه مطرح مي شوند وامکان دسترسي بيشتر به اطلاعات را براي سطوح پايين سلسله مراتب فراهم مي آورند. براي مثال امروزه فناوري اطلاعات درسازمان باعث افزايش توانمنديهاي گوناگوني درمنابع انساني به شرح زيرگرديده است:

  • افزايش عدم تمرکز در تصميم گيري
  • امکان دسترسي بيشتر به اطلاعات براي سطوح پايين سلسله مراتب
  • توصيه هاي خبره به سازمان در جايي که افراد خبره در دسترس نيستند
  • امکان برقراري ارتباطات مؤثر با يکديگر
  • به وجود آمدن هويت سازماني
  • تأمين اطلاعات صحيح و به موقع
  • افزايش خلاقيت و بهره وري و کيفيت عملکرد کارکنان

روشهاي گوناگوني براي توانمندسازی كاركنان و افراد وجود دارد که برخي از آنها تنها در سايه فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي امکان پذير است مانند فراهم کردن اطلاعات مناسب،فراهم کردن منابع لازم و نيز ارتباط با خارج سازمان کوئين(۱۹۹۷).

فناوري جديد توانسته است شيوه انجام و ماهيت مشاغل را تغيير دهد. فناوري جديد باعث غني شدن مشاغل شده است يعني مشاغل به گونه اي طرح ريزي مي شود كه مسئوليت و فرصت براي رشد و موفقيت افزايش مي يابد. از كاركنان توانمند انتظار عملكرد بهتري مي رود. براي چنين عملكردي آنها نيازمند ابزارهاي جديدي هستند . فناوري اطلاعات مي تواند ابزارهايي كه موجب افزايش خلاقيت ، بهره وري و كيفيت كاري كاركنان مي شود را فراهم كند . اين ابزارها مي تواند شامل برنامه هاي كاربردي ويژه براي افزايش خلاقيت ، توانمنديهاي محاسباتي ، نرم افزار ، پايگاه داده و وسايل ذخيره سازي براي افزايش بهره وري و يا فناوري هاي ارتباطي و شبكه ها براي بهبود ارتباطات باشد. حال اين مسئله در مورد شركت راه آهن ج.ا.ا  و ادارات زير مجموعه آن از اهميت دو چندان برخوردار است .

 

فهرست مطالب پایان نامه تاثير فناوری اطلاعات در توانمند سازی کارکنان راه آهن

چکيده     ۱

فصل اول: کليات پژوهش

مقدمه     . ۴

۱-۱- بيان مسأله    ۵

۱-۲- اهميت  تحقيق            ۹

۱-۳- پيشينه تحقيق ۱۰

۱-۴- اهداف  تحقيق            ۱۲

۱-۵- فرضيه هاي  تحقيق    ۱۲

۱-۶- روش تحقيق ۱۳

۱-۷- جامعه آماري ۱۳

۱-۸- قلمرو موضوعي تحقيق            ۱۴

۱-۹- قلمرو مکاني تحقيق     ۱۴

۱-۱۰- قلمرو زماني تحقيق   ۱۴

۱-۱۱- تعاريف واژه گان     ۱۴

۱-۱۲- مشکلات و تنگناهاي تحقيق     ۱۶

۱-۱۳- خلاصه فصل          ۱۶

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

مقدمه     ۱۸

۲-۱- بخش اول: تشريح فناوري اطلاعات و انواع سيستمهاي اطلاعاتي        ۱۸

۲-۱-۱- داده         ۱۸

۲-۱-۲- اطلاعات  ۱۹

۲-۱-۲-۱-ويژگيهاي اطلاعات مناسب و مربوط ۲۲

۲-۱-۳- دانش       ۲۴

۲-۱-۴- تگنولوژي ۲۵

۲-۱-۵- فناوري اطلاعات    ۲۶

۲-۱-۶- انواع سيستمهاي اطلاعاتي     ۲۹

۲-۱-۶-۱-سيستم پردازش تعاملات     ۲۹

۲-۱-۶-۲-سيستم اطلاعات مديريت     ۳۰

۲-۱-۶-۳- سيستم پشتيباني تصميم      ۳۱

۲-۱-۶-۳-۱- ويژگيهاي سيستم پشتيباني تصميم  ۳۱

۲-۱-۶-۴-سيتم پشتيباني تصميمات گروهي       ۳۲

۲-۱-۶-۵- هوش مصنوعي  ۳۳

۲-۱-۶-۶- سيتم هاي خبره يا هوشمند  ۳۴

۲-۱-۶-۶-۱- ويژگيهاي سيستمهاي خبره          ۳۵

۲-۱-۶-۷- سيستم اتوماسيون اداري     ۳۵

۲-۱-۶-۷-۱- مزاياي اتوماسيون اداري            ۳۶

۲-۱-۶-۸- سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد(اجرايي)      ۳۶

۲-۱-۶-۸-۱-ويژگيهاي سيستم هاي پشتيباني مديران ارشد(اجرايي)  ۳۶

۲-۱-۷- کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان   ۳۷

۲-۲- بخش دوم: بررسي توانمند سازي            ۴۱

۲-۲-۱- تاريخچه و مباني توانمند سازي           ۴۱

۲-۲-۲- تعاريف توانمند سازي          ۴۵

۲-۲-۲-۱-توانمند سازي بعنوان يک عنصر ارتباطي       ۴۵

۲-۲-۲-۲-توانمند سازي بعنوان يک مفهوم انگيزشي        ۴۶

۲-۲-۳- دلايل توانمند سازي ۴۸

۲-۲-۴- مدلهاي توانمند سازي           ۵۱

۲-۲-۴-۱- مدلهاي عام        ۵۱

۲-۲-۴-۲- مدلهاي اقتضايي  ۵۶

۲-۲-۵- منافع و موانع توانمند سازي   ۶۰

۲-۲-۶- فراهم آوردن اطلاعات درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازی کارکنان     ۶۲

۲-۲-۷- تصميم گيري درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازی کارکنان  ۶۴

۲-۲-۸- دانش درباره عملکرد و نقش آن در توانمند سازی کارکنان  ۶۶

۲-۲-۹- پيشينه تحقيق          ۶۷

۲-۳- بخش سوم: تاثير فناوري اطلاعات در توانمند سازي منابع انساني        ۷۱

۲-۴- نتيجه گيري  ۷۶

۲-۵- خلاصه فصل            .۷۸

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه     ۸۰

۳-۱- روش تحقيق ۸۰

۳-۲- متغييرهاي تحقيق       .۸۱

۳-۲-۱- متغيير مستقل         .۸۲

۳-۲-۲- متغيير وابسته        ….۸۲

۳-۳- قلمرو تحقيق ۸۳

۳-۳-۱- قلمرو موضوعي تحقيق        ۸۳

۳-۳-۲- قلمرو مکاني تحقيق ۸۳

۳-۳-۳- قلمرو زماني تحقيق ۸۳

۳-۴- جامعه آماري ۸۴

۳-۵- نمونه و روش تعيين حجم نمونه  ۸۴

۳-۶- روشهاي جمع آوري اطلاعات   ۸۶

۳-۷- تحليل پرسشنامه         ۸۸

۳-۸- روايي و پايايي پرسشنامه         ۸۸

۳-۸-۱- روايي      ۸۹

۳-۸-۲- پايايي      ….۸۹

۳-۹- فرايند عملياتي شدن مفاهيم        ۹۱

۳-۱۰- آزمون فرضيات      ۹۴

۳-۱۱- آمار توصيفي          ۹۵

۳-۱۲- آمار استنباطي         ۹۵

۳-۱۳- آزمون دو جمله اي    ۹۸

۳-۱۴- آزمون فريد من براي اولويت بندي گزينه ها        ۹۹

۳- ۱۵- خلاصه فصل         ۱۰۰

فصل چهارم:تجزيه و تحليل

مقدمه     ۱۰۲

۴-۱- تجزيه و تحليل توصيفي داده ها  ۱۰۲

۴-۱-۱- جنسيت     ۱۰۳

۴-۱-۲- سن         ۱۰۳

۴-۱-۳- سابقه خدمت          ۱۰۴

۴-۱-۴- سطح تحصيلات     ۱۰۵

۴-۲- تجزيه و تحليل استنباطي داده ها .۱۰۷

۴-۲-۱- آزمون کاي – دو و آزمون دو جمله اي  ۱۰۷

۴-۳- آزمون فريد من          ۱۱۴

۴-۳-۱- رتبه بندي فرضيه ها           ۱۱۴

۴-۳-۲- درک معني دار بودن اختلاف بين رتبه ها          ۱۱۷

۴-۴- تلخيص و نتيجه گيري ۱۱۹

فصل پنجم:نتيجه گيري

۵-۱- خلاصه فرآيند تحقيق   ۱۲۱

۵-۲- نتايج فرضيات          ۱۲۲

۵-۲-۱- نتيجه فرضيه اول   ۱۲۲

۵-۲-۲- نتيجه فرضيه دوم    ۱۲۳

۵-۲-۳- نتيجه فرضيه سوم   ۱۲۳

۵-۲-۴- نتيجه فرضيه چهارم            ۱۲۴

۵-۳- پيشنهادهاي تحقيق      ۱۲۴

۵-۴- محدوديتهاي تحقيق      ۱۲۹

۵-۵- پيشنهاد براي محقق آينده           ۱۲۹

پيوستها

پرسشنامه          .۱۳۰

منابع

فارسي……….۱۳۲

خارجي……….۱۳۴

 

 فهرست جداول

جدول ۲-۱- انواع اطلاعات مديريت بر حسب نياز مديران سطوح مختلف     ۲۱

جدول ۲-۲- مدل کاربرد فناوري اطلاعات نولان            ۳۸

جدول ۲-۳- مدل کاربرد فناوري اطلاعات گاليز و ساتر لند           ۳۹

جدول ۲-۴- عوامل کاهش اثر بخشي   .۵۶

جدول ۳-۱-تحليل پرسشنامه  ۸۸

جدول ۳-۲- مقدار آلفاي کرونباخ فرضيه ها      ۹۰

جدول ۴-۱-عده زنان و مردان در نمونه.          .۱۰۳

جدول ۴-۲- وضعيت سن افراد در کل نمونه      ۱۰۴

جدول ۴-۳- وضعيت سابقه خدمت افراد در کل نمونه       .۱۰۵

جدول ۴-۴- وضعيت تحصيلي افراد در کل نمونه           .۱۰۶

جدول ۴-۵- شاخصهاي توصيفي گروه نمونه    ۱۰۷

جدول ۴-۶- مقادير آزمون دو جمله اي براي فرضيه فرعي اول                  ۱۰۹

جدول ۴-۷- مقادير آزمون دو جمله اي براي فرضيه فرعي دوم      ۱۱۰

جدول ۴-۸- مقادير آزمون دو جمله اي براي فرضيه فرعي سوم                 ۱۱۱

جدول ۴-۹- مقادير آزمون دو جمله اي براي فرضيه فرعي چهارم   .۱۱۲

جدول ۴-۱۰- مقادير آزمون دو جمله اي براي فرضيه اصلي                     ۱۱۴

جدول ۴-۱۱- اولويت بندي نتايج از ديد افراد نمونه بر مبناي جنسيت            ۱۱۵

جدول ۴-۱۲- اولويت بندي نتايج از ديد افراد نمونه بر مبناي سن    ۱۱۵

جدول ۴-۱۳- اولويت بندي نتايج از ديد افراد نمونه بر مبناي سابقه خدمتر     ۱۱۶

جدول ۴-۱۴- اولويت بندي نتايج از ديد افراد نمونه بر مبناي مدرک تحصيلي ۱۱۷

جدول ۴-۱۵- آماره آزمون براي هر چهار زير گروه      ۱۱۸

جدول ۴-۱۶- آزمون فرضيات در يک نگاه      ۱۱۹

 

فهرست نمودارها

شکل ۱-۱- مدل مفهومي تحقيق          .۸

شکل ۲-۱- رابطه سيستم هاي اطلاعات مديريت،فناوري اطلاعات و اطلاعات           ۲۸

شکل ۲-۲- الگوي نظري تحقيق         ۷۸

شکل ۳-۱- مدل مفهومي تحقيق          ۹۴

نمودار ۲-۱- سطوح مديريت             .۲۲

نمودار ۲-۲- الگوي توانمند سازی کارکنان ( فورد و فوتلر )  ۵۷

نمودار ۴-۱- فراواني جنسيت پاسخ دهندگان      ۱۰۳

نمودار ۴-۲- نمودار سن پاسخ دهندگان ۱۰۴

نمودار ۴-۳- نمودار فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان   ۱۰۵

نمودار ۴-۴- نمودار فراواني تحصيلات پاسخ دهندگان     ۱۰۶

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0