بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای :پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت مالی  و با عنوان بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای   (مطالعه موردی: سهامداران استان زنجان)  در ۱۶۴ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای :

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای می باشد. در این پژوهش سعی بر این شده است تا عواملی که منجر به ایجاد رفتار توده وار و تورش های رفتاری بین سهامداران در بازار اوراق بهادار می شود توسط پژوهشگر شناسایی شود تا با کاربردی کردن نتایج این پژوهش از ضررهای متناوب سهامداران  بورس اوراق بهادار کاسته شود. منظور از تورش رفتاری، انحراف از تصمیم گیری های درست و بهینه است به طوری که اشخاص در فرآیند تفکر و تصمیم گیری دچار خطا شوند و منظور از رفتار توده ای آن دسته رفتارهای سرمایه گذاران در بازار می باشد که منجر به نادیده گرفتن پیش بینی­ ها و عقاید خود در رابطه با قیمت سهام و اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری تنها بر پایه رفتار کل بازار می شود.

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دو بخش می باشد، بخش اول کارگزاران بورس اوراق بهادار استان زنجان که تعداد آنها محدود بوده و بخش دوم سرمایه گذاران و خریداران و فروشندگان سهام می باشند که به کارگزاری ها مراجعه کرده اند، که نهایتاً تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان اعضای نمونه پژوهش انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نظر بیان و چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، یک پژوهش توصیفی؛ از  لحاظ نوع ارتباط، دارای همبستگی است؛ از لحاظ روش اجرا، پیمایشی؛ از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر زمان اجرا نیز پیمایشی می باشد.

در این پژوهش هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی جهت تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. از آمار توصیفی جهت تعیین ویژگی های جامعه آماری مانند فراوانی های مشخصات پاسخ دهندگان و متغیرهای مستقل و وابسته ی پژوهش استفاده شد. در قسمت آمار استنباطی از آنجایی که هر یک از فرضیه ها دارای یک متغیر مستقل می باشد در نتیجه از آزمون رگرسیون تک متغیره برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تبادل اطلاعات و تورش های رفتاری در توضیح رفتار توده ای تاثیر مثبت و مستقیمی دارد که مؤید نتیجه پژوهش بآتریز فرناندز و همکاران آن در سال ۲۰۱۰ تحت عنوان ” بررسی نقش تعامل بین اطلاعات و تعصب رفتاری در توضیح رفتار توده وار می باشد. 

کلید واژه ها: تبادل اطلاعات، عدم اطمینان محیطی، تورش های رفتاری، رفتار توده وار

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 

شواهد تجربی در روانشناسی اجتماعی در خصوص رفتار افراد در گروه ها، بیان داشته اند که افراد از تصمیمات گروه پیروی می نمایند، حتی زمانی که درمیابند گروه اشتباه می کنند. توده واری در بازارهای مالی توسط افرادی که عقاید شخصی خود را سرکوب می نمایند و تصمیمات سرمایه گذاری خود را حتی زمانی که با پیش گویی های گروه موافق نیستند، تنها بر اساس اقدامات جمعی بازار اتخاذ می نمایند، مشخص می شود (چرستی، ۱۹۹۵).

اکثر نظریه های اقتصادی و مالی بر اساس این فرض قرار دارند که افراد به صورت کاملا عقلایی عمل می کنند و تمامی اطلاعات موجود را در زمان تصمیم گیری اقتصادی ارزیابی می کنند. با این حال مالی رفتاری، با رویکرد بررسی نقش عوامل روانشناسی در محیط های مالی و در رفتار فعالان اقتصادی نشان داده است که افراد در دنیای واقعی از هیجانات و خطاهای شناختی متاثر می گردند و رفتاری کمتر از حد بهینه خواهند داشت که مغایر با فرضیه انسان اقتصادی عقلایی در نظریه های کلاسیک اقتصادی و مالی است. مطالعات رفتاری و آنچه در روانشناسی شناختی بحث می شود، رفتار انسان را بهتر معرفی می کند و می گوید انسان هر قدر هم عقلایی، در برخی موارد دچار تورش های رفتاری می شود. این تورش ها باعث شناخت محدود یا با انحراف از واقعیت می شود و در نتیجه باعث عکس العمل های گاه غیر منطقی یا به دور از عقل می شود (سعیدی و فرهانیان، ۱۳۹۰).

در این پژوهش سعی بر این است که عواملی که منجر به ایجاد رفتار توده وار و تورش های رفتاری بین سهامداران در بازار اوراق بهادار می شود توسط پژوهشگر شناسایی شود تا با کاربردی کردن نتایج این پژوهش از ضررهای متناوب سهامداران  بورس اوراق بهادار کاسته شود.

بر این اساس و با توجه به مطالب ذکر شده در قسمت بیان مسئله و با توجه به اینکه طبق مشاهدات و مطالعات موجود تا کنون چنین تحقیقی در سطح کشور انجام نشده اجرای این پژوهش ضروری بنظر رسید.

 

 

فهرست مطالب

 • فصل اول:  کلیات پژوهش
 • ۱-۱- مقدمه  ۲
 • ۱-۲- بیان مسئله  ۲
 • ۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق   ۷
 • ۱-۴- اهداف پژوهش     ۸
 • ۱-۴-۱- اهداف علمی   ۸
 • ۱-۴-۲- اهداف کاربردی   ۸
 • ۱-۵- پرسش های پژوهش     ۸
 • ۱-۶- فرضیه های پژوهش     ۹
 • ۱-۷- روش شناسی   ۹
 • ۱-۷-۱- نوع روش پژوهش     ۹
 • ۱-۷-۲- قلمرو پژوهش     ۱۰
 • ۱-۸- جامعه و نمونه آماری   ۱۰
 • ۱-۹- روش گردآوری اطلاعات    ۱۱
 • ۱-۱۰- ابزار گردآوری اطلاعات    ۱۱
 • ۱-۱۱- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۱۱
 • ۱-۱۲- مراحل انجام پژوهش     ۱۲
 • ۱-۱۳- چهارچوب نظری و مدل مفهومی پژوهش     ۱۳
 • ۱-۱۴- تعاریف و اصطلاحات    ۱۴
 • ۱-۱۴-۱- تعریف مفهومی: ۱۴
 • ۱-۱۴-۲- تعریف عملیاتی   ۱۵
 • ۱-۱۵- ساختار کلی گزارش    ۱۶
 • فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش
 • ۲-۱- مقدمه  ۱۸
 • ۲-۲- بخش اول : مبانی نظری   ۲۰
 • ۲-۲-۱- بورس اوراق بهادار  ۲۰
 • ۲-۲-۲- مالي رفتاري   ۲۱
 • ۲-۲-۲-۱- نقش دانش مالی رفتاری برای سرمایه گذاران  ۲۲
 • ۲-۲-۳- عدم اطمینان محیطی   ۲۲
 • ۲-۲-۳-۱- استراتژی های کاهش عدم اطمینان  ۲۵
 • ۲-۲-۳-۲- عوامل اثرگذار بر میزان عدم اطمینان  ۲۵
 • ۲-۲-۴- مشخصات شناختی سهامداران  ۲۶
 • ۲-۲-۴-۱- تعصب توهم کنترل  ۲۶
 • ۲-۲-۴-۲- تعصب اعتماد  ۲۸
 • ۲-۲-۴-۳- تعصب اسناد به خود یا خود اسنادی   ۲۹
 • ۲-۲-۴-۴- مغالطه  ۳۱
 • ۲-۲-۴-۵- مغالطه سرمایه گذاری   ۳۲
 • ۲-۲-۵- تبادل اطلاعات    ۳۲
 • ۲-۲-۵-۱- اطلاعات عمومی   ۳۳
 • ۲-۲-۵-۲- نقش اطلاعات در بازارهای سرمایه  ۳۴
 • ۲-۲-۵-۳-  کاربرد اطلاعات در بازار  ۳۵
 • ۲-۲-۵-۴- انواع اطلاعات موجود در بازار سهام  ۳۶
 • ۲-۲-۵-۵- شفافیت و افشاء ۳۷
 • ۲-۲-۶- تئوري بازار کارا ۳۸
 • ۲-۲-۶-۱- الگوي بازارهاي کارا ۳۹
 • ۲-۲-۶-۲- انواع كارايي   ۴۰
 • ۲-۲-۶-۳- سطوح مختلف كارايي   ۴۰
 • ۲-۲-۷- تصمیم گیری   ۴۱
 • ۲-۲-۷-۱- عوامل روانی تاثیر گذار در تصمیمات سرمایه گذاران  ۴۲
 • ۲-۲-۸- تورش های رفتاری   ۴۲
 • ۲-۲-۸-۱- واکنش کمتر از حد  ۴۳
 • ۲-۲-۸-۲- نماگری یا نماینده بودن  ۴۳
 • ۲-۲-۸-۳- اتکا (‌لنگر اندازی ) ۴۴
 • ۲-۲-۸-۴- ناهماهنگی شناختی   ۴۵
 • ۲-۲-۸-۵- در دسترس بودن  ۴۶
 • ۲-۲-۸-۶- محافظه کاری یا دیرپذیری   ۴۷
 • ۲-۲-۸-۷- توان پنداری   ۴۷
 • ۲-۲-۸-۸- واکنش بیش از حد  ۴۸
 • ۲-۲-۸-۹- خوش بینانه نگری   ۴۸
 • ۲-۲-۸-۱۰- حسابداری ذهنی   ۴۹
 • ۲-۲-۸-۱۱- تایید و تصدیق ۵۰
 • ۲-۲-۸-۱۲- ابهام گریزی   ۵۰
 • ۲-۲-۸-۱۳- داشته بیش نگری   ۵۱
 • ۲-۲-۸-۱۴- رویدادگرایی ۵۲
 • ۲-۲-۸-۱۵- تازه گرایی (‌توجه به رویدادهای اخیر) ۵۲
 • ۲-۲-۸-۱۶- پشیمان گریزی ۵۳
 • ۲-۲-۸-۱۷- دگرگون گریزی ۵۴
 • ۲-۲-۸-۱۸- زیان گریزی   ۵۴
 • ۲-۲-۹- رفتار توده وار  ۵۵
 • ۲-۲-۹-۱- رفتار توده وار در بازارهاي مالي   ۵۷
 • ۲-۲-۹-۲- طبقه بندي رفتارهاي توده ای   ۵۸
 • ۲-۳- مدل مفهومی پژوهش     ۶۳
 • ۲-۴- بخش دوم پیشینه تحقیق   ۶۴
 • ۲-۳-۱- مطالعات انجام شده در داخل کشور  ۶۴
 • ۲-۴-۲- مطالعات انجام شده در خارج کشور  ۶۶
 • فصل  سوم : روش شناسی پژوهش
 • ۳-۱- مقدمه  ۷۰
 • ۳-۲- روش تحقیق   ۷۱
 • ۳-۳-  جامعه آماری   ۷۳
 • ۳-۴-  نمونه آماری و روش نمونهگیری   ۷۴
 • ۳-۵-  متغیرهای پژوهش     ۷۵
 • ۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات    ۷۵
 • ۳-۶-۱- پرسشنامه  ۷۶
 • ۳-۶-۱-۱- روایی پرسشنامه  ۷۷
 • ۳-۶-۱-۲- روش اعتبار محتوا ۷۷
 • ۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه  ۷۹
 • ۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها (روش آماری) ۷۹
 • ۳-۷-۱- پیش فرض های رگرسیون  ۸۰
 • ۳-۸- خلاصه فصل   ۸۱
 • فصل چهارم : اجرای تحقیق و تحلیل نتایج
 • ۴-۱- مقدمه  ۸۳
 • ۴-۲- اطلاعات جمعیت شناختی   ۸۳
 • ۴-۲-۱- جنسیت    ۸۴
 • ۴-۲-۲- سطح تحصیلات    ۸۴
 • ۴-۲-۳- سن   ۸۵
 • ۴-۲-۴- شغل   ۸۶
 • ۴-۲-۵- تجربه معامله  ۸۷
 • ۴-۲-۶- نحوه معامله  ۸۸
 • ۴-۲-۷- مکان معامله  ۸۹
 • ۴-۳- توصيف سوالات پرسشنامه در راستاي متغیرهای پژوهش     ۹۰
 • ۴-۳-۱- عدم اطمینان محیطی   ۹۱
 • ۴-۳-۲- تعصب توهم کنترل  ۹۱
 • ۴-۳-۳- تعصب اعتماد  ۹۲
 • ۴-۳-۴- تعصب اسناد به خود  ۹۳
 • ۴-۳-۵- مغالطه سرمایه گذاری   ۹۴
 • ۴-۳-۶- تبادل اطلاعات    ۹۵
 • ۴-۳-۷- تورش رفتاری   ۹۵
 • ۴-۳-۸- رفتار توده وار  ۹۶
 • ۴-۴- انجام پیش فرض های رگرسیون  ۹۷
 • ۴-۴-۱- آزمون  کولموگروف اسمیرنوف    ۹۷
 • ۴-۴-۲- آزمون استقلال خطاها ۹۸
 • ۴-۵- آزمون فرضیات پژوهش     ۹۹
 • ۴-۵-۱- فرضیه اول پژوهش     ۹۹
 • ۴-۵-۲- فرضیه دوم پژوهش     ۱۰۰
 • ۴-۵-۲-۱- فرضیه فرعی اول پژوهش     ۱۰۱
 • ۴-۵-۲-۲- فرضیه فرعی دوم پژوهش     ۱۰۳
 • ۴-۵-۲-۳- فرضیه فرعی سوم پژوهش     ۱۰۴
 • ۴-۵-۲-۳- فرضیه فرعی چهارم پژوهش     ۱۰۶
 • ۴-۵-۳- فرضیه سوم پژوهش     ۱۰۷
 • ۴-۵-۴- فرضیه چهارم پژوهش     ۱۰۹
 • فصل پنجم  : نتیجه گیری و پیشنهادات
 • بحث در نتایج تحلیلی (فرضیات پژوهش) ۱۱۱
 • ۵-۱- مقدمه  ۱۱۲
 • ۵-۲- خلاصه فرآیند تحقیق   ۱۱۲
 • ۵-۳- بحث در نتایج پژوهش     ۱۱۳
 • ۵-۳-۱- بحث در نتایج توصیفی   ۱۱۳
 • ۵-۳-۲- بحث در نتایج تحلیلی (فرضیات پژوهش) ۱۱۳
 • فرضیه اصلی ۱: عدم اطمینان محیطی و تبادل اطلاعات    ۱۱۸
 • ۵-۴- جمع بندی و نتیجه گیری   ۱۱۸
 • ۵-۵- پیشنهادات تحقیق   ۱۱۹
 • ۵-۵-۱- پیشنهادات بر اساس فرضیات: ۱۱۹
 • ۵-۵-۲- پیشنهادات کاربردی: ۱۲۰
 • ۵-۵-۳- پیشنهادات به محققان  ۱۲۱
 • ۵-۶- محدودیت ها و مشکلات تحقیق   ۱۲۱
 • فهرست  منابع و ماخذ
 • مراجع فارسی   ۱۲۳
 • مراجع لاتین   ۱۲۶
 • پیوست ها
 • پیوست الف – پرسشنامه  ۱۲۹
 • پیوست ب – خروجی های نرم افزار SPSS  ۱۳۴

فهرست اشکال

 • شکل ۱-۱- مراحل انجام پژوهش     ۱۲
 • شکل ۱-۲- مدل مفهومی پژوهش     ۱۳
 • شکل ۱-۳- ساختار کلی پژوهش     ۱۶
 • شکل ۲-۱: ادوار مختلف بورس در ایران ۲۱
 • شکل  ۲-۲: سطوح مختلف کارایی ۴۱
 • شکل ۲-۳ : طبقه بندی رفتار توده وار  ۵۸
 • شکل ۲-۴ : توده واری عقلایی (‌بر اساس منافع ) و غیر عقلایی ۵۹
 • شکل ۲-۵ : طبقه بندی رفتار توده وار عمدی ۶۲
 • شکل ۲-۶ مدل مفهومی پژوهش     ۶۳

 

فهرست نمودارها

 • نمودار۲-۱: رابطه بین مطلوبیت و ثروت ۵۴
 • نمودار۴- ۱ نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخگویان  ۸۴
 • نمودار۴- ۲ نمودار دایره ای برای سطح تحصیلات پاسخگویان  ۸۵
 • نمودار۴- ۳ نمودار دایره ای برای سن پاسخگویان  ۸۶
 • نمودار۴- ۳ نمودار دایره ای برای شغل پاسخگویان  ۸۷
 • نمودار۴- ۴ نمودار دایره ای برای تجربه معامله پاسخگویان  ۸۸
 • نمودار۴- ۶ نمودار دایره ای برای نحوه معامله پاسخگویان  ۸۹
 • نمودار۴- ۷ نمودار دایره ای برای مکان معامله پاسخگویان  ۹۰

 

فهرست جداول

 • جدول ۳-۱- ترکیب سوالات پرسش نامه  ۷۷
 • جدول ۳-۲ : حداقل میزان مورد قبول برای روایی محتوا (CVR)  ۷۸
 • جدول۳- ۳ محاسبه ضریب آلفا و پایایی پرسشنامه ها ۷۹
 • جدول۴- ۱ توزیع فراوانی و درصد فراوانی حجم نمونه برحسب جنسیت    ۸۴
 • جدول۴- ۲ فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تحصیلات    ۸۵
 • جدول۴- ۳  توزیع فراوانی و در صد پاسخ های نمونه آماری  بر حسب سن   ۸۶
 • جدول۴- ۲ توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری بر حسب شغل   ۸۷
 • جدول۴- ۳ فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس تجربه معامله  ۸۸
 • جدول۴- ۶ توزیع فراوانی و درصد پاسخ های نمونه آماری بر حسب نحوه معامله  ۸۹
 • جدول۴- ۷ فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه براساس مکان معامله  ۹۰
 • جدول۴- ۸ مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي عدم اطمینان محیطی   ۹۱
 • جدول۴- ۹ مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تعصب توهم کنترل  ۹۲
 • جدول۴- ۱۰ مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تعصب اعتماد  ۹۳
 • جدول۴- ۱۱ مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تعصب اسناد به خود  ۹۳
 • جدول۴- ۱۲ مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي مغالطه سرمایه گذاری   ۹۴
 • جدول۴- ۱۳ مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تبادل اطلاعات    ۹۵
 • جدول۴- ۱۴ مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي تورش رفتاری   ۹۶
 • جدول۴- ۱۵ مشخصه‌هاي آماري گويه‌هاي رفتار توده وار  ۹۶
 • جدول۴- ۱۶ نتایج حاصل از آزمون  k.s  ۹۷
 • جدول۴- ۱۷ آزمون دوربین واتسون  ۹۸
 • جدول۴- ۱۸ خلاصه مدل فرضیه اول  ۹۹
 • جدول۴- ۱۹ آنالیزواریانس فرضیه اول  ۹۹
 • جدول۴- ۲۰ مدل رگرسیونی فرضیه اول  ۱۰۰
 • جدول۴- ۲۱ خلاصه مدل فرضیه دوم  ۱۰۰
 • جدول۴- ۲۲ آنالیزواریانس فرضیه دوم  ۱۰۱
 • جدول۴- ۲۳ مدل رگرسیونی فرضیه دوم  ۱۰۱
 • جدول۴- ۲۴ خلاصه مدل فرضیه فرعی اول  ۱۰۲
 • جدول۴- ۴ آنالیزواریانس فرضیه فرعی اول  ۱۰۲
 • جدول۴- ۲۶ مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول  ۱۰۲
 • جدول۴- ۲۷ خلاصه مدل فرضیه فرعی دوم  ۱۰۳
 • جدول۴- ۲۸ آنالیزواریانس فرضیه فرعی دوم  ۱۰۳
 • جدول۴- ۲۹ مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم  ۱۰۴
 • جدول۴- ۳۰ خلاصه مدل فرضیه فرعی سوم  ۱۰۴
 • جدول۴- ۳۱ آنالیزواریانس فرضیه فرعی سوم  ۱۰۵
 • جدول۴- ۳۲ مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم  ۱۰۵
 • جدول۴- ۳۳ خلاصه مدل فرضیه فرعی چهارم  ۱۰۶
 • جدول۴- ۳۴ آنالیزواریانس فرضیه فرعی چهارم  ۱۰۶
 • جدول۴- ۳۵ مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم  ۱۰۷
 • جدول۴- ۳۶ خلاصه مدل فرضیه سوم  ۱۰۷
 • جدول۴- ۳۷ آنالیزواریانس فرضیه سوم  ۱۰۸
 • جدول۴- ۳۸ مدل رگرسیونی فرضیه سوم  ۱۰۸
 • جدول۴- ۳۹ خلاصه مدل فرضیه چهارم  ۱۰۹
 • جدول۴- ۴۰ آنالیزواریانس فرضیه چهارم  ۱۰۹
 • جدول۴- ۴۱ مدل رگرسیونی فرضیه چهارم  ۱۱۰
 • جدول۵- ۱ خلاصه نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق   ۱۱۸

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0