پایان نامه دکترای دندانپزشکی : بررسی سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد

پایان نامه دکترای دندانپزشکی : بررسی سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد

سایت مسترداک سری جدیدی از پایان نامه های رشته های پزشکی در مقطع دکترای حرفه ای را برای دانلود کاربران عزیز قرار میدهد. توجه نمایید برای راحتی شما کاربران گرامی تمامی رساله ها در فرمت  Word و قابل ویرایش هستند. در ادامه پایان نامه دکترای حرفه ای ” بررسی سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد   ”  رشته دندانپزشکی  با فرمت Word  و در ۱۰۰ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده پایان نامه بررسی سی و هشت ساله تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب شناسی دانشکده دندانپزشکی مشهد :

سابقه و هدف

تومورهای غدد بزاقی از شیوع نسبتاً اندکی برخوردار بوده و حدود ۳% تا ۱۰% نئوپلاسم‌های ناحیة سر و گردن را تشکیل می‌دهند. با توجه به نبود تحقیقات اپیدمیولوژیک دربارة این تومورها در دانشکدة دندانپزشکی مشهد؛ تحقیق حاضر با هدف تعیین خصوصیات تومورهای غدد بزاقی در مراجعین به بخش آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت دانشکدة دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در فاصلة زمانی ۱۳۸۸-۱۳۵۰ (۳۸ سال) انجام شد.

 

مواد و روش‌ها

در یک تحقیق توصیفی، پرونده‌های بایگانی شده در بخش آسیب‌شناسی دهان، فک و صورت دانشکدة دندانپزشکی مشهد در فاصلة سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۵۰ بازخوانی و ۱۶۵ بیمار مبتلا به تومورهای غدد بزاقی شناسایی گردید. متغیرهای مرتبط با تومورها (سن، جنس، موقعیت، نوع تومور، تشخیص‌های بالینی، تشخیص‌های هیستولوژیکی و ماهیت تومورها) تعیین و داده‌ها با آمار توصیفی گزارش گردید.

 

یافته‌ها

حدود ۷/۱ درصد کل نمونه­های مورد مطالعه را تومورهای بزاقی دربرمی­گیرد. شیوع تومورهای غدد بزاقی در زنان تا حدودی بیشتر از مردان بوده است [۸۶ نفر (۱/۵۲%) در برابر ۷۹ نفر (۹/۴۷%)]. میانگین سنی مبتلایان به این تومورها برابر ۶۲/۴۱ سال و در محدودة ۸۰-۸ سال برآورد گردید. بیشتر تومورها در ناحیة کام (۹۱ مورد؛ ۲/۵۵%)؛ لب (۱۶ مورد؛ ۷/۹%)؛ غدد تحت فکی (۱۵ مورد؛ ۱/۹%)؛ گونه (۱۳ مورد؛ ۹/۷%) و پاروتید (۱۰ مورد؛‌ ۱/۶%) ایجاد شده بودند. ۵/۵۱% (۸۵ مورد) ضایعات خوش‌خیم و ۵/۴۸% (۸۰ مورد) آنها بدخیم بوده‌اند. تومور پلئومورفیک آدنوما با ۷۷ مورد (۷/۴۶%) شایع‌ترین تومور بوده و بعد از آن، موکواپیدرموئید کارسینوما با ۳۳ مورد (۰/۲۰%) و آدنوئید کیستیک کارسینوما با ۲۳ مورد (۹/۱۳%) در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

نتیجه‌گیری

کام شایع­ترین مکان بروز تومورهای بزاقی در  این مطالعه بوده و همچنین کمترین دهه سنی بروز ضایعات را به همراه لب و انواع مرکزی به خود اختصاص داده است. ضایعات بدخیم به طور معنی­داری در جنس مونث و در یک دهه دیرتر رخ می‌دهد. تطابق تشخیص های بالینی و هیستوپاتولوژیک در پلئومورفیک آدنوما بیشترین هماهنگی را نشان می دهد.

 

فهرست مطالب

 • چکیده ۱
 • فصل اول: مقدمه
 • بیان مسئله  ۵
 • اهداف تحقيق  ۵
 • الف- هدف كلي   ۵
 • ب- اهداف اختصاصي   ۵
 • ج- هدف كاربردي تحقيق  ۶
 • د- فرضيات یا سؤالات تحقيق  ۶
 • فصل دوم: کلیات، مروری بر متون و مقالات
 • ۱- كليات   ۷
 • وظایف بزاق (Function of Saliva): 7
 • تکامل غدد بزاقی (Development): 7
 • ساختار غده بزاقی (Structure) 8
 • تومورهای غدد بزاقی   ۹
 • تومورهای خوش خیم ۱۱
 • پلئومورفیک آدنوما (PA) 11
 • نمای بالینی   ۱۲
 • خصوصیات هیستوپاتولوژیک    ۱۳
 • پیش آگهی و درمان  ۱۳
 • تومور وارتین (PCL) 14
 • نمای بالینی   ۱۴
 • خصوصیات هیستوپاتولوژیک    ۱۵
 • پیش آگهی و درمان  ۱۶
 • آنکوسایتوما (Oncocytoma) 16
 • نمای بالینی   ۱۶
 • خصوصیات هیستوپاتولوژیک    ۱۷
 • پیش آگهی و درمان  ۱۷
 • بازال سل آدنوما (BCA) 17
 • نمای بالینی   ۱۸
 • خصوصیات هیستوپاتولوژیک    ۱۸
 • درمان و پیش آگهی   ۱۹
 • کانالیکولر آدنوما (Canalicular Adenoma) 19
 • نمای بالینی   ۱۹
 • خصوصیات هیستوپاتولوژیک    ۱۹
 • پیش آگهی و درمان  ۲۰
 • میواپی‌تلیوما (Myoepithelioma) 20
 • نمای بالینی   ۲۰
 • خصوصیات هیستوپاتولوژیک    ۲۱
 • پیش آگهی و درمان  ۲۱
 • تومورهای بدخیم ۲۱
 • موکواپیدرموئید کارسینوما (MEC) 21
 • نمای بالینی   ۲۲
 • خصوصیات هیستوپاتولوژیک    ۲۳
 • پیش آگهی و درمان  ۲۴
 • آدنوئید سیستیک کارسینوما (ACC) 25
 • نمای بالینی   ۲۵
 • خصوصیات هیستوپاتولوژیک    ۲۵
 • پیش آگهی و درمان  ۲۶
 • آدنوکارسینومای پلی مورفوس درجه پایین (PLGA) 27
 • نمای بالینی   ۲۷
 • خصوصیات هیستوپاتولوژیک    ۲۷
 • پیش آگهی و درمان  ۲۸
 • آسینیک سل آدنوکارسینوما (ACA) 28
 • نمای بالینی   ۲۹
 • خصوصیات هیستوپاتولوژیک    ۲۹
 • درمان و پیش آگهی   ۳۰
 • پلئومورفیک آدنومای بدخیم (Malignant Mixed Tumor) 30
 • نمای بالینی   ۳۰
 • خصوصیات هیستوپاتولوژیک    ۳۱
 • درمان و پیش آگهی   ۳۲
 • ۲- مروری بر  مقالات   ۳۳
 • فصل سوم: مواد و روش تحقیق
 • نوع مطالعه  ۴۸
 • تكنيك جمع‌آوري داده‌ها ۴۸
 • جامعة مورد بررسي  ۴۸
 • حجم نمونه، شيوة محاسبة آن و روش نمونه‌گيري   ۴۸
 • متغيرهاي تحقيق، نوع و مقياس سنجش آنها ۴۸
 • نقش    ۴۸
 • نوع  ۴۸
 • مقياس    ۴۸
 • تعريف کاربردي   ۴۸
 • واحد اندازه گيري   ۴۸
 • روش اجراي تحقيق  ۴۹
 • روش تجزيه و تحليل آماري   ۵۰
 • ملاحظات اخلاقي  ۵۰
 • فصل چهارم: نتایج تحقیق
 • نتايج تحقيق  ۵۱
 • سن  ۵۱
 • جنس   ۵۳
 • تشخیص بالینی  ۵۵
 • تشخیص هیستولوژیکی  ۵۶
 • میزان تطابق تشخیص هیستولوژیکی و بالینی  ۵۶
 • موقعیت تومور  ۵۷
 • انواع تومور  ۵۷
 • محیطی یا مرکزی بودن تومورها ۵۸
 • موقعیت انواع تومور (مینور یا ماژور) ۵۹
 • خوش‌خیم یا بدخیم بودن ضایعات   ۵۹
 • میانگین سن به تفکیک جنس و انواع مکان در ماژور و مینور  ۵۹
 • فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
 • بحث   ۶۷
 • نتيجه‌گيري   ۷۳
 • محدوديت‌ها ۷۴
 • پيشنهادات   ۷۴
 • منابع  ۷۵

 

فهرست تصاویر

 • شکل ۱-۲: پلئومورفیک آدنوما (تودة سخت کام) ۱۲
 • شکل ۲-۲: پلئومورفیک آدنوما؛ تصویر MRI   ۱۲
 • شکل ۳-۲: پلئومورفیک آدنوما ۱۳
 • شکل ۵-۲: بازال سل آدنوما ۱۸
 • شکل ۶-۲: موکواپیدرموئید کارسینوما ۲۲
 • شکل ۷-۲: موکواپیدرموئید کارسینوما ۲۳
 • شکل ۸-۲:موکواپیدرموئید کارسینوما در زبان   ۲۴
 • شکل ۹-۲: آدنوئید سیستیک کارسینوما ۲۶

 

فهرست جداول

 • جدول ۲-۱: دسته بندی تومورهای خوش خیم و بدخیم ۹
 • جدول ۱-۴: شاخص‌های آماری سن ۵۲
 • جدول ۲-۴:توزیع فراوانی ضایعات مینور و ماژور در برحسب جنسیت    ۵۴
 • جدول ۳-۴: توزیع بیماران برحسب تشخیص بالینی ارائه شده ۵۵
 • جدول ۴-۴: توزیع بیماران برحسب تشخیص‌های هیستولوژیکی     ۵۶
 • جدول ۵-۴: توزیع بیماران برحسب موقعیت تومور   ۵۷
 • جدول ۶-۴: مقایسه میانگین سنی مردان و زنان   ۶۰
 • جدول ۷-۴: مقایسه میانگین سنی در خوش خیم‌ها و بدخیم‌ها ۶۰
 • جدول ۸-۴:میانگین سن بیماران برحسب جنس و ماهیت ضایعات    ۶۱
 • جدول ۹-۴: فراوانی ضایعات خوش‌خیم و بدخیم برحسب جنس    ۶۱
 • جدول ۱۰-۴: توزیع فراوانی تطابق هیستولوژیکی و بالینی بر حسب تومور   ۶۲
 • جدول ۱۱-۴: توزیع فراوانی نوع ضایعه بر حسب نوع تومور   ۶۳
 • جدول ۱۲-۴: توزیع فراوانی مکان وجود ضایعه بر حسب نوع ضایعه (از نظر مینور یا ماژور بودن) ۶۴
 • جدول ۱۳-۴: توزیع فراوانی مکان های ضایعه و میانگین سنی افراد دارای آن ضایعات    ۶۵
 • جدول ۱۴-۴: مقایسه میانگین سنی در افراد دارای ضایعه مینور و ماژور   ۶۵
 • جدول ۱۵-۴: توزیع تطابق تشخیص‌های هیستولوژیکی و بالینی برحسب نوع تومور   ۶۶

فهرست نمودارها

 • نمودار ۱-۴: توزیع مبتلایان به تومورهای غدد بزاقی برحسب دهة سنی  ۵۲
 • نمودار ۲-۴: توزیع مبتلایان به تومورهای غدد بزاقی برحسب جنس   ۵۳
 • نمودار ۳-۴:  توزیع فراوانی ضایعات مینور و ماژور برحسب جنسیت   ۵۴
 • نمودار ۴-۴: توزیع بیماران برحسب نوع تومور  ۵۸
 • نمودار ۵-۴: توزیع بیماران برحسب مینور و ماژور بودن ضایعات   ۵۹

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0