بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت‌های دینی : پایان نامه ارشد فقه و حقوق اسلامی

رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت‌های دینی  ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی  تکالیف اقلیتهای دینی :

پرداختن به مقوله بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت‌های دینی  یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت ها ی مرکزی قرار گرفته ، سازمان های بین المللی متعددی نیز پیگیر و مسئول موضوع هستند و از آنجائیکه کشور ما نیز کشوری اسلامی و چند قومی است ، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

هدف از انجام این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی در ایران می باشد. روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است . با طرح سؤالاتی از قبیل تکالیف فقهی و نیز تکالیف حقوقی اقلیت ها چیست؟ و مقایسه آنها به نتایج در راستای تکالیف اقلیت ها در فقه اسلامی ، و قوانین اساسی و مدنی می باشد و مفید می دانیم می رسیم.

آگاهی از حقوق و تکالیف اقلیت‌های دینی  به لحاظ فقهی و قانونی که بعنوان نیازهای عینی و سهم دولت و ملت به شمار می رود مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی بمنظور تقویت مناسبات خود را بر پایه عدل و انصاف با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور پیوندهای تاریخی و مشترک خود را با ملت و دولت تحکیم بخشند ، ارائه گردیده است.

کلید واژه: تکلیف ، اقلیت ، فقه ، حقوق

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجاییکه در کشور جمهوری اسلامی ایران اقلیت های فراوانی یافت می شود بررسی تکالیف فقهی و حقوقی آنها ضرورت و اهمیت دارد.به نظر می رسد که مسئله ی حق و تکلیف و همه ی مسائل حقوقی و فقهی تا زمانی که ریشه ای مورد بحث و بررسی قرار نگیرد ، ثمره ی مطلوبی نخواهد داشت ، در واقع این بحث متفرع بر موضوع معرفت شناسی ، خداشناسی ، انسان شناسی و دین شناسی است ، چنانکه حقوق ، فقه، احکام و تکالیف مفاهیمی هستند که در ارتباط با انسان و حیات فردی و اجتماعی او در برابر قدرت مافوق ، معنا پیدا می کند ، از این رو قبل از هر چیز لازم است این گونه مطالب کلیدی و رابطه و نسبت آنها با مسئله حق و تکلیف روشن گردد.

از طرفی وجود اقلیت های قومی ، زبانی ، نژادی و دینی با گرایش های مختلف ناشی از فرهنگ و تمدن متفاوت ، موجبات تنوع فرهنگی و اجتماعی هر کشور را فراهم می کند.

با عنایت به اینکه موضوع تحقیق بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت‌های دینی  بوده ، سعی می شود که کلیه حقوق و تکالیف اقلیت‌های دینی  (اهل کتاب) در جامعه اسلامی مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

 

فهرست مطالب بررسی فقهی و حقوقی  تکالیف اقلیت‌های دینی :

چكيده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه  3

1-2. بیان مسأله  4

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق   5

1-4. مرور ادبیات و سوابق مربوطه  5

1-5. جنبه جدید بودن تحقیق   7

1-6. اهداف مشخص تحقیق   7

1-6-1- هدف کلی تحقیق   7

1-6-2- اهداف جزئی تحقیق   7

1-7. سؤالات تحقیق   8

1-7-1- سوال اصلی تحقیق   8

1-7-2- سؤالات فرعی تحقیق   8

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی   8

1-9. روش شناسی تحقیق   10

 

فصل دوم: بررسی فقهی تکالیف اقلیتهای دینی

2-1. تاریخچه اقلیت ها 12

2-2. عنوان اقلیت ها در فقه اسلامی   14

2-3. اقلیت    15

2-4. اقلیت در اصطلاح   15

2-5. حقوق   16

2-6. واژه حق   16

2-7. مفهوم اصطلاحی حق   17

2-8. مفهوم حق در فقه  17

2-9. تعریف کفر و کافر  17

2-10. تقسیم کفار از دیدگاه اسلام  18

2-10-1. کفار کتابی   18

2-10-2. کفار غیرکتابی   18

2-10-3.  کفار ذمی   18

2-10-4. کفار مستأمن   18

2-11. تکالیف اقلیتها در عرصه اقتصاد به لحاظ فقهی   18

2-12. مالکیت از منظر فقه اسلامی   19

2-13. ارتباطات اقتصادی با مسلمانان  21

2-14. امنیت اقلیت ها به لحاظ فقهی   23

2-15. اقلیت‏ها در عرصه اجتماع  24

2-16. احترام به شخصیت انسانی فرد  25

2-17. استقلال اقلیت ها از منظر فقه اسلامی   25

2-18. آزادی مراسم و شعائر مذهبی اقلیت های دینی   26

2-19. تشکیل انجمن و تشکل ها 26

2-20.  امنیت معابد و اماکن مقدسه  27

2-21. احوال شخصیه  28

2-22. تعریف احوال شخصیه  28

2-23. الزام و ابرام و کاربرد آنها در احوال شخصیه  28

2-23-1. اهمیت قاعده ی الزام  29

2-23-2.  مفاد قاعده ی الزام  29

2-23-3.  قاعده ابرام  29

2-23-4.  نتایج   30

2-24. وصیت    31

2-25. قضاوت    34

2-26. ازدواج   41

2-26-1.  ازدواج اقلیت ها با زنان مسلمان ؟! 42

2-26-2. اسلام زوجین   45

2-26-3. اسلام زوج   45

2-26-4. ازدواج مسلمین با زنان غیرمسلمان  45

2-26-5. ازدواج مرد مسلمان با زنان یهودی و مسیحی   46

2-27. طلاق   47

2-28. دیات    47

2-29. ارث    49

 

فصل سوم: بررسی حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی

3-1. اقلیت از منظر حقوق بین المللی   51

3-2. مفهوم و تاریخچه حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل   53

3-3. اقلیت ها از منظر قانون  57

3-4. تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی و عدم تبعیض     58

3-5. حق داشتن مسکن و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه 61

3-6. آزادی و حق برخورداری از کسب و کار و مالکیت مشروع  61

3-7. تشکیل انجمن   62

3-8. داشتن نماینده مجلس     63

3-9. احوال شخصیه  63

3-10. احوال شخصیه از منظر حقوقی   63

3-11. قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه  66

3-12. اهلیت    67

3-13. نکاح   69

3-13-1.  نکاح مرد مسلمان با زن کافر  69

3-13-2. نکاح مرد کافر با زن مسلمان  70

3-13-3. اسلام آوردن زن یا شوهر کافر  70

3-14. مهریه  71

3-15. طلاق اقلیت های دینی   72

3-16. سر دفتران ازدواج و طلاق اقلیت های دینی   73

3-17. فرزند خواندگی   74

3-18. وصیت    75

3-18-1. اهلیت و تابعیت موصی و سایرین   77

3-18-2. حدود وصیت    78

3-19. ارث    79

3-19-1. ارث اقلیت های دینی از منظر حقوق مدنی   79

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

4-1. مقدمه  85

4-2. بحث و نتیجه گیری   85

4-3. تکالیف اقلیت های دینی از منظر حقوق بین المللی و مقایسه آن با قانون اساسی ، حقوق مدنی فقه اسلامی   85

4-4. مقایسه تکالیف اقلیت های دینی (احوال غیر شخصیه) به لحاظ فقهی و حقوقی   87

4-5. مقایسه تکالیف اقلیت های دینی (احوال شخصیه ) به لحاظ فقهی و حقوقی : 89

منابع و مآخذ: 95

چكيده انگليسي   97

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فایل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0