تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر

با توسعه روابط تجاری خصوصاً تجارت بین الملل، این طرز تلقی امروزه باعث شده است که؛ شرکت های مدنی کمتر مورد توجه قرار بگیرند. این در حالی است که اکثر مشارکتهای مدنی در مبادلات اقتصادی جریان داشته و سعی در کاهش اختلافات اقتصادی از نوع مدنی آن برآمده است.

تحقیق حاضر بعنوان تلاشی است در جهت کاستن اختلافات و یافتن وجوه اشتراک، شرکت های مدنی در حقوق ایران و مصر و نیز تبیین تکالیف و حقوق شرکاء اینگونه شرکتها در دو قانونگذاری مذکور می باشد. علاوه بر آن شرکت مدنی در کشور ایران و مصر دارای تاریخی به درازای تاریخ فقه اسلامی است و تقدم آن بر شرکت های گوناگون تجاری یکی از امور بدیهی حقوق موضوعه این دو کشور تلقی می شود، امروز در حقوق ایران در همه موارد اینگونه شرکت ها اتفاق نظر فقهی و حقوقی به چشم نمی خورد و اختلاف نظر در همه آثار فقها و حقوقدانان به روشنی مشهود است.

اداره امور شرکت یکی از مهمترین مراحلی است که شرکای شرکت مدنی با دقت بسیار به رعایت نمودن حقوق خود از سوی دیگران توجه می کنند. چرا که اشاعه در مالکیت یک مال، که، شرکت مدنی بنابر تعریف ماده ۵۷۱ ق. م از آن می کند ناشی از اشاعه چند مال است و در حقیقت به معنای اشتراک گذاشتن یک مال در مالکیت متعدد چند شخص است،و این مسئله باعث می شود که دارندگان حق مالکیت از نوع مشاع،در اداره امور شرکت مدنی، اراده خود را نیز کارساز بدانند و از این رو است که،احکام تصرفات مادی و حقوقی هر کدام از شرکاء در شرکت مدنی به گونه ای سنگین در کتب فقهی نگاشته شده است.

شرکت مدنی دارای ویژگی مهمی است و آن اینکه با انعقاد عقد شرکت مدنی اموال مشاع دارای شخصیت حقوقی همانند اموال موقوفه یا آورده های شرکت های تجارتی نمی شوند. این مسئله را باید اینگونه شرح داد که زمانی که مالی به صورت شخصیت جداگانه مورد اداره قرار بگیرد و دارای دارایی جداگانه فرض شده باشد، حقوق و تکالیف هر کدام از دارندگان سهم الشرکه در اداره آن مال به گونه ی خاصی تنظیم شده است و کسی موظف به آن  نیز می باشد. مالی که شخصیت جداگانه ندارد و به صورت مشاع مورد تملک دو یا چند نفر قرار بگیرد، بدیهی است که حقوق و تکالیف آنها در تصرفات مادی و حقوقی جهت اداره آن مال متفاوت خواهد بود.

در حقوق برخی کشورها، خصوصاً حقوق مصر با تقنین مناسب، حداقل اجتهادات و اختلافات حقوق داخلی کاهش یافته و گاه نظریه های جدیدی در زمینه شرکت مدنی چهره قانونی پیدا کرده که پاسخگوی نیازهای جدید بوده و ضرورتاً در حقوق ما نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تحقیق حاضر در جهت تبیین مسائل و اختلافات این چنین، تحت عنوان حقوق و تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر نگاشته شده است که قاعدتاً مهمترین اهداف و موضوعاتی که در این تحقیق مورد توجه واقع شده، بررسی مفهوم شرکت مدنی و تأثیر آن بر حقوق و تکالیف شرکاء و شناسایی این حقوق در دوره اداره امور شرکت و نیز دوره انحلال آن است.

فهرست تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران و مصر

 • چکیده۱
 • مقدمه۲
 • فصل اول : کلیات طرح
 • ۱-۱- بیان مسئله۴
 • ۱-۲-  هدف های تحقیق۴
 • ۱-۳- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن۴
 • ۱-۴- سؤالات و فرضیه های تحقیق۵
 • ۱-۵- مدل تحقیق۵
 • ۱-۶- تعاریف عملیاتی متغیرهای و واژه های کلیدی۶
 • ۱-۷- روش تحقیق۶
 • ۱-۸- محدودیت ها و مشکلات تحقیق۶
 • ۱-۹- تقسیم بندی مطالب تحقیق۷
 • فصل دوم: مفاهیم کلی اشاعه و شرکت مدنی
 • الف:درحقوق ايران۹
 • ۲-۱-مفهوم شرکت مدنی ۱۱
 • ۲-۱-۱-مفهوم لغوی شرکت۱۱
 • ۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی شرکت۱۲
 • ۲-۱-۲-۱- در فقه اسلامی۱۲
 • ۲-۱-۲-۱- ۱- شرکت املاک۱۳
 • ۲-۱-۲-۱- ۲- شرکت عقود۱۴
 • ۲-۱-۲-۲- در حقوق موضوعه ایران و مصر۱۴
 • ۲-۱-۲-۲-۱- در حقوق موضوعه ایران۱۴
 • ۲-۱-۲-۲-۲- در حقوق موضوعه مصر۱۶
 • ۲-۱-۲-۳- اثبات عقد شرکت و مفاهیم سه گانه شرکت عقدی ۱۷
 • ۲-۱-۲-۳-۱- مفاهیم سه گانه شرکت عقدی۱۸
 • ۲-۱-۲-۳-۲- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل۱۸
 • ۲-۱-۲-۳-۳-  شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد۲۱
 • ۲-۱-۲-۳-۴- شرکت عقدی به معنای اداره مال مشاع۲۱
 • ۲-۱-۲-۳-۵- مفهوم شرکت عقدی در حقوق مصر۲۲
 • ۲-۱-۳- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق ایران ۲۳
 •  ۲-۱-۳-۱- عقد۲۳
 •  ۲-۱-۳-۲- معوض۲۳
 • ۲-۱-۳-۳- مستمر۲۳
 •  ۲-۱-۳-۴- رضایی۲۳
 •  ۲-۱-۳-۵- عهدی۲۴
 • ۲-۱-۳-۶- لازم۲۴
 • ۲-۱-۴- ویژگی های شرکت مدنی در حقوق مصر۲۶
 • ۲-۲- مفهوم و ویژگی های حالت اشاعه در ایران و مصر۲۸
 •  ۲-۲-۱- مفهوم کلی حالت اشاعه در حقوق موضوعه ایران و مصر۲۸
 • ۲-۲-۱-۱- مفهوم اشاعه در حقوق مصر ۳۲
 • ۲-۲-۲- اسباب و عناصر تشکیل حالت اشاعه۳۳
 •  ۲-۲-۲-۱- واقعۀ حقوقی۳۳
 •  ۲-۲-۲-۱- ۱- ارث۳۳
 • ۲-۲-۲-۱- ۲- امتزاج۳۴
 • ۲-۲-۲- ۲- عمل حقوقی۳۵
 • ۲-۲-۲- ۲- ۱- عقد۳۵
 •  ۲-۲-۲- ۲- ۲- عمل شرکاء۳۶
 • ۲-۲-۲-۳- سبب پیدایش شرکت در حقوق مصر۳۶
 • ۲-۳- شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد شرکت ۳۷
 • ۲-۳-۱- شرایط عمومی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران۳۸
 • ۲-۳-۱- ۱- قصد۳۹
 • ۲-۳-۱- ۲- رضا ۴۰
 • ۲-۳-۱- ۳- اهلیت شرکاء۴۰
 • ۲-۳-۱- ۴- موضوع شرکت۴۱
 • ۲-۳-۱- ۵- مشروعیت جهت شرکت ۴۱
 •  ۲-۳-۲- شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت مدنی در حقوق ایران۴۲
 • ۲-۳-۲- ۱- آورده های شرکاء۴۲
 • ۲-۳-۲- ۲-آورده های نقدی۴۲
 • ۲-۳-۲- ۳-  آورده های غیر نقدی۴۳
 • ۲-۳-۲- ۴- سود و زیان شرکت۴۴
 • ۲-۳-۳- شرایط عمومی صحت عقد شرکت در حقوق مصر۴۶
 • ۲-۳-۳-۱- قصد۴۶
 • ۲-۳-۳-۲- اهلیت شرکا۴۷
 • ۲-۳-۳-۳- موضوع شرکت۴۷
 • ۲-۳-۴-  شرایط اختصاصی صحت عقد شرکت در حقوق مصر۴۸
 • ۲-۳-۴-۱- رسیدن به سود ۴۸
 • ۲-۳-۴-۲- آورده نقدی۴۸
 • ۲-۳-۴-۳- آورده غیرنقدی۴۹
 • ۲-۳-۴-۴- عمل یا حرفه ۴۹
 • فصل سوّم – شخصیت حقوقی و تنوع پذیری شرکت مدنیدر حقوق ایران و مصر
 • ۳-۱- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران و مصر۵۲
 • ۳-۱-۱- بررسی وجود شخصیت حقوقی شرکت مدنی در ایران۵۲
 • ۳-۱-۱-۱- مخالفان اعطای شخصیت حقوقی شرکت مدنی۵۲
 • ۳-۱-۲- طرفداران اعطای شخصیت حقوقی به شرکت مدنی۵۵
 • ۳-۱-۲-۱- دیدگاه اوّل۵۵
 • ۳-۱-۲-۲- دیدگاه دوم ۵۷
 • ۳-۱-۳- شخصیت حقوقی شرکت مدنی در حقوق مصر ۶۱
 • ۳-۲- تنوع پذیری شرکت مدنی در ایران و مصر۶۱
 • ۳-۲-۱- تقسیمات  فقهی شرکت مدنی۶۲
 • ۳-۲-۲- تقسیمات حقوقی شرکت مدنی ۶۵
 • ۳-۲-۲-۱- شرکت غیر عقدی۶۵
 • ۳-۲-۲-۲- شرکت عقدی ۶۵
 • ۳-۲-۳- تنوع پذیری براساس آورده شرکت۶۶
 • ۳-۲-۳-۱- شرکت در اموال۶۷
 • ۳-۲-۳-۲- شرکت در اعمال۶۷
 • ۳-۲-۳-۳- شرکت وجوه یا اعتبارات۶۸
 • ۳-۲-۳-۴- شرکت مفاوضه ۶۹
 • ۳-۲-۴- تنوع پذیری شرکت مدنی در حقوق مصر۷۰
 • فصل چهارم: حقوق و تکالیف شرکاء در اداره و انحلال شرکت مدنی
 • ۴-۱- -حقوق و تکالیف شرکاء در ادارۀ امور شرکت مدنی در ایران :۷۵
 • ۴-۱-۱- اداره شرکت مدنی۷۵
 • ۴-۱-۲- شناسایی مرحله اداره شرکت مدنی۷۶
 • ۴-۱-۳- حقوق شرکاء در اداره شرکت مدنی۷۷
 • ۴-۱-۳-۱- حق بهره مندی از منافع۷۷
 • ۴-۱-۳-۲- حق نظارت و کسب اطلاعات۷۹
 •  ۴-۱-۳-۳- تملیک مال المشارکه۷۹
 • ۴-۱-۳-۴- اختیارات مدیران شرکت۸۰
 • ۴-۱-۳-۵- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق ایران ۸۱
 • ۴-۱-۴- حقوق شرکاء در اداره امور شرکت در حقوق مصر ۸۳
 • ۴-۱-۴-۱- تکالیف شرکاء شرکت مدنی در حقوق مصر ۸۵
 • ۴-۱-۵- وضعیت اداره امور شرکت و تقسیم سود و زیان ها۸۷
 • ۴-۱-۶- تقسیم اموال شرکت در حقوق مصر ۸۹
 • ۴-۱-۷- انواع تقسیم در حقوق مصر ۹۱
 • ۴-۱-۷-۱- تقسیم سود و زیان، تابعیت از تناسب سرمایه ها۹۲
 • ۴-۱-۷-۲- تقسیم سود وزیان در حقوق مصر ۹۲
 •  ۴-۱-۷-۳  بررسی قرارداد خصوصی در تقسیم سود و زیان اضافی از نظر فقهی۹۳
 • ۴-۱-۷-۴- اثر شرط عدم ورود خسارت و ضرر به برخی از شرکاء۹۴
 • ۴-۱-۸- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی شرکاء در مال مشاع در ایران ۹۶
 • ۴-۱-۸-۱- تصرفات حقوقی شرکاء۹۷
 • ۴-۱-۸-۲- تصرفات مادی شرکاء۹۸
 • ۴-۱-۸-۲-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق ایران۹۸
 • ۴-۱-۸-۲-۱-۱- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر۹۸
 • ۴-۱-۸-۲-۱-۲- تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر۱۰۰
 • ۴-۱-۸-۳- وضعیت تصرفات مادی و حقوقی در حقوق مصر ۱۰۱
 • ۴-۱-۸-۳-۱- تصرفات مادی شرکاء در حقوق مصر۱۰۲
 • ۴-۱-۸-۳-۲- حق شریک نسبت به سهم خود۱۰۲
 • ۴-۱-۸-۳-۳-حق شریک نسبت به سهم سایر شرکاء۱۰۳
 • ۴-۱-۸-۳-۴- وضعیت حقوقی وثیقه مال مشاع۱۰۴
 • ۴-۱-۸-۳-۵- تقاضای تقسیم، قبل از فک رهن۱۰۵
 • ۴-۱-۸-۳-۶- تقسیم ملک و بازداشت سهم احدی از وراث۱۰۹
 • ۴-۲- حقوق و تکالیف شرکاء در تقسیم اموال مشترک ( انحلال)۱۱۳
 • ۴-۲-۱- جهات کلی تقسیم و انحلال شرکت۱۱۳
 • ۴-۲-۱-۱-  تصفیه شرکت و بررسی تعاریف، مفاهیم و قلمرو تقسیم ۱۱۴
 • ۴-۲-۱-۱-۱- تعریف تقسیم۱۱۶
 • ۴-۲-۱-۱-۲- ماهیت تقسیم۱۱۷
 • ۴-۲-۱-۱-۳- قلمرو تقسیم و شرایط صحت آن۱۱۸
 • ۴-۲-۱-۱-۳-۱- شریک بودن۱۱۸
 • ۴-۲-۱-۱-۳-۲- مالکیت مشاعی۱۱۸
 • ۴-۲-۱-۱-۳-۳- قابلیت تفکیک مادی۱۱۹
 • ۴-۲-۱-۱-۳-۴- حفظ مالیت سهام۱۱۹
 • ۴-۲-۱-۱-۳-۵- عدم ورود ضرر۱۲۰
 • ۴-۲-۱-۱-۳-۶- طلق بودن مال مشاع۱۲۰
 • ۴-۲-۱-۲- بررسی موارد اشتباه در تقسیم و بطلان آن۱۲۱
 • ۴-۲-۱-۲-۱- اشتباه در شریک۱۲۱
 • ۴-۲-۱-۲-۲- اشتباه در موضوع۱۲۲
 • ۴-۲-۱-۲-۳- اشتباه در حصه۱۲۲
 • ۴-۲-۱-۲-۴- اشتباه در سلامت حصه۱۲۲
 • ۴-۲-۲- چگونگی تقسیم اعیان، منافع، حقوق تبعی و مطالبات و سر قفلی و عوامل پایان مدت
 • شرکت۱۲۶
 • ۴-۲-۲-۱- تقسیم عین۱۲۶
 • ۴-۲-۲-۱-۲- تقسیم منافع (مهایات) ۱۲۷
 • ۴-۲-۲-۱-۳- تقسیم حقوق تبعی۱۲۹
 • ۴-۲-۲-۱-۴- تقسیم مطالبات و سرقفلی۱۳۰
 • ۴-۲-۲-۱-۵- وجود دین نسبت به مال مشاع۱۳۰
 • ۴-۲-۲-۲-  عوامل پایان مدت شرکت۱۳۱
 • ۴-۲-۲-۲-۱- فسخ و اقاله عقد شرکت۱۳۲
 • ۴-۲-۲-۲-۲- انحلال عقد شرکت۱۳۲
 • ۴-۲-۲-۲-۳- تلف مال الشرکه۱۳۲
 • ۴-۲-۲-۲-۴- غیر مقدور شدن هدف مشترک۱۳۳
 • ۴-۲-۲-۲-۵- انحلال اذن در اداره۱۳۳
 • ۴-۲-۲-۲-۵-۱- رجوع از اذن۱۳۳
 • ۴-۲-۲-۲-۵-۲- انحلال شرکت و انقضای مدت مأذونیت۱۳۴
 • ۴-۲-۲-۲-۵-۳- فوت و حجر یکی از شریکان۱۳۴
 • نتیجه گیری۱۳۸
 • منابع۱۴۲

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0