جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران ، رهيافتي مبتني بر تحليل‌هاي داده-ستانده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران ، رهيافتي مبتني بر تحليل‌هاي داده-ستانده : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران ، رهيافتي مبتني بر تحليل‌هاي داده-ستانده ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران

انرژي در اقتصاد ايران تامين‌کننده نيازهاي مصرفي بخش خانوارها به عنوان کالاي مصرفي و تامين‌کننده انرژي به عنوان نهاده توليد براي زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي است. نکته اساسي اين است که بخش انرژي در عين حال که بر زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي تاثيرگذار است از ساير زيربخش‌ها نيز تاثير مي‌پذيرد. به منظور شناسايي و تعيين بخش‌هاي کليدي يک اقتصاد، تکنيک داده-ستانده ابزار مناسبي به شمار مي‌آيد زيرا در اين روش بخش‌هاي اقتصادي بر اساس پيوستگي‌هاي پيشين و پسين مورد بررسي قرار گرفته و بر مبناي قوي‌ترين پيوندها، بخش‌هاي کليدي معرفي مي‌شوند.

هدف اين تحقيق تعيين بخش‌هاي کليدي اقتصاد ايران با استفاده از جدول داده-ستانده سال ۱۳۷۸ که توسط بانک مرکزي تهيه شده است، مي‌باشد. در اين پژوهش جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران با محاسبه ضرايب پيوندي پيشين و پسين بر اساس روش‌هاي راسموسن و سلا و قدرت انتشار و حساسيت بررسي شده و سپس بر اساس ضرايب محاسبه شده ميزان تاثيرپذيري و تاثيرگذاري بخش انرژي بر و از ساير بخش‌هاي اقتصادي تحليل گرديده است.

نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که پيوند مناسبي بين بخش انرژي با اقتصاد ايران وجود دارد اما اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي در زمينه ارتباطات پيشين و پسين از جايگاه مناسبي برخوردار نيست. در خصوص شاخص‌هاي انتشار و حساسيت كه در شناسايي ميزان توانمندي بخش اقتصادي در ايجاد تحرك اقتصادي و پاسخگويي به تقاضاي نهايي كل اقتصاد استفاده مي‌شود، بخش انرژي در مجموع از قابليت ايجاد تحرك و توسعه اقتصادي در اقتصاد ملي برخوردار نيست و تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بخش انرژي در اقتصاد ايران نيز عملاً ناچيز بوده است.

 

فهرست جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران ، رهيافتي مبتني بر تحليل‌هاي داده-ستانده

 • فصل اول: کلیات طرح. ۱۱-۱ مقدمه ۲۱-۲ بيان مسئله ۶۱-۳ ضرورت و اهميت تحقيق. ۶۱-۴ هدف تحقيق. ۶۱-۵ سوال‌ تحقيق. ۶۱-۶ فرضيه‌هاي تحقيق. ۶

  ۱-۷ روش­شناسي تحقيق. ۷

  فصل دوم: انرژی و اهمیت آن. ۹

  ۲-۱ انواع منابع انرژي. ۱۰

  ۲-۲ منابع اوليه انرژي و حامل‌هاي انرژي. ۱۱

  ۲-۳ انرژي در نظريات اقتصادي. ۱۲

  ۲-۴ تقاضاي انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي. ۱۳

  ۲-۵ انرژي و ساير شاخص‌هاي اقتصادي. ۱۴

  ۲-۶ مصرف سرانه و شدت انرژي. ۱۵

  ۲-۷ مصرف سرانه انرژي و رشد اقتصادي. ۱۵

  ۲-۸ شاخص بهره‌وري انرژي. ۱۶

  ۲-۹ اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي. ۱۷

  ۲-۱۰ پيشينه تحقيق. ۱۸

  ۲-۱۰-۱ تحقيقات داخلي. ۱۸

  ۲-۱۰-۲ تحقيقات خارجي. ۱۹

  فصل سوم: مروري بر ادبيات.. ۲۱

  ۳-۱ جدول داده- ستانده ۲۲

  ۳-۲ سابقه تاريخي جدول داده- ستانده ۲۳

  ۳-۲-۱ در جهان. ۲۳

  ۳-۲-۲ در ايران. ۲۴

  جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران، رهيافتي مبتني بر تحليل‌هاي داده-ستانده

  ۳-۳ فروض و ساختار جدول داده- ستانده ۲۵

  ۳-۳-۱ فروض جدول داده- ستانده ۲۶

  ۳-۳-۲ ساختار جدول داده- ستانده ۲۶

  ۳-۴ ضرايب فني داده- ستانده و معكوس ماتريس لئونتيف.. ۲۸

  ۳-۴-۱ ضرايب فني داده- ستانده ۲۸

  ۳-۴-۲ معرفي معكوس ماتريس لئونتيف.. ۳۰

  ۳-۵ معرفي پيوندهاي پسين و پيشين. ۳۲

  ۳-۵-۱ پيوندهاي پسين و پيشين جزئي (مستقيم) ۳۲

  جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران، رهيافتي مبتني بر تحليل‌هاي داده-ستانده

  ۳-۵-۱-۱ پيوند پسين جزئي. ۳۲

  ۳-۵-۱-۲ پيوند پيشين جزئي. ۳۳

  ۳-۵-۲ پيوندهاي پسين و پيشين كلي راسموسن. ۳۳

  ۳-۵-۲-۱ پيوند پسين كلي. ۳۳

  ۳-۵-۲-۲ پيوند پيشين كلي. ۳۳

  ۳-۶-روش­های محاسبه ۳۴

  ۳-۶-۱ تجزيه ماتريس لئونتيف.. ۳۴

  ۳-۶-۲ روش استراسرت.. ۳۴

  ۳-۶-۳ روش سلا. ۳۴

  ۳-۷ معرفي شاخص‌هاي ارزيابي بخش انرژي. ۳۶

  ۳-۷-۱ شاخص‌هاي قدرت انتشار و حساسيت.. ۳۶

  ۳-۷-۱-۱ شاخص قدرت انتشار. ۳۶

  ۳-۷-۱-۲ شاخص حساسيت.. ۳۷

  ۳-۷-۲ شاخص اشتغال. ۳۷

  فصل چهارم: بررسي جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران در چارچوب.. ۳۸

  ۴-۱ معرفي جدول داده- ستانده سال ۱۳۷۸٫ ۳۹

  ۴-۱-۱ اجزاء تقاضاي نهايي. ۴۰

  ۴-۱-۲ اجزاء عرضه كل. ۴۰

  ۴-۲ جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران. ۴۲

  ۴-۳ روش کار. ۴۵

  ۴-۳-۱ پيوند پسين. ۴۵

  ۴-۳-۲ پيوند پيشين. ۴۸

  ۴-۴ بررسي پيوندهاي پسين و پيشين كلي بخش انرژي در اقتصاد ايران. ۵۲

  ۴-۵ بررسي شاخص انتشار و حساسيت بخش انرژي در اقتصاد ايران. ۵۶

  ۴-۶ بررسي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بخش انرژي. ۶۰

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۶۳

  ۵-۱ نتايج تحقيق. ۶۴

  ۵-۲ پيشنهادها ۷۴

  فهرست منابع. ۶۶

  ضميمه ۷۰

   

فهرست اشکال ، نمودار و جداول

جدول (۳-۱): ساختار داده- ستانده ۲۸

جدول (۳-۲): نمايش رياضي نواحي سه‌گانه ۲۹

جدول (۳-۳): ضرايب فني نواحي سه‌گانه ۳۰

جدول (۴-۱): تركيب هزينه توليد بخش‌هاي اقتصادي ايران در سال ۱۳۷۸٫ ۴۲

جدول (۴-۲): تركيب مصرفي محصول بخش‌هاي اقتصادي ايران در سال ۱۳۷۸٫ ۴۳

جدول (۴-۳): تركيب تقاضاي نهايي در اقتصاد ايران. ۴۳

جدول (۴-۴): نتايج كمي پيوند پسين بر اساس روش‌هاي راسموسن، استراسرت و سلا. ۴۶

جدول (۴-۵): نتايج كمي پيوند پسين روش‌هاي راسموسن و سلا. ۴۷

جدول (۴-۶): نتايج كمي پيوند پيشين بر اساس روش‌هاي راسموسن، استراسرت و سلا. ۴۹

جدول (۴-۷): نتايج كمي پيوند پيشين روش‌هاي راسموسن و سلا. ۵۰

جدول (۴-۸) : اندازه كمي پيوند پسين و پيشين كلي در اقتصاد ايران. ۵۲

جدول (۴-۹): شاخص­های پیوندی پسین و پیشین کلی در میان بخش­های اقتصادی ایران. ۵۴

جدول (۴-۱۰): تقاضاي واسطه و نهايي اجزا بخش انرژي……………………………………۶۵

جدول (۴-۱۱): اندازه كمي شاخص‌هاي انتشار و حساسيت.. ۵۶

جدول (۴-۱۲): شاخص‌ انتشار و حساسيت در چهل بخش اقتصادي ايران. ۵۸

جدول (۴-۱۳):‌ تغيير تقاضاي نهايي بخش انرژي و ميزان پاسخگويي اجزا بخش انرژي و تاثيرگذاري بر ساير بخش‌هاي اقتصادي. ۷۰

جدول (۴-۱۴): تغيير تقاضاي نهايي ساير بخش اقتصادي و ميزان پاسخگويي اجزا ساير بخش‌هاي اقتصادي و تاثيرگذاري بر بخش انرژي….۷۱

نمودار (۴-۱): پيوند پسين بخش‌هاي اقتصادي ايران. ۵۳

نمودار (۴-۲): پيوند پيشين بخش‌هاي اقتصادي ايران. ۵۳

نمودار (۴-۳):‌ شاخص انتشار بخش‌هاي اقتصادي در ايران. ۵۶

نمودار (۴-۴): شاخص حساسيت بخش‌هاي اقتصادي در ايران. ۵۷

شكل (۲-۱): معرفي منابع انرژي. ۱۳

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0