جایگاه حوزه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکا :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

جایگاه حوزه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکا :پایان نامه ارشد رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی را میتوان از جمله رشته های بسیار حساس و تعیین کننده برای رشد و شکوفایی هر جامعه ای برشمرد ، واضح است که این سیاست که سرنوشت یک جامعه رو رقم میزند و هرچه قدر بتوان رجال سیاس زبده و کارآمدی در طول تحصیل تربیت و معرفی کرد آن جامعه به شکل بهتری رهنمود خواهد شد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های آماده کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی میپردازد .این  پایان نامه با عنوان “ جایگاه حوزه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکا ” با فرمت WOrd (قابل ویرایش) در ۱۷۸ صفحه تقدیم کاربران میگردد.

چکیده جایگاه حوزه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکا :

منطقه آسیا پاسیفیک از اهمیت و اولویت بالایی در سیاست خارجی آمریکا در طول جنگ سرد برخوردار بوده است. پایان جنگ سرد و تحولات پس از آن ازجمله وقایع ۱۱ سپتامبر و اتخاذ استراتژی مبارزه با تروریسم باعث شد خاورمیانه مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا گردد و منطقه آسیا پاسیفیک از اولویت ایالات متحده خارج شود. با روی کار آمدن اوباما، آمریکا بار دیگر این منطقه را در اولویت اصلی سیاست خارجی خود قرار داده است. این پژوهش بدنبال بررسی چرایی این تغییر و چرخش مجدد آمریکا به منطقه آسیا پاسیفیک و جایگاه این منطقه در استراتژی آینده آمریکا بر اساس نظریات نوواقع گرایی و واقع گرایی نوکلاسیک می باشد. برای پاسخ به این سوال، این پژوهش ضمن بررسی تحولات تاریخی منطقه آسیا پاسیفیک و بازیگران و بحران های کلیدی آن، علل چرخش دوباره آمریکا به منطقه آسیا پاسیفیک و برنامه آن کشور برای حفظ برتری خود در این منطقه را مورد کنکاش قرار داده است. یافته اصلی این پژوهش این می باشد که منطقه آسیا پاسیفیک در آینده، کانون تحولات سیاسی ، اقتصادی و امنیتی و عرصه رقابت بین قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بویژه آمریکا و چین بوده و مرکز ثقل استراتژیک جهان در حال انتقال به این منطقه می باشد، لذا از اولویت برتر در استراتژی آینده آمریکا برخوردار خواهد بود.

هدف و ضرورت پژوهش

هدف این پژوهش بررسی جایگاه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکاست. از آنجائیکه این منطقه بسرعت در حال توسعه بوده و اکثر قریب به اتفاق تحلیل گران، این منطقه را کانون تحولات مربوط به ثروت و قدرت می دانند، لذا بررسی تحولات و روندهای موجود  این منطقه و فرایندهای آتی آن از ضرورت غیر قابل انکاری برخوردار است.

سوالات تحقيق

سوال اصلی

حوزه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکا از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟

سوال فرعی

مبانی نظری استراتژی جدید آمریکا در حوزه آسیاپاسیفیک چه می باشد؟

حوزه آسیا پاسیفیک در معادلات جهانی از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟

کشورها و بازیگران کلیدی منطقه آسیا پاسفیک کدامند؟

چه عواملی باعث چرخش دوباره آمریکا به منطقه آسیا پاسیفیک گردیده اند؟

فرضيه تحقیق

حوزه آسیا- پاسیفیک با جود قدرت های نوظهور در منطقه و برخورداری از ویژگی های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، صحنه بازیگری قدرت های بزرگ و منطقه ای بویژه سه قدرت بزرگ آمریکا ، چین و ژاپن خواهد بود و به نظر می رسد مرکز ثقل استراتژیک جهان در حال حرکت به سوی آسیا پاسیفیک می باشد. لذا این منطقه از اولویت برتر در استراتژی آینده آمریکا برخوردار می باشد.

 

فهرست مطالب جایگاه حوزه آسیا پاسیفیک در استراتژی آینده آمریکا :

پیشگفتار : ۱

فصل اول

کليات پژوهش… ۴

۱-۱٫ طرح مسئله. ۵

۱-۲٫ علل انتخاب موضوع. ۷

۱-۴٫ سوالات تحقيق.. ۸

۱-۴-۱٫ سوال اصلی.. ۸

۱-۴-۲٫ سوال فرعی.. ۸

۱-۵٫ فرضيه. ۸

۱-۶٫ متغيرهای تحقيق.. ۸

۱-۷٫ تعريف مفاهيم و اصطلاحات کليدی.. ۹

۱-۸٫ ادبيات و پيشينه تحقيق و نوآوری آن. ۱۱

۱-۹٫ روش تحقيق و شيوه گردآوری اطلاعات… ۱۷

۱-۱۰٫ قلمرو تحقيق.. ۱۷

۱-۱۱٫ روش ها و فنون اجرای پژوهش… ۱۷

۱-۱۲٫ محدوديت های تحقيق.. ۱۸

۱-۱۳٫ سازماندهی تحقيق.. ۱۸

فصل دوم

مطالعات نظری.. ۲۰

مقدمه: ۲۱

۲-۱٫ واقع گرائی.. ۲۲

۲-۲٫ سنت واقع گرائی کلاسيک… ۲۲

۲-۳٫ نو واقع گرايی.. ۲۵

۲-۴٫ واقع گرائی نوکلاسيک… ۲۸

۲-۴-۱٫ واقع گرائی تدافعی.. ۲۸

۲-۴-۲٫ واقع گرائی تهاجمی.. ۳۰

۲-۵ تبيين استراتژی آمريکا در منطقه آسيا پاسيفيک بر اساس نظريات نو واقع گرا ۳۴

۲-۵-۱٫ ديدگاه کنت والتز. ۳۴

۲-۵-۲٫ واقع گرائی تدافعی استفان والت و آينده مناسبات آمريکا و چين.. ۳۵

۲-۵-۳٫ واقع گرايی تهاجمی جان ميرشايمر و تقابل بين آمريکا و چين.. ۳۶

فصل سوم

جايگاه آسيا – پاسيفيک در معادلات جهانی(بررسی تاريخی) ۳۸

مقدمه: ۳۹

۳-۱٫ ويژگی های منطقه آسيا پاسيفيک… ۴۰

۳-۲٫ اوضاع منطقه آسيا پاسيفيک قبل از جنگ جهانی دوم: ۴۳

۳-۲-۱٫ عصر تمدن های سنتی.. ۴۳

۳-۲-۲٫ عصر امپرياليسم. ۴۳

۳-۳٫ منطقه آسيا پاسيفيک پس از جنگ جهانی دوم و دوران جنگ سرد. ۴۵

۳-۳-۱٫ تحولات اواخر دهه ۱۹۴۰: ۴۶

۳-۳-۲٫ امضاء معاهده صلح با ژاپن: ۴۷

۳-۳-۳٫ تحولات دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰٫ ۴۸

۳-۳-۴٫ تحولات دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰: ۵۰

۳-۴٫ وضعيت منطقه آسيا پاسيفيک پس از فروپاشی شوروی و پايان جنگ سرد: ۵۳

 

فصل چهارم

بازيگران اصلی و بحران های مهم در منطقه آسيا- پاسيفيک… ۵۸

مقدمه: ۵۹

۴-۱٫ چين.. ۶۰

۴-۱-۲٫ سیاست درهای باز چین و نتایج آن: ۶۲

۴-۱-۳٫ نخبگان نسل سوم چین و چالشها ۶۴

۴-۱-۴٫ نسل چهارم رهبران چین و صعود قدرت آن کشور. ۶۵

۴-۲٫ ژاپن.. ۶۷

۴-۲-۱٫ توانمندی اقتصادی ژاپن : ۶۸

۴-۲-۲٫ چرخش در سیاست خارجی و امنیتی ژاپن.. ۷۰

۴-۳٫ بحران کره شمالی: ۷۴

۴-۳-۱٫ تداوم بحران کره شمالی پس از جنگ سرد. ۷۶

۴-۳-۲٫ مذاکرات شش جانبه در باره کره شمالی.. ۷۸

۴-۳-۳٫ علل تطویل بحران کره شمالی.. ۸۱

۴-۴٫ بحران تايوان: ۸۳

۴-۴-۱٫ اولین بحران تنگه تایوان: ۸۳

۴-۴-۲٫ دومین بحران تایوان: ۸۴

۴-۴-۳٫ سومین بحران تایوان: ۸۴

۴-۵٫ اتحاديه ملل جنوب شرق آسيا(آ سه آن) ۸۹

۴-۵-۱٫ اهداف آسه آن: ۹۰

۴-۵-۲٫ نشست‌های آسه آن: ۹۰

۴-۵-۳٫ فعالیت های آسه آن. ۹۱

۴-۵-۴٫ چشم انداز آینده آسه آن. ۹۴

۴-۶٫ سازمان همکاری اقتصادی آسيا اقيانوسيه (اپک) ۹۵

۴- ۶-۱٫ نقش آمریکا در شکل گیری اپک… ۹۶

۴-۶-۲٫ روند فعالیت های اپک… ۹۷

۴-۶-۳٫ ارزیابی و چشم انداز آینده اپک… ۹۸

فصل پنجم

جايگاه آسيا پاسيفيک در استراتژی آمريکا ۱۰۱

مقدمه: ۱۰۲

۵-۱٫ جايگاه آسيا پاسيفيک در استراتژی آمريکا در دوره جنگ سرد. ۱۰۳

۵-۲٫ جايگاه آسيا پاسيفيک در دوره خلاء استراتژيک آمريکا (دهه ۱۹۹۰) ۱۰۵

۵-۳٫ جايگاه آسيا پاسيفيک در استراتژی آمريکا در دوره بوش پسر. ۱۰۶

۵-۴٫ جايگاه آسيا پاسيفيک در استراتژی آمريکا در دوره باراک اوباما ۱۰۹

۵-۵٫ عوامل موثر در چرخش دوباره آمريکا به سمت آسيا پاسيفيک: ۱۱۲

۵-۵-۱٫ ظهور چین.. ۱۱۲

۵-۵-۱-۱٫ برداشت آمریکا از چین.. ۱۱۳

۵-۵-۱-۲٫ برداشت چین از آمریکا ۱۱۶

۵-۵-۲٫ ارتقاء جایگاه آسیا- پاسیفیک در سیاست بین الملل.. ۱۲۰

۵-۵-۳٫ توانمندی های اقتصادی آسیا پاسیفیک… ۱۲۳

۵-۵-۳-۱٫ روابط اقتصادی آمریکا و چین: ۱۲۵

۵-۵-۳-۲٫ روابط اقتصادی آمریکا با اتحادیه آسه آن. ۱۲۶

۵-۵-۳-۳٫ روابط اقتصادی آمریکا و ژاپن.. ۱۲۸

۵-۶٫ آسيا پاسيفيک در استراتژی آينده آمريکا ۱۲۹

۵-۶-۱٫ تقویت حضور نظامی- امنیتی آمریکا ۱۲۹

۵-۶-۲٫ تقویت مناسبات اقتصادی آمریکا با متحدان منطقه ای.. ۱۳۳

۵-۶-۳٫ ابتکار مشارکت ترانس پاسفیک  (TPP ) 136

جمع بندی و نتيجه گيری.. ۱۴۲

منابع و مآخذ.۱۵۵

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0