جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا

یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.

واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

 

سؤال‏های پژوهش‏:

۱- وجوه اشتراک حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) در زمینه شیوه جبران  خسارت چیست؟

۲- وجوه افتراق حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰) در زمینه شیوه جبران خسارت چیست؟

 

 اهداف پژوهش جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا :

کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین، یکی از مهمترین کنوانسیون های مربوط به مبادلات تجاری است که برای الحاق آن باید مقدمات لازم فراهم بیاید. حقوق ایران برای پیوستن به کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیازمند این است که از پیش نقاط اشتراک و افتراق خود را با آن، مورد مطالعه و بررسی قرارداده و برای رفع موانع الحاق چاره اندیشی کند. به همین منظور شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بررسی شده و با مقررات حقوق داخلی مورد مقایسه قرار گرفته است.

 فهرست جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا

 • مقدمه.۱
 • فصل اول: کليات    . ۶
 • مبحث اول: مفهوم خسارت و انواع آن در حقوق ایران       . ۷
 • گفتار اول: مفهوم خسارت در حقوق ایران:         . ۷
 • بند ۱: مفهوم خسارت در قانون مدنی    . ۸
 • بند ۲: مفهوم خسارت در قانون مسئولیت مدنی    . ۹
 • بند ۳: مفهوم خسارت در عرف  ۱۰
 • گفتار دوم: انواع خسارت در حقوق ایران ۱۱
 • بند ۱: خسارت مادی ۱۲
 • بند۲: خسارت معنوی ۱۵
 • بند ۳: خسارت بدنی ۱۶
 • مبحث دوم: مفهوم خسارت و انواع آن در کنوانسیون ۱۷
 • گفتار اول: مفهوم خسارت در كنوانسیون ۱۷
 • گفتار دوم: انواع خسارت در کنوانسیون ۱۸
 • بند ۱: خسارت مادی ۱۸
 • بند ۲: خسارت عدم النفع ۱۸
 • بند ۳: خسارت معنوی ۱۹
 • فصل دوم: شیوه جبران خسارت در حقوق ایران ۲۱
 • مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در مسئولیت قراردادی ۲۲
 • گفتار اول: تعهد به انجام عمل ۲۲
 • بند ۱: انجام موضوع تعهد از طرف متعهدله به خرج متعهد ۲۳
 • بند ۲: تعيين خسارت روزانه ۲۳
 • بند ۳: تعيين خسارت روزانه و انجام تعهد به خرج متعهد ۲۴
 • بند ۴: پرداخت وجه التزام ۲۴
 • بند ۵: فسخ قرارداد ۲۷
 • گفتار دوم: تعهد به وجه نقد۲۹
 • بند ۱: شرایط خسارت تأخیر تأدیه ۳۰
 •  بند ۲: خسارت تأخیر تأدیه در قانون مدنی ۳۱
 •  بند ۳: میزان خسارت تأخیر تأدیه ۳۲
 •  بند ۴: فرق خسارت تأخیر تأدیه با ربا.۳۲
 • مبحث دوم: شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت قهری ۳۲
 • گفتار اول: برگرداندن وضعیت زیان دیده به حالت سابق خود ۳۳
 • بند ۱: بازگرداندن عین مال به صاحب آن .۳۴
 • بند ۲: از بین بردن منبع خسارت         ۳۴
 • گفتار دوم: جبران خسارت وارد به اموال ۳۵
 • بند ۱: رد عین در صورت وجود  ۳۵
 • بند ۲: پرداخت بدل ۳۶
 • گفتار سوم ـ نقش دادگاه در تعیین شیوه های جبران خسارت ۴۰
 • فصل سوم: شیوه‌های جبران خسارت در کنوانسیون بین المللی کالا(۱۹۸۰) ۴۲
 • مبحث اول: شیوه های جبران خسارت در کنوانسیون ۴۳
 • گفتار اول: دریافت معادل پولی خسارت و دریافت بهره ۴۳
 • بند ۱: دریافت معادل پولی خسارت ۴۳
 • بند ۲: دریافت بهره ۴۴
 • گفتار دوم: درخواست تقلیل ثمن ۴۷
 • بند ۱: درخواست تقلیل ثمن در کنوانسیون ۴۷
 • بند ۲: شرایط تحقق اختیار تقلیل ثمن ۴۸
 • الف: تسلیم کالای مورد قرارداد۴۸
 • ب: عدم مطابقت کالای تسلیمی۴۹
 • ۱: عدم مطابقت مادی.۴۹
 •  ۲: عدم مطابقت حقوقی ۵۰
 • ج: قبول کالای نامنطبق توسط خریدار۵۱
 • د: انجام تکلیف مندرج در مواد ۲۹ و ۴۰ توسط مشتری.۵۱
 • هـ: ناآگاهی خریدار به عدم مطابقت کالا.۵۱
 •  بند ۳: استثنائات اعمال ماده ۵۰ کنوانسیون.۵۲
 • الف: جبران نقص پس از موعد تسلیم توسط فروشنده به شرط عدم تأخیر غیرمعقول.۵۲
 • ب: عدم اعلام نظر خود توسط مشتری با وجود درخواست فروشنده۵۳
 • ج: اعلام بایع دایر برایفای تعهد ظرف مدت معین.۵۳
 • د:  شرط وصول اخطاریه فروشنده به مشتری۵۳
 • ه: رفع نقص کالای غیرمنطبق با قرارداد توسط فروشنده۵۴
 • بند ۴: چگونگی محاسبه تقلیل ثمن در کنوانسیون ۵۴
 • گفتار سوم : بازفروش مبیع ۵۶
 • بند ۱: بازفروش اختیاری مبیع ۵۶
 • بند ۲: بازفروش الزامی مبیع .۵۶
 • الف: موارد بازفروش الزامی مبیع۵۹
 • ب: اقدامات بازفروش الزامی بیع۶۰
 • مبحث دوم: شیوه های غیرپولی جبران خسارت ۶۱
 • گفتار اول: درخواست تعمیر کالا ۶۱
 • بند ۱: حق درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون ۶۲
 • بند ۲: شرایط درخواست تعمیر یا اصلاح کالا در کنوانسیون ۶۳
 • گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین ۶۵
 • بند ۱: مفهوم تسلیم کالای جانشین ۶۵
 • بند ۲: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین      . ۶۶
 • الف: تسلیم کالا به خریدار۶۶
 • ب: عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد۶۶
 • ج: نقض اساسی بودن عدم انطباق ۶۷
 • د: اخطار عدم مطابقت.۶۸
 • هـ: امکان اعاده کالا به وضعیت سابق.۶۹
 • بند ۳: قلمروی درخواست تسلیم کالای جانشین در کنوانسیون ۶۹
 • گفتار سوم: الزام به انجام عین تعهد ۷۰
 • بند ۱: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی مشتری ۷۰
 • الف: شرایط اجرای عین قرارداد توسط مشتری ۷۱
 • ب: محدودیتهای اجرای عین قرارداد۷۱
 • بند۲: درخواست اجرای اجباری قرارداد از سوی فروشنده .۷۳
 • الف: حق درخواست اجرای اجباری قرارداد.۷۳
 • ب: محدودیتهای راجع به اجرای اجباری.۷۴
 • گفتار چهارم: فسخ قرارداد ۷۵
 • بند ۱: اعمال حق فسخ برای مشتری ۷۶
 • الف: موارد ایجاد حق فسخ برای مشتری.۷۶
 • ب: شرایط اعمال حق فسخ از طرف مشتری.۷۹
 • بند ۲: اعمال حق فسخ برای فروشنده ۸۰
 • الف: موارد ایجاد حق فسخ برای فروشنده.۸۰
 • ب: شرایط اعمال حق فسخ برای فروشنده .۸۰
 • نتیجه گیری و پیشنهادات..۸۲
 • فهرست منابع ۸۴

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0