بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء : پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء ” برای شما عزیزان فراهم شده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که  گرداوری شده ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد Word بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء :

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.

مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .

قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.

پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.

کلید واژگان : قاچاق انسان بردگی نوین فحشاء- روسپی گری کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته  

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه جرم قاچاق انسان یکی از جرایمی است که گریبان گیر جوامع بشری شده است. موقعیت خاص کشور ما از یک سو که می تواند به عنوان کشور مبدأ، مقصد و ترانزیت قاچاق باشد و عواملی نظیر فقر و بیکاری که متأسفانه یک معضل بزرگ درکشور ما می باشد از سوی دیگر باعث شده که در معرض خطر شدید قاچاق انسان قرار گیرد. بنابراین کشور ما باید تدابیر مناسب و موثری را برای مبارزه با این پدیده  اتخاذ نماید. لذا بررسی و تحلیل قوانین داخلی و بین المللی نظیر مقاوله نامه ها، اسناد و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص ضرورت و اهمیت دارد که در این تحقیق سعی برآن شده که به این مهم بپردازیم.

 

فهرست مطالب پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء :

چکیده  ۱

مقدمه: ۲

بخش اول:کلیات      ۷

فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق  ۸

مبحث اول: تعاریف       ۸

الف) معنای لغوی قاچاق  ۸

ب) جرایم سازمان یافته ۹

پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی  ۱۰

ت ) فروش کودکان  ۱۱

ث ) فساد و انحطاط اجتماعی  ۱۱

ج ) تجاوز ۱۱

ح ) فحشا ۱۲

خ) روسپی گری  ۱۲

د ) توریسم جنسی  ۱۳

ذ ) قاچاق انسان  ۱۴

مبحث دوم : انواع قاچاق    ۱۶

بند اول : موضوع عایدات دولت   ۱۶

بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت   ۱۶

گفتار دوم: قاچاق خدمات      ۱۷

بند اول : امور گمرکی  ۱۷

بند دوم : مالکیت فکری: ۷

گفتار سوم : قاچاق اشخاص        ۱۸

بند اول : قاچاق اشخاص (عام) ۱۸

بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) ۲۰

مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان    ۲۱

گفتار اول: پیشینه فراملی  ۲۱

گفتاردوم: پیشینه ملی  ۲۲

مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان    ۲۳

گفتار اول : سازمان یافته بودن  ۲۳

گفتار دوم : فرا ملی بودن  ۲۵

فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان  ۲۶

مبحث اول : عنصر قانونی     ۲۶

مبحث دوم : عنصر مادی     ۲۸

گفتار اول : جرم تام ۲۸

بند اول : رفتار مادی مثبت   ۲۸

بند دوم: نتیجه مجرمانه ۳۲

گفتار دوم : جرم ناقص    ۳۴

گفتار سوم : شروع به جرم ۳۴

بند اول :‌عنصر قانونی  ۳۵

بند دوم: عنصر مادی  ۳۵

بند سوم :  عنصر روانی  ۳۶

گفتار چهارم:‌ جرم محال  ۳۶

گفتار پنجم: جرم عقیم  ۳۷

مبحث سوم: عنصر روانی     ۳۸

مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان    ۳۹

گفتار اول : عنصر قانونی  ۳۹

گفتار دوم : عنصر مادی  ۴۰

گفتار سوم : عنصر روانی  ۴۱

مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان    ۴۲

گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت   ۴۲

گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت   ۴۲

گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب   ۴۳

مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان    ۴۳

گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن  ۴۵

گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا ۴۶

گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی  ۴۷

بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا ۴۸

بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا ۴۹

فصل سوم: قاچاق زنان  ۵۰

مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان    ۵۵

مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان    ۵۶

مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان    ۵۸

گفتار اول : رکن قانونی  ۵۸

گفتار دوم : رکن مادی  ۵۸

بند اول : فعل مثبت مادی  ۶۶

بند دوم : شروع به جرم ۶۹

بند سوم : معاونت   ۷۰

گفتار سوم:‌رکن معنوی  ۷۲

بند اول : سوء نیت عام ۷۲

بند دوم: سوء‌نیت خاص    ۷۳

بند سوم: انگیزه ۷۴

مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان    ۷۸

گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان  ۷۸

بند اول: سن  ۷۸

بند دوم: میزان تحصیلات   ۷۹

بند سوم: خانواده ۷۹

گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان  ۸۰

بند اول: سوء‌استفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری  ۸۰

بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان  ۸۰

مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان    ۸۴

گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی  ۸۶

بند اول :‌ازدواج نا مناسب   ۸۷

بند دوم :‌ خشونت   ۸۸

بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد ۹۰

گفتار دوم: علل روانشناختی  ۹۲

بند اول: اعتماد به نفس پائین  ۹۳

بند دوم: تجاوز ۹۳

بند سوم:  آرمان گرایی  ۹۳

بند چهارم :‌ بیماری روانی  ۹۴

گفتار سوم: علل اقتصادی  ۹۵

بند اول: فقر  ۹۵

بند دوم: تطمیع وسود آوری  ۹۶

گفتار چهارم : علل حقوقی  ۹۷

بند اول : عدم اثبات جرم ۹۷

بند دوم: خلاء قانونی  ۹۸

بند سوم : فساد در سیستم دادرسی  ۹۸

بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری  ۹۹

گفتار پنجم : علل بین المللی  ۱۰۰

بند اول:‌پدیده جهانی شدن  ۱۰۰

بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی  ۱۰۲

مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان    ۱۰۳

گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته ۱۰۴

گفتار دوم : ‌فاعل اصلی  ۱۰۵

بند اول:  اشخاص حقیقی  ۱۰۵

بنددوم: اشخاص حقوقی  ۱۰۷

گفتار سوم: کیفر معاونت   ۱۰۷

گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم ۱۰۸

گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان  ۱۰۸

بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده ۱۰۸

بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار ۱۰۹

گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی  ۱۱۰

بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر  ۱۱۰

بند دوم: تخفیف مجازات   ۱۱۱

بند سوم:  مرور زمان  ۱۱۲

بند چهارم : صلاحیت قضایی  ۱۱۳

بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان    ۱۱۵

فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان  ۱۱۶

مبحث اول:  آثار شخصی     ۱۱۶

گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی  ۱۱۶

گفتار دوم: بهره کشی جنسی  ۱۱۷

گفتار سوم: ابتلا به بیماری  ۱۱۸

مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی     ۱۱۸

مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی     ۱۱۸

مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی     ۱۱۹

بند اول: پولشوی…………..۱۱۹

بند دوم:  آثار پولشویی …………۱۲۰

فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه ۱۲۳

مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان    ۱۲۳

گفتار اول: فراملی  ۱۲۳

گفتار دوم: ملی  ۱۲۵

مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان    ۱۲۶

گفتار اول: فراملی  ۱۲۶

گفتار دوم: ملی  ۱۲۹

مبحث سوم:‌جبران سلامت      ۱۲۹

گفتار اول: فراملی  ۱۲۹

گفتار دوم: ملی  ۱۳۳

مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده  ۱۳۳

فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان  ۱۳۵

مبحث اول: کنش های تقنینی     ۱۳۵

مبحث دوم: کنش های قضایی     ۱۳۹

گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی  ۱۳۹

گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی  ۱۴۰

مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان    ۱۴۲

گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان  ۱۴۳

گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان  ۱۴۴

فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی  ۱۴۷

مبحث اول: قاره اروپا  ۱۴۷

گفتار اول:  ایتالیا ۱۴۹

گفتار دوم : اسپانیا ۱۵۰

مبحث دوم: قاره آسیا  ۱۵۱

گفتار اول : قزاقستان  ۱۵۱

گفتار دوم : تاجيكستان  ۱۵۲

گفتار سوم : تايلند  ۱۵۳

گفتار چهارم : اسرائيل  ۱۵۳

گفتار پنجم : ايالات متحده آمريكا ۱۵۴

فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بين المللي  ۱۵۸

مبحث اول: كنوانسيونها  ۱۵۸

گفتار اول: كنوانسيون منع برده داري  ۱۵۸

بند اول : كنوانسيون ۱۹۲۶  ۱۵۸

بند دوم: كنوانسيون ۱۹۵۶  ۱۵۹

گفتار دوم : كنوانسيون پالرمو و پروتكل دوم الحاقي به آن  ۱۶۰

گفتار سوم: كنوانسيون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشي از روسپيگري ديگران مصوب ۲ دسامبر ۱۹۴۹  ۱۶۱

گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان  ۱۶۳

مبحث دوم: کنفرانس ها  ۱۶۴

گفتار اول: کنفرانس نایروبی  ۱۶۴

گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان  ۱۶۵

گفتار سوم:  کنفرانس بالی  ۱۶۸

مبحث سوم:  عهد نامه ها  ۱۶۹

گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی ۱۸ مه ۱۹۰۴ راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان  ۱۶۹

گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی ۴ مه ۱۹۱۰ راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان  ۱۷۰

گفتار سوم: قرارداد بین المللی ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱ الغای خرید و فروش نسوان و کودکان  ۱۷۱

حاصل سخن و پیشنهادها: ۱۷۳

پیشنهادها ۱۷۸

ضمائم  ۱۸۰

منابع: ۱۹۰

 

 

 

 

| آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0