جزوه گزینش آموزش و پرورش

جزوه گزینش آموزش و پرورش

سوالات گزینش های استخدامی شامل احکام فقه شافعی، اطلاعات قرآنی، تاریخ صدر اسلام، تاریخ معاصر
آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال ۵۹
اگر به معنای خاص آن )یعنی اساسی ترین عقاید(، که در علم اعتقادات به کار برده می شود؛ استعمال شود، شامل عقاید « اصول دیناساسی در هر دین می شود که دین بدون آن عقاید تحقق نمی یابد.
اعتقاد به خدای یگانه)توحید(، اعتقاد به زندگی ابدی برای هر فردی از انسان « : همه ی ادیان توحیدی دارای سه اصل کلی مشترک می باشنددر عالم آخرت و دریافت پاداش و کیفر اعمالی که در این جهان انجام داده است )معاد( و اعتقاد به بعثت پیامبران از طرف خدای متعال برای. ») هدایت بشر به سوی کمال نهایی و سعادت دنیا و آخرت)نبوتفروع دین اصطلاحی است )در مقابل اصول دین( که به احکام عملی اسلام اطلاق می شود، رتبه اصول دین چون از باب علم )به همراهیقین( است، مقدم بر فروع دین که از باب عمل است می باشد، یعنی تا علم و اعتقاد نباشد عمل معنا ندارد به همین خاطر به این سری ازگفته می شود که بر پایه اصول و بر آن بنا می شود که عبارتند از: » فروع دین « ، احکام عملی اسلامنماز ، روزه ، زکات ، حج ، جهاد، امر به معروف )دستور به خوبیها و نیکیها( ونَهْى از مُنکَر )بازداشتن از بدیها و زشتیها(.
***
خداشناسی
تصور ذات خداوند برای ما که موجوداتی محدود و مادی هستیم، امری است محال و معرفت بشری نمی تواند به کُنه ی ذات پروردگار دستهمت ها هر اندازه دورپردازی کنند، او را نمی یابند و زیرک ها هر اندازه در ژرفای دریای اندیشه فرو روند، « : یابد. حضرت علی)ع(می فرماید» . به او نائل نمی گردند
عدم امکان معرفت حقیقی ما به ذات پروردگار متعال، به این دلیلی است که ذات باریتعالی نامحدود است و ما محدود، و محدود به کنه ینامحدود راهی ندارد. علاوه، ما پیوسته در زندگانی مادی خود به یک سلسله معلولات جسمانی که آغشته به یک رشته قیود جسمانی و زمانیو مکانی می باشند، گرفتاریم و هیچ گاه حواس و تخیل ما یک موجود بی قید و شرط و مطلق را نمی تواند تصور کند. در عین حال ما یقینداریم که خدایی وجود دارد، زیرا این جهان هستی نمی تواند بدون خالق و مدبر باشد، پس خالق توانایی دارد.
تو آن خدایی هستی که در عقل ما نمی گنجی تا در معرض وزش اندیشه ها نقش پذیر کیفیات بشوی، و نه « : حضرت علی)ع( می فرماید» . تحت کنترل فکر در می آیی تا محدود و قابل تغییر باشی
از آنچه در روایات آمده است می توان پی برد که، محدودیت قدرت سیر عقلانی بشر است، نه ناتوانی و ممنوعیت کامل عقل بشر. بنابراینگر چه خداوند را بطور کامل نمی توان شناخت، ولی اولاً اصل وجودش را نمی توان انکار کرد، و ثانیاً با استفاده از شناخت صفات او می توانبه یک شناخت نسبی رسید و گفت: خداوند وجود مطلق، کمال مطلق، غنای مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق و بطور کلی ذاتی است کهدارای تمام کمالات و فاقد هر شناخت هر یک از این راه ها، نیازمند شرح و توضیحات فراوان است که در اینجا توضیح مختصری داده ایم.
مراد از راه دل یا فطرت این است که انسان به سبب ساختمان خاص روحی خود، متمایل و خواهان خدا آفریده شده است. در انسان، خداجوییو خداخواهی و خدا پرستی نهاده شده است. همچنانکه غریزه ی جستجوی مادر در طبیعت کودک نهفته شده است.
خدا خواهی و خدا جویی نوعی جاذبه ی معنوی است میان کانون دل و احساسات انسان از یک طرف، و کانون هستی یعنی کمال مطلق، ازسوی دیگر و انسان بدون آن که خود بداند، تحت تأثیر این نیروی مرموز قرار دارد.
دانمشندان روان شناس و روان کاو، در قرون اخیر به این حقیقت پی برده اند و به آن اعتراف کرده اند. از جمله این دانشمندان می توان بهدکتر الکسیس کارل ، ویلیام جیمز ، پاسکال ، برگسون و… اشاره کرد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0