جلسات‌ دادگاه های حقوقی و جزایی (كيفری) :گزارش کارآموزی رشته وکالت

جلسات‌ دادگاه های حقوقی و جزایی (كيفری) :گزارش کارآموزی رشته وکالت

گزارش کارآموزی با فرمت WORD ودر ۱۸۸صفحه با موضوع مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاه های حقوقی و جزایی (كيفری) مركز نگارش شده است.در ادامه قسمت هایی از این گزارش آمده:

فهرست مطالب جلسات‌ دادگاه های حقوقی و جزایی :

 • گزارش‌ اول‌     صادف‌ رانندگي‌ منجر به‌ جرح‌ غيرعمد و ايراد بدني‌ غيرعمدي‌  (كيفري‌)
 • گزارش‌ دوم‌      مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ و وجه‌ نقد  (حقوقی)
 • گزارش‌ سوم‌     تخريب‌ عمدي‌ – تعدي‌ و تمرد عليه‌ مأمورين‌ دولتي‌ مشاركت‌ در ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ – تيراندازي‌ و…   (كيفري‌)
 • گزارش‌ چهارم‌   صدور يك‌ فقره‌ چك‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ ۵۰ ميليون‌ ريال‌   (كيفري‌)
 • گزارش‌ پنجم‌    تقاضاي‌ رسيدگي‌ و خلع‌ يد و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ و  اجرت‌ المثل‌ ايام‌ تصرف‌ (حقوقی)
 • گزارش‌ ششم‌   رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ با قايق‌ – صيد غيرمجاز ميگو   (كيفري‌)
 • گزارش‌ هفتم‌    حمل‌ مشروبات‌ الكلي‌ و حمل‌ و نگهداري‌ مواد مخدر و پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌ انتظامي‌(كيفري‌)
 • گزارش‌ هشتم‌   صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ جهت‌ اجراي‌ طلاق  توافقي‌  (حقوقی)
 • گزارش‌ نهم‌       به‌ كارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌ فاقد پروانه‌ كار (كيفري‌)
 • گزارش‌ دهم‌      جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌(كيفري‌)
 • گزارش‌ يازدهم‌    تقاضاي‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ تمكين‌ عام‌ و خاص‌ و بازگشت‌ به‌ منزل‌ مشترك‌  (حقوقي‌)
 • گزارش‌ دوازدهم‌   حضانت‌ فرزندان‌ (آرمان‌ ۱۳ ساله‌، آرمين‌ ۱۰ ساله‌)  (حقوقي‌)
 • گزارش‌ سيزدهم‌   شرب‌ خمر – ايجاد مزاحمت‌ – تخريب‌   (كيفري‌)
 • گزارش‌ چهاردهم‌   فرزند خواندگي‌ (حقوقي‌)
 • گزارش‌ پانزدهم‌    تخليه‌ و تحويل‌ عين‌ مستأجره‌ بلحاظ‌ انقضاي‌ مدت‌ (حقوقي‌)
 • گزارش‌ شانزدهم‌  سرقت‌ منزل‌ و مغازه‌   (كيفري‌)
 •  گزارش‌ هفدهم‌    ثبت‌ واقعه‌ ازدواج‌  (حقوقي‌)
 • گزارش‌ هجدهم‌    تقاضاي‌ رسيدگي‌ و صدور حكم‌ حجر (حقوقي‌)
 • گزارش‌ نوزدهم‌    خيانت‌ در امانت‌ – سرقت‌ (كيفري‌)
 • گزارش‌ بيستم‌     تحصيل‌ مال‌ از طريق‌ نامشروع‌  (كيفري‌)
 • گزارش‌ بيست‌ويكم‌  الزام‌ خواندگان‌ به‌ حضور در دفترخانه‌ و انتقال‌ سند رسمي‌ يك‌ دستگاه‌ خودرو پرايد (حقوقي‌)
 • گزارش‌ بيست‌ودوم‌  هديد، ايجاد ضرب‌ و شتم‌ عمدي‌  (كيفري‌)
 • گزارش‌بيست‌وسوم‌  مطالبه‌ نفقه‌ ايام‌ گذشته‌ به‌ مبلغ‌ شانزده‌ ميليون‌ ريال‌ (حقوقي‌)
 • گزارش‌بيست‌وچهارم‌   تقاضاي‌ الزام‌ خوانده‌ به‌ رفع‌ تصرف‌ ششدانگ‌ يك‌ قطعه‌ زمين‌ از موقوفه‌ آب‌ انبارها از پلاك‌ ۲۹۴۱  (حقوقي‌)
 • گزارش‌بيست‌وپنجم‌      ترك‌ نفقه‌ – ازدواج‌ مجدد  (كيفري‌)
 • گزارش‌بيست‌وششم‌   تعديل‌ اجاره‌ بها و مطالبه‌ اجور معوقه‌   (حقوقي‌)
 • گزارش‌بيست‌وهفتم‌    مطالبه‌ وجه‌ سه‌ فقره‌ سفته‌ به‌ مبلغ‌ هفتاد ميليون‌ ريال‌ (حقوقي‌)
 • گزارش‌بيست‌وهشتم‌   خريد و نگهداري‌ ۱۱۳ عدد آمپول‌ روان‌ گردان‌ تمجيزك‌ و اعتياد به‌ ترياك‌ (كيفري‌)
 • گزارش‌بيست‌ونهم‌       اعاده‌ حق‌ كسب‌ و پيشه‌ و مطالبه‌ آن‌ (حقوقي‌)
 • گزارش‌ سي‌ام‌           درگيري‌ و اخلال‌ در نظم‌ عمومي‌ و شرب‌ خمر  (كيفري‌)
 • گزارش‌ سي‌ و يكم‌     خريد و عرضه‌ دارو بدون‌ مجوزازوزارتخانه‌ بهداشت‌(كيفري‌)
 • گزارش‌ سي‌ و دوم‌     تقاضاي‌ ضدور گواهي‌ انحصار وراثت‌ (حقوقي‌)
 • گزارش‌ سي‌ و سوم‌    قدرت‌ نمايي‌ با اسلحه‌ جنگي‌ كلاشينكف‌ (كيفري‌)
 • گزارش‌ سي‌ و چهارم‌   حمل‌ و نگهداري‌ شيره‌ ترياك‌ و اعتياد به‌ شيره‌ ترياك‌   (كيفري‌)
 • گزارش‌ سي‌ و پنجم‌     تقاضاي‌ صدور گواهي‌ رشد (حقوقي‌)
 • گزارش‌ سي‌ و ششم‌  خريد و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ و فروش‌ مال‌ مسروقه‌ (كيفري‌)

 

 

نمونه  یک گزارش از جلسات‌ دادگاه های حقوقی و جزایی:

دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقی بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: ….

خواهان‌: خانم‌ مرصع‌ …

خواندگان‌: مهدي‌ …. – رسول‌ ….

خواسته‌: مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ و وجه‌ نقد به‌ مبلغ‌………….. ريال‌

دلائل‌ و منضمات‌ دادخوايت‌: ۱- فتوكپي‌ مصدق  بيمه‌نامه‌   ۲- نظريه‌ كارشناس‌تصادفات‌  ۳- برگ‌ خسارت‌ بيمه‌ باربري‌   ۴- گزارش‌ كارشناس‌ بيمه‌   ۵- رسيدپرداخت‌ خسارت‌   ۶- رأي‌ دادگاه‌ و…

شماره‌ پرونده‌: ۸۳/۲/۶۰۶ – ح‌

شماره‌ دادنامه‌: ۱۱۱۷۲۸۵

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

خانم‌ مرصع‌ …… به‌ نمايندگي‌ از شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ آسيا با تقديم‌ دادخواستي‌ به‌شعبه‌ دوم‌ حقوقي‌ بندرعباس‌ اعلام‌ داشته‌ كه‌: يكي‌ از خواندگان‌ محترم‌ در مورخه‌………. هنگاميكه‌ اتومبيل‌ سواري‌ خود به‌ شماره‌ پلاك‌ ۲۵۷ ب‌ ۵۳ را به‌ عهده‌ داشته‌ با يك‌دستگاه‌ تريلي‌ باري‌ FH به‌ شماره‌ ۲۱۱ – ط‌ ۱۱ گرگان‌ تصادف‌ نموده‌.

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ دعوي‌ خانم‌ مرصع‌……….. به‌ نمايندگي‌ از شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ آسيا بطرفيت‌خواندگان‌ آقاي‌ مهدي‌ عالمي‌ و رسول‌ حيدري‌ مبلغ‌ ……………  ريال‌ به‌ انضمام‌ جبران‌خسارت‌هاي‌ قانوني‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ خواهان‌، دادگاه‌ باتوجه‌ به‌ اوراق  ومحتويات‌ پرونده‌ نظر به‌ اينكه‌ خطا (بي‌احتياطي‌ و بي‌مبالاتي‌ و عدم‌ رعايت‌ نظامات‌ دولتي‌از حيث‌ تعريف‌ و مفهوم‌ تقصير مندرج‌ در قانون‌ بيمه‌ و مسئوليت‌ مدني‌ متفاوت‌ است‌.

نظريه‌ كارآموز

قانون‌ بيمه‌ و تعهدات‌ في‌مابين‌ بيمه‌گذار و بيمه‌گر يك‌ تعهد دوجانبه‌ و جزء قوانين‌ خاص‌بوده‌ كه‌ شرح‌ وظايف‌ و مقررات‌ بيمه‌گذار و بيمه‌گر در جبران‌ خسارت‌ زيانديده‌ تعريف‌شده‌ است‌. از سوي‌ ديگر مطابق‌ ماده‌ ۳۰ قانون‌ بيمه‌، بيمه‌گذار متعهد به‌ جبران‌ خسارت‌مي‌باشد.

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0