تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان :پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان :پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت بازرگانی و با عنوان تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان در ۹۸ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده تاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان:

جهت گیری استراتژیک بعنوان یکی ازمحرکهای اصلی تدوین استراتژی، در سه دهه اخیر بصورت گسترده توسط محققان مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته است. اما تاثیرجهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی کمترمورد مطالعه قرارگرفته است. پژوهش حاضر به منظور بررسی این موضوع است که آیا جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد. درهمین راستاابتدا مطالعات انجام شده وتعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مستقل ووابسته مورد بررسی قرارگرفته وبااستفاده ابعاد شش گانه جهت گیری استراتژیک ونکاترامن (۱۹۸۹) تهاجمی، تحیلی، تدافعی، آینده نگری، فعالانه وریسک پذیری یک فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی طراحی وسپس پرسشنامه استاندارد ونکاترامن (۱۹۸۹) بین ۱۵۰ ازفعالان صادراتی حقیقی وحقوقی عضوبانک اطلاعات صادرکنندگان استان گیلان که براساس فرایند نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بود توزیع گردید ۸۳ پرسشنامه توزیع شده تکمیل وبرگشت گردید. از نظر روش شناسی تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع علی بوده وروش گردآوری اطلاعات میدانی است. فرضیه های تحقیق با استفاده ازروش  رگرسیون مورد آزمون قرارگرفت و درپایان تاثیر جهت گیری استراتژیک و ابعاد شش گانه برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان مورد تایید قرارگرفت.

 

 

ضرورت و اهمیت تحقیق

صادرات به عنوان موتورمحرکه اقتصاد نقش قابل توجهی در افزایش تولید، اشتغال و و درآمد ارزی ایفا می‎نماید و اکثر محققان به اهمیت صادرات بعنوان یک عنصرکلیدی در اقتصاد کشور و سودآوری واحدهای کسب و کار اشاره کرده اند. درپنج برنامه توسعه اقتصادی به مقوله صادرات  توجه خاصی شده است وسند استراتژی توسعه صادرات هم توسط دولت جمهوری سلامی ایران تصویب و ابلاغ گردیده است. با عنایت به اینکه تاثیر و نقش جهت گیری استراتژیک در بهبود عملکرد سازمان، فن آوری و تولید محصول جدید و جهت گیری بازارصادراتی در بسیاری ازمطالعات مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته وبه لحاظ اهمیت صادرات دراقتصاد کشوربویژه افزایش تولیدواشتغال دراستان گیلان، لذا، ضروریست تحقیقی انجام گردد تا با بررسی و سنجش تاثیرجهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان گیلان، نتایج آن را برای بهره برداری، توسعه وفرهنگ سازی موضوع ارائه نماییم.

 

اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت و جایگاه جهت گیری استراتژیک دربسیاری ازمطالعات مربوط به برنامه ریزی استراتژیک، هدف ازاین مطالعه سنجش تاثیر جهت گیری استراتژیک و ابعاد این جهت گیری برعملکرد صادراتی استان می باشد.

 

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

 1. آیا جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

سوالات فرعی تحقیق

 1. آیا بعد متهورانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
 2. آیا بعد تحلیلی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
 3. آیا بعد تدافعی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
 4. آیا بعد آینده نگری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
 5. آیا بعد فعالانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟
 6. آیا بعد ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان تاثیردارد ؟

فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق

 1. جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادرات تاثیردارد.

 

فرضیه های  فرعی تحقیق

 1. بعد تهاجمی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد.
 2. بعد تحلیلی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد.
 3. بعد تدافعی جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد.
 4. بعد آینده نگری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد.
 5. بعد فعالانه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد.
 6. بعد ریسک پذیری جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی تاثیردارد.

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

۱-۱) مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مسئله. ۳

۱-۳ ) ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۵

۱-۴ ) اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵) سوالات تحقیق.. ۵

۱-۵-۱) سوال اصلی تحقیق.. ۵

۱-۵-۲) سوالات فرعی تحقیق.. ۵

۱-۶) چارچوب نظری تحقیق.. ۶

۱-۷) فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۷-۱) فرضیه اصلی تحقیق.. ۷

۱-۷-۲) فرضیه های  فرعی تحقیق.. ۷

۱-۸) متغیرهای تحقیق.. ۷

۱-۸-۱) متغیر مستقل.. ۷

۱-۸-۲) متغیر وابسته. ۷

۱-۹) تعریف مفهومی متغیرها ۸

۱-۹-۱)جهت گیری استراتژیک…. ۸

۱-۹-۲) عملکرد صادرات۸

۱-۱۰ ) تعریف عملیاتی متغیرها ۸

۱-۱۰-۱) جهت گیری استراتژیک…. ۹

۱-۱۰-۲) عملکرد صادراتی.. ۹

۱-۱۱) قلمرو تحقیق.. ۹

۱-۱۱-۱) قلمرو موضوعی تحقیق.. ۹

۱-۱۱-۲) قلمرو مکانی تحقیق.. ۱۰

۱-۱۱-۳) قلمرو زمانی تحقیق.. ۱۰

۱-۱۲) جمع بندی فصل اول. ۱۰

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: جهت گیری استراتژیک

۲-۱-۱) مقدمه. ۱۳

۲-۱-۲) تعریف مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک…. ۱۳

۲-۱-۲-۱) استراتژی.. ۱۳

۲-۱-۲-۲) برنامه‎ریزی استراتژیک…. ۱۴

۲-۱-۲-۳) تفکر استراتژیک…. ۱۶

۲-۱-۲-۴) مدیریت استراتژیک…. ۱۸

۲-۱-۲) جهت گیری استراتژیک…. ۱۹

بخش دوم: عملکرد صادراتی

۲-۲-۱) صادرات۲۳

۲-۲-۲) عملکرد صادراتی.. ۲۴

۲-۲-۳) رابطه جهت گیری استراتژیک باعملکرد صادراتی.. ۲۸

۲-۲-۴) بررسی جایگاه جهت گیری استراتژیک درایران. ۲۹

۲-۲-۵) وضعیت صادرات استان گیلان. ۳۱

۲-۲-۶) پیشینه تحقیقات انجام شده ۳۲

۲-۲-۶-۱) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درایران.. ۳۲

۲-۲-۶-۲) نمونه ای ازتحقیقات انجام شده درسایرکشورها ۳۳

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

۳-۱) مقدمه. ۳۷

۳-۲) روش تحقیق.. ۳۷

۳-۳) جامعه ونمونه آماری.. ۳۷

۳-۴) روش جمع آوری اطلاعات۳۸

۳-۵) ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات۳۸

۳ -۶) روایی وپایایی ابزار اندازه گیری.. ۳۸

۳-۷) روش تجزیه وتحلیل داده ها ۴۰

فصل چهارم: تجزيه وتحلیل اطلاعات

۴-۱) مقدمه. ۴۲

۴-۲) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.. ۴۲

۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق.. ۴۶

۴-۴ ) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف…. ۵۴

۴- ۵) فرضيه هاي تحقيق.. ۵۵

فصل پنجم: نتايج وپيشنهادها

۵-۱) مقدمه. ۶۳

۵-۲) نتایج آمارتوصیفی.. ۶۳

۵-۲-۱) آمار توصیفی کل.. ۶۳

۵-۳) نتایج آمار استنباطی.. ۶۴

۵-۴) پیشنهادات تحقیق.. ۶۶

۵-۵) خلاصه بحث و نتیجه گیری.. ۶۷

۵-۶) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۶۷

۵-۷) محدودیت ها ۶۸

منابع.. ۶۹

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱ مجموع انگیزه های صادرات بنگاه ها ۲۴

جدول ۲-۲ متغیرهای موثر برعملکرد صادراتی.. ۲۶

جدول۲-۳ آمارعملکردصادرات غیرنفتی دربرنامه چهارم توسعه وسالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰و۱۳۹۱٫ ۳۰

جدول ۲-۴ آمارصادرات ازگمرکات استان گیلان طی سال۱۳۸۰الی۱۳۹۱٫ ۳۱

جدول ۳-۱ درصدآلفای کرونباخ.. ۴۰

جدول۴-۱) توصیف جنسيت پاسخ دهندگان. ۴۲

جدول۴-۲) توصیف ميزان سن پاسخ دهندگان. ۴۳

جدول۴-۳) توصیف ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان. ۴۴

جدول ۴- ۴) توصیف متغیر جهت گيري متهورانه. ۴۶

جدول ۴- ۵) توصیف متغیر جهت گيري تحليلي.. ۴۷

جدول ۴- ۶) توصیف متغیر جهت گيري تدافعي.. ۴۸

جدول ۴- ۷) توصیف متغیرجهت گيري آينده نگر. ۴۹

جدول ۴- ۸) توصیف متغیرجهت گيري فعالانه. ۵۰

جدول ۴- ۹) توصیف متغیر جهت گيري ريسک پذيري.. ۵۱

جدول ۴- ۱۰) توصیف متغیر جهت گيري استراتژيک… ۵۲

جدول ۴- ۱۱) توصیف متغیر عملکرد ۵۳

جدول۴-۱۲) آزمون کلوموگروف- اسمیرنف… ۵۴

جدول ۴- ۱۳) خلاصه مدل رگرسیون متغیره بین جهت گيري استراتژيک و عملکرد ۵۵

جدول۴- ۱۴) جدول ضرایب رگرسیون بین جهت گيري استراتژيک و عملکرد ۵۵

جدول ۴- ۱۵ ) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري متهورانه و عملکرد ۵۶

جدول۴-۱۶) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري متهورانه و عملکرد ۵۶

جدول ۴-۱۷) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري تحليلي و عملکرد ۵۷

جدول۴-۱۸) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري تحليلي و عملکرد ۵۷

جدول ۴- ۱۹) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري تدافعي و عملکرد ۵۸

جدول۴-۲۰) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري تدافعي و عملکرد ۵۸

جدول ۴- ۲۱) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري آينده نگر و عملکرد ۵۹

جدول۴-۲۲) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري آينده نگر و عملکرد ۵۹

جدول ۴-۲۳) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري فعالانه و عملکرد ۵۹

جدول۴-۲۴) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري فعالانه و عملکرد ۶۰

جدول ۴-۲۵) خلاصه مدل رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري ريسک پذيري و عملکرد ۶۰

جدول۴-۲۶) جدول ضرایب رگرسیون تک متغیره بین جهت گيري ريسک پذيري و عملکرد ۶۰

 

 

فهرست نمودار

نمودار۲-۱) نحوه تاثیرگذاری تفکراستراتزیک درسازمان. ۱۷

نمودار۴-۱) جنسيت پاسخ دهندگان. ۴۳

نمودار۴-۲) ميزان سن پاسخ دهندگان. ۴۴

نمودار۴-۳) ميزان تحصیلات پاسخ دهندگان. ۴۵

نمودار۴- ۴) هیستوگرام  متغیر جهت گيري متهورانه. ۴۶

نمودار۴- ۵) هیستوگرام  متغیر جهت گيري تحليلي.. ۴۷

نمودار۴- ۶) هیستوگرام  متغیر جهت گيري تدافعي.. ۴۸

نمودار۴- ۷) هیستوگرام  متغیرجهت گيري آينده نگر. ۴۹

نمودار۴- ۸) هیستوگرام  متغیرجهت گيري فعالانه. ۵۰

نمودار۴- ۹) هیستوگرام  متغیر جهت گيري ريسک پذيري.. ۵۱

نمودار۴- ۱۰) هیستوگرام  متغیر جهت گيري استراتژيک… ۵۲

نمودار۴- ۱۱) هیستوگرام  متغیر عملکرد ۵۳

نمودار ۵-۱) نمودار مقایسه ابعاد جهت گیری استراتژیک… ۶۴

فهرست اشکال

شکل ۱-۱ مدل تحلیلی( محقق) ۶

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0