بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه ارشد مدیریت اجراییMBA

بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران : پایان نامه ارشد مدیریت اجراییMBA

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت اجرایی و با عنوان بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران  در ۱۳۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران :

در این تحقیق به بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت‌ها با در نظر گرفتن عاملیت حاکمیت شرکتی پرداخته شد به‌گونه‌ای که شرکت‌ها ازلحاظ حاکمیت شرکتی خوب و بد، تفکیک شدند و رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی به‌طور مجزا در این شرکت‌ها موردبررسی قرار گرفت. به جهت تفکیک حاکمیت شرکتی خوب و بد از ۵ شاخص استفاده‌شده که مشتمل بر ۱۲ سؤال می‌باشد. جامعه آماری موردنظر مربوط به ۱۰۰ شرکت می‌باشد که طی سال‌های مالی ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ موردبررسی قرار گرفتند که اطلاعات این شرکت‌ها از سایت کودال مربوط به سازمان بورس اوراق بهادار استخراج‌شده است. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار Eviews صورت گرفته است. داده‌های موردبررسی این تحقیق از نوع پانل می‌باشد و با توجه به آزمون‌های صورت گرفته چه برای شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی خوب و چه بد، روش اثرات تصادفی برای داده‌های پانل که مبتنی بر روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته می‌باشد، استفاده‌شده است. از مقایسه نتایج برآورد الگو به روابط معناداری، بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکتی در شرکت‌هایی که حاکمیت شرکتی خوب و بد داشتند، رسیدیم.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، سرمایه‌ی فکری، ارزش بازار شرکت

 

اهمیت موضوع بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار

تمامی سازمان‌ها علاقه‌مندند تا هزینه‌های خود را در زمینه‌های مختلف به حداقل برسانند. می‌دانیم بخشی از این هزینه‌ها مربوط به نیروی انسانی سازمان می‌باشد؛ که عامل مربوط سرمایه فکری مرتبط با نیروی انسانی که به‌نوعی جزء سرمایه‌های نامشهود موجود در سازمان می‌باشد موردبررسی قرار می‌گیرد و همچنین عامل حاکمیت شرکتی که ضعف آن مشکلاتی از قبیل تغییر دائمی اعضای هیئت‌مدیره، عدم‌تغییر اعضای هیئت‌مدیره به مدت طولانی، قرارهای مهم خارج از برنامه و غیررسمی برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، عدم شفافیت بین اعضای هیئت‌مدیره، استقلال ناکافی در اعضای هیئت‌مدیره به‌ویژه در شرکت‌های هلدینگ، بی‌توجهی اعضای هیئت‌مدیره به فعالیت‌های شرکت، به وجود آمدن مسئله تضاد نمایندگی بین مدیریت شرکت و سهامداران، ناتوانی در تفویض به‌جا و شایسته کارکنان و غیره‌ام باشد که این موارد هزینه‌های جدی را به شرکت وارد می‌کند.

حاکمیت شرکتی چنانچه به‌درستی برقرار شود می‌تواند اهرمی باشدکه شرکت‌ها را هدایت و کنترل کند و سبب ایجاد شفافیت، کنترل ریسک، مصرف بهینه منابع، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و درمجموع روابط بین شرکا و بهبود عملکرد بنگاه‌ها، از موضوع‌ها و وظایف حاکمیت شرکتی است. در این تحقیق قصد داریم با توجه به نقش سرمایه‌های فکری موجود در سازمان و همچنین عامل مهم و تأثیرگذاری چون حاکمیت شرکتی به بررسی روابط بین آن دو با در نظر گرفتن عاملیت ارزش بازار شرکتی به‌عنوان متغیر وابسته بپردازیم.

اهداف پژوهش

در تحقیقات این حوزه به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین و سرمایه‌ی فکری و ارزش بازار شرکت‌ها به‌صورت تکی بررسی شد اما این سه در کنار یکدیگر موردبررسی نبوده‌اند. این پژوهش به دنبال یافتن رابطه‌ی این سه در بازار مالی ایران است و به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که آیا حاکمیت شرکتی می‌تواند بر رابطه و قوت رابطه‌ سرمایه فکری و عملکرد شرکت یا همان ارزش بازار تأثیر گذارد یا خیر.

فهرست رئوس مطالب پایان نامه بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سرمایه‌ فکری و ارزش بازار

۱  فصل اول  ۱

۱-۱   مقدمه  ۲

۱-۲   بیان مسئله  ۴

۱-۳   اهمیت موضوع  ۵

۱-۴   اهداف پژوهش     ۶

۱-۵   قلمرو تحقیق   ۶

۱-۵-۱   قلمرو زمانی   ۶

۱-۵-۲   قلمرو مکانی   ۶

۱-۵-۳   قلمرو موضوعی   ۶

۱-۶   پرسش‌ها و فرضیات تحقیق   ۷

۱-۷   کاربردهای پژوهش     ۸

۲  فصل دوم  ۱۰

۲-۱   سرمایه فکری   ۱۱

۲-۱-۱   مقدمه  ۱۱

۲-۱-۲   تعاریف سرمایه فکری   ۱۲

۲-۱-۳   مروری بر چشم‌انداز تاریخی سرمایه فکری   ۱۷

۲-۱-۴   سنجش سرمایه فکری   ۲۱

۲-۲   حاکمیت شرکتی   ۳۳

۲-۲-۱   مقدمه  ۳۳

۲-۲-۲   تعریف حاکمیت شرکتی   ۳۴

۲-۲-۳   تئوری نمایندگی   ۴۱

۲-۲-۴   روش‌های حاکمیت و کنترل شرکتی   ۴۶

۲-۳   ارزش بازار  ۵۰

۲-۳-۱   مقدمه  ۵۰

۲-۳-۲   انواع ارزش سهام  ۵۱

۲-۴   پیشینه تحقیق   ۵۲

۳  فصل سوم  ۶۰

۳-۱   مقدمه  ۶۱

۳-۲   روش تحقيق   ۶۱

۳-۳   طرح مسئله و هدف تحقيق   ۶۴

۳-۴   فرضيات پژوهش     ۶۵

۳-۵   روش گردآوري اطلاعات    ۶۷

۳-۶   جامعه‌ی آماري   ۶۷

۳-۷   قلمرو تحقيق   ۶۸

۳-۷-۱   قلمرو موضوعي   ۶۸

۳-۷-۲   قلمرو مكاني   ۶۸

۳-۷-۳   قلمرو زماني   ۶۹

۳-۸   متغيرهاي تحقيق   ۶۹

۳-۸-۱     متغيرهاي مستقل   ۶۹

۳-۸-۲   متغير وابسته  ۷۱

۳-۸-۳   متغیر کنترلی   ۷۱

۳-۸-۴     متغیر مداخله‌گر  ۷۲

۳-۹   روش‌های آماري و آزمون فرضیه‌ها ۷۳

۳-۹-۱   معرفي مدل‌های مورداستفاده ۷۴

۳-۹-۲   نحوه‌ی آزمون فرضیه‌های تحقيق   ۷۴

۳-۹-۳   استنتاج آماري از رگرسيون  ۷۹

۳-۱۰   نرم‌افزارهای رایانه‌ای مورداستفاده ۸۱

۳-۱۱   اعتبار دروني و بروني تحقيق   ۸۱

۳-۱۲   بررسي فروض مدل رگرسيون خطي كلاسيك    ۸۲

۳-۱۲-۱   وجود خودهمبستگی   ۸۴

۳-۱۲-۲   وجود ناهمساني واريانس     ۸۵

۳-۱۲-۳   آزمون F و آزمون هاسمن   ۸۶

۴ فصل چهارم  ۸۸

۴-۱          مقدمه  ۸۹

۴-۲   آمار توصیفی داده‏ها ۹۰

۴-۳   آزمون فرضیه‏ها ۹۱

۴-۳-۱     آزمون فرضیه‏ اول  ۹۱

۴-۳-۲     آزمون فرضیه‏ دوم  ۹۵

۵  فصل پنجم  ۹۹

۵-۱   خلاصه تحقیق   ۱۰۰

۵-۲          نتیجه گیری   Error! Bookmark not defined.

۵-۳   مقایسه با تحقیقات مشابه  ۱۰۳

۵-۴   محدودیت های تحقیق   ۱۰۴

۵-۵   پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ۱۰۵

۶  پیوست و ضمیمه‌ها ۱۰۶

۷  منابع و مآخذ ۱۱۷

۸    منابع فارسی……۱۲۴

۹    منابع لاتین……….۱۲۶

 

 

فهرست پیوست و ضمیمه ها

 • پیوست ‏۶‑۱: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از محاسبه ویژگی‏های آماری متغیرها برای شرکت‏های دارای حاکمیت خوب    ۱۱۴
 • پیوست ‏۶‑۲: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از محاسبه ویژگی‏های آماری متغیرها برای شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۱۵
 • پیوست ‏۶‑۳: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از محاسبه ویژگی‏های آماری متغیرها برای کل شرکت‏ها ۱۱۶
 • پیوست ‏۶‑۴: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی ۱ برای شرکت‏های دارای حاکمیت خوب    ۱۱۷
 • پیوست ‏۶‑۵: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی ۱ برای شرکت‏های دارای حاکمیت خوب    ۱۱۷
 • پیوست ‏۶‑۶: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد الگوی ۱ با استفاده از روش اثرات تصادفی برای شرکت‏های دارای حاکمیت خوب    ۱۱۸
 • پیوست ‏۶‑۷: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی ۲ برای شرکت‏های دارای حاکمیت خوب    ۱۱۹
 • پیوست ‏۶‑۸: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی ۲ برای شرکت‏های دارای حاکمیت خوب    ۱۱۹
 • پیوست ‏۶‑۹: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد الگوی ۲ با استفاده از روش اثرات تصادفی برای شرکت‏های دارای حاکمیت خوب    ۱۲۰
 • پیوست ‏۶‑۱۰: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی ۱ برای شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۲۱
 • پیوست ‏۶‑۱۱: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی ۱ برای شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۲۱
 • پیوست ‏۶‑۱۲: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد الگوی ۱ با استفاده از روش اثرات تصادفی برای شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۲۲
 • پیوست ‏۶‑۱۳: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی ۲ برای شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۲۳
 • پیوست ‏۶‑۱۴: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی ۲ برای شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۲۳
 • پیوست ‏۶‑۱۵: خروجی نرم‎افزار Eviews حاصل از برآورد الگوی ۲ با استفاده از روش اثرات تصادفی برای شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۲۴

 

فهرست جداول

 • جدول ‏۲‑۱: جدول زمانی مهم‌ترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه‌ی فکری   ۳۰
 • جدول ‏۴‑۱: میانگین، انحراف معیار، بیشینه و کمینه داده‏ها برای هر یک از متغیرهای پژوهش     ۹۸
 • جدول ‏۴‑۲: نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی ۱،  شرکت‏های دارای حاکمیت خوب    ۹۹
 • جدول ‏۴‑۳: نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی ۱، شرکت‏های دارای حاکمیت خوب    ۱۰۰
 • جدول ‏۴‑۴: نتایج حاصل از برآورد الگوی ۱، شرکت‎های دارای حاکمیت خوب    ۱۰۰
 • جدول ‏۴‑۵: نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی ۲، شرکت‏های دارای حاکمیت خوب    ۱۰۱
 • جدول ‏۴‑۶: نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی ۲، شرکت‏های دارای حاکمیت خوب    ۱۰۱
 • جدول ‏۴‑۷: نتایج حاصل از برآورد الگوی ۲ برای شرکت‎های دارای حاکمیت خوب    ۱۰۲
 • جدول ‏۴‑۸: نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی ۱، شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۰۳
 • جدول ‏۴‑۹: نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی ۱، شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۰۳
 • جدول ‏۴‑۱۰: نتایج حاصل از برآورد الگوی ۱ برای شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۰۳
 • جدول ‏۴‑۱۱: نتایج حاصل از آزمون F لیمر برای الگوی ۲، شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۰۴
 • جدول ‏۴‑۱۲: نتایج حاصل از آزمون هاسمن برای الگوی  ۲، شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۰۵
 • جدول ‏۴‑۱۳: نتایج حاصل از برآورد الگوی ۲ برای شرکت‏های دارای حاکمیت بد  ۱۰۵
 • جدول ۵-۱: نتایج تحقیق………..۹۹

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0