زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم نسبت به علف کش های خانواده سولفونیل اوره در خاک های محتوی مقادیر مختلف موادآلی : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد.مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم نسبت به علف کش های خانواده سولفونیل اوره در خاک های محتوی مقادیر مختلف موادآلی ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

چکیده زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم نسبت به علف کش های خانواده سولفونیل اوره در خاک های محتوی مقادیر مختلف موادآلی:

به منظور بررسی حساسیت گیاهان زراعی برنج، پنبه، ذرت، سویا و آفتابگردان به بقایای علف کش های خانواده سولفونیل اوره در سه خاک با محتوای مواد آلی متفاوت، آزمایش درشرایط پتری دیش و گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان انجام شد. برای تهیه خاک های محتوی مواد آلی متفاوت، ۳ نسبت حجمی خاک و خاک برگ به میزان مساوی(۱:۱)، ۲۵درصد خاک و ۷۵ درصد خاک برگ ودرنهایت ۷۵ درصد خاک و ۲۵ درصد خاک برگ در یک کیسه پلاستیکی به خوبی با هم مخلوط شدند. آزمایش زیست سنجی با استفاده از علف کش های خانواده سولفونیل اوره شامل سولفوسولفورون(آپیروس ۷۵ درصد WG)، سولفوسولفورون + مت سولفورون متیل(توتال ۷۵ درصد WG)، یدوسولفورون + مزوسولفورون(شوالیه ۶ درصد WG)و یدوسولفورون + مزوسولفورون(آتلانتیس ۲/۱ درصدOD) به میزان ۰، ۰۲۵/۰، ۰۵/۰، ۱/۰، ۲/۰، ۴/۰، ۸/۰ ،۶/۱ و ۲/۳ برابر مقادیر توصیه شده هر علف کش انجام شد.

بذور گیاهان زراعی مورد آزمایش در آب مقطر جوانه دار گردیدند و تعداد ۳ بذر جوانه دار یکنواخت درگلدان های لیوانی حاوی خاک آغشته به هر علف کش قرار داده شد. گلدان ها در دمای ۲۰ تا ۲۲ درجه سانتی گراد و شرایط ۱۴ ساعت نور و ۱۰ ساعت تاریکی به مدت ۳ هفته قرار داده شدند. درصد جوانه زنی در پتری دیش ومیانگین طول و وزن خشک ریشه و ساقه هر گلدان در پایان دوره آزمایش اندازه گیری گردید و پاسخ ها با استفاده ازتابع لجستیک ۴ پارامتره به تغییرات غلظت علف کش ها برازش داده شدند.

نتایج آزمایش جوانه زنی نشان داد که پنبه برای (EC50) با غلظت ۴۸/۰ میکروگرم در لیتر ماده موثره حساس ترین گیاه به آپیروس می باشد اما با این وجود بین پنبه با سایر گیاهان تفاوت معنی داری مشاهده نشد. در آتلانتیس ذرت با غلظت ۶۸/۰ میکروگرم در لیترماده موثره حساس ترین گیاه و آفتابگردان با غلظت ۶۷/۱ میکروگرم در لیترماده موثره متحمل ترین گیاه به آتلانتیس بودند. غلظت موثر برای کاهش ۵۰ درصد(EC50) جوانه زنی در توتال در گیاهان برنج، ذرت، پنبه، آفتابگردان و سویا به ترتیب ۷۳/۰، ۲۲/۱، ۲۵/۲، ۹۳/۲ و ۳۳/۳ میکروگرم در لیترماده موثره بود که نشان دهنده حساسیت و تحمل این گیاهان به توتال می باشد. آفتابگردان با غلظت ۷۳/۰ میکروگرم در لیترماده موثره حساس ترین گیاه به شوالیه بود. برنج در بین گیاهان مورد آزمایش از حساسیت نسبی بالایی برخوردار بود.

نتایج آزمایش در مرحله کشت در گلدان ها، در تاثیر آپیروس در کاهش وزن اندام هوایی برنج از حساسیت بیشتری برخوردار بود و سویا متحمل ترین گیاه بود و در کاهش طول ریشه با افزایش ماده آلی به تحمل همه گیاهان افزوده شد. در آتلانتیس حساس ترین گیاه در کاهش وزن خشک اندام هوایی آفتابگردان و سویا متحمل ترین گیاه بودند، در کاهش طول ریشه ذرت در صورت افزایش مقدار ماده آلی از تحمل بیشتری برخوردار بود. در علف کش توتال نیز برنج و پنبه از تحمل بالایی برای کاهش وزن اندام هوایی برخوردار بودند و در کاهش وزن خشک ریشه برنج حساس ترین گیاه بود. در علف کش شوالیه در کاهش وزن اندام هوایی سویا و آفتابگردان از تحمل بیشتری برخوردار بودند، در کاهش وزن خشک و طول ریشه، آفتابگردان در صورت افزایش ماده آلی خاک از تحمل بیشتری نسبت به سایر گیاهان برخوردار بود.

 

 

مقدمه زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم :

استان گلستان به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات کشاورزی به خصوص گندم نقش به سزایی در افزایش تولید ملی دارد. به طوری که بیش از ۶۵ درصد سطح زیر کشت محصولات زراعی استان گلستان به کشت گندم اختصاص دارد و با تولید متوسط بیش از یک میلیون تن گندم در سال مقام سوم تولید در کشور را دارد. با توجه به نقش گندم در تامین امنیت غذایی و پتانسیل استان در تولید آن، شناخت عوامل محدود کننده تولید گندم بسیار حائز اهمیت است.

یکی از عوامل مهم  که تاثیر بسزایی در کاهش و راندمان تولید این محصول را دارد، علف‌های هرز می باشد که استفاده از علف‌کش جهت مهار آن حائز اهمیت است، به طوری که هر ساله در استان گلستان بیش از سیصد تن  علف‌کش جهت مبارزه با علف‌های هرز مورد استفاده قرار می گیرد، علف‌کش های خانواده سولفونیل اوره، با نحوه عمل بازدارنده استولاکتات سنتاز، علف‌کش هایی با خاصیت انتخابی هستند که علف‌های هرز پهن برگ و باریک برگ را تحت تاثیر قرار می دهند(پورترفیلد[۱] و همکاران، ۲۰۰۶).

با توجه به دوام بازدارنده های ALS گیاهانی که در چرخه تناوب گندم به زیر کشت می روند در خطر کاهش جوانه زنی و رشد قرار می گیرند به طوری که در شرایطی خاص بقایای آنها می تواند پایداری خود را حتی بیش از یک فصل زراعی حفظ و بر گیاهان زراعی حساس موجود در تناوب های بعدی صدمه وارد کند(راشد محصل وموسوی، ۱۳۸۵). علف‌کش های خانواده سولفونیل اوره یک گروه از علف‌کش ها هستند که دارای ماندگاری زیادی در خاک هستند و در نتیجه مشکلاتی از نظر وجود بقایا برای محصولاتی که در تناوب زراعی با گیاهی که در آن مورد استفاده قرار می گیرند، به همراه دارند(راسل[۲] و همکاران، ۲۰۰۲).

مهمترین ویژگی این خانواده علف‌کش، فعالیت زیستی بالای آنها و در نتیجه مقدار بسیار کم مصرف و طیف وسیع علف‌کشی آنها است(براون، ۱۹۹۰[۳] ؛ راسل و همکاران، ۲۰۰۲). برخی گونه های زراعی مانند کلزا، آفتابگردان، ذرت، یونجه، سیب زمینی، عدس و چغندر قند حساسیت زیادی نسبت به باقی مانده علف‌کش های سولفونیل اوره دارند. باقی مانده این علف‌کش ها در خاک نگران کننده اعلام شده است(آنونیموس[۴]، ۲۰۰۳ ؛ رحمان[۵]، ۱۹۸۹ ؛ گانتر[۶] و همکاران، ۱۹۹۲ ؛ پانگ[۷] و همکاران، ۲۰۰۲ ؛ هاچینسون[۸] و همکاران، ۲۰۰۷ ؛ موسوی و همکاران، ۱۳۸۴). استان گلستان با دارا بودن ۶۲۰ هزار هکتار اراضی زراعی قابل کشت در منطقه ای واقع شده که از نظر آب و هوایی قابلیت انجام دو تا سه کشت در طول سال را دارا می باشد و همچنین از نظر تولید رتبه اول تولید سویا، رتبه اول تولید کلزا، رتبه سوم تولید پنبه، رتبه چهارم تولید برنج و رتبه یازدهم تولید ذرت در کل کشور را دارد. بنابراین بررسی و تعیین حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم نسبت به علف‌کش های بازدارنده ALS در استان ضروری می باشد.

 

این تحقیق به منظور:

۱- سنجش حساسیت گیاهان زراعی عمده استان گلستان نسبت به مقادیر مختلف علف‌کش های خانواده سولفونیل اوره

۲- سنجش تاثیر محتوای ماده آلی خاک بر قابلیت دسترسی علف‌کش های خانواده سولفونیل اوره توسط گیاهان زراعی انجام شد.

 

 

فهرست مطالب زیست سنجی حساسیت گیاهان زراعی تناوبی با گندم

چکیده ۱
فصل اول: کلیات
۱ مقدمه ۲
۱-۱ اثرات باقی مانده علف کش ها در محیط ۳
فصل دوم: بررسی منابع
۲-۱ ویژگی های فیزیکی و شیمیایی سولفونیل اوره ها ۶
۲-۲ علف کش های خانواده سولفونیل اوره ۶
۲-۳ علف کش های خانواده سولفونیل اوره در ایران ۷
  ۲-۳-۱ علف‌کش يدوسولفورون+ مزوسولفورون+ مفن‌پاير (شواليه، WG 6%) ۷
  ۲-۳-۲ علف‌کش سولفوسولفورون (آپيروس، WG 75%) ۷
  ۲-۳-۳ علف کش سولفوسولفورون+ مت سولفورون(توتال،  WG 75 ۸
۲-۳-۴ علف کش يدوسولفورون+ مزوسولفورون+ مفن‌پاير (آتلانتيس، OD 1.2% ) ۸
۲-۴ جذب و انتقال در گیاهان ۹
۲-۵ عوامل موثر بر دوام سولفونیل اوره ها در خاک ۹
۲-۵-۱ آب و هوا ۱۲
۲-۶ ویژگی علف کش ۱۳
۲-۷ زیست سنجی علف کش های خانواده سولفونیل اوره ۱۴
۲-۸ تاثیر باقی مانده علف کش ها روی گیاهان مختلف ۱۶
۲-۹ بازتاب خطرات باقی مانده علف کش ها در ایران ۲۲
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱ تهیه و آماده سازی خاک ۲۴
۳-۲ علف کش های مورد آزمایش ۲۴
۳-۳ گیاهان زراعی مورد آزمایش ۲۵
۳-۴ اجرای آزمایش زیست سنجی در پتری دیش ۲۵
۳-۵ اجرای آزمایش زیست سنجی در گلدان ۲۵
۳-۶ تجزیه و تحلیل داده ها ۲۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
۴-۱ تاثیر علف کش ها بر جوانه زنی گیاهان زراعی مورد آزمایش ۲۷
۴-۲ تاثیر آپیروس بر وزن خشک اندام هوایی ۳۱
۴-۳ تاثیر آپیروس بر وزن خشک ریشه ۳۶
۴-۴ تاثیر آپیروس بر طول ریشه ۴۰
۴-۵ تاثیر آتلانتیس بر وزن خشک اندام هوایی ۴۴
۴-۶ تاثیر آتلانتیس بر وزن خشک ریشه ۴۸
۴-۷ تاثیر آتلانتیس بر طول ریشه ۵۲
۴-۸ تاثیر توتال بر وزن خشک اندام هوایی ۵۶
۴-۹ تاثیر توتال بر وزن خشک ریشه ۶۱
۴-۱۰ تاثیر توتال بر طول ریشه ۶۵
۴-۱۱ تاثیر شوالیه بر وزن خشک اندام هوایی ۷۰
۴-۱۲ تاثیر شوالیه بر وزن خشک ریشه ۷۵
۴-۱۳ تاثیر شوالیه بر طول ریشه ۸۰
۴-۱۴ نتیجه گیری کلی ۸۴
۴-۱۵ پیشنهادات ۸۶
منابع   ۸۷
چکیده لاتین  ۹۲

 

فهرست جداول

جدول ۴-۱: غلظت لازم برای ۵۰ درصد کاهش جوانه زنی(Ec50) بذور گیاهان زراعی مورد آزمایش توسط علف کش های مختلف ۳۰
جدول ۴-۲: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۳۳
جدول ۴-۳: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۳۴
جدول ۴-۴: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۳۵
جدول ۴-۵: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۳۷
جدول ۴-۶: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۳۸
جدول ۴-۷: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۳۹
جدول ۴-۸: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۴۲
جدول ۴-۹: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۴۲
جدول ۴-۱۰: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آپیروس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۴۳
جدول ۴-۱۱: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۴۵
جدول ۴-۱۲: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۴۶
جدول ۴-۱۳: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۴۷
جدول ۴-۱۴: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۴۹
جدول ۴-۱۵: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۵۰
جدول ۴-۱۶: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات وزن ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۵۱
جدول ۴-۱۷: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۵۳
جدول ۴-۱۸: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۵۴
جدول ۴-۱۹: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش آتلانتیس برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۵۵
جدول ۴-۲۰: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک  اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۵۸
جدول ۴-۲۱: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۵۹
جدول ۴-۲۲: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۶۰
جدول ۴-۲۳: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۶۲
جدول ۴-۲۴: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۶۳
جدول ۴-۲۵: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۶۴
جدول ۴-۲۶: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۶۷
جدول ۴-۲۷: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۶۸
جدول ۴-۲۸: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش توتال برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۶۹
جدول ۴-۲۹: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۷۲
جدول ۴-۳۰: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۷۳
جدول ۴-۳۱: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۷۴
جدول ۴-۳۲: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۷۷
جدول ۴-۳۳: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۷۸
جدول ۴-۳۴: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۷۹
جدول ۴-۳۵: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ ۸۱
جدول ۴-۳۶: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ ۸۲
جدول ۴-۳۷: ضرایب معادله چهار پارامتره منحنی دز – پاسخ تاثیر علف کش شوالیه برای توصیف تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ ۸۳

 

فهرست اشکال

شکل ۴-۱: روند تغییرات درصد جوانه زنی بذور گیاهان زراعی مورد آزمایش در غلظت های مختلف علف کش آپیروس ۲۸
شکل ۴-۲: روند تغییرات درصد جوانه زنی بذور گیاهان زراعی مورد آزمایش در غلظت های مختلف علف کش آتلانتیس ۲۹
شکل ۴-۳: روند تغییرات درصد جوانه زنی بذور گیاهان زراعی مورد آزمایش در غلظت های مختلف علف کش توتال ۲۹
شکل ۴-۴: روند تغییرات درصد جوانه زنی بذور گیاهان زراعی مورد آزمایش در غلظت های مختلف علف کش شوالیه ۳۰
شکل ۴-۵: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ در علف کش آپیروس ۳۳
شکل ۴-۶: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ علف کش آپیروس ۳۴
شکل ۴-۷: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش آپیروس ۳۵
شکل ۴-۸: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ در علف کش آپیروس ۳۷
شکل ۴-۹: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ در علف کش آپیروس ۳۸
شکل۴-۱۰:روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش آپیروس ۳۹
شکل۴-۱۱:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ در علف کش آپیروس ۴۱
شکل۴-۱۲:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ در علف کش آپیروس ۴۲
شکل۴-۱۳:روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش آپیروس ۴۳
شکل ۴-۱۴: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس ۴۵
شکل ۴-۱۵: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس ۴۶
شکل ۴-۱۶: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس ۴۷
شکل ۴-۱۷: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس ۴۹
شکل ۴-۱۸: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس ۵۰
شکل ۴-۱۹: روند تغییرات وزن خشک اندام های هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس ۵۱
شکل ۴-۲۰: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس ۵۳
شکل ۴-۲۱: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس ۵۴
شکل ۴-۲۲: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش آتلانتیس ۵۵
شکل ۴-۲۳: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ در علف کش توتال ۵۸
شکل ۴-۲۴: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ در علف کش توتال ۵۹
شکل ۴-۲۵: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش توتال ۶۰
شکل ۴-۲۶: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ در علف کش توتال ۶۲
شکل ۴-۲۷: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ در علف کش توتال ۶۳
شکل ۴-۲۸: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش توتال ۶۴
شکل ۴-۲۹: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ در علف کش توتال ۶۷
شکل ۴-۳۰: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ در علف کش توتال ۶۸
شکل ۴-۳۱: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش توتال ۶۹
شکل ۴-۳۲: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ در علف کش شوالیه ۷۲
شکل ۴-۳۳: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ در علف کش شوالیه ۷۳
شکل ۴-۳۴: روند تغییرات وزن خشک اندام هوایی گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش شوالیه ۷۴
شکل ۴-۳۵: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ در علف کش شوالیه ۷۷
شکل ۴-۳۶: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ در علف کش شوالیه ۷۸
شکل ۴-۳۷: روند تغییرات وزن خشک ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش شوالیه ۷۹
شکل ۴-۳۸: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۲۵ درصد خاک برگ در علف کش شوالیه ۸۱
شکل ۴-۳۹: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۵۰ درصد خاک برگ در علف کش شوالیه ۸۲
شکل ۴-۴۰: روند تغییرات طول ریشه گیاهان زراعی در خاک محتوی ۷۵ درصد خاک برگ در علف کش شوالیه ۸۳

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0