بررسی وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ايران :پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

دانلود پایان نامه بررسی وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ايران

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم  مسترداک  پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع “ بررسی وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ايران” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه بررسی وظايف و اختيارات پليس در حفظ حقوق شهروندی در حقوق ايران :

پليس، سازماني دولتي و مسئول برقراري نظم و امنيت عمومي در جامعه است لذا جهت برقراري اين مقوله مي‌بايست داراي وظايف و اختياراتي بوده تا بتواند نسبت به ايفاي نقش اقدام نمايد از آنجا كه اولين مرحله ورود افراد به نظام عدالت كيفري سازمان پليس مي‌باشد لذا اهميت نقش آن بيشتر آشكار و مردم همواره نظام حاكم را با پليس مي‌شناسند. از آنجا كه در مرحله نخستين ورود به نظام عدالت كيفري امكان بيشترين تعرض به حقوق بنيادي و اساسي افراد مشاهده مي‌شود لذا مطالعه شرح وظايف و اختيارات پليس توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است بنابراين امروزه توجه به جايگاه علمي پليس، وضع قوانين و مقرارت محدود كننده تعرض به حقوق بنيادي بشر، ‌توسل به شيوه‌ها و اقدام‌هاي پيش‌گيرانه و حمايتي با هدف كاهش ميزان جرايم و آسيب‌هاي ناشي از آن بر سياست جنايي نظام‌هاي مختلف تأثير گذاشته است.

لذا با نگاهي به وظيفه پليس در خصوص حفظ امنيت و مصالح عاليه كشور از يك طرف و احترام به حقوق شهروندي از سوي ديگر گاهي تعارض مشاهده مي‌گردد كه در تعارض ميان اين دو مهم است كه پليس به سوي رعايت حقوق شهروندي گام بردارد، عليرغم اين مهم گاهي پليس در جرايمي كه منافع عالي مملكت را به خطر مي‌اندازد (مانند تروريسم، پولشويي و …) ناگزير از ناديده گرفتن برخي از موازين حقوق شهروندي است. كه لازم است با تدوين قوانين جامع ضمن ايفاي نقش از تعرض به حقوق شهروندي جلوگيري گردد لذا در اين پژوهش ضمن بيان كاستي‌ها و نواقص موجود در باب حقوق شهروندي و وظايف و اختيارات پليس چند راهكار و پيشنهاد زيربنايي جهت حسن اجراي امور ارائه گرديده است.

واژگان كليدي: ‌پليس، حقوق شهروندي، پيشگيري، وظايف، اختيارات

 

اهداف و كاربردها

در عصري كه ما در آن زندگي مي كنيم بيش از تكليف انسانها درباره حقوق آنها سخن به ميان مي آيد. تا حدي كه مشروعيت سياسي دولت ها در گرو رعايت و پايبندي به اين حقوق است. دولت ها از يك طرف در پرتو اعلاميه ها و اسناد بين المللي و پيمانهاي جهاني و از طرفي ديگر بر اساس قانون اساسي خود وظيفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نيروي انتظامي با مسئوليت سنگين تضمين آزاد زندگي كردن، آزاد ماندن، جستجوي سعادت و خوشبختي و نيز برخورداري از داوري عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بيش از هر زمان ديگر در تاريخ شاهد خدمات انتظامي به جامعه آگاه، متنوع و پيچيده هستيم. هميشه ظهور وظايف و ماموريت هاي جديد باعث ايجاب ميزان بي سابقه اي از انطباق پذيري در سازمان هاي پليس شده است. غايت و هدف نهايي پليس نمي تواند چيزي جز حمايت از حقوق شهروندي باشد. اما هنوز درك روشني از نحوه كار و اجراي اين حقوق در حوزه امنيت عمومي وجود ندارد و به نظر مي رسد كه قوانين و مقررات موجود در اين زمينه از كمبودها و نارسائيهايي برخوردار است.

لذا در اين پژوهش سعي شده به روشن شدن نسبت ميان وظايف و اختيارات پليس در حوزه حقوق شهروندي كمك نموده و در تدوين يا بازنگري وظايف و اختيارات پليس با رويكرد شهروند مداري مورد استفاده قرار گيرد.

با توجه به تصويب ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در چندي پيش  از يكسو و حرفه اي و تخصصي تر شدن ماموريت هاي پليس در ساليان اخير و توجه و ملاحظه مستمر و دقيق مقامات و مسئولين مملكتي در اين زمينه، لازم به نظر مي رسيد كه تحقيق جامعي از حيث بررسي حدود و وظايف و اختيارات پليس، تجميع و تطبيق آن با موازين حقوق شهروندي مذكور در ماده واحده مذكور انجام شود بنابر اين ضرورت انجام اين تحقيق در اينجاست كه در آن، تقريبا همه موازين حقوق شهروندي كه پليس به نوعي با آن مرتبط بوده و در تحقق يا تضييع آن نقش دارد، ذكر شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته اند.

فهرست مطالب

 • مقدمه   ۱
 • بیان مسئله       ۲
 • سئوالات تحقیق ۳
 • فرضیه های تحقیق       ۳
 • اهداف و کاربردها          ۴
 • روش تحقیق     ۵
 • معرفی پلان      ۵
 • بخش اول : پليس و حقوق شهروندي      ۶
 • فصل اول : پليس          ۷
 • مبحث اول :مفهوم و انواع پليس  ۸
 • گفتار اول : مفهوم پليس ۸
 • الف) مفهوم پليس در لغت         ۸
 •    ب ) مفهوم پليس در اصطلاح ۹
 • گفتار دوم : انواع پليس   ۱۰
 • الف) پليس اداري و پليس قضايي ۱۰
 •  ب ) پليس عمومي و پليس خصوصی     ۱۳
 • مبحث دوم :  سابقه پليس در ايران        ۱۶
 • گفتار اول: پليس در ايران باستان و پيش از اسلام  ۱۷
 • گفتار دوم: پليس در دوران اسلامي تا زمان ناصرالدين شاه  ۱۷
 • گفتار سوم: پليس در زمان شكل گيري به سبك نوين تا پيروزي انقلاب اسلامي      ۲۰
 • گفتار چهارم : پليس از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا كنون         ۲۸
 • مبحث سوم :  وظايف و اختيارات پليس   ۳۰
 • گفتار اول: استقرار نظم و امنيت  ۳۰
 • گفتار دوم: تامين آسايش عمومي و فردي ۳۲
 • گفتار سوم: پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي         ۳۳
 • مبحث چهارم :  نهادهاي پليس در حوزه حقوق شهروندي  ۳۳
 • گفتار اول: مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ ۳۳
 • گفتار دوم: پليس زن      ۳۶
 • گفتار سوم: پليس پيشگيري       ۳۷
 • گفتار چهارم : معاونت اجتماعي ناجا       ۳۸
 • گفتار پنجم : مركز حفاظتي مراقبتي انتظامي       ۳۹
 • فصل دوم : حقوق شهروندي       ۴۱
 • مبحث اول :  مفهوم حقوق شهروندي و واژگان مشابه       ۴۳
 • گفتار اول: مفاهيم حقوق شهروندي و شهروند – تابعيت – مليت    ۴۴
 • گفتار دوم: حقوق شهروندي و حقوق بشر  ۴۷
 • مبحث دوم :  پيشينه و خاستگاه حقوق شهروندي ۵۲
 • گفتار اول: حقوق شهروندي در دين اسلام ۵۳
 • الف ) قرآن       ۵۵
 • ۱- حق حيات   ۵۵
 • ۲- آزادي        ۵۷
 • ۳- عدالت و برابري       ۵۹
 • ۴- كرامت ذاتي انسان    ۶۲
 •  ب)  نهج البلاغه         ۶۳
 • ۱- آزادي        ۶۴
 • ۲- عدالت و برابري       ۶۵
 • ۳- حقوق متقابل مردم و حاكمان ۶۸
 • گفتار دوم: حقوق شهروندي در حقوق عرفي        ۷۱
 • الف ) حقوق شهروندي در حقوق ايران     ۷۱
 • ۱- حقوق شهروندي در قانون اساسي      ۷۱
 • ۲- حقوق شهروندي در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي ۷۳
 • ۳- حقوق شهروندي در قانون مجازات اسلامي     ۷۷
 • ۴- حقوق شهروندي در قانون آيين دادرسي كيفري         ۷۹
 •   ب ) حقوق شهروندي در حقوق بين الملل        ۸۱
 • ۱- اعلاميه جهاني حقوق بشر     ۸۲
 • ۲- ميثاق حقوق مدني و سياسي ۸۴
 • ۳- ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي        ۸۵
 • بخش دوم : نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مواجهه با بزهكاري    ۸۸
 • فصل اول : نقش پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم         ۸۹
 • مبحث اول :  مفهوم و انواع پيشگيري      ۸۹
 • گفتار اول: مفهوم پيشگيري        ۸۹
 • گفتار دوم: انواع پيشگيري         ۹۱
 • الف) پيشگيري كيفري   ۹۱
 •  ب ) پيشگيري غير كيفري       ۹۲
 • ۱- پيشگيري اجتماعي   ۹۳
 • ۲- پيشگيري وضعي     ۹۳
 • مبحث دوم :  جايگاه قانوني پيشگيري از جرم در حقوق ايران       ۹۶
 • گفتار اول: قانون اساسي  ۹۶
 • گفتار دوم: قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰  ۹۷
 • گفتار سوم: قانون اقدامات تاميني ۱۳۳۹  ۹۸
 • گفتار چهارم : قانون نيروي انتظامي ۱۳۶۹         ۹۸
 • گفتار پنجم : قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۸      ۹۹
 • مبحث سوم :  مصاديق حفظ حقوق شهروندي در مرحله پيشگيري از ارتكاب جرم   ۱۰۰
 • گفتار اول: حفظ حقوق شهروندي در بكارگيري سلاح و قوه قهريه   ۱۰۰
 • گفتار دوم: حفظ حقوق شهروندي در ورود به حريم خصوصي        ۱۰۲
 • گفتار سوم: حفظ حقوق شهروندي در تحقيق درباره جرايم احتمالي ۱۰۴
 • گفتار چهارم : حفظ حقوق شهروندي در اعمال محدوديت هاي آزادي رفت و آمد و تجمعات  ۱۰۵
 • فصل دوم : حفظ حقوق شهروندي در مرحله مقابله با جرم ارتكابي  ۱۰۶
 • مبحث اول :  الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله كشف جرم ۱۰۶
 • گفتار اول: الزامات سلبي ۱۰۷
 • الف) عدم ورود خود سرانه به حريم خصوصي اشخاص      ۱۰۷
 • ۱- بازرسي منازل         ۱۰۸
 • ۲- بازرسي و كنترل مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي، تصويري    ۱۰۹
 • ۳- بازرسي اتومبيل ها   ۱۱۱
 •  ب ) خودداري از توقيف خودسرانه اشخاص        ۱۱۲
 •  ج  ) پرهيز از ايست و بازرسي خودسرانه ۱۱۳
 •  د  ) اجتناب از رفتار غير انساني با اشخاص        ۱۱۴
 •  هـ  ) عدم ايجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضائي      ۱۱۶
 • و ) اجتناب از اعمال تبعيض بين اصحاب دعوا     ۱۱۷
 • گفتار دوم: الزامات ايجابي ۱۱۸
 • الف ) قبول شكايت متضرر از جرم         ۱۱۸
 • ب  ) تعقيب موضوع با وجود دلايل كافي  ۱۱۹
 •  ج  ) مطلع ساختن از دلايل دستگيري   ۱۲۰
 •  د  ) تفهيم اتهام          ۱۲۲
 •  هـ ) مطلع ساختن خانواده و وكيل متهم ۱۲۳
 •  و  ) تسريع در رسيدگي به پرونده         ۱۲۴
 •  ز  ) تنظيم صورتمجلس اقدامات انجام يافته       ۱۲۵
 • مبحث دوم :  الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي در مرحله تحقيقات   ۱۲۶
 • (بازجويي، بازرسي، معاينه محل و تحقيقات محلي و بازداشت احتياطي)
 • گفتار اول: الزامات سلبي ۱۲۶
 • الف) پرهيز از بازجوئي بدون وجود دلايل كافي     ۱۲۶
 • ب) عدم طرح سوالات تلقيني     ۱۲۷
 • ج) عدم طرح سوالات گمراه كننده         ۱۲۸
 •  د) استفاده نكردن از دستگاه دروغ سنج ۱۲۹
 •  هـ  ) عدم توسل به ناركوآناليز   ۱۳۰
 •  و ) ممنوعيت هيپنوتيزم ۱۳۰
 •  ز ) تزريق نكردن مواد مخدر      ۱۳۰
 •  ح  ) عدم توسل به شكنجه و اجبار و اكراه        ۱۳۱
 • ط ) ممانعت نكردن از حضور متهم حين بازرسي، معاينه محل و تحقيقات محلي     ۱۳۲
 • ي  ) اجتناب از اخذ تامين از متهم        ۱۳۲
 • گفتار دوم: الزامات ايجابي ۱۳۴
 • الف ) بازجويي در ازمنه و امكنه مناسب   ۱۳۴
 •  ب  ) شناسايي دقيق هويت متهم و تفهيم اتهام   ۱۳۵
 •  ج  ) آگاه كردن متهم ازحق سكوت (مصونيت از خود اتهامي) و حق داشتن وكيل  ۱۳۵
 •  د  ) احضار و جلب اشخاص تحت شرايط قانوني   ۱۳۶
 •  هـ ) تسريع در بازجويي ۱۳۷
 •  و  ) حفظ اسرار حرفه اي         ۱۳۷
 •  ز  ) ابلاغ تاريخ معاينه محل و تحقيقات محلي     ۱۳۸
 •  ح  ) برخورد انساني با توقيف شوندگان   ۱۳۹
 • ط ) تفكيك محل نگهداري توقيف شوندگان و محكومين   ۱۳۹
 • ي ) تسليم اعتراض توقيف شوندگان به مقامات قضايي      ۱۳۹
 • مبحث سوم :  الزامات پليس در حفظ حقوق شهروندي بزه ديده، شاهد و مطلع       ۱۴۰
 • گفتار اول: الزامات سلبي ۱۴۱
 • الف ) نداشتن رفتار تحقير آميز با يزه ديده         ۱۴۱
 •  ب  ) افشا نكردن اسرار و اطلاعات بزه ديده        ۱۴۲
 • ج  ) مانع نشدن بزه ديده از دسترسي به محتويات پرونده  ۱۴۲
 •  د  ) عدم توسل به شكنجه و اجبار در اداء شهادت         ۱۴۳
 • گفتار دوم: الزامات ايجابي ۱۴۴
 • الف ) تضمين امنيت بزه ديده در برابر انتقام جويي ۱۴۴
 •  ب  ) تضمين امنيت شاهد و مطلع در برابر انتقام جويي   ۱۴۵
 • نتيجه گيري و پيشنهاد ها         ۱۴۷
 • منابع و ماخذ    ۱۵۲

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0