مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی : پایان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی

دانلود پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی :

این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی، غیردینی و سکولار را مورد مداقه قرار داده و به منظور شفاف سازی این مبانی به مطالعه مفاهیم، مبانی، مناشئ، منابع و اسناد حق در این دو نظام حقوقی پرداخته است و با بررسی چهار حق بنیادین بشری حیات، آزادی، برابری و مالکیت و تطبیق و مقایسه مواد دو اعلامیه اسلامی و جهانی حقوق بشر، تا حدود زیادی قواعد و حق­های بنیادین بشری مندرج در این دو سند را قابل مطابقت یافته و با وجود اختلاف در مفهوم کرامت انسانی و افتراق در مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی که به ترتیب در اولی خدامحورانه و در دومی فردمحورانه می­باشد، در هر دوی این منظومه ­های حقوقی به حقوق تا حدودی یکسان و مشابه رسیده است و با توجه نمودن به اصل اسلامی کرامت انسان و مفهوم عدالت در قرآن و قاعده طلایی اخلاق چشم انداز دستیابی به یک نظام حقوق بشری فراگیر و جهانشمول را با مبنای الهی و اسلامی ترسیم نموده است.

واژگان کلیدی: مبانی اخلاقی، حقوق بشر اسلامی، حقوق بشر عرفی، کرامت انسانی.

 

اهداف تحقیق

  • شفاف سازی مبانی اخلاقی حقوق بشر در اسلام و غرب.
  • ارائه مبنای اخلاقی مشترک جهت وحدت بخشی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب و برجسته نمودن اشتراکات مبنایی.

سازماندهی تحقیق مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی :

این تحقیق از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول ابتدا با بررسی معنای حق، و تحلیل ماهیت آن در حقوق بشر عرفی به مفاهیم «حق داشتن» و «حق بودن» خواهیم پرداخت و سپس با مطالعه مبانی فکری تفکر حقوقی سکولار یا عرفی مانند عقلگرایی و فردگرایی به واکاوی نظریات حقوق طبیعی و قراردادمداری به عنوان مبانی اخلاقی توجیهی حقوق بشر عرفی خواهیم نشست و در پایان نیز با مطالعه مناشئ، منابع و اسناد حقوق بشر عرفی از جمله اعلامیه مسئولیّت جهانی بشر بحث خود را به پایان خواهیم برد.

در بخش دوم در آغاز با ارائه تعریفی مختار از حق ضمن بررسی مفاهیم تکلیف، حکم و مُلک، با تحلیل ماهیت حق، به بیان اصول و مبانی اساسی حقوق بشر اسلامی خواهیم پرداخت و آنگاه با مطرح نمودن «حق الله» به عنوان منشأ حق­های بنیادین بشری در حقوق بشر اسلامی و سپس معرفی اسناد و منابع حق در نظام حقوق بشر اسلامی این بخش را نیز به اتمام می­رسانیم.

در بخش سوم، نخست چهار حق بنیادین حیات، آزادی، برابری و مالکیت را در بستر دو تفکر عرفی و اسلامی مطالعه نموده و سپس با بررسی تطبیقی مواد دو اعلامیه اسلامی و جهانی حقوق بشر و ارزیابی اشتراکات و اختلافات میان قواعد آنها، سخن خویش را خاتمه خواهیم داد.

 

 

اجمالی مطالب پایان نامه مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی :

چکیده ۱

مقدمه  ۲

 

بخش اول: مبانی اخلاقی حقوق بشر عرفی

مقدمه  ۱۴

فصل اول: مفاهیم  ۱۵

مبحث اول: معنای حق  ۱۵

مبحث دوم: مفهوم حق  ۱۶

مبحث سوم: تحلیل ماهیت حق  ۲۰

فصل دوم: مبانی  ۲۵

مبحث اول: کرامت انسانی  ۲۵

مبحث دوم: عقل گرایی علم محور ۳۰

مبحث سوم: فردگرایی  ۳۲

مبحث چهارم: نظریه حقوق طبیعی  ۳۴

مبحث پنجم: نظریه قراردادگرایی در حقوق بشر عرفی  ۴۲

مبحث ششم: نظریه سودانگار ۴۶

فصل سوم: مناشئ، منابع و اسناد حقوق بشر عرفی  ۴۷

مبحث اول: مناشئ و منابع حق در حقوق بشر عرفی  ۴۷

مبحث دوم: اسناد حقوق بشر عرفی  ۴۸

 

بخش دوم: مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی

مقدمه  ۵۳

فصل اول: مفاهیم  ۵۵

مبحث اول: معنای حق  ۵۵

مبحث دوم: تحلیل ماهیت حق  ۶۱

مبحث سوم: فلسفه حق در حقوق بشر اسلامی  ۶۳

فصل دوم: مبانی  ۶۵

مبحث اول: کرامت انسانی در اسلام  ۶۵

مبحث دوم: حقوق طبیعی در اسلام  ۶۹

مبحث سوم: اصول موضوعه حقوق بشر اسلامی  ۷۲

فصل سوم: مناشئ، منابع و اسناد حقوق بشر اسلامی  ۸۴

مبحث اول: مناشئ و منابع حق در حقوق بشر اسلامی  ۸۴

مبحث دوم: اسناد حقوق بشر اسلامی  ۸۷

 

بخش سوم: بررسی حق­های بنیادین و قواعد حقوقی

مقدمه  ۸۹

فصل اول: بررسی حقهای بنیادین در نظام حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی  ۹۱

مبحث اول: حیات   ۹۱

مبحث دوم: آزادی  ۹۵

مبحث سوم: برابری  ۱۰۴

مبحث چهارم: مالکیت   ۱۰۷

فصل دوم: بررسی تطبیقی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۰۹

مبحث اول: مقایسه و تطبیق اجمالی مواد اعلامیه جهانی با اعلامیه اسلامی  ۱۰۹

مبحث دوم: وجوه اشتراک و افتراق قواعد اعلامیه جهانی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۲۷

نتیجه گیری  ۱۳۱

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0