حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶ : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶ : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶ ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶

حقوق بشر از حقوق بنیادین است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر می باشد که حساسیت زیادی نسبت به رعایت آن وجود دارد و بر همین اساس اسناد جهان مشمول متعدد بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند و کنواسیون های متعددی در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده اند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ از جمله مهمترین اسناد در زمینه حقوق بشر می باشند .

آنچه دغدغه امروز جامعه بین الملل است مسئله عضویت و پایبندی دولت ها به این اسناد می باشد که گاهی با ارئه حق شرط از سوی آنها و تلاش برای محدود کردن تعهداتشان نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری همراه شده که مشکلات و نگرانی هایی را در ارتباط با اجرای صحیح این کنواسیون ها به همراه داشته است .

آنچه امروزه در این مورد باید لحاظ شود مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده است که در صورت فقدان این مورد باید از پذیرش شرط نسبت به معاهده جلوگیری بعمل آید ،زیرا در صورت عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده پایه و اساس معاهده تحت تاثیر قرار گرفته و امکان نقض حقوق بشر بوجود خواهد آمد.از این رو نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر شماره ۲۴ خود به این قضیه پرداخته است و کشورها باید ملزم به رعایت این معیار در عضویت مشروط خود شوند. در همین راستا بررسی حق شرط های متعدد به معاهدات حقوق بشری از جمله میثاقهای ۱۹۶۶ موضوعی است که تحقیق حاضر سعی در بررسی آن دارد.

واژه های کلیدی:حقوق بشر-حق شرط-معاهدات-کنوانسیون-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی-میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

هدف تحقیق:

هدف از این تحقیق و بررسی تعهدات کشور ها در قبال معاهدات حقوق بشری است، چرا که دغدغه ی اصلی دنیای امروز نقض حقوق بنیادین بشر در کشور هایی است که خود اعضای این نوع معاهدات بوده و با قائل شدن حق شرط برای خود راه گریزی برای تعهداتشان قرار داده اند.

سوالات:

 • حق شرط نسبت به معاهدات بین المللی حقوق بشر مجاز است یا خیر؟
 • محدوده مجاز بودن حق شرط در چه موارد و به چه صورتی می باشد؟
 • حق شرط های ارائه شده به میثاقین ۱۹۶۶ به چه شکلی بوده و در چه مواردی ناقص حقوق بشر شده است.
 • راهکار های کمیته حقوق بشر در رابطه با حق شرط های ارائه شده چه بوده است؟

فرضیه:

به دلیل اهمیت بالای معاهده حقوق بشر، در مورد قائل شدن حق شرط بر این نوع معاهدات این فرضیه مطرح می شود که بر خلاف نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین، باید با حساسیت بیشتری عمل شده و حق محدود کردن و یا بطلان شرط توسط نهاد های نظارتی معاهدات حقوق بشری در صورت عدم مغایرت با موضع و هدف معاهده در تمام مراحل عضویت و اجرا مد نظر قرار بگیرد.

 فهرست حق شرط بر معاملات حقوق بشری با تمرکز بر میثاقین ۱۹۶۶

 • چکیده ۵
 • مقدمه ۶
 • فصل اول:حق شرط در معاهدات حقوق بشری ۱۱
 •          گفتار اول: تاریخچه و تحولات حق شرط قبل از کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات ۱۱
 •               ۱-۱ : درباره کنوانسیون وین ۱۴
 •              ۲ -۱:حق شرط در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات ۱۵
 •              ۳-۱: حق شرط در کنوانسیونهای ۱۹۷۸ و ۱۹۸۶ وین ۱۹
 •          گفتاردوم :اصطلاح شناسی حق شرط ۲۱
 •               ۱-۲: مفهوم حق شرط ۲۲
 •               ۲-۲: مفهوم حق شرط از نظر عهدنامه وین ۱۹۶۹: ۲۲
 •                ۳-۲: اعلامیۀ تفسیری و تفاوت آن با حق شرط ۲۳
 •              ۴-۲:تفاوت حق شرط (Reserve) و قید شرط (Reservation Clause) 24
 •               ۵-۲: محاسن و ایرادات حق شرط ۲۴
 •          گفتار سوم: نظام حقوقی حق شرط ۲۵
 •               ۱-۳: نظام سنتی: پذیرش به اتفاق آرا ۲۶
 •               ۲-۳: نظام حقوقی معاصر در مورد حق شرط: ۲۷
 •          گفتار چهارم: شروط اعتبار حق شرط براساس کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات ۲۸
 •          گفتارپنجم: زمان استفاده از حق شرط ۳۲
 •                ۱-۴:  حق شرط در زمان امضاء عهدنامه ۳۲
 •               ۲-۴:  حق شرط در زمان تصویب، تصدیق یا الحاق به معاهده ۳۳
 •              ۳-۴:  حق شرط در مرحلۀ صدور اعلامیۀ جانشینی کشورها ۳۴
 •          گفتار ششم: حق شرط بر انواع معاهدات ۳۴
 •               ۱-۵:  حق شرط بر معاهدات دوجانبه ۳۴
 •               ۲-۵:  حق شرط بر معاهدات چندجانبه ۳۵
 •          گفتار هفتم: معاهدات حقوق بشری ۳۶
 •               ۱-۶: تعریف معاهدۀ بین المللی ۳۶
 •               ۲-۶ : معاهده از دیدگاه عرف بین المللی ۳۷
 •                ۳-۶: تعریف جامع ۳۷
 •               ۴-۶: طبقه بندی معاهدات بین المللی ۳۸
 •          گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری ۳۹
 •              ۱-۷: کلیات حقوق بشر ۳۹
 •                ۲-۷: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف ۴۲
 • حق شرط بر معاملات
 • حق شرط بر معاملات
 •               ۳-۷: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها ۴۲
 •              ۳-۷: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری ۴۴
 •          گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری ۴۵
 •             ۱-۹: معاهدات بین المللی حقوق بشری ۴۵
 •            ۲ -۹:  معاهدات منطقه ای حقوق بشری ۴۵
 •             ۳-۹: معاهدات حقوق بشری عام ۴۶
 •            ۴-۹: معاهدات حقوق بشری خاص ۴۶
 •               ۵-۹: معاهدات حقوق بشری الزام آور ۴۷
 •               ۶-۹: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور ۴۸
 •          گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری ۴۹
 • فصل دوم  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۵۲
 •          گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۵۲
 •              ۱-۱ : مشخصات و محتوای میثاق ۵۴
 •             ۲-۱ : نحوه اجرا و تعهدات دولتها ۵۷
 •           ۳-۱: نظام نظارتی میثاق ۵۸
 •            ۴-۱: تفسیر کمیته حقوق بشر ۶۰
 •          گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی ۶۲
 •            ۱-۲: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری ۷۱
 •            ۲-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۷۴
 •           ۳-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۷۶
 •          گفتار سوم: میثاق  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران ۷۷
 • فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ۸۰
 •           گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۸۱
 •               ۱-۱: مشخصات و محتوای میثاق ۸۲
 •              ۲-۱: نحوه اجرا و تعهدات دولتها ۸۴
 •              ۳-۱: نظام نظارتی میثاق ۸۴
 •          گفتار دوم: ماهيت تعهدات دولتهاي عضو ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ۸۶
 •              ۱-۲: نقش نهادهاي ملي حقوق بشر در حمايت ازحقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ۸۸
 •              ۲-۲: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی ۹۰
 •          گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۹۲
 • حق شرط بر معاملات
 • حق شرط بر معاملات
 • حق شرط بر معاملات
 •          گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن ۹۴
 • نتیجه گیری ۹۶
 • ضمایم ۹۸
 • فهرست منابع و مآخذ ۱۵۲
 • چکیده انگلیسی  ۱۵۷

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0