حوادث ناشی از عمليات ورزشی در حقوق ایران و آمریکا: پایان نامه ارشد حقوق

حوادث ناشی از عمليات ورزشی در حقوق ایران و آمریکا: پایان نامه ارشد حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” حوادث ناشی از عمليات ورزشی در حقوق ایران و آمریکا ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است.

 

چکیده پایان نامه حوادث ناشی از عمليات ورزشی در حقوق ایران و آمریکا :

يكي از مواردي كه قانون گذار آن را از عوامل موجه جرم تلقي كرده است “حوادث ناشي از عمليات ورزشي” است.

موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم تركيب دو عامل است . اولا ً رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب ثانيا ً قبول خطرهاي متعارف و قابل پيش بيني از سوي حادثه ديده كه معمولا ً شركت در آن فعاليت هاي ورزشي كاشف از آن است.

پژوهش هاي حاضر بررسي بند ۳ ماده ۵۹ در حقوق ايران و نظريات متفاوت و متنوع در آمريكا و كنار هم قرار دادن شباهت ها و تفاوت هاي موجود بين اين دو كشور نيز بيان احكام فقهاي گذشته و معاصر مي باشد.

 

ضرورت تحقیق حوادث ناشی از عمليات ورزشی در حقوق ایران و آمریکا :

نظر به اینکه حوادث ورزشی جزو امور عادی و اجتناب ناپذیر ورزش است ولی رسیدگی وقوع جرم چگونگی پیشگیری و مجازات آن کمتر مورد توجه محققان و کتب حقوقی قرار گرفته است. لزوم تحقیق و بررسی در مورد بند ۳ م ۵۹ ضروری به نظر می رسد .

اهداف تحقیق:

در حقوق جزا عللی وجود دارند که وجود آنها باعث از بین رفتن جرم می شود حال با بررسی این موضوع در پی آن هستیم که این فعالیت های ورزشی چه اعمالی هستند که شامل بند ۳ م ۵۹ خواهد شد و چه اعمالی از حیطه این جرم خارج و جرم تلقی می شود. به هر حال هدف از تقریر این سطور در این مجال بیان این امر بود که هر چند که هدف کلی از تقریر و جمع آوری این مجموعه اطاعت از مقررات و قوانین بوده اما هدف والا و عالی قطعا ً گشودن گره ای از گره های موجود در قانون می باشد. پر واضح است نگارش چنین مجموعه ای قطعا ً ضعف و کاستی هایی را داراست.

فهرست پایان نامه حوادث ناشی از عمليات ورزشی در حقوق ایران و آمریکا :

چکیده ۱

مقدمه  ۲

سوالات    ۳

فرضیه ها ۳

روش تحقیق   ۳

ضرورت تحقیق   ۴

اهداف تحقیق   ۴

توجیه پلان  ۴

فصل اول: مبانی و تاریخچه حقوق ورزشی   ۵

مبحث اول: شناخت حقوق ورزشی   ۶

گفتار اول: تعریف حقوق ورزشی   ۶

گفتار دوم: اهداف حقوق ورزشی   ۷

گفتار سوم: تاریخچه حقوق ورزشی   ۸

بند۱: تاریخچه حقوق ورزشی در اسلام  ۸

بند ۲: تاریخچه حقوق ورزشی در ایران  ۹

مبحث دوم: آشنایی با قلمروحقوق ورزشی   ۱۱

گفتار اول : قوانين و مقررات ورزشي   ۱۱

بند ۱:قوانين پيشگيرانه ( بازدارنده )  ۱۲

بند۲- قوانين حمايتي   ۱۳

بند ۳: قوانين تنبيهي   ۱۴

گفتار دوم : مراجع قضاوتي   ۱۵

بند ۱: دادگاه هاي عمومي   ۱۵

بند ۲: مراجع استثنايي (اختصاصي)  ۱۶

بند ۳: كميته هاي انضباطي   ۱۶

بند ۴: حكميت    ۱۷

بند ۵: دادگاه بين امللي ورزش (CAS)  ۱۸

بند ۶: منابع انساني   ۱۸

مبحث سوم: سیر تکاملی تاریخ ورزشی در ایران  ۲۰

گفتار اول: تاریخچه حقوق ورزشی در ایران قبل از انقلاب    ۲۰

گفتار دوم: جایگاه ورزش در قوانین جمهوری اسلامی ایران  ۲۲

گفتار سوم: ورزش در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  ۲۳

فصل دوم: مسئولیت های قانونی، عناصر تشکیل دهنده جرم و تفکیک رفتارهای عمدی و غیر عمدی فعالیت های ورزشی   ۲۶

مبحث اول: مسئولیت های قانونی در ورزش    ۲۷

گفتار اول : مسئوليت مدني در ورزش    ۲۹

گفتار دوم : مسئوليت كيفري در ورزش    ۳۰

مبحث دوم: جرم و ارکان آن  ۳۴

گفتار اول: عنصر قانوني جرم  ۳۴

گفتار دوم: عنصر مادي جرم  ۳۵

بند ۱: فعل مجرمانه ايجابي   ۳۵

بند ۲: فعل سلبي   ۳۶

بند ۳: فعل مجرمانه ايجابي ناشي از فعل مجرمانه سلبي   ۳۶

گفتار سوم: عنصر معنوي جرم  ۳۷

بند ۱: اراده ۳۷

بند ۲: سوء نيت    ۳۸

مبحث سوم: تعرض غير عمدي نسبت به تماميت جسماني در عمليات ورزشي   ۴۲

گفتار اول: عناصر اختصاصي تعرض غير عمدي به تماميت جسماني در ورزش    ۴۳

بند ۱: تحقق صدمه جسماني   ۴۴

قسمت ۱: فعل مادي ايجابي   ۴۵

قسمت ۲: ترك فعل   ۴۶

قسمت ۳: فعل ناشي از ترك فعل   ۴۹

بند ۲: تحقق عناصر خطا ( تقصير)  ۵۰

قسمت ۱: مفهوم خطا (تقصير)  ۵۱

فصل سوم: دلایل و شرایط عدم جرم انگاری حوادث ورزشی در حقوق ایران و آمریکا ۵۷

مبحث اول: فلسفه جرم نبودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي   ۵۹

گفتار اول: تبعيت از ديدگاه قانون اساسي   ۶۱

گفتار دوم: رضايت ورزشكار مصدوم به شركت در فعاليت ورزشي   ۶۱

گفتار سوم: توجه به نقش ورزش در جامعه  ۶۳

گفتار چهارم: نظريات فقهاي گذشته  ۶۵

گفتار پنجم: نظریات فقهای معاصر  ۶۶

گفتار ششم: رویه قضایی   ۶۹

گفتار هفتم: توجیهات حقوقی جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی در آمریکا ۷۴

بند ۱– آموزه قبول خطر: ۷۶

بند ۲-آموزه قبول خطر صریح و ضمنی: ۷۸

بند ۳-آموزه تقصیر نسبی: ۷۹

بند ۴- آموزه تقصیر زیان دیده ۸۰

مبحث دوم: پیام قانون گذار در بند ۳ ماده ۵۹   ۸۲

گفتار اول: اعمال و اشخاص موضوع بند ۳ ماده ۵۹   ۸۲

بند ۱: اعمال موضوع بند ۳ ماده ۵۹   ۸۲

قسمت ۱: ورزشی بودن عمل: ۸۳

قسمت ۲: مكان در حوادث ورزشي: ۸۴

قسمت ۳: زمان در حوادث ورزشي   ۸۴

بند ۲: اشخاص موضوع بند ۳ ماده ۵۹   ۸۵

قسمت ۱: ورزشكاران: ۸۶

قسمت ۲: ساير شركت كنندگان(شركاء): ۸۹

گفتار دوم: شرايط حاكم بر بند ۳ ماده ۵۹   ۹۶

بند ۱: عدم نقض مقررات مربوط به ورزش    ۹۶

قسمت ۱ : مقررات مربوط به خطاهاي فني ورزشي : ۹۶

قسمت ۲ : خطاهاي پيش بيني نشده: ۹۷

قسمت ۳ : مقررات ورزشي ناظر بر وسايل ، ابزار و تجهيزات    ۹۹

بند ۲: عدم مخالفت مقررات ورزشي با موازين شرعي   ۱۰۰

قسمت ۱:منظور قانونگذار از موازين شرعي   ۱۰۰

قسمت ۲:دلايل عدم تعارض موازين شرعي با مقررات ورزشي   ۱۰۲

بند ۳: ملاك تطابق يا مخالفت مقررات ورزشي با موازين شرعي   ۱۰۳

بند ۴: مرجع تشخيص مخالفت مقررات ورزشي با موازين شرعي   ۱۰۵

بند ۵: برتري ضوابط قانوني بر مقررات ورزشي   ۱۰۵

نتیجه گیری   ۱۰۷

منابع: ۱۰۹

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0