تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا ” با گرایش زراعت و اصلاح نباتات و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

چکیده تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا:

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام مختلف کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سال زراعی ۱۳۸۸ در مرکز خدمات جهاد کشاورزی مشگین غربی انجام شد. تیمارهای مورد بررسی شامل چهار تاریخ کاشت به فاصله زمانی ۱۵ روز (۱۰ فروردین،۲۵ فروردین، ۹ اردیبهشت و ۲۴ اردیبهشت) و سه رقم کلزای بهاره (ساری گول، هایولا۴۰۱ و RDF003) بودند.

تجزیه واریانس داده ها نشان داد که مراحل رشدی ۵۰ درصد سبز شدن، سبز کامل، ساقه دهی، شاخه دهی، شروع گل دهی،۵۰ درصد گل دهی،  ۵۰ درصد غلاف دهی، طول دوره گل دهی، طول دوره زایشی و کل دوره رشد و صفات تعداد ساقه اصلی، تعداد شاخه اولیه، تعداد خورجین در ساقه، تعداد خورجین در شاخه، ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف از خاک، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، طول خورجین، قطر خورجین، درصد دانه های پوک، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت ،عملکرد کاه و کلش، درصد روغن و عملکرد روغن تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار داشتند.

مراحل ۵۰ درصد سبز شدن، سبز کامل، ساقه دهی، شاخه دهی، شروع گل دهی، ۵۰ درصد گل دهی، ۵۰ درصد غلاف دهی، طول دوره زایشی و کل دوره رشد و صفات ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف از خاک، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، طول خورجین، درصد دانه های پوک، عملکرد بیولوژیک، عملکرد کاه و کلش، درصد روغن و عملکرد روغن تحت تاثیر رقم قرار داشتند و مراحل ۵۰ درصد سبز شدن، ساقه دهی، شاخه دهی، ۵۰ درصد گل دهی، ۵۰ درصد غلاف دهی و طول دوره گل دهی و صفات تعداد ساقه اصلی، ارتفاع بوته، فاصله اولین غلاف از خاک، تعداد دانه در خورجین، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد روغن تحت تاثیر اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم قرار داشتند.

نتایج حاصله نشان داد که بهترین عملکرد اقتصادی از تاریخ کاشت اول (۱۰ فروردین) به دست آمده و بیشترین عملکرد روغن نیز از تاریخ کاشت ۱۰ فروردین و از رقم هایولا۴۰۱ بدست آمد. رقم هایولا ۴۰۱ هم از نظر عملکرد و هم از نظر زودرس بودن برای منطقه مورد آزمایش مناسب تر می باشد. رقم هایولا۴۰۱ ازTDM ، CGR و RGR بالاتری نسبت به دو رقم دیگر برخوردار بوده و مقدار TDM و CGR در تاریخ کاشت اول    (۱۰ فروردین) بیشتر از سایر تاریخ های کاشت بوده و در دیگر تاریخ های کاشت به ترتیب تاریخ کاشت کم شده اند.

 

مقدمه تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا:

رشد جمعيت، بهبود سطح تغذيه و افزايش مصرف کنجاله دانه هاي روغني در تغذيه دام و  طيور، نياز به توليد دانه هاي روغني را در جهان افزايش داده است (سيد احمدي و کريمي، ۱۳۸۲). در ايران در حدود ده درصد روغن مورد نياز در داخل توليد مي گردد و بقيه به صورت خام يا آماده وارد  مي شود. به اين ترتيب سهم بزرگي از ميزان ارز مصرف شده براي واردات مواد غذايي به کشور در واردات  روغن نباتي، دانه و کنجاله گياهان روغني صرف مي شود (قبادي، ۱۳۸۵). از اين رو لزوم  برنامه ريزي منسجم و دراز مدت با هدف نيل به خودکفايي در توليد دانه هاي خوراکي غير قابل انکار است. در اين ميان کلزا به علت دارا بودن صفات مثبت زراعي نظير مقاومت به سرما، مقاومت به کم آبي، تحمل شوري و عملکرد بيشتر در واحد سطح نسبت به دانه هاي روغني مورد کشت  در کشور برتري دارد (آلياري، ۱۳۷۹).

در واقع کلزا يکي از دانه هاي ارزشمند روغني است  که در سال هاي اخير توجه بسياري را به خود جلب کرده است و در طرح کاهش واردات روغن نباتي نيز سهم زيادي براي آن در نظر گرفته شده است. اين محصول در بين دانه هاي روغني جهان بيشترين رشد را در دهه هاي اخير داشته و امروزه مقام سوم را پس از سويا و نخل روغني در بین فراورده هاي روغني نباتي احراز کرده است (آينه بند، ۱۳۷۳).

اين گياه در شرايط آب و هوايي مساعد به صورت يک ساله رشد مي کند و دو فرآورده حاصل از دانه آن، روغن و کنجاله است. دانه کلزا حاوي ۴۵-۴۰ درصد روغن است. کشور ما نيز از نظر توليد روغن خوراکي در سطح مطلوبي قرار ندارد و حدود ۸۰ در صد روغن مورد نياز خود را از خارج وارد مي کند. بنابراين، توليد محصولات روغني در کشور در اولويت برنامه جهاد کشاورزي قرار دارد. با شناخت ويژگي هاي زراعي گياه کلزا از جمله کم بودن نياز آبي و جايگاه مناسب آن در تناوب با غلات بويژه گندم و همچنين کمک به توسعه پرورش زنبور عسل، سطح کاشت آن در سال هاي اخير رو به افزايش است. البته انتخاب تاريخ کاشت مناسب به علت ضرورت استفاده حداکثر از عوامل محيطي طي فصل رشد برای کلزا حايز اهميت است (عسگري و مرادي داليني، ۱۳۸۶).

 

 

نتيجه گيري

۱- نتايج نشان داد که رقم هايولا ۴۰۱ در تاريخ کاشت اول(۱۰فروردين) با عملکرد دانه۳/۲۷۶۶ کيلوگرم در هکتار بيشترين عملکرد را به خود اختصاص داده است. رقم ساري گول نيز در آخرين تاريخ کاشت (۲۴ ارديبهشت) با عملکرد ۳/۵ کيلوگرم در هکتار کمترين عملکرد دانه را داشته است.

۲-  در تاريخ کاشت اول (۱۰ فروردين)، مراحل ۵۰ درصد سبزشدن، سبز کامل، ساقه دهي، شاخه دهي، شروع گل دهي، ۵۰ درصد گل دهي، ۵۰ درصد غلاف دهي، طول دوره گل دهي، طول دوره زايشي و کل دوره رشد طولا ني تر بوده و صفات تعداد ساقه اصلي، تعداد شاخه اوليه، تعداد خورجين در ساقه، تعداد خورجين در شاخه، ارتفاع بوته، فاصله اولين غلاف از خاک، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، عملکرد دانه، طول خورجين، قطر خورجين، عملکرد بيولوژيک و عملکرد کاه و کلش در اين تاريخ کاشت بيتشترين مقدار را به خود اختصاص داده اند.

۳-  رقم هايولا ۴۰۱ علاوه بر صفت مهم زودرسي که يکي از فاکتور هاي مهم در توليد عملکرد اقتصادي در مناطق با منابع آبي محدود مي باشد، از نظر برخي صفات مهم زراعي مانند طول خورجين، درصد کم دانه هاي پوک، عملکرد بيولوژيک و مهم تر از همه عملکرد دانه، در سطح مطلوبي قرار داشته و مناسب ترين عملکرد را نشان مي دهد.

۴- رقم هايولا۴۰۱ در تاريخ کاشت ۱۰ فروردين بيشترين عملکرد روغن را داشته است.

۵- رقم هايولا۴۰۱  علاوه بر عملکرد بالاي دانه، ازنظر ميزان تجمع ماده خشک کل و سرعت رشد محصول نيز در سطح بالاتري قراردارد.

 

 

فهرست مطالب تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ارقام کلزا:

فصل اول: مقدمه و مروی بر پژوهشهای گذشته ۱

۱-۱- مقدمه. ۲

۱-۲- مشخصات گياه شناسي.. ۳

۱-۳- ارزش غذايي و مواد تشکيل دهنده کلزا ۶

۱-۴- آب و هواي مناسب براي کشت کلزا و سازگاري آن. ۶

۱-۵- تاثير تاريخ کاشت و رقم بر روي عملکرد و اجزاي عملکرد و مراحل فنولوژيک در کلزا ۸

۱-۶- اثر تاريخ کاشت و رقم بر روي صفات فيزيولوژيک در کلزا ۱۵

 

فصل دوم: مواد و روش ها ۲۰

۲-۱- موقعيت جغرافيايي محل مورد آزمايش… ۲۱

۲-۲- خصوصيات خاک شناسي محل اجراي آزمايش… ۲۱

۲-۳- رقم. ۲۲

۲-۴- طرح آزمايشي.. ۲۲

۲-۵- عمليات زراعي.. ۲۳

۲-۶- برداشت… ۲۳

۲-۷- اندازه گيري صفات… ۲۴

۲-۷-۱- آناليز رشد. ۲۴

۲-۷-۲- عملکرد و اجزاي عملکرد و برخي از صفات مورفولوژيک: ۲۴

۲-۷-۳- صفات فنولوژيک : ۲۵

۲-۷-۴- درصد روغن.. ۲۶

۲-۷-۵- عملکرد روغن.. ۲۷

۲-۸- تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها ۲۷

 

فصل سوم: نتایج و بحث. ۲۸

۳-۱- صفات کمي کلزا ۲۹

۳-۱-۱- صفات فنولوژيکي کلزا ۲۹

۳-۱-۲- خصوصيات مرفولوژيکي.. ۴۴

۳-۱-۳- عملکرد و اجزاي عملکرد. ۵۲

۳-۱-۴- صفات زراعي مرتبط با افزايش عملکرد. ۵۹

۳-۲- صفات کيفي کلزا ۶۶

۳-۲-۱- درصد روغن.. ۶۶

۳-۲-۲- عملکرد روغن.. ۶۷

۳-۳- آناليز رشد. ۷۰

۳-۳-۱- تجمع ماه خشک (TDM) 70

۳-۳-۲- سرعت رشد محصول (CGR) 73

۳-۳-۳- سرعت رشد نسبي (RGR) 76

۳-۴- نتيجه گيري.. ۸۰

۳-۵- پيشنهادات… ۸۱

فهرست منابع. ۸۲

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱- مشخصات خاک شناسی محل مورد آزمایش ۲۱

جدول ۳-۱- تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف بر مراحل مختلف فنولوژیک کلزا  ۳۵

جدول ۳-۲- جدول مقایسات میانگین صفات فنولوژیک در تاریخ های مختلف کاشت در ارقام کلزا  ۳۵

جدول ۳-۳- ادامه جدول تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف بر مراحل مختلف فنولوژیک کلزا          ۴۲

جدول ۳-۴- ادامه جدول تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف کلزا   ۴۲

جدول ۳-۵- تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف کلزا بر خصوصیات مرفولوژیکی. ۵۰

جدول ۳-۶- مقایسات میانگین خصوصیات مرفولوژیک ۵۰

جدول ۳-۷- تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف کلزا بر عملکرد و اجزای عملکرد ۵۷

جدول ۳-۸- مقایسات میانگین عملکرد و اجزای عملکرد ۵۸

جدول ۳-۹- تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف کلزا بر صفات زراعی مرتبط در افزایش عملکرد        ۶۴

جدول ۳-۱۰- مقایسات میانگین صفات مرتبط با عملکرد دانه ۶۵

جدول ۳-۱۱ – جدول تجزیه واریانس تاثیر تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف بر درصد و عملکرد روغن کلزا     ۶۸

جدول ۳-۱۲ – جدول مقایسات میانگین درصد و عملکرد  روغن در تاریخ های مختلف کاشت در ارقام مختلف کلزا        ۶۹

جدول ۳-۱۳- معادله های رگرسیونی برازش شده بین شاخص های مورد مطالعه و تیمارهای آزمایشی ۷۹

 

فهرست اشکال

شکل  ۳-۱- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت روز تا ۵۰ درصد سبز شدن  ۳۶

شکل ۳-۲- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت روز تا شروع ساقه دهی ۳۶

شکل ۳-۳- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت روز تا شاخه دهی ۳۷

شکل ۳-۴-  نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت روز تا ۵۰ درصد گلدهی ۴۳

شکل ۳-۵- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت روز تا ۵۰ درصد غلاف دهی ۴۳

شکل ۳-۶- اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت طول دوره گلدهی ۴۴

شکل ۳-۷- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت تعداد ساقه اصلی ۵۱

شکل ۳-۸- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت ارتفاع بوته ۵۱

شکل ۳-۹ – نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت فاصله اولین غلاف از خاک ۵۲

شکل ۳-۱۰- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت تعداد دانه در خورجین ۵۸

شکل ۳-۱۱- نمودار اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی صفت عملکرد دانه  ۵۹

شکل ۳-۱۲ – اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی عملکرد بیولوژیک در کلزا ۶۵

شکل ۳-۱۳ – اثر متقابل تاریخ کاشت در رقم بر روی عملکردروغن در کلزا ۶۹

شکل ۳-۱۴- روند تغییرات تجمع ماده خشک کل در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت اول ۷۱

شکل ۳-۱۵- نمودار روند تغییرات تجمع ماده خشک کل در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت دوم ۷۲

شکل ۳-۱۶- نمودار روند تغییرات تجمع ماده خشک کل در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت سوم ۷۲

شکل ۳-۱۷- نمودار روند تغییرات تجمع ماده خشک کل در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت

چهارم  ۷۳

 

 

شکل ۳-۱۸- نمودار روند تغییرات سرعت رشد محصول  در ارقام مورد مطالعه در تاریخ

کاشت چهارم  ۷۴

شکل ۳-۱۹- نمودار روند تغییرات سرعت رشد محصول  در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت دوم  ۷۴

شکل ۳-۲۰- نمودار روند تغییرات سرعت رشد محصول  در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت سوم  ۷۴

شکل ۳-۲۱- نمودار روند تغییرات سرعت رشد محصول  در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت چهارم  ۷۴

شکل ۳-۲۲- نمودار روند تغییرات سرعت رشد نسبی در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت اول   ۷۶

شکل ۳-۲۳- نمودار روند تغییرات سرعت رشد نسبی در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت دوم  ۷۶

شکل ۳-۲۴- نمودار روند تغییرات سرعت رشد نسبی در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت سوم ۷۷

شکل ۳-۲۵- نمودار روند تغییرات سرعت رشد نسبی در ارقام مورد مطالعه در تاریخ کاشت چهارم  ۷۸

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0