خلاصه سیستم های اطلاعاتی حسابداری

بخش اول- مبانی نظری سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

فصل اول (مقدمه ای بر سیستمهای اطلاعاتی حسابداری)

تعریف سیستم و اجزای آن :

بعد از مقدمه ای کوتاه به تعریف سیستم پرداخته شده که عبارتند از : « یک  سیستم گروهی از اجزای بهم پیوسته است که با گرفتن درون داده ها و تولید بــــــــرون داده ها ، در یک فرایندتبدیل سازمان یافته ، در جهـت رسیدن به هدفی مشترک با هم کار می کنند». و اشاره کرده که هرسیستم از سه جز درون داد ، پردازش ، برون داد  تشکیل شده است.

درون داد :    شامل کسب و جمع آوری عناصر ورودی به سیستم جهت پردازش است .

پردازش :  شامل فرایندهای تغییر شکل است که درون داد را به برون داد تبدیل می کند.

برون داد : شامل انتقال عناصری است که توسط فرایند پردازش به فرم نهایی خود تبدیل شده است

تعریف سیستم های اطلاعاتی و اجزای آن :

تعریف جامع واژه نامه انجمن کتابداری آمریکا   :  « یک سیستم کامل طراحی شده است برای تولید ، جمع آوری ، سازمان دهی پردازش ، ذخیره ، بازیابی و اشاعه اطلاعات در یک موسسه ، سازمان یا هر حوزه تعریف شده دیگر از جامعه »

سیستم های اطلاعات حسابداری :

سیستم اطلاعاتی حسابداری عهده دار وظیفه تبدیل داده های اطلاعاتی به گزارش های سودمند مالی و ارائه های آن ها به مدیریت درون سازمانی و مراجع بیرون سازمانی جهت تصمیم گیری است . که تبدیل داده های اطلا عاتی به گزارش های مالی در یک سیستم اطلاعاتی حسابداری در قالب فرایند جمع آوری ، طبقه بندی ، پردازش ، تجزیه و انتقال ( ارائه ) اطلاعات صورت می گیرد.

اهداف عمده سیستم های اطلاعاتی حسابداری:

  • ارائه اطلاعات برای عملیات و نیازهای قانونی .
  • ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری .

فعالیت های عمده برای رسیدن به هدف :

  • پرداش مبادلات : مبادلات حسابداری به وسیله ثبت های اساسی حسابداری پردازش می شوند. پردازش در یک سیستم اطلاعاتی به وسیله زیر سیستم ها انجام می شود. منظوری از زیر سیستم چرخه های مختلفی است که سیستم اطلاعاتی حسابداری اقدام به پردازش مبادلات آن می کند .

در واقع فعالیت ها و رویدادها در پنج چرخه اساسی طبقه بندی می شود که عبارتند از :

چرخه درآمد ، چرخه مخارج ، چرخه تولید ، چرخه منابع انسانی ، چرخه تامین مالی.

 

  • پردازش اطلاعات : خروجی فرایند پردازش اطلاعات به قصد راهنمایی در امر برنامه ریزی و کنترل عملیات است. این فرایند اطلاعاتی را برای تصمیم گیری ارائه می دهد. که این اطلاعات باید مربوط ، به موقع و قابل اتکا باشند.

تفاوت داده و اطلاعات :« داده ها حقایقی خام در مورد رویدادها یی هستند که دارای ساختار سازماندهی شده نبوده و یا معنی کمی دارند. مثل نمرات خام آزمون کلاسی . و در مقابل اطلاعات را مرتب سازی ، تلخیص و طبقه بندی  داده ها بیان نموده استـ  برای مثال محاسبه میانگین آزمون کلاسی می تواند اطلاعات مفیدی را در باره وضعی آموزشی کلاس را ارائه نماید.» .

شناخت سیستم های اطلاعاتی حسابداری:

امروزه حسابدارن در یک محیط پیچیده فعالیت می کنند که دائما در حال تغییر است و پیشرفت فناوری اطلاعات هم با سرعت فزاینده ای ادامه دارد  و به صورت همزمان روش های عملیاتی بنگاهها نیز تغییر کرده است.هر چند در گذشته به حرفه حسابداری به عنوان فردی دفتردار که تنها وظیفه جمع آوری ، ثبت ،  طبقه بندی و تلخیص اطلاعات را داشت نگریسته می شد. و حسابداران امروز باید نقش فعالتری در تهیه و تحلیل اطلاعات مالی و غیر مالی فعالیت های بنگاه های اقتصادی داشته باشند. در واقع، ویژگی اصلی حسابداری در دنیای تجارت امروز ، تعامل حسابداران حرفه ای با سیستم های اطلاعاتی رایانه ای است . حسابداران باید با نظامهای اطلاعاتی حسابداری ، چگونـگی ایجاد آن ، کد گذاری حسابها ، طراحی فرم ها و جریان گردش اطلاعـات آشنا باشند و در صورت لــزوم  به تیم طـراحی سیستم های اطلاعاتی ، مشاوره های لازم را ارائه دهند.در نقش یک حسابرس ، حسابرسان ، بدون آشنایی کامل با چگونگی نحوه عمل سیستم های اطلاعاتی حسابداری نمی توانند صحت عملکرد را تایید کنند و یا زیر سئوال ببرند صرفا با اتکا به استاندارد های پذیرفته شده حسابداری  ، کار خود را به خوبی انجام داده و درباره اطلاعات تهیه شده توسط سیستم ها اظهار نظر کنند.

سیستم های اطلاعاتی حسابداری رایانه ای :

بیشتر سیستم های مورد استفاده در کسب و کار امروزی خودکار هستند به همین دلیل پردازش رایانه ای  جایگذین اصطلاح رویه های پردازش برای اکثر سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدرن  شده است . رایانه ابزارهای مفید و کارآمدی هستند که :
مزیت آن : تهیه مقدار زیادی از اطلاعات در زمان بسیار کم.

مشکلات پردازش رایانه ای داده ها:
      ۱- حجم اطلاعات زیاد منجر به از دست دادن و یا نادیده گرفتن شدن اطلاعات مربوط و مفید می شود.
۲- عدم وجود امکان کشف خودکارخطاهای ورودی ساده ای را که انسنها ایجاد کننده آنها هستند
۳- ایجاد مشکل برای انجام فرایند حسابرسی.

حسابداری و فناوری اطلاعات :در این قسمت میخواهیم تاثیر فناوری اطلاعات را بر روی حسابداری مالی ، حسابداری مدیریت ، حسابرسی و ممیزی مالیات معرفی نماییم :

حسابداری مالی :

هدف اصلی سیستم های اطلاعات حسابداری مالی ، ارائه اطلاعات مربوطه به افراد درون سازمانی وبرون سازمانی است. حسابدارن ، با تهیه صورت های مالی مانند صورت سود وزیان ، ترازنامه وصورت جریان وجوه نقد ، به این اهداف می رسند ، البته ، بسیاری از مدیران ، در یک شرکت ، می توانند از گزارش های مالی برای فعالیت های برنامه ریزی ، مربوط به سودآوری برای تصمیم گیری و کنترل ، استفاده کنند . مثال : یک مدیر ومسئول یک بخش خاص ، می توانداز اطلاعات مربوط به سود آوری برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری های آینده ویا کنترل هزینه ها استفاده کند.

برخی از آثاراستفاده از سیستم های اطلاعاتی حسابداری برحسابداری مالی به شرح زیرمی باشد:

–  تلفیق اطلاعات مالی وغیر مالی :  ورودی وخروجی سیستم های سنتی حسابداری مالی ، براساس واحد پولی ، بیان می شد . استفاده ازسیستم های اطلاعاتی حسابداری این امکان را به وجودآورده است که اطلاعات مالی وغیر مالی را باید بایک دیگر و در یک سیستم واحد نگهداری کنیم . براساس برخی از استانداردهای حسابداری ، افشای اطلاعات غیر مالی در برخی ازموارد ضروری است .

–  گزارشگری بلادرنگ : یکی  دیگراز آثار فناوری اطلاعات  بر حسابداری مالی ، مربوط به زمان  ورودی ، پردازش وخروجی است. صورت های مالی در گذشته به صورت دوره ای تهیه می شد. سه ماه یک بار و یا به صورت سالانه و در یک گزارش جامع  که با ظهورپیشرفت هایی در فناوری  اطلاعات ، حسابداران وحتی خود سیستم های اطلاعاتی ، می توانندصورت های مالی را درزمان واقعی تولید کنند.

 –  داده های تعاملی : داده های تعاملی،داده هایی هستندکه می توانندبه طور یکپارچه در میان انواع برنامه های کاربردی ویا گزارش ها، مورد استفاده مجدد قرار گیرند . مثال یک قلم داده ای مانند جمع دارایی .

 حسابداری مدیریت :

هدف اصلی حسابداری مدیریت ارائه اطلاعات مربوط به مدیران سازمانی می باشد . که دو بخش از سیستم حسابداری مدیریت حسابداری بهای تمام شده و بودجه بندی است .

– حسابداری صنعتی :

بخش حسابداری مربوط به حسابداری بهای تمام شده به طور خاص به مدیریت در اندازه گیری و کنترل هزینه های…

 

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0