بررسی رابطه ويژگی های سازمان يادگيرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان : پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی

بررسی رابطه ويژگی های سازمان يادگيرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان : پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت آموزشی  و با عنوان بررسی رابطه ويژگی های سازمان يادگيرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان  در ۷۰ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بررسی رابطه ويژگی های سازمان يادگيرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان:

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه ويژگي هاي سازمان يادگيرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان بود. نوع تحقيق توصيفي از نوع همبستگي , جامعه آماري پژوهش شامل کليه مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان بود كه با توجه به تعداد متغيرهاي مورد پژوهش از بين اين جامعه تعداد ۱۵۰نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.  ابزارگردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه ويژگي هاي سازمان یادگیرنده با ۴۱ سوال و پرسشنامه خلاقیت با ۵۰ سوال بود.

روايي پرسشنامه ها توسط اساتيد راهنما و ديگر متخصصين بررسي و تأييد شده است. پايايي اين ابزار به روش آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه سازمان یادگیرنده ۹۳/۰ و برای پرسشنامه خلاقیت ۸۷/۰ بر آورد شده است.  داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره  تجزيه و تحليل شدند.

اهميت و ضرورت پژوهش

ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﺑﺴﯿﺎري از زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﻧﺘﯿﺠﮥ ﺗﺠﺮﺑﻪ است و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب در ﻋﻤﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از رﻗﺒﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻗﺒﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

ﺳــﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻠﻖ و ﺑﻬﺒﻮد ﺳـﺮﯾﻊ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﻫـﺎي آﯾﻨﺪه، ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻤﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑـﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آﻧﻬﺎ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﺟﺪﯾـﺪ و اﺑﺘﮑـﺎر ﯾـﮏ ﮐـﺎر ﺗﺨﺼﺼــﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻــﯽ ﻧﯿﺴــﺖ، ﺑﻠﮑــﻪ ﯾــﮏ ﻧــﻮع رﻓﺘــﺎرﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻓﺮدي در آن اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺧـﻼق و داﻧـﺶ آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ ﺗﻔﮑـﺮ، ﺑﺤـﺚ ﮔﺮوﻫـﯽ و ﮐﺸﻒ ﻧﻈﺮات و اﯾﺪه ﻫـﺎي ﺟﺪﯾـﺪ ﺗﺸـﻮﯾﻖ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻧﻮآوران ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.  با توجه به اینکه يكي از اهداف ايجاد بستر يادگيري سازماني و توسعه سازمان يادگيرنده ايجاد زمينه و افزايش سطح خلاقيت و نوآوري در سازمانهاست و امروزه طبق نظريه هاي جديد سازمان و مديريت، يكي از مهمترين عناصر و وظايف مديريت، ايجاد زمينه لازم براي بروز خلاقيت ها و نوآوري ها به منظور ايجاد و تحول در سازمان ها،جهت همگام شدن با محيط غير قابل پيس بيني مي باشد، لذا ضرورت پژوهش در این زمینه دیده شده است.

 

اهداف تحقيق

۱-۳-۱ هدف کلي

بررسی رابطه ویژگی های سازمان یادگیرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان

 ۱-۳-۲ اهداف جزئي

۱- بررسی رابطه ويژگي هاي رهبری و خلاقيت مدیران

۲- بررسی رابطه ويژگي هاي نیروی انسانی و خلاقيت مدیران

۳- بررسی رابطه ويژگي هاي طرح سازمانی و خلاقيت مدیران

۴- بررسی رابطه ويژگي هاي فرهنگ سازمانی و خلاقيت مدیران

۵- بررسی رابطه ويژگي هاي ماموریت / استراتژی و خلاقيت مدیران

 

فرضيه هاي تحقيق

۱-۴-۱ فرضيه اصلي

بین ویژگی های سازمان یادگیرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان رابطه وجود دارد.

۱-۴-۲ فرضيه هاي ويژه

۱- بین ويژگي هاي رهبری و خلاقيت مدیران رابطه وجود دارد.

۲- بین ويژگي هاي نیروی انسانی و خلاقيت مدیران رابطه وجود دارد.

۳- بین ويژگي هاي طرح سازمانی و خلاقيت مدیران رابطه وجود دارد.

۴- بین ويژگي هاي فرهنگ سازمانی و خلاقيت مدیران رابطه وجود دارد.

۵- بین ويژگي هاي ماموریت / استراتژی و خلاقيت مدیران رابطه وجود دارد

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0