بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار: پایان نامه ارشد کشاورزی

بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار: پایان نامه ارشد کشاورزی

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان” بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار – مطالعه ی موردی تعاونی های زنان روستایی دراستان فارس ” با گرایش اقتصاد کشاورزی و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده پایان نامه بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار – مطالعه ی موردی تعاونی های زنان روستایی دراستان فارس:

با وجود آنکه زنان روستایی بخش قابل توجهی از نیروی کار بخش کشاورزی را تشکیل می دهند، فعالیت های آنان منجر به کسب درآمد ملموس نمی شود.در همین راستا در سال ۱۳۷۳ تعاونی های زنان روستایی به منظور حمایت از زنان روستایی به خصوص زنان سرپرست خانوار تشکیل شدند. در این مطالعه سعی شده است اثر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان بر درآمد خانوارآنها در استان فارس بررسی شود. به همین منظور با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی شده بر اساس سابقه ی فعالیت، میزان سرمایه و تعداد اعضا، پنج تعاونی ازشهرستان های شیراز، سپیدان، سروستان و پاسارگاد انتخاب و ۲۳۳ نمونه انتخاب شد. با بررسی وضعیت فقر این نمونه ها با استفاده از شاخص FGT مشخص شد که نیازهای اقتصادی انگیزه اصلی خوداشتغالی اعضای تعاونی ها را تشکیل داده اند.

همچنین نتایج مدل لاجیت دو گزینه ای نشان داد که سکونت در روستای تشکیل تعاونی ها، امکان دریافت وام با کارمزد پایین و داشتن تجربه کاری متناسب با شرایط روستا نقش مهمی در خوداشتغالی اعضای تعاونی ها داشته است. با بررسی اثر خوداشتغالی زنان بردرآمد خانوار در قالب یک مدلquasi-reduced form مشخص شد که مبلغ وام پرداخت شده از سوی تعاونی ها که زمینه اشتغالزایی زنان روستایی را فراهم کرده است اثر مثبتی بر درآمد خانوار آنها داشته است. همچنین کاهش فقر روستایی و افزایش مصرف خانوار را نیز در پی داشته است. بنابراین تشکیل و گسترش تعاونی ها و همچنین حمایت های مالی دولت از تعاونی ها با پرداخت تسهیلات با کارمزد پایین پیشنهاد می شود.

کلید واژه: خوداشتغالی و کارآفرینی، تعاونی های زنان روستایی، درآمد خانوار، استان فارس

 

اهمیت موضوع

زنان با زندگی در جوامع روستایی تجربه ای متفاوت از تبعیض و محرومیت را می چشند زیرا آنان عهده دار فعالیت های اقتصادی هستند که منجر به کسب درآمد ملموس نمی شوند. همین امر سبب  می گردد تا آنان موقعیت اجتماعی- اقتصادی پایین تری پیداکنند، دسترسی و مالکیت شان بر منابع محدود شود (کور، ۲۰۰۵) و به این بینجامد که کنترل زندگی و درآمدشان در دست مردان باشد (آفشر، ۱۹۹۸). این در حالی است که در فرآیند توسعه نقش گسترده ی زنان روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است. زنان روستایی نه تنها نیروی عمده- ای در ایجاد تحول و منبع بالقوه ای برای پیشبرد اقتصاد روستایی و افزایش هر چه بیشتر رشد تولیدات مواد غذایی به شمار می روند بلکه دارای نقش اساسی در ابعاد فرهنگی و معنوی این تحولات و پیشرفت ها می باشند (روستا و همکاران، ۱۳۸۹). از اینرو بسیاری از کارشناسان توسعه ی اقتصادی و اجتماعی بر ضرورت تشکیل تعاونی های زنان در فرآیند توسعه با توجه به نقش اقتصادی و اجتماعی زنان تأکید کرده اند (قاسمی، ۱۳۷۹؛ شجاعی، ۱۳۸۰؛ عالی پور، ۱۳۸۰ و ویسی و بادسار، ۱۳۸۱).

بی شک ایجاد تعاونی های خاص زنان، مشارکت پویای آنان را در رشد اقتصادی کشور تضمین نموده و متضمن ایجاد راهی به سوی استقلال فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بانوان کشور می شود (صادقی، ۱۳۸۹). همچنین مشارکت زنان روستایی در این تعاونی ها و حضور آنها در بازار کار به کاهش نرخ باوری، افزایش سطح تولید، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر روستایی و در نتیجه، افزایش رفاه اجتماعی کل جامعه می انجامد (یزد خواستی واحمدی، ۱۳۸۶) و با افزایش نقش اقتصادی زنان در خانواده باعث توانمندسازی آنها می شود (گریکیپاتی، ۲۰۰۸) و دارای قدرت بیشتری در اتخاذ تصمیمات خانواده می سازد (اندرسون و ایسوارن، ۲۰۰۸).

بنابراین، مطالعه ی این تعاونی ها که از طریق فراهم سازی فرصت های سرمایه گذاری برای تولید کنندگان و انباشت سرمایه ی اندک اعضا، زمینه  توسعه فرصت های شغلی را برای زنان روستایی فراهم می سازد و نقش مهمی در حمایت، اشتغال زنان روستایی و درآمد آنها دارند مهم و ضروری به نظر می رسد.

مطالعه ی حاضر به منظور پاسخگویی به سؤالاتی از قبیل اینکه آیا تعاونی های زنان در راستای اهداف خود که حمایت از خانوارهای کم درآمد و زنان روستایی سرپرست خانوار بوده است گام برداشته است؟ با توجه به اینکه یکی از اهداف اساسی تشکیل تعاونی های زنان روستایی کاهش فقرروستایی به خصوص فقر زدایی از خانوارهای فقیر و زنان سرپرست خانوار بوده است. آیا خوداشتغالی های ایجاد شده در قالب تعاونی های زنان بر درآمد خانوار آنها اثر گذار بوده است؟ آیا عضویت در تعاونی های زنان مصرف خانوار را نیز تحت تأثیر قرار داده است؟ آیا عضویت در تعاونی ها بر روحیه و روان زنان و خانواده ی آنان تأثیر داشته است؟ آیا تعاونی ها موانع محیطی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی که در مسیر اشتغالزایی زنان روستایی وجود داشت را برطرف کرده اند؟ انجام شده است. برای رسیدن به پاسخ این سؤالات اهداف مطالعه به صورت زیر مشخص شدند.

 

 اهداف تحقیق بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار

۱- بررسی انگیزه ی خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی

۲- بررسی وضعیت فقر درآمدی اعضای خوداشتغال تعاونی های زنان روستایی

۳-  بررسی عوامل مؤثر بر خوداشتغالی زنان روستایی عضو تعاونی های زنان

۴- بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی عضو تعاونی های زنان بر درآمد خانوار

۵- بررسی اثرعضویت زنان روستایی در تعاونی های زنان بر مصرف خانوار

۶- بررسی اثرات غیر اقتصادی عضویت در تعاونی های زنان روستایی

 

 

فهرست مطالب بررسی اثر خوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار

مقدمه ………۲

۱-۱- بیان مسئله ی تحقیق ……….۲

۱-۱-۱- تعاونی های زنان روستایی در استان فارس ……۴

۱-۲- اهمیت موضوع …….۵

۱-۳- اهداف تحقیق …………۷

۱-۴- فرضیه های تحقیق ……..۷

مروری بر مطالعات انجام شده ……۱۰

۲-۱- خوداشتغالی و کارآفرینی زنان روستایی ……..۱۰

۲-۲- عوامل مؤثربرمشاركت اقتصادي واشتغال زنان روستایی ….. ۱۳

۲-۳- نقش تعاونی های زنان در اشتغال و درآمد زنان روستایی ……۱۷

تئوری و روش تحقیق ………۲۴

۳-۱- بررسی وضعیت فقر درآمدی اعضای تعاونی های زنان روستایی …….۲۴

۳-۱-۱- معیارهای اندازه گیری فقر …..۲۴

۳-۱-۲- شاخصFGT …….25

۳-۱-۳- شاخص نسبت سرشماری ……..۲۶

۳-۱-۴- شاخص شکاف فقر ……۲۷

۳-۲- بررسی عوامل مؤثربر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی …..۲۸

۳-۲-۱- مدل لاجیت دوگزینه ای ………….۲۸

۳-۲-۲- تخمین مدل لاجیت دوگزینه ای ………۲۹

۳-۲-۳- محاسبه اثر نهایی مدل لاجیت ………۳۰

۳-۳- بررسی اثرخوداشتغالی زنان روستایی بر درآمد خانوار………۳۰

۳-۳-۱- بررسی آزمون برونزایی هاسمن ……  ۳۳

۳-۴- روش جمع آوری داده ها …….۳۴

۳-۴-۱- بررسی وضعیت فقر درآمدی اعضای تعاونی های زنان روستایی ………۳۴

۳-۴-۲- تعیین عوامل مؤثر بر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی …….۳۴

۳-۴-۳- بررسی اثر خود اشتغالی اعضای تعاونی های زنان بر درآمد خانوار…………….۳۵

۳-۵- روش نمونه گیری …….۳۵

نتایج و بحث ….. ۴۱

۴-۱- انگیزه ی خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی ………..۴۱

۴-۲- وضعیت سرپرستی اعضای تعاونی های زنان روستایی ………۴۵

۴-۳- وضعیت فقر درآمدی اعضای تعاونی های زنان روستایی ……….۴۷

۴-۴- عوامل مؤثر بر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی ………۵۰

۴-۴-۱- اثر نهایی تخمین مدل لاجیت دوگزینه ای ………..۵۲

۴-۵- اثر خوداشتغالی زنان روستایی عضو تعاونی ها بر درآمد خانوار……………۵۴

۴-۵-۱-آزمون برون زایی هاسمن …… ۶۲

۴-۶- اثر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی بر فقر درآمدی خانوار ……….۶۴

۴-۷- اثرعضویت در تعاونی های زنان روستایی و خوداشتغالی بر مصرف خانوار ……….۶۵

۴-۸- اثرات غیر اقتصادی عضویت در تعاونی های زنان روستایی ……….۶۶

نتیجه گیری و پیشنهادها ………….۶۹

۵-۱- خلاصه ………..۶۹

۵-۲- نتیجه گیری …….۷۰

۵-۳- پیشنهاد ها ……….۷۲

فهرست منابع ……..۷۴

پیوست ها…..۸۲

 

فهرست جدول ها

جدول ۳-۱- طبقه بندی تعاونی ها بر مبنای سابقه ی فعالیت……..۳۶

جدول ۳-۲- طبقه بندی تعاونی ها بر مبنای میزان سرمایه…….۳۶

جدول ۳-۳- طبقه بندی تعاونی ها بر مبنای تعداد اعضا……..۳۷

جدول ۳-۴- گزارش مربوط به تعاونی های زنان روستایی مورد مطالعه……۳۸

جدول ۳-۵- گروه بندی نمونه های مورد مطالعه……..۳۸

جدول ۴-۱- ویژگی های فردی، خانوادگی و اقتصادی اعضای تعاونی های زنان ……….۴۲

جدول ۴-۲- وضعیت سرپرستی اعضای تعاونی های زنان روستایی….۴۶

جدول ۴-۳- وضیعت فقر درآمدی اعضای تعاونی های زنان روستایی…….۴۷

جدول ۴-۴- عوامل مؤثر بر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی…….۵۰

جدول ۴-۵- اثر نهایی عوامل مؤثر بر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان روستایی……..۵۳

جدول۴-۶- آماره های توصیفی مبلغ وام پرداختی تعاونی های زنان استان فارس…………..۵۵

جدول۴-۷- راه های صرف وام های خوداشتغالی………۵۵

جدول۴-۸- اشتغال های ایجاد شده بوسیله ی اعضای تعاونی های زنان روستایی……..۵۷

جدول ۴-۹- عوامل مؤثر بر مبلغ وام پرداختی تعاونی های زنان روستایی…………۵۸

جدول ۴-۱۰- اثر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان بر درآمد خانوار…………۶۰

جدول ۴-۱۱- اثر خوداشتغالی اعضای تعاونی ها بر تغییرات درآمد خانوار…………۶۱

جدول ۴-۱۲- آزمون برونزایی مبلغ وام پرداختی تعاونی های زنان روستایی…….۶۳

جدول ۴-۱۳- اثر خوداشتغالی اعضای تعاونی های زنان بر فقر درآمدی خانوار………..۶۴

جدول ۴-۱۴- اثرعضویت در تعاونی های زنان روستایی بر مصرف خانوار اعضا……….۶۵

جدول۴-۱۵- توزیع فراوانی اثرات غیر اقتصادی عضویت در تعاونی های زنان روستایی……۶۶

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱- وضعیت فقر درآمدی اعضای تعاونی های زنان روستایی……………………………….۴۹

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0