مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون : پایان نامه ارشد حقوق

مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون : پایان نامه ارشد حقوق

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته حقوق   و با عنوان مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون  در ۱۴۱ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب حقوق  قرار گیرد.

چکیده پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون:

رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار است.اهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان “برچسب زنی “یا “انگ زنی ” در قلمرو جرم شناسی شناخته می شود.

این نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گردد.با عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیست.ضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوست.در پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

 

اهداف تحقیق:

پایان نامه پیش رو با انگیزه دستیابی به مقاصد زیر نگارش یافته است:

ـ ایجاد آگاهی بمنظور جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در کودکان و نوجوانان .

ـ تأمین هدف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در فرآیند دادرسی های کیفری .

ـ ارائه راهکار به مقنن، نیروهای انتظامی، قضات دادسرا و دادگاه در جهت بهبود شرایط کودکان و نوجوانان در فرایند دادرسی .

 

 روش تحقیق

پایان نامه حاضر با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش یافته است.در حقیقت گام اول،توضیح و معرفی دیدگاه اسناد بین المللی در خصوص مبحث منع برچسب زنی است و در گام بعد با ارائه جایگاه این مطلب در قوانین ایران به تحلیل و بررسی میزان توجه و عنایت مقنن ایرانی پرداخته می شود.در این زمینه مجموعه ای از ابزارهای کتابخانه ای همچون مقالات،کتاب ها،پایان نامه ها و البته منابعی مانند پیمان نامه حقوق کودک،مقررات پکن و طبیعتا،قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران و نیز لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که اجرایی شدن آن سرآغاز تحولاتی مثبت و ارزشمند در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان ایران خواهد بود،بکار گرفته شده است

 

فهرست مطالب

 • مقدمه……۱
 • ۱-بیان مساله…..۲
 • ۲-اهمیت و چرایی تحقیق ……..۴
 • ۳-پیشینه تحقیق……..۴
 • ۴-پرسش های تحقیق……۵
 • ۵-فرضیه های تحقیق……….۶
 • ۶-اهداف تحقیق………۶
 • ۷-روش تحقیق…………..۷
 • ۸-سازمان دهی تحقیق………….۷
 • فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..۹
 • گفتار اول: مفاهیم  ……۱۱
 • الف ـ مفهوم کودک و نوجوان ……..۱۱
 • ب-انواع کودک و نوجوان …..۱۲
 •           ۱-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ………۱۲
 •            ۲-کودکان و نوجوانان بزهدیده………۱۳
 •            ۳-کودکان و نوجوانان معارض قانون ………۱۳
 • ج ـ برچسب زنی ………….۱۴
 • دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ….۱۵
 •  
 • گفتار دوم: تاریخچه             ۱۶
 • گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ……۱۹
 • الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده         ۲۰
 • ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده            ۲۲
 • فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی       ۲۵
 • گفتار اول: اصول مشترک     ۲۸
 • الف ـ اصل برائت   ۲۸
 • ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها         ۳۱
 • ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات        ۳۳
 • د ـ اصل فردی کردن مجازات ها         ۳۷
 • ۱-فردی کردن تقنینی…….۳۸
 • ۲-فردی کردن قضایی ……..۴۰
 • ۳-فردی کردن اجرایی ….۴۲
 • ه ـ اصل تساوی سلاح ها       ۴۳
 • و-اصل قابل اعتراض بودن احکام……..۴۶
 • گفتار دوم: اصول اختصاصی ۴۷
 • الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک     ۴۷
 • ب ـ اصل عدم مداخله          ۴۸
 • ج ـ اصل مخدوش بودن اراده ۵۱
 • د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری             ۵۳
 • ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی          ۵۶
 • و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی  ۵۹
 • ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم…۶۰
 • فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان            ۶۳
 • گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه   ۶۵
 • الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان   ۶۵
 • ۱ـ اخطار ۶۹
 • ۲ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم           ۷۱
 • ۳ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی …….۷۲
 • ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی     ۷۳
 • ۱ـ تعلیق تعقیب      ۷۶
 • ۲ـ میانجیگری       ۸۰
 •               ۳ ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان
 •                آخرین راهکار       ۸۲
 • ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی   ۸۶
 • گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن         ۸۸
 •         الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان.. ۸۸
 • ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی ۹۲
 • ۱ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی    ۹۲
 • ۲ـ تعویق صدور رأی          ۹۳
 • ۳ـ تعلیق اجرای مجازات       ۹۵
 • ۴ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی ۹۶
 • ۵ـ آزادی مشروط   ۱۰۰
 •         ج ـ مراقبت بعد از خروج          ۱۰۲
 • نتیجه گیری و پیشنهادها…..    ۱۰۶
 • فهرست منابع …….۱۱۳

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0