پایان نامه کامل در رشته بازرگاني بين الملل با عنوان بررسي رابطه تمايز اخلاقي شركت و فروش محصولات از ديدگاه مصرف كنندگان

دانلود پایان نامه کامل در رشته بازرگاني با عنوان:

بين الملل با عنوان بررسي رابطه تمايز اخلاقي شركت و فروش محصولات از ديدگاه مصرف كنندگان

 

پيشگفتار

درشرایطی که بازرگانی نسل جدیدی ازمفاهیم رامرورمیکند،نسلي که توجه جامعه به سمت رسیدن به پیشرفت بیشترو تکنولوژیهای برتراست،توجه به اخلاق درشرکت میتواند برانگیزه درونی انسان که همیشه به طور فطری به دنبال کسب معنویت و آرام کردن وجدان خویش است موثرباشد و حتی وی را به سمت پرداختن هزینه بالاتر برای رسیدن به این آرامش سوق دهد.

تمایزاخلاقی شرکتها یعنی توجه به ارزشهای اخلاقی که دیگررقبا فاقد آن هستند.یعنی رویه های بازو شفاف کسب وکار،یعنی روشهایی که مبتنی برارزشهای اخلاقی و احترام به مصرف کنندگان،جامعه و محیط زیست میباشد.واین تمایز بردیدگاه مصرف کنندگان جامعه نسبت به شرکت موثر است.

لذا،مبحث تمایز اخلاقی وتوجه به آن میتواند به عنوان راهکاری سازنده درجهت بهبودبخشیدن عملکرد شرکتها و ازطرفی افزایش مسوولیت پذیری و پاسخگویی افراد درقبال یکدیگر و همینطورازمیان برداشتن معضلات اجتماعی و زیست محیطی ،گامی موثرباشد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه                                                      

پیشگفتار………………..۱

فصل اول : كليات پژوهش

 

۱ ـ ۱ مقدمه …………………..۲

۲ ـ ۱ بيان مسأله و اهميت موضوع …………..۳

۳ ـ ۱ اهداف پژوهش…………………….۶

۴ ـ ۱ سؤالات پژوهش ……………..۶

۱ ـ ۴ ـ ۱ سؤال اصلي ……………….۶

۲ ـ ۴ ـ ۱ سؤالات فرعي ………………۶

۵ ـ ۱ فرضيه هاي پژوهش……………۶

۶ ـ ۱ روش شناسي پژوهش…………………….۷

۷ ـ ۱ جامعه آماري و نحوة نمونه­گيري……………۷

۸ ـ ۱ ابزار جمع­آوري داده ها ………………….۷

۹ ـ ۱ مدل پژوهش ………………………۸

۱۰ – ۱ روش تحليل داده ها ………………….۸

۱۱ -۱ متغيرهاي پژوهش ………………..۸

۱۲ ـ۱ تعريف نظري و عملياتي متغيرها ……………۹

۱۳ ـ ۱  محدوديت هاي پژوهش ………………۱۲

۱۴ ـ۱  ساختار پژوهش ……………۱۲

 

فصل دوم : پيشينة نظري

 

۱ ـ ۲ ‌ مقدمه ……………۱۴

۲ ـ ۲  پيشينة نظري ……………..۱۵

۱ ـ ۲ ـ ۲  تمايز اخلاقي، اهميت و نحوة سنجش آن ………….۱۵

۳ ـ ۲ پيشينة تجربي ……………..۲۲

۱ ـ ۳ ـ ۲ بررسي رابطة وجود تمايز اخلاقي شركت و انگيزة مصرف كننده …………۲۲

۲ ـ ۳ ـ ۲ بررسي رابطة وجود تمايز اخلاقي شركت و تمايل مصرف كننده براي پرداخت هزينه بالاتر ……………..۲۵

۳ ـ ۳ ـ ۲ بررسي رابطة وجود تمايز شركت و كسب مزيت رقابتي …………۲۷

۴ ـ ۳ ـ ۲ بررسي رابطة وجود تمايز اخلاقي شركت و عملكرد بخش فروش ………….۲۷

۵ ـ ۳ ـ ۲ جايگاه موضوع در پژوهش هاي داخلي ……………..۲۹

۶ ـ ۳ ـ ۲ خلاصه و جمع­بندي ………………..۳۰

 

فصل سوم :‌ روش شناسي پژوهش

.

۱ ـ ۳ مقدمه …………………..۳۲

۲ ـ ۳ فرضيه هاي پژوهش ………………۳۲

۳ ـ ۳ مدل پژوهش ……………..۳۲

۴ ـ ۳ جامعة آماري و نحوة نمونه­گيري ……………۳۳

۵ ـ ۳ ابزار جمع­آوري داده ها ……………….۳۵

۶ ـ ۳ متغيرهاي پژوهش ……………۳۶

۱ ـ ۶ ـ ۳ متغيرهاي اندازه­گيري شده …………۳۶

۲ ـ ۶ ـ ۳ مقياس و طيف متغيرها ………۳۶

۳ ـ ۶ ـ ۳  طبقه­بندي متغيرهاي پژوهش ……۳۶

۷ ـ ۳ روش تجزيه و تحليل داده ها ……۳۷

۱ ـ ۷ ـ‌ ۳ آمار توصيفي يك متغيره ………۳۷

۲ ـ ۷ ـ ۳  روش هاي آماري براي آزمون فرضيه ها ……….۳۸

 

 

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

 

۱ ـ ۴‌ مقدمه …………..۳۹

۲ ـ ۴ نتايج حاصل از تحليل توصيفي متغيرهاي پژوهش (تك متغيره) ……….۳۹

۱ ـ‌ ۲ ـ ۴ جنسيت افراد حاضر در نمونة آماري …….۳۹

۲ ـ‌ ۲ ـ ۴  سن افراد حاضر در نمونة آماري ………۴۱

۳ ـ‌ ۲ ـ ۴ سطح تحصيلات افراد حاضر در نمونة آماري ………..۴۲

۴ ـ‌ ۲ ـ ۴ تمايز اخلاقي شركت  ………… ۴۳

۵ ـ‌ ۲ ـ ۴  فروش محصولات …………۴۵

۳ ـ ۴  آمار توصيفي دو متغيره …………….۴۷

۱ ـ‌ ۳ ـ ۴  بررسي انگيزه مصرف كننده بر اساس تمايز اخلاقي شركت ………..۴۷

۲ ـ‌ ۳ ـ ۴ بررسي افزايش تمايل مشتري براي پرداخت هزينة‌ بالاتر بر اساس تمايز اخلاقي……….. ۴۹

۳ ـ‌ ۳ ـ ۴ بررسي ايجاد مزيت رقابتي بر اساس تمايز اخلاقي …………۵۲

۴ ـ‌ ۳ ـ ۴‌ بررسي فروش محصولات بر اساس تمايز اخلاقي …………….۵۴

۴-۴ بررسي ضريب همبستگي معني‌دار بين متغير مستقل و وابسته…………….۵۵

۱-۴-۴ بررسي ضريب همبستگي معني‌دار بين تمايز اخلاقي شركت و انگيزه مصرف كننده         …………… .۵۵

۲-۴-۴ بررسي ضريب همبستگي معني‌دار بين تمايز اخلاقي شركت و تمايل مشتري براي پرداخت هزينه بالاتر……………..۵۶

۳-۴-۴ بررسي ضريب همبستگي معني‌دار بين تمايز اخلاقي شركت و مزيت رقابتي ………. ..۵۷

۴-۴-۴ بررسي ضريب همبستگي معني‌دار بين تمايز اخلاقي و فروش محصولات…………..۵۸

۵-۴-۴ ماتريس همبستگي …………………۵۹

۶-۴-۴ نتيجه‌گيري ……….۵۹

۵-۴ آزمون فرضيه ها ………..۶۰

۱-۵- ۴ فرضيه اول ………..۶۰

۲-۵-۴ فرصيه دوم ………….۶۱

۳ ـ‌ ۵ـ ۴‌ فرضيه سوم …………۶۳

۴ ـ‌ ۵ ـ ۴ فرضيه چهارم ………..۶۴

۶ ـ‌ ۴ جمع بندي و نتيجه فصل ……….۶۵

 

فصل پنجم : نتيجه­گيري و پيشنهادات

 

۱ ـ ۵ مقدمه …………۶۷

۲ ـ ۵ مروري بر خطوط كلي پژوهش ……….۶۷

۳ ـ ۵ يافته هاي مهم پژوهش ………..۶۸

۴ ـ ۵  بحث و نتيجه­گيري ……………۶۹

۵ ـ ۵ محدوديت هاي پژوهش ………۷۱

۶ ـ ۵  پيشنهادات ………۷۲

۷ -۵ پيشنهاداتي براي پژوهش هاي آتي …………..۷۴

منابع ومأخذ …………۷۵

ضمائم ………..۷۹

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                         صفحه

    

 

۱-۱ متغيرهاي پژوهش……………۸

۱-۲ مولفه‎هاي تمايز اخلاقي شركت……….۱۸

۲-۲ عوامل موثر موفقيت در شركتها………۱۹

۳-۲ سرمايه‎گذاري اخلاقي در شركتها……..۲۰

۱-۳ معرفي شعب نمونة آماري………….۳۴

۲-۳ مقياس و طيف متغيرها……….۳۶

۳-۳ طبقه‎بندي متغيرهاي پژوهش……….۳۷

۴-۳ آمارهاي مورداستفاده جهت تحليل دو متغيرة پژوهش……..۳۸

۱-۴ توزيع فراواني پاسخ‎دهندگان نمونة آماري برمبناي جنسيت…….۴۰

۲-۴ توزيع فراواني افراد حاضر در نمونة آماري برمبناي سن………۴۱

۳-۴ توزيع فراواني پاسخ‎دهندگان نمونة آماري برمبناي سطح تحصيلات………۴۲

۴-۴ توزيع فراواني پاسخ نمونة آماري به ميزان توجه به تمايز اخلاقي شركت……….۴۴

۵-۴ توزيع فراواني پاسخ نمونه‎آماري به فروش محصولات………………..۴۶

۶-۴ توزيع فراواني متغير انگيزه مصرف‎كنندگان براساس تمايز اخلاقي شركت……….۴۸

۷-۴ آماره هاي توصيفي انگيزة مصرف‎كننده براساس تمايز اخلاقي شركت……………۴۹

۸-۴ توزيع فراواني تمايل مشتري براساس تمايز اخلاقي………….۵۰

۹-۴ آماره هاي توصيفي افزايش تمايل مشتري براي پرداخت هزينة بالاتر……..۵۱

۱۰-۴ توزيع فراواني متغير كسب مزيت رقابتي براساس تمايز اخلاقي شركت………..۵۲

۱۱-۴ آماره هاي توصيفي كسب مزيت رقابتي براساس تمايز اخلاقي…………..۵۳

۱۲-۴ توزيع فراواني فروش محصولات براساس تمايز اخلاقي شركت…………۵۴

۱۳-۴ آماره هاي توصيفي فروش محصولات براساس تمايز اخلاقي شركت…………..۵۵

۱۴-۴ بررسي ضريب همبستگي بين تمايز اخلاقي شركت و انگيزه مصرف كننده ……….۵۶

۱۵-۴ بررسي ضريب همبستگي بين تمايز اخلاقي شركت و تمايل مشتري براي پرداخت هزينه بالاتر ………………۵۷

۱۶-۴ بررسي ضريب همبستگي بين تمايز اخلاقي شركت و مزيت رقابتي………….۵۸

۱۷-۴ بررسي ضريب همبستگي بين تمايز اخلاقي شركت و فروش محصولات………..۵۸

۱۸-۴ ماتريس همبستگي……………۵۹

۱۹-۴ رتبه متغيرهاي تمايز اخلاقي شركت و انگيزة مصرف‎كننده…………..۶۱

۲۰-۴ نتايج آزمون كروسكال- واليس براي تست رابطه تمايز اخلاقي و انگيزة مصرف‎كننده……….۶۱

۲۱-۴ رتبه متغيرهاي تمايز اخلاقي و افزايش تمايل مشتري براي پرداخت هزينة بالاتر…………۶۲

۲۲-۴ نتايج آزمون كروسكال واليس براي تست رابطه تمايز اخلاقي و تمايل مشترك براي پرداخت هزينه بالاتر………..۶۲

۲۳-۴ رتبه متغيرهاي تمايز اخلاقي شركت و كسب مزيت رقابتي……..۶۳

۲۴-۴ نتايج آزمون كروسكال- واليس براي تست رابطه تمايز اخلاقي شركت و كسب مزيت رقابتي…………..۶۳

۲۵-۴ رتبه متغيرهاي تمايز اهلاقي شركت و فروش محصولات…….۶۴

۲۶-۴ نتايج آزمون كروسكال- واليس براي تست رابطه تمايز اخلاقي شركت و فروش محصولات……..۶۴

۲۷-۴ جمع‎‎بندي آزمون فرضيه ها………..۶۵

 

 

 

فهرست نمودارها و اشكال

عنوان                                                                                                    صفحه

 

۱-۱ مدل پژوهش………۸

۲-۱ساختار پژوهش………..۱۳

۱-۲ بحران‎هاي سه‎گانه…………۱۹

۲-۲ مدل نيكوزيا درمورد فرآيند تصميم مصرف‎كننده……….۲۴

۱-۳ مدل پژوهش ………….۳۳

۳-۲ مسير نظري پژوهش…………..۳۱

۱-۴ توزيع فراواني پاسخ‎دهندگان نمونة آماري برمبناي جنسيت……….۴۰

۲-۴ توزيع فراواني پاسخ‎دهندگان نمونة آماري برمبناي سن………..۴۲

۳-۴ توزيع فراواني پاسخ‎دهندگان نمونة آماري برمبناي ميزان تحصيلات…….۴۳

۴-۴ توزيع فراواني پاسخ‎دهندگان به تمايز اخلاقي شركت……….۴۵

۵-۴ توزيع فراواني پاسخ نمونة آماري به فروش محصولات………..۴۷

۶-۴ توزيع فراواني متغير انگيزة مصرف‎كنندگان براساس تمايز اخلاقي شركت………..۴۹

۷-۴ توزيع فراواني افزايش تمايل مشتري براي پرداخت هزينة بالاتر براساس تمايز اخلاقي شركت………..۵۱

۸-۴ توزيع فراواني متغير مزيت رقابتي براساس تمايز اخلاقي شركت…….۵۳

۹-۴ توزيع فراواني متغير فروش محصولات براساس تمايز اخلاقي شركت……۵۴

 

مسترداک | گزارش کارآموزی | مقاله ، تحقیق و جزوات آموزشی | پایان نامه دکترا | رشته های پزشکی | پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی | دامپزشکی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حسابداری | حقوق | فقه و مبانی حقوق اسلامی | روانشناسی | علوم تربیتی | کشاورزی | تربیت بدنی | زمین شناسی | رشته اقتصاد | تاریخ | جغرافیا | کلام تطبیقی | پایان نامه کارشناسی ارشد | علوم انسانی | تاریخ | باستان شناسی | زبان و ادبیات فارسی | مدیریت | حقوق | فقه و حقوق اسلامی | رشته حسابداری | اقتصاد | روانشناسی | علوم تربیتی | کتابداری و اطلاع رسانی | علوم اجتماعی | علوم سیاسی | جغرافیا | زبان شناسی | زبان و ادبیات عربی | فرهنگ و زبان های باستان | علوم پایه | زیست شناسی | زمین شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | صنایع غذایی | برق | نقشه برداری | معماری | هنر | پرستاری | علوم پزشکی | علوم دارویی | علوم بهداشتی | تربیت بدنی | پایان نامه کارشناسی | ترجمه مقالات ISI | پرسشنامه | پاورپوینت | طرح توجیهی | پروژه آموزشی | بانک اطلاعات | آموزش زبان انگلیسی | فیلم و صوت آموزشی | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | کتاب | اپلیکیشن | نرم افزار | مطالب آموزشی | mr-doc.ir

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0