درخت راش و مدل سازی همکشیدگی در این گونه گیاهی : تحقیق رشته کشاورزی

درخت راش و مدل سازی همکشیدگی در این گونه گیاهی : تحقیق رشته کشاورزی

تحقیق با فرمت WORD و در ۱۱۱ صفحه با موضوع همکشیدگی در گونه درخت راش و مدل سازی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

همکشیدگی در گونه درخت راش و مدل سازی

مقدمه :

درخت راش از خانواده Fagus جنس Fagus مي باشد ۱۳ گونه از اين جنس در دنيا آنهم در نميكره شمالي انتشار دارد و در ايران يك گونه به نام فاگوس orientalis وجود دارد و گونه راش ايران Fagus orientalis از مهمترين و با ارزشترين درختان صنعتي ايران و حدود ۳۲درصد موجودي سرپاي شمال ايران (طبق آمار در سال ۱۳۷۱) از اينگونه است و با داشتن تنه اي صاف و استوانه اي كه ارتفاع آن به حدود ۴۰ متر و گاه بيشتر و قطر حداكثرm5/1تاm 8/1مي رسد . و جنگلهاي پر ارزشي را در ارتفاعات شمالي رشته كوه البرز تشكيل مي دهد و از آستارا و طوالش و ديلمان تا كلاردشت، نور،كجور تا گرگان ديده مي شود و در جنگلهاي نور تا ارتفاع ۲۲۰۰ متر از سطح دريا بالا رفته و در بعضي دره ها مثل دره نكاء تا دامنه هاي پايين بندر ديده مي شود.

ویژگی های ظاهری

راش درختي است با تنه اي استوانه اي و صاف كه ارتفاع آن ۴۰ متر و گاهي بيشتر و قطر آن به حداكثرm5/1تاm 8/1مي رسد و پوست تنه صاف و خاكستري روشن است و جوانه ها كشيده و نوك تيز با فلسهاي طلائي رنگ مي باشد و قسمتي از فلسها در پشت خود كركهاي سفيدي دارند و برگهاي در داخل جوانه تا شده Condaplicate هستند و با زاويه انحراف  و عموما برگهاي بيضوي يا تخم مرغي با حاشيه صاف و كمي موجدار با كركها ي ابريشمين درحاشيه برگها و درمحل رگبرگها اين كركها بيشترند و تعداد رگبرگها در شناسايي گونه هاي مختلف راش خيلي مهم است و بطورئيكه راشهاي ايران ۱۴-۱۱ جفت و بيشتر ۱۳ جفت رگبرگ دارند و گلها يك پايه و شاتون كروي و با دمبرگهاي نسبتا كوتاه كه به حالت آويزان در مي آيند .

بافت فيبري درخت راش فراوان و متراكم بوده و حد دواير سالانه به علت وجود بخشي از فيبرهاي فشرده تر واضح مي باشد

مشخصات گياهي درخت راش– (خواص ماكروسكوپي)

F.O  برگهاي بيضي شكل و يا تخم مرغي كشيده مختصر مواج ، برگها بطور متوسط داراي ۱۴ رگبرگ هستند. زائده هاي گريبانه پهن و نرم و بلند هستند و يكديگر را مي پوشانند و گاهي نيز از لبه فوقاني گريبانه هم تجاوز مي كنند. دم گلها معمولا بلندتر از ۲۰ ميليمتر و حتي نمونه هاي تا ۵۰ ميلي متر ديده مي شود.

خواهش راش

درختي است سايه پسند كه از گرماي زياد گريزان و سرماي سخت را تحمل مي كند معذالك بايد دانست كه يخبندانهاي ديررس بهاره به نهالهاي آن آسيب مي رساند؛ از لحاظ جنس زمين اين درخت كم نياز محسوب مي شود؛ با اين حال زمينهاي نرم و سبك و آهكي قابل نفوذ براي اين گونه بسيار مناسب است و درخاكهاي متراكم و مرطوب يا باتلاقي رشد كافي نمي كند.

درخت شناسي جنگلي

وضع مهمترين انواع اجتماع جنگلهاي ايران در يك نيمرخ البرز

A – جنگلهاي ارس

B – جنگلهاي كرانه درياي مازندران

الف – جنگلهاي قشلاقي

ب – جنگلهاي ميان سبز

ج – جنگلهاي ييلاقي

چوب و مصرف آن

چوب راش به رنگ سفيد مي باشد و به تدريج برنگ پشت گلي يا قرمز مايل به پشت گلي در مي آيد. اين درخت بدون چوب درون مشخص ولي در بعضي از افراد آن كه در شرايط نا مناسب قرار گرفته باشند. ممكن است چوبرون نادرست ( دل قرمزي ) ديده مي شود كه مقاومت مكانيكي چوب و قابليت آغشتگي آنرا پايين مي برد.

 

فهرست مطالب :

فصل اول

مقدمه ….…..…………………………………….۱

مشخصات ماكروسكوپي و ميكروسكوپي گونه راش….……۴

 • مشخصات گياهي درخت راش(خواص ماكروسكوپي)….………… ۵
 • خواهش راش……………………………………۵
 • منطقه پراكنش……………….………………….۶
  • درخت شناسي گياهي…..…………….………۷
 • قطر و بلندي…..…………….…….…………..۸
 • شكل درخت…..…………….…………………۸
 • رويش و دير زيستن…..…………….…………..۸
 • ريشه…..…………….………………………..۸
 • زادآوري،كشت و بارخيزي….…..………………..۹
 • چوب و مصرف آن….…..,……………………..۱۰
 • شناسايي خواص ماكروسكوپي.……….…………۱۱
 • خواص ميكروسكوپي راش………….………….۱۲
 • مقطع شعاعي…………….………………….۱۲
 • مقطع مماسي….…………….………………۱۴
 • فصل دوم
 • ۲-۱ سابقه تحقيقات درزمينه ميزان رطوبت،هم كشيدگي ووزن مخصوص.……….۱۵
 • ۲-۲ سابقه تحقيقات خارجي..……………………….۲۴
 • فصل سوم
 • شرح كامل طرح پژوهشي با ذكر روش و نحوه اجرا………۳۴
 • ۳-۱ تعيين تغييرات همكشيدگي خطي..…….……….۳۴
 • ۳-۲ تعيين تغييرات مواد استخراجي..…….………….۳۵
 •  فصل چهارم
 • خصوصيات محل و خاك و آب و هواي گونه هاي همراه در مورد نمونه هاي مورد آزمايش(جنگل خيرودكنار(منطقه نم خانه)  …….۳۸
 • ۴-۱ موقعيت جغرافيايي………………………………..۳۸
 • ۴-۲ آب و هوا……………………………………….. ۳۹
 • ۴-۳ خاكشناسي جنگل خيرود(نم خانه)….………………۴۱
 • ۴-۴ زمين شناسي …………………………………….۴۵
 • ۴-۵ ليست گونه هاي گياهي…….….………………..…۴۷
 • ۴-۶ گونه ها و خانواده و جنس گياهان كه در جنگل خيرود نم خانه ……………….۴۹
 • ۴-۷ تيپ مورد شناسايي در نم خانه….…..…………….۶۲
 • مشخصات پارسل بخش نم خانه…………………………۶۴
 • فصل پنجم       
 • ۵-۱ هم كشيدگي و واكشيدگي…..……………………۶۵
 • ۵-۲ عوامل موثر بر هم كشيدگي و واكشيدگي……………۶۷
 • ۵-۳ عوامل موثر بر روي هم كشيدگي و واكشيدگي….……….۷۰
 • ۵-۴ تئوريهاي غير يكنواخت بودن هم كشيدگي و واكشيدگي.…۷۳
 • ۵-۵ اندازه گيري ميزان هم كشيدگي……………………….۷۷
 • ۵-۶ مقدار هم كشيدگي خطي….………………………….۷۹
 • جداول ضميمه……………………………………………۸۲
 • ماكزيمم همكشيدگي خطي ……………………………….۹۷
 • ماكزيمم همكشيدگي شعاعي………………………………۹۸
 • ماكزيمم همكشيدگي مماسي………………………………۱۰۰
 • نتيجه گيري…………………………………………….۱۰۳
 • فهرست منابع و ماخذ……………………………………۱۰۴

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0