درون گرایی و برون گرایی : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

درون گرایی و برون گرایی : دانلود تحقیق رشته روانشناسی

تحقیق رشته روانشناسی با فرمت WORD و در ۳۰ صفحه با موضوع درون گرایی و برون گرایی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

درون گرایی و برون گرایی

کشاکش درونگرايي جهانستيز و برونگرايي جهانآميز در تاريخ ايران

در احوال اجتماعي اقوام دو نگرهي برونگرايي و جهانآميزي از يک سو، و درونگراييِ خودبين و جهانستيز از سوي ديگر، ميتوانند درشکل و محتوايِ رفتار فردي و اجتماعي تعيين کننده باشند. بدينسان در تاريخ شکلگيري و رشد تمدنها، با تقابل دو نيروي متضاد روبرو خواهيم بود: نيروهاي باز و آميزشجو در برابر نيروهاي بسته و خودگرا. بر پايهي همين منطق در فلات ايران، مانند بسياري ديگر ازسرزمينهاي مهاجرپذير، از تشکيل اولين امپراطوري جهانشمولِ باستاني (هخامنشيان) تا ظهور حکومتهاي ايلخانان مغول و سپس شکلگيري سلسلهي خودگرايِ شيعيان صفوي، کشاکشِ اين دو نگرهي ذهني در نقش آفرينيِ فرهنگ ايرانيان از عوامل سرنوشتساز بوده است.

خصلت جهانگرا و جهانجوي ايرانيان که ترکيبي بود از ريشههاي کهن در عصر جهانگيريهاي باستان و رهآورد مهاجرتهاي قومي پس از سقوط دولت ساساني از قرن يکم تا پنجم خورشيدي، سرانجام در قرن دهم خورشيدي پس از نبرد معروف شاه اسماعيل و تاسيس سلسلهي صفوي، که از يک سوي شعلهي نوزايش سياسي ـ کشوري ايرانيان بود و از سوي ديگر خاکسترِ يک خاموشيِ فرهنگي ـ تمدني، در يک خواب تاريخي اندر غلطيد. چهرههايي چون ملاصدرا هم نتوانستند از اين خاکستر شعلهاي برافروزانند.

حکمت علمي ـ تجربي

با ورود حکمت علمي ـ تجربي از غرب و آشنايي و آميزش رواني دستاوردهاي آن با ميراث عقلگرايان و حکيمان ايراني پس از اقدامات اميرکبير و سپس کوششهاي بنيادين نسل اول و دوم روشنفکران مشروطه اندک اندک، شرايطي فراهم شد که آن روح خودگراي جهانستيز برخاسته از تشيع صفوي تا حدودي پس زده شود. خودگرايان درباري و مذهبي با وجود نفوذ فرهنگيشان  در ميان مردم کوچه و بازار و به رغم تمام اقدامات ارتجاعيشان نتوانستند با جريان و جنبشِ اولين رويکردهاي مدرنيتهي ايرانيها که دراعلاميهي مشروطيت و تشکيل دولت ملي تاريخيت يافت مقابله کنند. مشروطهي ايراني مانند فدراليسم آمريکايي، وراي يک بحث فکري براي توجيه درونگرايي قومي، گفتار ناتمام يک ذائقهي قومي در جهت اعمال يک روحيهي برونگرا بود.

نسبت کيفي و کمي درون گرایی و برون گرایی

نسبت کيفي و کمي درون گرایی و برون گرایی در ترکيب فرهنگ اقوام نقشي اساسي در سرنوشت تمدنها داشته است. شکي نيست که اين نسبت نزد ايرانيان در عصر ميانهي اسلامي (از قرن نهم خورشيدي تا سيزدهم) بيشتر و شايد هم کاملا در جهت خودگرايي فرهنگي و قومي موزون بود همانطور که پايان عصر ساساني دوران ارزشهاي جهانگراييِ ايرانيان نبود. اسناد تاريخي از عصر نوزايش ساماني و گوهرهاي همچنان فعال تمدن ايراني (مانند زبان فارسي) نمودار اين واقعيتاند که شکوفايي عصر اسلامي ماوراي دلايل دين شناختي نتيجهي فضاي کشاکش تمدنهايي بود که تا پايان عصر ساساني امکان آشنايي و آميزشِ باز با يکديگر را نداشتند.

با سقوط دولت ساساني و روم، جادهي ابريشم خود به رشتهاي از پيوند ميان مراکز منسجم و پيشرفتهي تمدني چون  بلخ، بخارا و نيشابور تبديل ميشود(۵) و در ميان رودان نيز نوزايش بابل به شکل اسلامياش (بغداد) امکان يک آميزش هندواروپايي ـ سامي ديگر را در تاريخ، يکبار ديگر پس از هخامنشيان، ممکن ميسازد. سقوط دولت ساساني برخلاف آنچه بعضيها در ايران ميکوشند آن را فقط مانند يک حادثهي دراماتيک قومي جلوه بدهند رهايي منطقيِ ارزشها و فضيلتهاي تمدن ايراني از انبارهاي احتکارقدرتِ مغان زرتشتي بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

0/5 (0 Reviews)
مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0