دعوای اضافی در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

دعوای اضافی در حقوق ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” دعوای اضافی در حقوق ایران ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک vآرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع دعوای اضافی در حقوق ایران:

بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد.

زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده ۹۸ قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.

واژگان کلیدی: دعوا، دعوای اضافی، اطاله دادرسی، دعاوی طاری

سوالات تحقیق

الف) سوال اصلی

آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

ب) سوالات فرعی

۱ـ آیا ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی حصری بوده یا خیر هر گونه تغییر احتمالی دیگری را تحت شرایطی می توان به عنوان دعوای اضافی اقامه کرد؟

۲ـ آیا اقامه دعوای اضافی مانند سایر دعاوی نیازمند شرایط اقامه دعوا و تقدیم دادخواست است یا خیر؟

۳ـ آیا در قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ برای اقامه دعوای اضافی مهلتی تعیین گردیده است ؟

 اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی

تبیین جایگاه دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و بیان شرایط و احکام آن

ب) اهداف فرعی

۱ـ تبیین محدوده ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی.

۲ـ تبیین دلایل و مصالحی که موجب شده قانونگذار اصل تغییر ناپذیری دعوا را نادیده انگارد.

۳ـ تببین و تشریح  نقایص و ناکارآمدی های مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی.

 1. تبیین راهکارها و تدابیر جدید در خصوص برطرف کردن نقایص و ضعف های موجود قانون آیین دادرسی ۱۳۷۹ در خصوص دعوای اضافی.

 فهرست دعوای اضافی در حقوق ایران

 • چکیده ۱
 • ۱- مقدمه ۲
 • ۲ـ سوالات تحقیق ۳
 • ۳ـ اهداف تحقیق ۴
 • ۴ـ فرضیه های تحقیق ۴
 • ۵ـ پیشینه تحقیق) ۵
 • ۶ـ روش تحقیق ۵
 • فصل اول: کلیات ۶
 • ۱-۱- مبحث اول) مفهوم دعوی ۷
 • ۱-۱-۱- گفتار اول) مفهوم دعوی ۷
 • ۱-۱-۱-۱- بند نخست)تعریف دعوی ۷
 • ۱-۱-۲- گفتار دوم) تمییز دعوی از مفاهیم مشابه ۹
 • ۱-۱-۲-۱- بند اول) تمییز مفهوم دعوی از مفهوم حق طرح دعوی ۱۰
 • ۱-۱-۲-۲- بند دوم) تمییز مفهوم دعوی از اقامه دعوی ۱۱
 • ۱-۲- مبحث دوم) شرایط اقامه دعوا در حقوق ایران ۱۲
 • ۱-۲-۱- گفتار اول) شرایط عمومی اقامه دعوا ۱۲
 • ۱-۲-۱-۱- بند اول) نفع ۱۳
 • ۱-۲-۱-۲- بند دوم)سمت ۱۴
 • ۱-۲-۱-۳- بند سوم) اهلیت ۱۵
 • ۱-۲-۲- گفتار دوم) سایر شرایط اقامه دعوا ۱۶
 • ۱-۲-۲-۱- بند اول) اقامه دعوا در مدت قانونی ۱۶
 • ۱-۲-۲-۲- بند دوم) دعوای مختومه شمرده نباشد ۱۷
 • ۱-۲-۲-۳- بند سوم) سایر شرایط ۱۸
 • ۱-۳- مبحث سوم) مفهوم دعوای اضافی ۱۸
 • ۱-۳-۱- گفتار اول) تاریخچه دعاوی طاری ۱۹
 • ۱-۳-۲- گفتار دوم) تفکیک از سایر دعاوی ۲۱
 • ۱-۳-۳- گفتارسوم)تبیین جایگاه دعوای اضافی در حقوق ایران ۲۴
 • ۱-۳-۴- گفتار چهارم) تعریف دعوای اضافی ۲۷
 • ۱-۳-۴-۱- بند اول) در لغت ۲۷
 • ۱-۳-۴-۲- بند دوم) در اصطلاح حقوقی ۲۷
 • فصل دوم: مبانی دعوا اضافی ۲۹
 • ۲-۱- مبحث اول)  مفهوم ادعای جدید ۳۰
 • ۲-۱-۱- بند اول) به اعتبار تغییر سبب دعوا ۳۲
 • ۲-۱-۲- بند دوم) به اعتبار تغییر خواسته ۳۳
 • ۲-۱-۳- بند سوم) به اعتبار تغییر اصحاب دعوا ۳۳
 • ۲-۲- مبحث دوم) بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی ۳۶
 • ۲-۳- مبحث سوم ) مبانی دعوای اضافی ۴۹
 • ۲-۳-۱- گفتار اول) مصالح اصحاب دعوا ۴۹
 • ۲-۳-۲- گفتار دوم) مصالح نظام قضایی ۵۱
 • فصل سوم: مصادیق دعوا اضافی و شرایط اقامه آن ۵۳
 • ۳-۱- مبحث اول) مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران ۵۵
 • ۳-۱-۱- گفتار اول) مصادیق مربوط به خواسته دعوا ۵۵
 • ۳-۱-۱-۱- بند اول) افزایش خواسته ۵۵
 • ۳-۱-۱-۲- بند دوم) کاهش خواسته ۵۷
 • ۳-۱-۱-۳- بند سوم) تغییر خواسته ۵۹
 • ۳-۱-۲- گفتار دوم) مصادیق مربوط به تغییر دعوا ۶۱
 • ۳-۱-۲-۱- بند اول) تغییر درخواست ۶۱
 • ۳-۱-۲-۲- بند دوم) تغییر نحوه دعوی ۶۳
 • ۳-۱-۲-۳- بند سوم) دعاوی موضوع ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی ۶۶
 • ۳-۲- مبحث دوم) شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی ۶۸
 • ۳-۲-۱- گفتار اول) شرایط اقامه دعوای اضافی ۶۸
 • ۳-۲-۱-۱- بند اول) وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی ۶۸
 • ۳-۲-۱-۲- بند دوم) مهلت اقامه دعوای اضافی ۷۲
 • ۳-۲-۲- گفتار دوم) نحوه رسیدگی به دعوای اضافی ۷۵
 • ۳-۲-۲-۱- بند اول) تقدیم دادخواست ۷۵
 • ۳-۲-۲-۲- بند دوم) پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن ۷۶
 • ۳-۲-۲-۳- بند سوم) صدور رای و طرق شکایت از آن ۷۹
 • نتیجه گیری ۸۰
 • فهرست منابع ۸۲

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0