دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

رشته حقوق در میان داوطلبان رشته انسانی از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار است. تیم مسترداک پایان نامه ای در مقطع کارشناسی ارشد با موضوع ” دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی ” برای شما عزیزان فراهم کرده است. همچنین شما می توانید در میان مجموعه کامل از پایان نامه های رشته حقوق که تیم مسترداک گرداوری کرده است ، مناسب ترین پایان نامه را تهیه کنید و از آن به نحو احسن بهره مند شوید. برای راحتی شما دانشجویان گرامی ، پایان نامه ها در قالب ورد بوده و کاملا قابل ویرایش است. مسترداک آرزو می کند همه ی شما عزیزان به اهداف و آرزوهای خود برسید.

 

چکیده دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

اصولاً پس از شناسایی هرحقی برای یک ذی حق مسئله اجرای آن حق مطرح  می گردد. از جمله این حقوق مسائل مربوط به مسئولیت مدنی (در معنای ضمان قهری) است که پس از شناخته شدن حق متضرر از یک واقعه خسارت بار مسئله مطالبه و اجرای حق مکتسبه مطرح خواهد شد.در سیستم حقوقی ایران طرح دعوی در یک دادگاه غیرصالح همواره خواهان را با چالش جدی روبرو می کند که خود اهمیت تشخیص وانتخاب دادگاه صلاحیت دار را بیش از پیش نمایان می دارد.

در این پژوهش سعی شده است با تکیه بر این موضوع که هدف و رسالت اصلی مسئولیت مدنی در حال حاضر جبران خسارات است و خسارات معمولاً به سبب وقایع ناشیه از اموال حدوث می کند. با توجه به این که در ماده ۱۱ قانون مدنی منحصراً اموال در دو دسته منقول و غیرمنقول طبقه بندی شده اند دادگاه صالح دردعاوی مربوط به مسئولیت مدنی در این دو شاخه از اموال مورد مداقه قرار گیرند.

در این پایان نامه نقایص قانون در اجرای (همیشگی و بدون حصر) اصل طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خوانده بررسی و مورد نقد واقع شده است. هم چنین نتیجه گیری شده است که موضوع و منشأ وقایع موجد مسئولیت مدنی در صلاحیت دادگاه محلی و نسبی موثر است. هم چنین در جهت تبیین چهارچوب قواعد حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی از حیث دادگاه صلاحیت دار با توجه به موضوع و منشا دعوی و نیز وجود عنصر خارجی در یک مسئله مربوط به مسئولیت مدنی تلاش شده است.

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،دادگاه صالح، مال منقول، مال غیرمنقول، عنصرخارجی.

سوالات تحقیق دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی:

در این تحقیق سعی بر آن شده است که به سوالات اساسی ذیل پاسخ گفته شود:

۱)آیا طرح دعاوی در محاکم بر مبنای مسئولیت مدنی در تعیین دادگاه صلاحیت دار موثر است؟

۲)آیا درطرح یک دعوای ناشی از مسئولیت مدنی منشا و موضوع دعوی درتعیین دادگاه صلاحیت دار تاثیر دارد؟

۳)وجود عنصر خارجی چه نقشی در تعیین دادگاه و قانون صالح به رسیدگی در یک دعوای مسئولیت مدنی دارد؟

فرضیات تحقیق:

اصول این پایان نامه بر فرضیات ذیل استوار شده است که:

۱) مال دخیل در موضوع مسئولیت مدنی (از منظر منقول و غیرمنقول بودن) درتعیین ضوابط حاکم بر تشخیص دادگاه صالح موثر است.

۲) منشا ورود خسارت در دعاوی موجد مسئولیت مدنی (از لحاظ منقول و غیرمنقول بودن) در تعیین دادگاه صالح حاکم بر دعوی موثر است.

۳) وجود عنصرخارجی دریک دعوی مسئولیت مدنی در تعیین قانون و دادگاه صلاحیت دار موثر است.

فهرست دادگاه صالح در دعوی مسئولیت مدنی

 • چکیده.. ۱
 • مقدمه.. ۲
 • سوالات تحقیق.. ۴
 • فرضیات تحقیق.. ۴
 • روش تحقیق.. ۵
 • موانع تحقیق.. ۵
 • تبیین و توجیه پلان.. ۵
 • بخش اول: کلیات.. ۸
 • فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی.. ۱۰
 • مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی.. ۱۱
 • گفتار اول: تعریف مسئولیت مدنی.. ۱۱
 • بند اول: تعریف لغوی مسئولیت مدنی.. ۱۱
 • بند دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی.. ۱۲
 • گفتار دوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی.. ۱۵
 • بند اول: وجوه تشابه.. ۱۵
 • بند دوم: وجوه تمایز.. ۱۶
 • گفتار سوم: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.. ۱۸
 • بند اول: وجوه تشابه.. ۱۸
 • بند دوم: وجوه تمایز.. ۱۹
 • مبحث دوم: قلمرو مسئولیت مدنی.. ۲۱
 • گفتار اول: مسئولیت قراردادی.. ۲۳
 • بند اول: وجود قرارداد معتبر.. ۲۴
 • بند دوم: ضرورت تخلف از انجام تعهدات.. ۲۵
 • بند سوم: ورود ضرر توسط یکی از طرفین قرارداد به طرف مقابل.. ۲۶
 • بند چهارم: وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ضرر وارده.. ۲۷
 • گفتاردوم: مسئولیت خارج از قرارداد.. ۲۸
 • بند اول: غصب.. ۲۹
 • بند دوم: اتلاف.. ۳۰
 • بند سوم: تسبیب.. ۳۰
 • بند چهارم: استیفاء.. ۳۱
 • فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مدنی.. ۳۳
 • مبحث اول: مبانی مسئولیت مدنی.. ۳۳
 • گفتار اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی.. ۳۴
 • بند اول: قاعده لاضرر.. ۳۴
 • بند دوم: قاعده اتلاف.. ۳۶
 • بند سوم: قاعده تسبیب.. ۳۸
 • بند چهارم: ضمان ید.. ۴۰
 • بند پنجم: قاعده غرور.. ۴۱
 • بند ششم: ضمان تعدی و تفریط.. ۴۳
 • گفتار دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی.. ۴۴
 • بند اول: نظریه تقصیر.. ۴۴
 • بند دوم: نظریه فرض تقصیر.. ۴۵
 • بند سوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی.. ۴۶
 • بند چهارم: نظریه مسئولیت شدید یا ایمنی.. ۴۷
 • گفتار سوم: مبانی عرفی و فقهی مسقط مسئولیت مدنی.. ۴۸
 • بند اول: قاعده هشدار خطر.. ۴۸
 • بند دوم: قاعده مقابله باخسارت.. ۴۹
 • بند سوم: قاعده احسان.. ۵۰
 • بند چهارم: قاعده استیمان.. ۵۱
 • بند پنجم: قاعده اقدام.. ۵۱
 • مبحث سوم: منابع مسئولیت مدنی.. ۵۲
 • گفتار اول: قانون مدنی.. ۵۲
 • گفتار دوم: قانون مسئولیت مدنی.. ۵۳
 • گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی.. ۵۳
 • بخش دوم: بررسی دادگاه صلاحیت دار در دعاوی مسئولیت مدنی.. ۵۵
 • فصل اول: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال منقول   ۵۸
 • مبحث اول: صلاحیت و انواع آن.. ۵۹
 • گفتار اول: تعریف و مفهوم صلاحیت.. ۵۹
 • بند اول: تعریف صلاحیت.. ۵۹
 • بند دوم: مفهوم  صلاحیت.. ۶۰
 • گفتار دوم: انواع صلاحیت.. ۶۱
 • بند اول: صلاحیت ذاتی.. ۶۱
 • بند دوم: صلاحیت نسبی.. ۶۳
 • بند سوم: صلاحیت محلی.. ۶۴
 • ۱- اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده.. ۶۵
 • ۲- مستثنیات اصل صلاحیت  دادگاه محل اقامت خوانده.. ۶۶
 • ۱-۲- تعیین دادگاه معین.. ۶۷
 • ۱-۱-۲- دعاوی مربوط به اموال غیر منقول.. ۶۷
 • ۲-۱-۲- دعاوی راجع به ترکه متوفی.. ۶۸
 • ۳-۱-۲- دعوای توقف.. ۶۹
 • ۴-۱-۲- دعوای اعسار.. ۷۰
 • ۵-۱-۲- دعوای خسارت.. ۷۰
 • ۶-۱-۲-دعوای طاری.. ۷۲
 • ۷-۱-۲- دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال.. ۷۳
 • ۲-۲- صلاحیت دادگاه های متعدد.. ۷۳
 • ۱-۲-۲- انتخاب اقامتگاه.. ۷۳
 • ۲-۲-۲- دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد.. ۷۴
 • ۳-۲-۲- تعدد خواندگان، تعدد اموال غیرمنقول.. ۷۴
 • مبحث دوم: نقص قانون در مورد ضابطه ارایه شده در خصوص دادگاه صالح   ۷۵
 • گفتار اول: سابقه تقنینی.. ۷۵
 • گفتار دوم: نقص قانون در اجرای اصل.. ۷۶
 • مبحث سوم: فرض صلاحیت دادگاه غیر از محل اقامت خوانده.. ۸۱
 • فصل دوم: دادگاه صالح در دعاوی مسئولیت مدنی مربوط به اموال غیرمنقول   ۸۴
 • مبحث اول: تشخیص منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع دعوی مسئولیت مدنی   ۸۸
 • گفتار اول: مال غیرمنقول انواع آن.. ۸۸
 • بند اول: تعریف مال غیرمنقول.. ۸۸
 • بند دوم: انواع مال غیرمنقول.. ۸۸
 • ۱- مال غیرمنقول ذاتی.. ۸۹
 • ۲- مال غیرمنقول عرضی.. ۸۹
 • ۳- مال غیرمنقول حکمی.. ۹۰
 • ۴- مال غیرمنقول تبعی.. ۹۱
 • گفتار دوم: مال منقول و انواع آن.. ۹۲
 • بند اول: تعریف مال منقول.. ۹۲
 • بند دوم: انواع مال منقول.. ۹۲
 • ۱- منقول ذاتی.. ۹۲
 • ۲- مال منقول حکمی.. ۹۳
 • مبحث دوم: خسارت وارده به منقول در اثر مال غیرمنقول.. ۹۴
 • مبحث سوم: خسارت وارده به غیرمنقول دراثر مال منقول.. ۱۰۲
 • فصل سوم: دادگاه صالح در مسئولیت مدنی با فرض عنصرخارجی.. ۱۰۹
 • مبحث اول: صلاحیت دادگاه وقانون.. ۱۱۳
 • مبحث دوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم ایران.. ۱۱۹
 • مبحث سوم: وقوع حادثه بین ایرانی وخارجی مقیم خارج.. ۱۲۰
 • مبحث چهارم: وقوع حادثه بین دوخارجی در ایران.. ۱۲۴
 • مبحث پنجم: وقوع حادثه بین دوایرانی درخارج.. ۱۲۷
 • نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۱۲۹
 • منابع.. ۱۳۳
 • چکیده انگلیسی.. ۱۳۹

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0