اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

سلام به همراهان همیشگی مسترداک . دانشجویان عزیز و گرامی مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد امروز برای شما پایان نامه ای جامع و کامل ( اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران ) که با تلاش و زحمت دانشجویان سالهای گذشته تهیه و تنظیم شده است، فراهم آوردیم تا بتواند به شما در مسیر رشد کمک کند و بتوانید با موفقیت دوره کارشناسی ارشد را به پایان برسانید.

 

چکیده پایان نامه اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران :

در این تحقیق کوشش شده تا نشان داده شود که رانت نفتی در یک ساخت اقتصادی- اجتماعی فاقد ترتیبات نهادی حمایت کننده توسعه نظیر شفافیت، دموکراسی، پاسخگویی، حقوق مالکیت و دولت توسعه‌گرا، در نهایت از طریق ساز و کارهایی نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع را به اتخاذ سیاستهایی به ضرر گروههای مولد و به نفع گروههای غیر مولد سوق می‌دهد.

در یک ساخت رانتی، خصوصا در بزنگاه شوکهای قیمتی که شاهد وفور منابع ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت هستیم، عامل اساسی هدایت کننده سیاستگزاری­ها و کنش­ها به سمت تقویت گروه­های غیر مولد و تضعیف و نابودی گروه­های مولد، حاکمیت افق نگاه کوته نگر است.

نکته ظریف اینجاست که حاکمیت این افق نگرش کوته نگر هم در ساخت حاکمیت(نظام سیاستگزاری‌، تصمیم گیری و تخصیص منابع) که سمت عرضه رانت را تشکیل می‌دهند، و هم در مردم( فعالین اقتصادی، طبقات اجتماعی، حقوق بگیران، صاحبان بنگاه­ها و گروه­های ذینفع) که سمت تقاضای رانت را شکل می‌دهند، اتفاق می‌افتد.  تعامل و دیالکتیک دو سمت عرضه و تقاضای رانت به تکرار و تشدید چرخه رانت جویی- توزیع رانت منجر شده و در نهایت ساز و کارهایی را فعال می‌کند که چند ویژگی مشترک دارند: همگی خصلت کوته نگرانه دارند، همگی خصلت ضد قانون، ضد دموکراتیک و اقتدارگرایانه دارند، همگی خصلت ضد توسعه‌ای دارند، همگی خصلت ضد شفافیت و غیر پاسخگو دارند، همگی خصلت ضد عدالت اجتماعی و تبعیض آمیز دارند، همگی خصلت ضد تولید و به نفع غیر مولدها دارند.

این ساز و کارها را می‌توان به صورت زیر دسته بندی کرد:

حاکمیت نظری و عملی نگاه درآمدی به جای نگاه سرمایه عمومی بین‌النسلی به نفت،

بی‌توجهی نظری و عملی به مولفه‌های بلند مدتی نظیر قانون،

علم، برنامه و بهره‌وری

و حاکمیت توهم دانایی، توهم اقتدار و توهم بی‌نیازی،

چرخه رانت­جویی- توزیع رانت به جای چرخه تولید- مالیات دهی- مالیات ستانی، حامی پروری و شکل گیری شبه دولتی‌ها، نوطبقه‌ها و رانتی-نظامی- امنیتی- اقتصادی‌ها، فعالیت­های سوداگرانه مالی به جای تولید، فساد نهادینه سیاسی- اقتصادی-بوروکراتیک- اجتماعی، شوک درمانی به جای اصلاح بلند مدت ساختارها، فعال شدن چرخه نفت- اسلحه- سرکوب، فعال شدن چرخه ناامنی- آشوب- جنگ داخلی- کودتا- اقتدارگرایی، واردات به جای تولید و صادرات، اقتصاد سیاه و غیر رسمی(بنادر نامرئی، قاچاق کالا، ارز، اسلحه، مواد مخدر و …). می‌توان نشان داد که ساز و کارهای بالا از طریق تاثیر بر کمیت و کیفیت متغیرهای کلان اقتصادی نظیر نرخ ارز، تولید ، رشد اقتصادی و تورم چگونه به تضعیف گروه­های مولد و تقویت غیر مولدها منجر می‌شوند.

واژه‌های کلیدی: رانت، دولت رانتیر، رانت‌جویی، گروه‌های ذی‌نفع، گروه‌های مولد، شوک نفتی، اقتصاد سیاسی

 

فهرست اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد در دوران شکوفایی درآمد نفتی در ایران

 فصل اول:

کلیات تحقیق اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد

۱-۱- ضرورت تحقیق و بیان مساله.

۲۱-۲- مرور ادبیات موضوع و سوابق مربوط.. ۳

۱-۳- فرضیه‌ها یا سوالات تحقیق.. ۴

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۵

۱-۵- روش تحقیق.. ۶

۱-۶- تعریف واژگان کلیدی.. ۶

۱-۷- مراجع فصل.. ۷

فصل دوم: رانت نفتی ، کوته نگری و ساز و کارهای تاثیر بر دیالکتیک عرضه-تقاضای رانت – اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد

۲-۱- مقدمه. ۹

۲-۲- مفهوم رانت.. ۹

۲-۳- رانت جویی.. ۱۰

۲-۴- دولت رانتیر. ۱۰

۲-۵- افق دید کوته نگر(مومنی ، فرشاد ، ۱۳۹۰) ۱۱

۲-۶- دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت : توزیع رانت در دولت ، رانت جویی در گروههای ذینفع. ۱۳

۲-۷- پیامدهای نظری و عملی دیالکتیک عرضه- تقاضای رانت.. ۱۴

۲-۸- جمع بندی و نتیجه گیری.. ۴۰

۲-۹- مراجع فصل.. ۴۲

فصل سوم: مکانیزمهای رشد گروههای نامولد در یک اقتصاد رانتی از منظر متغیرهای اقتصاد کلان

۳-۱- مقدمه. ۴۵

۳-۲- از منظر متغیر نقدینگی.. ۴۵

۳-۳- از منظر متغیر تولید. ۵۰

۳-۴- از منظر متغیر تورم. ۷۴

۳-۵- از منظر متغیر نرخ ارز ۷۹

۳-۶- از منظر متغیر نرخ رشد اقتصادی.. ۸۹
۳-۷- خلاصه و جمع بندی.. ۹۸

۳-۸- مراجع فصل.. ۱۰۲

فصل چهارم: اقتصاد سیاسی سرمایه داری نامولد در ایران

۴-۱- مقدمه. ۱۰۵

۴-۲- سیر تحول سرمایه داری در ایران-یک مرور اجمالی تاریخی.. ۱۰۵

۴-۳- چارچوبی برای اقتصاد سیاسی سرمایهداری نامولد ایران. ۱۱۶

۴-۴- وضعیت فعلی.. ۱۳۴

۴-۵- سه شوک نفتی و سه نوع مواجهه. ۱۳۶

۴-۶- خروجیهای عینی کوته نگری.. ۱۴۲

۴-۷- جمع بندی و نتیجه گیری فصل.. ۱۴۵

۴-۸- مراجع فصل.. ۱۴۸ – اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد

فصل پنجم: جمع بندی ، نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای آینده

۵-۱- آنچه گذشت.. ۱۵۶

۵-۲- جمع بندی و پیشنهادهایی برای کارهای آینده ۱۵۸

پیوست ۱: جدول و نمودارهای محاسبات تکمیلی

پیوست ۲: برخی از شواهد تخلف و فساد در اوج بزنگاه شوک نفتی دهه ۸۰

فهرست منابع فارسی اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد

فهرست منابع انگلیسی اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد

 

فهرست نمودارها اقتصاد سیاسی بخش‌های مولد

 • نمودار ‏۲‑۱: مقایسه تعداد بانکها در ایران و جهان. ۳۲
 • نمودار ‏۲‑۲ : مقایسه تعداد بانکها در ایران و جهان و کشورهای با درآمد متوسط به بالا(منبع : آمار بانک جهانی) ۲۵
 • نمودار ‏۲‑۳ : مقایسه تعداد بانکها در ايران و جهان و آلمان ۲۶
 • نمودار ‏۲‑۴ : مقايسه تعداد بانکها در ايران و جهان و عربستان و امارات ۲۶
 • نمودار ‏۲‑۵ : – مقایسه تعداد بانکها درايران و جهان و كشورهاي داراي درآمد بالا در او اي سي دي ۲۷
 • نمودار ‏۳‑۱ : درصد معاملات سوداگرانه افزوده شده به تولید ناخالص داخلی.. ۴۷
 • نمودار ‏۳‑۲ : درصد افزایش معاملات سوداگرانه از ۵۳ تا ۸۵٫ ۴۷
 • نمودار ‏۳‑۳ : درصد معاملات سوداگرانه افزوده شده به تولید ناخالص داخلی.. ۴۸
 • نمودار ‏۳‑۴ : رشد درآمد نفت.. ۴۸
 • نمودار ‏۳‑۵ : – مقایسه رشد درآمدهای نفتی(قرمز) و رشد نسبت حجم معاملات سوداگرانه به تولید ناخالص داخلی(آبی) ۴۹
 • نمودار ‏۳‑۶ : درصد افزایش معاملات سوداگرانه از ۵۳ تا ۸۵٫ ۵۰
 • نمودار ‏۳‑۷ : رشد اقتصادی و رشد درآمدهای نفت.. ۵۳
 • نمودار ‏۳‑۸ : رشد تولید ناخالص داخلی در ۴۰ سال. ۵۴
 • نمودار ‏۳‑۹ : روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در ایالات متحده آمریکا ۶۰
 • نمودار ‏۳‑۱۰ روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در پرتغال ۶۱
 • نمودار ‏۳‑۱۱ : روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در اسپانیا ۶۱
 • نمودار ‏۳‑۱۲ : روند تحولات سهم بخش خدمات و بخش حقیقی(کشاورزی و صنعت) از ارزش افزوده در ایران. ۶۲
 • نمودار ‏۳‑۱۳ : رشد ارزش افزوده واسطه گریهای مالی(قرمز) و خدمات مستغلا ت(آبی) در ایران در سالهای مختلف ۶۳
 • نمودار ‏۳‑۱۴: نرخ رشد ارزش ستانده واسطه گریهای مالی(آبی) و خدمات مستغلات(قرمز ) ۶۴
 • نمودار ‏۳‑۱۵ : رشد ارزش افزوده واسطه گریهای مالی(آبی) و خدمات مستغلات(قرمز) ۶۴
 • نمودار ‏۳‑۱۶: رشد ارزش افزوده واسطه گریهای مالی(آبی) و خدمات مستغلات(قرمز) و رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (سبز) ۶۵
 • نمودار ‏۳‑۱۷ : سهم واسطه گری مالی از تولید ناخالص ملی.. ۶۶
 • نمودار ‏۳‑۱۸ : رشد سهم واسطه گری مالی از تولید ناخالص ملی ۶۶
 • نمودار ‏۳‑۱۹ : رشد ارزش افزوده واسطه گریهای پولی(آبی) و دلالی مستغلات(قرمز) ۶۷
 • نمودار ‏۳‑۲۰ : ، رشد سالیانه هزینه های مصرفی خصوصی به قیمتهای ثابت سال ۷۶٫ ۶۹
 • نمودار ‏۳‑۲۱ : روند رشد سالیانه هزینه های مصرفی دولتی به قیمتهای ثابت سال ۷۶٫ ۶۹
 • نمودار ‏۳‑۲۲ : روند رشد سالیانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای ثابت سال ۷۶٫ ۷۰
 • نمودار ‏۳‑۲۳: روند رشد سالیانه هزینه های مصرفی خصوصی(آبی) ، هزینه های مصرفی دولتی(قرمز) و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص(سبز) به قیمتهای سال ۷۶٫ ۷۰
 • نمودار ‏۳‑۲۴ : ، هزینه های دفاعی دولت(میلیارد ریال) به قیمتهای ثابت سال ۷۶٫ ۷۱
 • نمودار ‏۳‑۲۵ : رشد سالیانه هزینه های دفاعی دولت به قیمت ثابت سال ۷۶٫ ۷۲
 • نمودار ‏۳‑۲۶ : هزینه های دولت برای امنیت و نظم عمومی به قیمتهای ثابت سال ۷۶٫ ۷۲
 • نمودار ‏۳‑۲۷ : رشد هزینه های دولت برای امنیت و نظم عمومی به قیمتهای ثابت سال ۷۶٫ ۷۳
 • نمودار ‏۳‑۲۸ : هزینه های دفاعی- امنیتی- نظامی دولت به قیمتهای ثابت سال ۷۶٫ ۷۳
  نمودار ‏۳‑:۲۹ :  رشد هزینه های دفاعی- امنیتی- نظامی دولت به قیمت ثابت سال ۷۶٫ ۷۴
 • نمودار ‏۳‑۳۰ : روند  تغییرات تورم(افزایش شاخص قیمت مصرف کننده) طی ۴ دهه اخیر ۷۵
 • نمودار ‏۳‑۳۱: مقایسه شدت انرژی(مصرف انرژی به ازای هر ۱۰۰۰ دلار تولید ناخالص داخلی بر اساس دلار ثابت ۲۰۰۵) ایران با دنیا ۷۸
 • نمودار ‏۳‑۳۲: رشد درآمد نفت در سالهای مختلف ۸۰
 • نمودار ‏۳‑۳۳: رشد نقدینگی ۸۰
 • نمودار ‏۳‑۳۴: رشد ارزش واردات کالاهای مصرفی ۸۱
 • نمودار ‏۳‑۳۵: ارزش واردات کالاهای مصرفی ۸۲
 • نمودار ‏۳‑۳۶: رشد ارزش واردات کالاهای مصرفی ۸۲
 • نمودار ‏۳‑۳۷: ارزش واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه (قرمز) ، سرمایه ای(سبز) و مصرفی(آبی) ۸۳
 • نمودار ‏۳‑۳۸: رشد ارزش واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه(قرمز) ، سرمایه ای(سبز) و مصرفی(آبی ) ۸۳
 • نمودار ‏۳‑۳۹: ، ارزش واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه (قرمز) ، سرمایه ای(سبز) و مصرفی(آبی) ۸۴
 • نمودار ‏۳‑۴۰: رشد ارزش واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه(قرمز) ، سرمایه ای(سبز) و مصرفی(آبی) ۸۴
 • نمودار ‏۳‑۴۱: ارزش واردات کالاهای واسطه و مواد اولیه (قرمز) ، سرمایه ای(سبز) و مصرفی(آبی) ۸۵
 • نمودار ‏۳‑۴۲: روند بدهی دولت به سیستم بانکی طی دهه اخیر ۸۸
 • نمودار ‏۶‑۱: رشد ارزش کالاهای مصرفی.. ۱۶۵
 • نمودار ‏۶‑۲:رشد ارزش واردات.. ۱۶۵
 • نمودار ‏۶‑۳: ارزش واردات.. ۱۶۶
 • نمودار ‏۶‑۴: ارزش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای.. ۱۶۶
 • نمودار ‏۶‑۵: رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای.. ۱۶۷
 • نمودار ‏۶‑۶: ارزش واردات کالاهای سرمایه‌ای.. ۱۶۷
 • نمودار ‏۶‑۷: رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای.. ۱۶۸

 

فهرست جداول

 • جدول ‏۳‑۱: وابستگی تولید به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ارزبری ۶۳
 • جدول ‏۳‑۲: ، تعداد بنگاهها در برخی صنایع داخلی و مقایسه با کشورهای خارجی(مقایسه صرفه مقیاس در ایران و برخی کشورها) ۵۷
 • جدول ‏۳‑۳: نسبت سرمایه‌گذاری به تولید طی دهه اخیر- میلیارد ریال ۶۸
 • جدول ‏۳‑۴: رتبه تورمی ایران و نرخ رسمی تورم طی دهه اخیر ۷۵
 • جدول ‏۳‑۵: آمار طرحهای نیمه تمام ۷۷
 • جدول ‏۳‑۶: اجزای بدهی دولت به سیستم بانکی در یک دهه اخیر ۸۷
 • جدول ‏۳‑۷: حجم مطالبات پیمانکاران از دولت ۸۸
 • جدول ‏۶‑۱:مراحل محاسبه افزایش حجم معاملات سوداگرانه در سال‌های مختلف.. ۱۶۱

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0