بررسی ديدگاه كتابداران كتابخانه‌های عمومی در مورد تاثير فناوری اطلاعات بر ميزان مشارکت آنان در فرايند تصميم گيری در كتابخانه‌های عمومی استان يزد: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی

بررسی ديدگاه كتابداران كتابخانه‌های عمومی در مورد تاثير فناوری اطلاعات بر ميزان مشارکت آنان در فرايند تصميم گيری در كتابخانه‌های عمومی استان يزد: دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی

رشته کتابداری و اطلاع رسانی با توجه به رسالت مهمی که دانشجویان ان در انعکاس غنای فرهنگی کشور عزیزمان دارند مطمئنا یک رشاخه مهم علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک در ادامه سری پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد ، رساله ای را معرفی مینماید با عنوان بررسی ديدگاه كتابداران كتابخانه‌های عمومی در مورد تاثير فناوری اطلاعات بر ميزان مشارکت آنان در فرايند تصميم گيری در كتابخانه‌های عمومی استان يزد که در ۱۲۵ صفحه با فرمت Word ( قابل ویرایش) نگارش شده است .مسترداک امیدوار است تا این سری از پایان نامه های آماده نیز مورد توجه شما کاربران عزیز قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بررسی ديدگاه كتابداران كتابخانه‌های عمومی در مورد تاثير فناوری اطلاعات بر ميزان مشارکت آنان در فرايند تصميم گيری در كتابخانه‌های عمومی استان يزد:

هدف از پژوهش حاضر، تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن‌ها در فرايند تصميم گيري در كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد بوده­است. در اين پژوهش به لحاظ ماهيت موضوع و اهداف پژوهش، از روش توصيفي- پيمايشي استفاده شده ­است.

جامعه آماري پژوهش حاضر کليه کتابداران کتابخانه‌هاي عمومي استان يزد که در سال ۱۳۹۰ مشغول به کار بودند و جمعيت آن ها بالغ بر ۱۳۲ نفر بود. به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول نمونه‌گيري کوکران بهره جويي شد و تعداد ۹۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه‌گيري، تصادفي ساده متناسب با نمونه بود. براي گردآوري داده‌ ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده، که در آن از طيف ليکرت بهره جويي شده است. در اين پژوهش جهت سنجش روايي دروني از روايي محتوايي، نوع صوري و اعتبار سازه‌اي، نوع تحليل عاملي استفاده شد.

ابتدا پرسشنامه جهت نظرسنجي و اعتبارسنجي توسط اساتيد متخصص در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت پس از اعمال نظرات و اصلاحات، روايي محتوايي و صوري پرسشنامه مورد تاييد قرار گرفت. در تحليل عاملي پرسشنامه با استفاده از آزمون کمو و بارتلت کفايت حجم نمونه و توان عاملي متغير ها بررسي شد. جهت بررسي پايايي، پرسشنامه در يک نمونه ۳۰ نفري اجرا شد و پس از تعيين انحراف معيار جامعه، پايايي آن به روش آلفاي کرونباخ ۹۳/۰  محاسبه گرديد. به منظور تجزيه و تحليل داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS، در سطح آمار توصيفي از شاخص­هاي فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار و در سطح استنباطي آزمون هاي تک نمونه‌اي،مستقل، هتلينگ، و تحليل واريانس يک راهه استفاده شد. يافته‌هاي تحقيق نشان داد كه ميزان تاثير فناوري اطلاعات بر مشارکت کتابداران در فرايند تصميم‌گيري در حوزه‌هاي مجموعه سازي، حفاظت و نگهداري، سازماندهي، اشاعه اطلاعات و اداره كتابخانه ها،‌ تاثير گذار و بيشتر از سطح متوسط بود.

نتايج يافته‌هاي جانبي نيز نشان داد بين نظرات کتابداران کتابخانه‌هاي عمومي استان يزد برحسب متغير‌هاي جمعيت شناختي جنسيت، سمت، سطح تحصيلات، و سابقه کار تفاوت معناداري وجود ندارد. و تنها تفاوت در حوزه خدمات عمومي وجود داشت به گونه‌اي که کارمندان با تحصيلات کتابداري در مقايسه با کارمندان با تحصيلات غير کتابداري ميزان ميانگين اين حوزه را بيشتر ارزيابي کرده‌اند. در نهايت پيشنهاداتي در زمينه شيوه‌هاي تصميم‌گيري مشارکتي در کتابخانه‌هاي عمومي ارائه شده است.

کليدواژه ­ها: استان يزد، تصميم‌گيري مشاركتي، فناوري اطلاعات، كتابخانه‌هاي عمومي.

 اهداف پژوهش

هدف كلي

تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در فرايند تصميم گيري در كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد.

اهداف اختصاصي

 1. تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در حوزه مجموعه سازي؛
 2. تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در حوزه حفاظت و نگهداري؛
 3. تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در حوزه خدمات عمومي؛
 4. تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در حوزه سازماندهي؛
 5. تعيين ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشاركت آن ها در حوزه اداره کتابخانه ها؛
 6. تعيين تفاوت بين ديدگاه‌هاي كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات در فرايند تصميم گيري بر حسب عوامل جمعيت شناختي (جنسيت، رشته تحصيلي، سمت، سطح تحصيلات، و سابقه کار) ؛

سؤال­هاي پژوهش

 1. ميزان تأثير فناوري اطلاعات بر مشارکت کتابداران در فرايند تصميم گيري در حوزه مجموعه سازي تا چه حد است ؟
 2. ميزان تأثير فناوري اطلاعات بر مشارکت کتابداران در فرايند تصميم گيري در حوزه حفاظت و نگهداري تا چه حد است ؟
 3. ميزان تأثير فناوري اطلاعات بر مشارکت کتابداران در فرايند تصميم گيري در حوزه خدمات عمومي تا چه حد است ؟
 4. ميزان تأثير فناوري اطلاعات بر مشارکت کتابداران در فرايند تصميم گيري در حوزه سازماندهي تا چه حد است ؟
 5. ميزان تأثير فناوري اطلاعات بر مشارکت کتابداران در فرايند تصميم گيري در حوزه اداره کتابخانه ها تا چه حد است ؟
 6. ميزان تأثير فناوري اطلاعات بر مشارکت کتابداران در فرايند تصميم گيري بر حسب عوامل جمعيت شناختي (جنسيت، رشته تحصيلي، سمت، سطح تحصيلات، و سابقه کار) چگونه است؟

 

فهرست مطالب :

 • فصل اول: کليات پژوهش
 • مقدمه          ۱
 • ۱-۱- شرح و بيان مساله پژوهشي       ۲
 • ۱-۲- اهداف پژوهش          ۵
 • ۱-۲-۱- اهداف كلي          ۵
 • ۱-۲-۲- اهداف جزيي        ۵
 • ۱-۳- اهميت و ارزش پژوهش           ۶
 • ۱-۴- کاربرد نتايج پژوهش  ۶
 • ۱-۵- سؤال­هاي پژوهش       ۷
 • ۱-۶- تعاريف         ۸
 • ۱-۷- جمع بندي     ۱۰
 • فصل دوم: پيشينه پژوهش
 • مقدمه          ۱۱
 • ۲-۱- فناوري اطلاعات        ۱۲
 • ۲-۱-۱- فناوري چيست       ۱۲
 • ۲-۱-۲- فناوري اطلاعات و تعريف‌هاي آن    ۱۳
 • ۲-۲- مولفه ها و عوامل زيرساختي فناوري اطلاعات    ۱۵
 • ۲-۲-۱- مولفه‌هاي فناوري اطلاعات  ۱۵
 • ۲-۲-۱-۱- سخت افزار       ۱۵
 • ۲-۲-۱-۲- نرم افزار           ۱۶
 • ۲-۲-۱-۳- بانك اطلاعاتي ۱۶
 • ۲-۲-۲- عوامل زير ساختي فناوري اطلاعات  ۱۶
 • ۲-۳- کاربرد فناوري اطلاعات در سازمان ها  ۱۷
 • ۲-۳-۱- كاربرد عملياتي      ۱۷
 • ۲-۳-۲- كاربرد اطلاعاتي    ۱۸
 • ۲-۴- ابزارهاي فناوري اطلاعات        ۱۹
 • ۲-۴-۱- پست الکترونيک    ۱۹
 • ۲-۴-۲- دورنگار (فاکس مايل)        ۲۰
 • ۲-۴-۳- كنفرانس از راه دور            ۲۰
 • ۲-۴-۴- کنفرانس صوتي (شنيداري) ۲۱
 • ۲-۴-۵- کنفرانس ويديويي (صوتي-تصويري)           ۲۱
 • ۲-۴-۶- کنفرانس رايانه اي  ۲۱
 • ۲-۴-۷- پست صوتي          ۲۲
 • ۲-۴-۸- ويديوتکس يا پيام نما         ۲۲
 • ۲-۴-۹- پايگاه داده‌هاي عمومي       ۲۳
 • ۲-۴-۱۰- شبکه گسترده جهاني       ۲۳
 • ۲-۴-۱۱- چت (گفتگو)      ۲۳
 • ۲-۴-۱۲- اتوماسيون اداري ۲۴
 • ۲-۵- مزايا و معايب فناوري اطلاعات ۲۵
 • ۲-۵-۱- مزاياي فناوري اطلاعات      ۲۵
 • ۲-۵-۲- محدوديت‌هاي فناوري اطلاعات      ۲۶
 • ۲-۶- فناوري اطلاعات در کتابخانه ها           ۲۷
 • ۲-۶-۱- تاريخچه ورود فناوري اطلاعات به کتابخانه ها          ۲۷
 • ۲-۶-۲- تاثير فناوري اطلاعات بر کتابخانه ها ۲۹
 • ۲-۷- تصميم گيري ۳۱
 • ۲-۷-۱- تعريف تصميم گيري و اهميت آن    ۳۱
 • ۲-۷-۲- سبک ها و نظريات تصميم گيري     ۳۲
 • ۲-۷-۲-۱- سبک‌هاي پنج گانه وروم، و يتون            ۳۳
 • ۲-۷-۲-۲- لوين    ۳۴
 • ۲-۷-۱-۳- مک گرگو       ۳۴
 • ۲-۷-۱-۴- ليكرت ۳۵
 • ۲-۷-۱-۵- آرجريس         ۳۷
 • ۲-۷-۱-۶- ماکس وبر        ۳۷
 • ۲-۸- مشارکت و سطوح آن             ۳۸
 • ۲-۸-۱- مشارکت و تعاريف آن       ۳۸
 • ۲-۸-۲- سطوح مشاركت    ۴۰
 • ۲-۸-۲-۱- تيم‌هاي خودگردان        ۴۰
 • ۲-۸-۲-۲- تيم‌هاي كاري نيمه مستقل           ۴۰
 • ۲-۸-۲-۳- حلقه‌هاي بهبود كيفيت   ۴۱
 • ۲-۸-۲-۴- كميته‌هاي مشورتي مشترك        ۴۱
 • ۲-۸-۲-۵- جلسات غير رسمي        ۴۱
 • ۲-۸-۲-۶- تصميم گيري‌هاي دو جانبه         ۴۱
 • ۲-۸-۲-۷- نظام پذيرش و بررسي پيشنهادهاي كاركنان          ۴۲
 • ۲-۹- تصميم گيري مشارکتي          ۴۲
 • ۲-۹-۱- تصميم گيري مشارکتي وتعاريف آن            ۴۲
 • ۲-۹-۲- مزاياي مشارکت در تصميم گيري    ۴۳
 • ۲-۱۰- کتابخانه‌هاي عمومي           ۴۵
 • ۲-۱۰-۱- اهداف کتابخانه‌هاي عمومي         ۴۷
 • ۲-۱۰-۲- کارکردهاي کتابخانه عمومي        ۴۸
 • ۲-۱۰-۲-۱- مجموعه سازي يا جمع آوري منابع        ۴۹
 • ۲-۱۰-۲-۲- حفاظت و نگهداري منابع         ۴۹
 • ۲-۱۰-۲-۳- سازماندهي منابع         ۵۰
 • ۲-۱۰-۲-۳-۱- فهرستنويسي           ۵۰
 • ۲-۱۰-۲-۳-۲- رده بندي.  ۵۰
 • ۲-۱۰-۲-۳-۳- نمايه سازي و چکيده نويسي            ۵۰
 • ۲-۱۰-۲-۴- اشاعه اطلاعات           ۵۱
 • ۲-۱۰-۲-۴-۱- امانت        ۵۱
 • ۲-۱۰-۲-۴-۲- خدمات مرجع        ۵۲
 • ۲-۱۰-۲-۴-۳- خدمات اطلاع رساني          ۵۳
 • ۲-۱۰-۲-۵- مديريت کتابخانه        ۵۳
 • ۲-۱۱- مروري بر مطالعات انجام شده            ۵۴
 • ۲-۱۱-۱- پژوهش‌هاي داخلي          ۵۴
 • ۲-۱۱-۲- پژوهش‌هاي خارجي        ۵۸
 • ۲-۱۲- جمع‌بندي   ۶۲
 • فصل سوم: روش پژوهش
 • ۳-۱ روش پژوهش ۶۴
 • ۳-۲ جامعه آماري   ۶۴
 • ۳-۳ روش و طرح نمونه گيري           ۶۶
 • ۳-۴ حجم نمونه و روش محاسبه       ۶۶
 • ۳-۵- ابزار گردآوري داده ها            ۶۷
 • ۳-۵-۱- روايي پرسشنامه     ۶۷
 • ۳-۵-۲- پايايي پرسشنامه     ۶۸
 • ۳-۶- شيوه جمع­آوري اطلاعات       ۶۹
 • ۳-۷- روش­هاي تجزيه و تحليل داده­ها           ۶۹
 • ۳-۸- جمع‌بندي فصل          ۷۰
 • فصل چهارم: تحليل داده­ها
 • ۴-۱- بررسي وضعيت جمعيت­ شناختي           ۷۲
 • ۴-۱-۱-توزيع فراواني و درصد آزمودني­ ها بر اساس جنسيت   ۷۳
 • ۴-۱-۲- توزيع فراواني و درصد آزمودني­ ها بر حسب رشته تحصيلي     ۷۳
 • ۴-۱-۳- توزيع فراواني و درصد آزمودني­ ها بر­حسب سمت      ۷۴
 • ۴-۱-۴- توزيع فراواني و درصد آزمودني­ ها بر­حسب سطح تحصيلات  ۷۵
 • ۴-۱-۵- توزيع فراواني و درصد آزمودني­ ها بر­حسب سابقه کار            ۷۶
 • ۴-۲- بررسي سؤال‌هاي پژوهش        ۷۷
 • فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
 • ۵-۱- خلاصه موضوع و روش­ها        ۹۱
 • ۵-۲- بحث و نتيجه گيري    ۹۲
 • ۵-۳- محدوديت‌‌هاي پژوهش           ۹۴
 • ۵-۴-پيشنهاد­هاي کاربردي   ۹۵
 • ۵-۵-پيشنهاد­هايي جهت پژوهش­هاي آتي      ۹۵
 • پيوست        ۹۷
 • منابع و مآخذ

 

 • فهرست شکلها
 • شکل ۴-۱٫ درصد فراواني آزمودني­ ها برحسب جنسيت   ۷۳
 • شکل۴-۲٫ درصد فراواني آزمودني­ ها برحسب رشته تحصيلي        ۷۴
 • شکل۴-۳٫ درصد فراواني آزمودني­ ها برحسب سمت       ۷۵
 • شکل۴-۴٫ درصد فراواني آزمودني­ ها برحسب سطح تحصيلات      ۷۶
 • شکل۴-۵٫ درصد فراواني آزمودني­ ها برحسب سابقه کار   ۷۷

 

 • فهرست جدول‌ها
 • جدول ۱-۱٫ تحولات کاربرد جهاني رايانه ها در نيمه دوم قرن بيستم          ۲۸
 • جدول ۳-۱٫ ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي جامعه آماري كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي استان يزد           ۶۵
 • جدول ۳-۲: تناظر سؤالات پرسشنامه با هر يک از پرسش­هاي پژوهش        ۶۷
 • جدول ۳-۳٫ آزمون کمو و بارتلت       ۶۸
 • جدول ۳-۴٫ ضريب پايايي حوزه‌هاي تاثير پذير از فناوري اطلاعات ۶۹
 • جدول ۴-۱٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­ ها بر­حسب جنسيت    ۷۳
 • جدول۴-۲٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­ ها بر­حسب رشته تحصيلي         ۷۳
 • جدول۴-۳٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­ ها بر­حسب سمت        ۷۴
 • جدول۴-۴٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­ ها بر­حسب سطح تحصيلات       ۷۵
 • جدول۴-۵٫ توزيع فراواني و درصد آزمودني­ ها بر­حسب سابقه کار   ۷۶
 • جدول۴-۶٫ نتايج آزمون کولموگروف – اسميرنف           ۷۷
 • جدول ۴-۷٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه اول         ۷۸
 • جدول ۴-۸٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳=)     ۷۹
 • جدول ۴-۹٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه دوم        ۷۹
 • جدول ۴- ۱۰٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳=)  ۸۰
 • جدول۴-۱۱٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه سوم      ۸۱
 • جدول ۴- ۱۲٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳=)  ۸۱
 • جدول ۴-۱۳٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه چهارم   ۸۲
 • جدول ۴- ۱۴٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳=)  ۸۳
 • جدول ۴-۱۵٫ فراواني و درصد پاسخگويان نسبت به گويه­‌هاي مؤلفه پنجم    ۸۳
 • جدول ۴- ۱۶٫ نتايج آزمون t تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي(۳=)  ۸۴
 • جدول۴-۱۷٫مقايسه ميانگين نمره حوزه‌هاي تاثيرپذير از فناوري اطلاعات در کتابخانه‌هاي عمومي استان يزد        ۸۴
 • جدول ۴-۱۸٫ آماره آزمودني‌ ها برحسب جنسيت با توجه به مؤلفه­‌هاي پژوهش         ۸۵
 • جدول ۴-۱۹٫ آماره آزمودني‌ ها برحسب رشته تحصيلي با توجه به مؤلفه­‌هاي پژوهش ۸۶
 • جدول ۴-۲۰٫ آماره آزمودني‌ ها برحسب سمت  با توجه به مؤلفه­‌هاي پژوهش           ۸۷
 • جدول ۴-۲۱٫ آماره آزمودني‌ ها برحسب سطح تحصيلات  با توجه به مؤلفه­‌هاي پژوهش          ۸۸
 • جدول ۴-۲۲٫ آماره آزمودني‌ ها برحسب سابقه کار  با توجه به مؤلفه­‌هاي پژوهش      ۸۹
 • جدول ۴- ۲۳٫ نتايج آزمون تك متغيره، مقايسه ميانگين با ميانگين فرضي (۳=)           ۹۰

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0