بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال،احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی : پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های دریائی

بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال،احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی : پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش سازه های دریائی

پایان نامه ای که معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته عمران  و با عنوان بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال،احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی در ۱۹۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب عمران  قرار گیرد.

 

چکیده بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال،احیای اراضی و بهبود زمین در بخشی از بندر شهید رجائی:

در این تحقیق ضمن به کاربردن نتایج آزمایشات SPTو CPTانجام شده در ۴نقطه مختلف از سایت پروژه طرح توسعه بندر شهید رجائی و استفاده از روشهای سید ادریس و رابرتسون راید  به ارزیابی پتانسیل روانگرائی منطقه پرداخته می شود.

در این ارزیابی  مقادیر بزرگی و شتاب زلزله را به ترتیب ۷و  ۰/۳۷gدر نظر گرفتیم .با مقایسه نتایج حاصل از این ارزیابی در می یابیم که به ازای چنین عامل تحریکی خاک منطقه روانگرا خواهد شد ، بنابراین ضروریست جهت جلوگیری از روانگرائی یک روش مناسب جهت بهبود خاک منطقه ساختگاه پروژه ارائه شود.با توجه به اینکه در فازهای قبلی،جهت بهبود خاک  از عملیات تراکم دینامیکی استفاده شده است و تجهیزات لازمه در کارگاه موجود است پیشنهاد میگردد از تراکم دینامیکی استفاده شود .

 

مقدمه

با توجه باینکه ساختگاه بعضی سازه ها زمینه ای سست با مقاومت و ظرفیت باربری پائین می باشد لذا مقوله کنترل ساختگاه سازه به لحاظ پدیده هائی همچون روانگرائی و در نتیجه مقاوم سازی سازه با شرایط محل،    جابجائی مصالح سست و جایگزین کردن مصالح مناسب به جای آن و یا اصلاح خاک در محل مطرح می شود.

این تحقیق  بررسی وضعیت ژئوتکنیکی تحت اثر عامل محرک زلزله (با بزرگی ۷ ریشتر و ماکزیمم شتاب و چگونگی بهبود خاک در محدوده ساحلی خلیج فارس جهت ساخت اسکله دیافراگمی صورت گرفته است،در این تحقیق سطوح مختلف سایت و کاربردهایشان و نیز موارد مورد نیاز بهبود زمین جهت دستیابی به معیارهای طراحی برآورد شده است، مبنای طراحی محدوده مورد بحث بر اساس بررسی ژئوتکنیکی خاک منطقه با  ارزیابی پتانسیل روانگرائی تحت اثر عامل محرک زلزله و راهکار لازم جهت کاهش آن می باشد.

در فازهای قبلی سایت مورد نظر  عملیات مختلفی جهت بررسی سایت صورت گرفته است که در نتیجه  اطلاعات خوب و ارزشمندی برای قضاوت بر روی شرایط خاک پشت دیوارهای اسکله و محوطه سایت موجوداست .هرچند از اطلاعات فازهای قبلی استفاده کردیم لیکن ضروریست یکسری اطلاعات ژئوتکنیکی جهت مشخص کردن عمق بهبود انجام گردد، بنابراین این تحقیق   بر مبنای اطلاعات فازهای قبلی و حال می باشد.در نهایت یکسری الگوهای کوبش جهت بهبود خاک محل ساختگاه پروژه در راستای جلوگیری از خرابی و نشست ناشی از زلزله ارائه شده است.

 

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نظر به وسعت ایران عزیز و ضرورت جابجائی هرچه سریعتر نیازمندیهای جامعه و ارزان بودن حمل و نقل دریائی و  نیز طبق مطالعات مدیریت یکپارچه سازی سواحل کشور  که در سایت اینترنتی اداره بندر نیز آمده است  طول کل سواحل کشور برابر ۵۷۸۹ کیلومتر می باشد ، احداث بنادر جهت تسهیل ترانزیت کالاها را ضرورت مینماید.

در راستای این ضرورت و با توجه به اینکه سازه اصلی در بندرها که جابجائی کالا را از کشتی به ساحل و بالعکس  ممکن مینماید سازه دریائی اسکله می باشد هدف از ارائه این تحقیق بررسی ساختگاه یک نوع سازه دریائی به نام اسکله با دیواره های دیافراگمی با توجه به داده های ژئوتکنیکی می باشد. نظر  به ذات این پروژه ها که بیشتر در سواحلی با شیب ملایم و یکنواخت ساخته می شوند و با مشخصات سواحل خلیج فارس مطابقت دارند، در محدوده بندر شهید رجائی بندرعباس نیز که به عنوان نمونه آن را بررسی نموده و شرایط لازم جهت استفاده از این سازه بررسی و تمهیدات لازم جهت اعمال آن ارائه میگردد.

 

هدف از تحقیق

همانطور که ذکر گردید هدف از تحقیق بررسی ساختگاه اسکله های دیافراگمی و بومی نمودن آن  با توجه به داده های ژئوتکنیکی می باشد در فصل اول از این تحقیق ضمن ارائه مقدمه ای از تحقیق و ضرورت آن و نیز روش تحقیق انجام شده به بیان  کلیات فصلهای تحقیق پرداخته می شود.

 

فهرست مطالب

مقدمه ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۳-هدف از تحقیق ۴
۱-۴- قلمرو تحقیق ۴
۱-۵-روش تحقیق ۴
۱-۶-جنبه جدید و نوآوری تحقیق ۵
۱-۷- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۵
۱-۸- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۵
فصل دوم: بررسی تئوری روانگرائی با توجه به عامل محرک زلزله و روشهای بهسازی زمین جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی
۲-۱- مقدمه ۶
۲-۲- بررسی شکل گیری پدیده روانگرائی در اثر عامل محرک زلزله ۷
۲-۳- تحلیل علل کاربرد روانگرائی به عنوان یک پدیده مهم در ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی……….. ۹
۲-۳-۱-زلزلهآلاسکا ۱۳۴۷ ۱۱
۲-۳-۲-زلزله کوبه(۱۳۷۴ ۱۲
۲-۴-پیامدهای  پدیده  روانگرائی در  اثر عوامل محرکی همچون زلزله ۱۳
۲-۴-۱-بررسی کلی شواهد مربوط به نمود پدیده روانگرائی جهت  ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی……… ۱۴
۲-۴-۱-۱-جوشش ماسه ۱۴
۲-۴-۱-۲-گسیختگی جریانی ۱۴
۲-۴-۱-۳-گسیختگی جانبی ۱۵
۲-۴-۱-۴-نوسان زمین ۱۶
۲-۴-۱-۵-از دست رفتن ظرفیت باربری ۱۷
۲-۴-۱-۶-نشست زمین ۱۸
۲-۵-بهسازی زمین به عنوان یکی از راهکارهای کاهش پتانسیل روانگرائی در منطقه ۱۹
۲-۵-۱-روشهای بهسازی ساختگاه پروژه از دید ون  ایمپ و همکاران ۲۰
۲-۵-۲-عوامل موثر در انتخاب روش مناسب جهت بهسازی خاک ۲۱
۲-۵-۳- روشهای مختلف بهسازی زمین با استفاده از تراکم عمیق به روش دینامیکی ۲۱
۲-۵-۳-۱-تراکم انفجاری ۲۱
۲-۵-۳-۲-تراکم ارتعاشی ۲۳
۲-۵-۴-تراکم دینامیکی ۲۴
۲-۶-آزمایشهای مورد نیاز جهت کنترل بهسازی خاک ۲۴
فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته
۳-۱- مقدمه ۲۶
۳-۲-موثرترین عوامل در روانگرائی خاکها ۲۶
۳-۲-۱-شناخت  عوامل قید شده در بخش ۳-۱ به صورت اجمالی ۲۷
۳-۳-بررسی استعداد روانگرائی خاکهای ریزدانه(رس و سیلت ۳۲
۳-۳-۱-معیار چینی ۳۲
۳-۳-۲-معیار اندرو و مارتین(۲۰۰۰ ۳۳
۳-۳-۳-معیار سید وهمکاران ۲۰۰۳ ۳۴
۳-۴-روشهای بررسی ارزیابی پتانسیل روانگرائی ۳۵
۳-۴-۱-روش تنش دوره ای ۳۶
۳-۴-۲-روش کرنش دوره ای ۳۸
۳-۴-۲-۱-تعیین کرنش برشی دوره ای ایجاد شده در اثر زلزله ۳۸
۳-۴-۲-۲تعیین ظرفیت خاک ۴۰
۳-۴-۳-روش انرژی ۴۰
۳-۴-۳-۱-روش ۴۳
۳-۴-۳-۱-۱ –عامل تحریک ۴۴
۳-۴-۳-۱-۲–عامل ظرفیت ۴۴
۳-۴-۳-۱-۳- ضریب اطمینان ۴۵
۳-۵- بررسی کلی روشهای ارائه شده ۴۵
فصل چهارم:انتخاب روش ساده شده تنش جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی ودستیابی به معیار لازم جهت  طراحی دیواره دیافراگمی
۴-۱-مقدمه ۴۶
۴-۲-ضریب تنش دوره ای ۴۷
۴-۳-ضریب مقاومت دوره ای ۴۹
۴-۳-۱-محاسبه عامل مقاومت با استفاده از نتایج آزمایشات  عدد نفوذ استاندارد (روش سید و ادریس) ۵۱
۴-۳-۲-محاسبهCRRبا استفاده از نتایجتست نفوذ مخروط(روش روبرتسون و راید)۲ ۵۷
۴-۳-۲-۱-روند نمائی تعیین مقاومت دوره ای  براساس روش یود و همکاران ۶۲
۴-۴-تصحیح مربوط به تنش سربار برای CRR7.5 به دست آمده بر مبنایتستهای  نفوذ استاندارد و نفوذ مخروط ۶۳
۴-۵-ضریب اطمینان ۶۴
۴-۶-آنالیز نشست مربوط به روانگرائی

 

۶۵
۴-۷-تراکم دینامیکی به عنوان یکی از راههای بهبود در صورت وقوع روانگرائی ۶۵
۴-۷-۱-  ارزیابی اولیه ۶۵
۴-۷-۱-۱-مطالعات ژئوتکنیکی ۶۵
۴-۷-۲-برآوردی از نیازمندی های طراحی ۶۶
۴-۷-۲-۱-طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ استاندارد ۶۶
۴-۷-۲-۲-طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ مخروط ۶۷
فصل پنجم:ارزیابی ساختگاه پروژه اسکله شهید رجائی و سیستم سازه ای آن از دیدگاه ژئوتکنیکی
۵-۱-مقدمه ۶۹
۵-۲-سایت مورد مطالعه ۷۰
۵-۳-بارگذاری و تغییر شکل ۷۳
۵-۴-نشست ۷۴
۵-۴-۱ جرثقیل کشتی به ساحل ۷۴
۵-۴-۲- مسیرهای دسترسی ۷۴
۵-۴-۳- محوطه ذخیره سازی کانتینر ۷۴
۵-۴-۴-جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی ۷۸
۵-۴-۵-ساختمان ۷۸
۵-۵-بارهای طراحی ۷۸
۵-۵-۱-جرثقیل کانتینربر از دریا  به ساحل ۷۸
۵-۵-۲-جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی ۷۸
۵-۵-۳-بارهای خارج از اسکله منطقه محموله ۷۹
۵-۵-۴- محوطه بار اندازی کانتینرها ۷۹
۵-۵-۵- ساختمان ۸۰
۵-۵-۶- بارهای دیگر ۸۰
۵-۶- اطلاعات ژئوتکنیکی ۸۰
۵-۷- ضرورت تقویت زمین ۸۴
۵-۸- ارزیابی روانگرایی ۸۵
۵-۹- تعیین  نوع خاک مشکوک به روانگرایی ۸۵
۵-۱۰-نتیجه گیری ۸۶
۵-۱۰-۱-ارزیابی پتانسیل روانگرائی با استفاده از روش سید و ادریس ۸۶
۵-۱۰-۱-۱- حفر گمانه و انجام تست نفوذ استاندارد ۸۶
۵-۱۰-۲- ارزیابی پتانسیل روانگرائی با استفاده از روش روبرتسون و راید ۸۷
۵-۱۰-۲-۱- انجام تست نفوذ مخروط ۸۷
۵-۱۰-۳-آنالیز نشست در سایت مورد بررسی ۸۷
۵-۱۰-۴-عمق نهائی لازم جهت بهبود زمین ۸۸
۵-۱۰-۵-انتخاب کوبش دینامیکی جهت بهبود زمین ۹۰
۵-۱۰-۶- رقوم سطح محوطه قبل از کوبش دینامیکی ۹۳
۵-۱۰-۷-تاثیر سقوط وزنه بر روی زمین ۹۴
۵-۱۰-۸-پهنه بندی محوطه جهت کوبش ۹۴
۵-۱۰-۹-کوبش دینامیکی در مجاورت سازه در حال احداث ۹۵
۵-۱۰-۱۰- به دست آوردن مبنای مقایسه ای با توجه به آزمایشات ژئوتکنیکی ۹۵
۵-۱۱-پیشنهادات ۹۷
۵-۱۱-۱-تمهیدات لازم جهت تراکم بخش بالائی ۹۷
۵-۱۱-۲-سطح آزمایشی ابتدائی قبل از کوبش پهنه ۹۸
منابع ۹۹
پیوست الف ۱۰۴
پیوست ب ۱۲۹
پیوست پ ۱۵۴
پیوست ت ۱۷۶

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0