پایان نامه ارشد زبان فارسی : بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی

پایان نامه ارشد زبان فارسی : بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی با عنوان  صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان لاهیجی در ۲۲۰ صفحه و با فرمت Word  نگارش شده است. در زیر قسمتهایی از این پایان نامه بعنوان نمونه آورده شده است:

 

چکیده پایان نامه بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی:

بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناسی، دانشی‌ است که با آن راه‌های زیبایی سخن آشکار می‌شود و علم آرایش کلام است که زبان معمولی را به شعر تبدیل می‌کند. فیاض لاهیجی (ف ۱۰۷۱ه.ق)، از جمله شاعران سبک هندی است که در بیان افکار و اندیشه‌ها، با زبانی شاعرانه از دانش بدیع که پایه‌های اصلی آن مبتنی بر صناعات لفظی و معنوی می‌باشد، استفادة فراوانی برده ‌است.

در این پژوهش که به شیوة توصیفی- تحلیلی انجام می‌شود، دیوان اشعار فیاض لاهیجی از دیدگاه نقد زیبایی‌شناسی، مخصوصاً دانش بدیع، مورد بررسی و واکاوی قرار ‌گرفته و عوامل زیبایی‌آفرین بدیعی شعر او، هم از لحاظ نوع و هم از لحاظ میزان کاربرد، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. فیاض لاهیجی به منظور بیان افکار و تجربه‌های عرفانی خویش، از صنایع معنوی مخصوصاً تلمیح  و مراعات‌النظیر، نسبت به سایر شگردهای بلاغی بیشتر بهره برده‌ است.

 

فهرست و صفحات پایان نامه بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی شناختی در دیوان فیاض لاهیجی

 

 • فصل اول: مقدمه و کلیات

 • ۱-۱بیان مسئله و سؤالات …………………..۲
 • ۲-۱ پیشینة پژوهش ………………………….۴
 • ۳-۱ ساختار پژوهش ………………………. ۸
 • ۴-۱ فرضیه پژوهش ………………….۸
 • ۵-۱ اهداف تحقیق ………………………..۹
 • ۶-۱ روش کار ……………………….۹
 • ۷-۱ تعریف بدیع از دیدگاه بلاغت سنّتی و جدید …………….۱۰
 • ۸-۱ تعریف زیبایی‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان …………..۱۳

 

 • فصل دوم: صنایع زیبایی‌آفرین لفظی در دیوان فیاض لاهیجی

 • تعریف صنایع لفظی ……………..۱۷
 • الف- روش تکرار ………………۱۸
 • ۱- تکرار واج ………………………۱۹
 • ۱-۱ همحروفی ………………….۲۱
 • ۲-۱ همصدایی ………………۲۳
 • ۲-  تکرار هجا ………..۲۵
 • ۳-  تکرار واژه …………………..۲۶
 • ۱-۳ جناس ……………………۲۷
 • ۱-۱-۳ جناس تام ……………..۲۹
 • ۲-۱-۳ جناس زاید ………………۳۱
 • ۳-۱-۳ جناس با اختلاف حرف …………….۳۴
 • ۴-۱-۳ جناس مکرّر ………………..۳۶
 • ۵-۱-۳ جناس خط ………………..۳۷
 • ۶-۱-۳ اشتقاق ……………..۳۸
 • ۷-۱-۳ شبه اشتقاق ………………….۳۹
 • ۸-۱-۳ جناس محرّف ……………..۴۰
 • ۲-۳ تکریر …………………….۴۲
 • ۱-۲-۳ ردالصدر إلی العجز ……………….۴۴
 • ۲-۲-۳ ردالعجز إلی الصدر ……………۴۶
 • ۳-۲-۳ عکس لفظی ………………۴۸
 • ۳-۳ تکرار نحوی ……………….۴۹
 • ۴-۳ سجع ……………….۵۱
 • ۱-۴-۳ موازنه ……………۵۲
 • ۲-۴-۳ مزدوج ……………….۵۴
 • پی ‌نوشت‌های فصل دوم ……………۵۵

 

 • فصل سوم: صنایع زیبایی‌آفرین معنوی در شعر فیاض لاهیجی

 • تعریف صنایع معنوی ……………….۶۱
 • الف- روش تناسب ………….۶۲
 • ۱- مراعات النظیر ……………….۶۴
 • ۲- تضاد ………………….۶۷
 • ۳- تلمیح …………………..۷۱
 • ۴- ارصاد و تسهیم ……………….۸۴
 • ۵- جمع ………………۸۶
 • ۶- تقسیم ………………..۸۸
 • ب- روش غیر منتظره بودن و غافلگیری ……………۸۹
 • ۱- متناقض نمایی …………..۹۰
 • ۲- استثنای منقطع …………….۹۵
 • ۳- ذم شبیه به مدح ………….۹۷
 • ۴- مدح شبیه به ذم ……………۹۹
 • ۵- استتباع …………..۱۰۱
 • ۶- التفات ……………….۱۰۳
 • ۷- تجرید ………………۱۰۶
 • پ- روش بزرگ‌نمایی …………..۱۰۸
 • ۱- اغراق …………………۱۰۹
 • ۲- تجاهل عارف ………………۱۱۲
 • ۳- صفت شاعرانه ………………۱۱۴
 • ۴- مقایسه و سنجش ………………۱۱۶
 • ت- روش دو یا چند بُعدی بودن ………………۱۱۸
 • ۱- ایهام ………….۱۱۹
 • ۲- ایهام تناسب ……………….۱۲۱
 • ث- روش استدلال ………….۱۲۳
 • ۱- حسن تعلیل ………….۱۲۴
 • ۲- مذهب کلامی ……………….۱۲۶
 • ۳- ارسال‌ المثل ………۱۲۸
 • ج- دیگر صنایع زیبایی‌آفرین معنوی  …………..۱۳۳
 • ۱- حسن طلب …………۱۳۳
 • ۲- حسّامیزی ……………….۱۳۵
 • ۳- تضمین ……………….۱۴۱
 • ۴- ابداع ………………..۱۴۳
 • پی نوشت‌های فصل سوم ……………..۱۴۵
 • نتایج پژوهش ………………..۱۶۲
 • ۱-۱جدول بسامد انواع روش تکرار در شعر فیاض لاهیجی …………………۱۶۳
 • ۲-۱ نمودار بسامد انواع روش تکرار در شعر فیاض لاهیجی …………………۱۶۳
 • ۳-۱ جدول بسامد انواع روش تکرار واج در شعر فیاض لاهیجی …………….۱۶۴
 • ۴-۱ نمودار بسامد انواع روش تکرار واج در شعر فیاض لاهیجی …….۱۶۴
 • ۵-۱ جدول بسامد انواع روش تکرار واژه در شعر فیاض لاهیجی ……………۱۶۵
 • ۶-۱ نمودار بسامد انواع روش تکرار واژه در شعر فیاض لاهیجی ……….۱۶۵
 • ۷-۱ جدول بسامد انواع جناس در شعر فیاض لاهیجی ………………۱۶۶
 • ۸-۱ نمودار بسامد انواع جناس در شعر فیاض لاهیجی ………………………۱۶۶
 • ۹-۱ جدول بسامد انواع تکریر در شعر فیاض لاهیجی ……………۱۶۷
 • ۱۰-۱ نمودار بسامد انواع تکریر در شعر فیاض لاهیجی ……………..۱۶۷
 • ۱۱-۱جدول بسامد انواع سجع در شعر فیاض لاهیجی ………………..۱۶۸
 • ۱۲-۱ نمودار بسامد انواع سجع در شعر فیاض لاهیجی ……………۱۶۸
 • ۱۳-۱ جدول بسامد انواع روش تناسب در شعر فیاض لاهیجی ……..۱۶۹
 • ۱۴-۱ نمودار بسامد انواع روش تناسب در شعر فیاض لاهیجی …………..۱۶۹
 • ۱۵-۱ جدول بسامد روش غیر منتظره بودن و غافلگیری در شعر فیاض لاهیجی …………….۱۷۰
 • ۱۶-۱ نمودار بسامد روش غیر منتظره بودن و غافلگیری در شعر فیاض لاهیجی …………………۱۷۰
 • ۱۷-۱ جدول بسامد انواع روش بزرگ‌نمایی در شعر فیاض لاهیجی …………………..۱۷۱
 • ۱۸-۱ نمودار بسامد انواع روش بزرگ‌نمایی در شعر فیاض لاهیجی ……………..۱۷۱
 • ۱۹-۱ جدول بسامد انواع روش دو یا چند بُعدی بودن در شعر فیاض لاهیجی ………………..۱۷۲
 • ۲۰-۱ نمودار بسامد انواع روش دو یا چند بُعدی بودن در شعر فیاض لاهیجی ………….۱۷۲
 • ۲۱-۱ جدول بسامد انواع روش استدلال در شعر فیاض لاهیجی ………………….۱۷۳
 • ۲۲-۱ نمودار بسامد انواع روش استدلال در شعر فیاض لاهیجی …………………….۱۷۳
 • ۲۳-۱ جدول بسامد سایر روش‌های زیبایی‌آفرین در شعر فیاض لاهیجی ……………….۱۷۴
 • ۲۴-۱ نمودار بسامد سایر روش‌های زیبایی‌آفرین در شعر فیاض لاهیجی …………….۱۷۴
 • نتیجه‌گیری پایان نامه  …………………………..۱۷۵
 • فهرست منابع پایان نامه دیدگاه زیبایی شناختی ……….۱۷۸

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0