دیکشنری مدیریت ۴۰۰۰ واژه تخصصی مدیریت و بازرگانی

دیکشنری مدیریت

۴۰۰۰ واژه تخصصی مدیریت و بازرگانی

با سلام، واژگان زير فهرست جامع لغات تخصصی مديريت و بازرگانی است که لازم است علاوه بر معنی آن با مفهوم هر يک
از اين ۴۰۰ واژه هم آشنا باشيد. در تهيه اين فهرست منابع زير استفاده شده اند:
Koontz 1. کتاب
Manage with English 2. کتاب
Business English Words and Verbs 3. کتابهای
۴٫ تستهای تخصصی مديريت و جزوه زبان تخصصی

 

Accountability پاسخگويی
Accountant حسابدار
Acquisition تصاحب
Actuary بيمه گر
Advertising تبليغات
Aesthetic زيبايی شناسی
Affiliation وابستگی
After-sales Services خدمات پس از فروش
Agenda دستور کار جلسه
Agreement توافق
Aim هدف
Allocation تخصيص
Appendix ضميمه
Appraisal ارزيابی
Approach رويکرد
Approval تاييد
Arbitration داوری، رفع اختلاف
Article ( مقاله، ماده (در قرارداد
Assemble مونتاژ کردن
Assess ارزيابی
Associationَ انجمن
Attorney دادستان
Auction حراج
Audit مميزی
Authority اختيار
Autocratic مستقل، مستبد
Autonomy خودمختاری
Balance تراز
Balance Sheet ترازنامه
Bank Charges هزينه های بانکی
Bank Statement صورتحساب بانکی
Banknote اسکناس
Bankrupt ورشکسته
Bargain چانه زدن
Barter معامله پاياپای
Batch Production توليد دسته ای
Behavior رفتار
Bid پيشنهاد قيمت
Bill اسکناس، قبض، صورتحساب
Bill of Lading بارنامه
Billboard تابلوی تبليغاتی
Board of Directors هيات مديره
Bonus پاداش
Bounded Rationality عقلانيت محدود
Brainstorming طوفان فکری
Brand ( برند (اعتبار و پرستيژ شرکت در قالب نام آن
Breakeven سربسری
Bribe رشوه
Broke ورشکسته
Broker کارگزار
Budget بودجه
Bulk انبوه
Campaign عمليات هدفمند در مقياس بزرگ
Capacity ظرفيت
Capital سرمايه
Capitalize تبديل به سرمايه
Career مسير شغلی
Cargo بار
Case پرونده
Cash وجه نقد
Cash Flow جريان وجوه نقد
Cashier صندوقدار
Centralization تمرکز
Certainty قطعيت
Chain of Command زنجيره فرمان
Chairman رييس هيات مديره
Chief Executive Officer مدير عامل
Classified ads آگهی های طبقه بندی شده
Clause  ماده در قرارداد
Clerical دفتری
Client ارباب رجوع
Closure بسته شدن
Cognitive شناختی
Commercial تجاری، آگهی های تلويزيونی
Commitment تعهد
Compensation جبران
Comprehensive جامع
Compromise مصالحه
Concept مفهوم
Concession امتياز دادن به طرف مقابل در مذاکره
Conclusion نتيجه
Consensus اجماع
Constraint محدوديت
Consultant مشاور
Consumer مصرف کننده
Container کانتينر
Contingency Theory نظريه اقتضايی
Coordination هماهنگی
Corporate Culture فرهنگ سازمانی
Correlation ارتباط متقابل

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

محصولات مرتبط

دیدگاهی بنویسید

0