رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز ۸ تا ۱۰ ساله : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز ۸ تا ۱۰ ساله : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز ۸ تا ۱۰ ساله ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

 

چکیده رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز ۸ تا ۱۰ ساله

هدف از این تحقیق بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز ۸ تا ۱۰ ساله شهر رشت بود. برای این منظور تعداد ۳۲۴ نفر از دانش آموزان با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای – تصادفي انتخاب و در تحقيق شركت داده شدند. در ابتدا قد (۱۳/۷±۳۶/۱۳۸)، وزن (۸۷/۹±۷۹/۳۷)، شاخص توده بدن(۷۱/۳±۵۰/۱۹) و محیط کمر(۰۸/۹±۲۲/۶۷) آزمودنی‎ها اندازه­گیری و ثبت شد. سپس متغیرهای آمادگی جسمانی که شامل آزمون­های استاندارد یک دقیقه دراز و نشست، پرش طول ایستاده و دوی ۴ در ۹ متر رفت‌وبرگشت بود، اجرا شد و نتایج ثبت و تجزیه‌وتحلیل شد.

به دلیل نرمال نبودن توزیع داده­ها برای بررسی همبستگی بین آزمودنی‌های تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد (۰۵/۰P≤). نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین رکورد دوی رفت‌ و برگشت ۴ در ۹ متر و WC دانش‌آموزان ارتباط مثبت و معنی‌داری برابر با ۳۵/۰، بین رکورد پرش طول و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۴۳/۰- و بین رکورد دراز و نشست و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۲۰/۰- وجود داشت که نشان می‌دهد نمرات عوامل منتخب آمادگی جسمانی با افزایش WC کاهش می‌یابند.

همچنین بین رکورد دوی رفت‌وبرگشت ۴ در ۹ متر و BMI ارتباط مثبت و معنی‌داری برابر با ۳۵/۰، بین رکورد پرش طول و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۳۸/۰-، بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۱۸/۰-، بین آمادگی جسمانی و BMI ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۱۵/۰ و بین آمادگی جسمانی و WC ارتباط منفی و معنی‌داری برابر با ۲۳/۰ وجود داشت. این نتایج نشان‌دهنده نیاز ضروری ارتقای آمادگی جسمانی در دانش­آموزان می‌باشد.

واژه ­های کلیدی:  محیط کمر، شاخص توده بدن، آمادگی جسمانی.

 

 اهداف پژوهش

۱-۴-۱- هدف کلی

بررسی رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش‌آموز ۸ تا ۱۰ ساله

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی

 1. تعیین ارتباط بین رکورد دوی رفت و برگشت ۴ در ۹ متر و محیط کمر دانش‌آموزان ۸ تا ساله
 2. تعیین ارتباط بین رکورد پرش طول و محیط کمر دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله
 3. تعیین ارتباط بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و محیط کمر دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله
 4. تعیین ارتباط بین رکورد دوی رفت و برگشت ۴ در ۹ متر و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله
 5. تعیین ارتباط بین رکورد پرش طول و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله
 6. تعیین ارتباط بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله
 7. تعیین ارتباط بین محیط کمر و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله
 8. تعیین ارتباط بین آمادگی جسمانی با BMI دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله
 9. تعیین ارتباط بین آمادگی جسمانی با محیط کمر دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله

 

 فرضیه‌های پژوهش

 • بین رکورد دوی رفت و برگشت ۴ در ۹ متر و محیط کمر دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
 • بین رکورد پرش طول و محیط کمر دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
 • بین رکورد دراز و نشست و محیط کمر دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
 • بین رکورد دوی رفت و برگشت ۴ در ۹ متر و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
 • بین رکورد پرش طول و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
 • بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
 • بین محیط کمر و شاخص توده بدن (BMI) دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
 • بین آمادگی جسمانی با BMI دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.
 • بین آمادگی جسمانی با محیط کمر دانش‌آموزان ۸ تا ۱۰ ساله ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

 

 پیش‌فرض‌های پژوهش

 1. آزمونگر از توانایی و مهارت لازم در زمینه تحقیق و اندازه‌گیری‌ها برخوردار بوده است.
 2. ابزار اندازه­گیری دقیق و از روایی لازم برخوردار است.
 3. شرایط آزمون برای همه آزمودنی‌ها در تمام روش‌های اندازه‌گیری یکسان بوده است.
 4. آزمودنی‌ها با حداکثر تلاش آزمون‌های جسمانی را انجام دادند.
 5. آزمودنی‌ها از سلامت لازم برخوردار بودند.

 

 روش پژوهش

روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی به طور اعم و همبستگی یا همخوانی به طور اخص می­باشد که در آن ارتباط بین آمادگی جسمانی و شاخص توده بدن و محیط کمر مورد بررسی قرار گرفت. اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق در سالن ورزشی و آزمایشگاه بر روی دانش‌آموزان پسر ۸ تا ۱۰ ساله انجام گرفت. در یک جلسه اندازه‌های آنترپومتریک و آمادگی جسمانی ثبت ‌شد. قد (قدسنج)، وزن (ترازوی دیجیتال)، محیط کمر (متر نواری و در حد فاصل بین آخرین دنده و تاج خاصره (ناف)) و عوامل آمادگی جسمانی که شامل یک دقیقه دراز و نشست سرعتی، پرش طول ایستاده و دوی ۴ در ۹ رفت و برگشت می‌باشند، اندازه‌گیری ‌شد.

 

 فهرست و صفحات پایان نامه رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز ۸ تا ۱۰ ساله

 • چکیده .۱
 • فصل اول: طرح تحقیق
 • ۱-۱- مقدمه ..۳
 • ۱-۲- بیان مسئله ..۴
 • ۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ..۶
 • ۱-۴- اهداف پژوهش ..۷
 • ۱-۴-۱- هدف کلی ..۷
 • ۱-۴-۲- اهداف اختصاصی ..۷
 • ۱-۵- فرضیه‌های پژوهش ..۸
 • ۱-۶- پیش‌فرض‌های پژوهش ..۸
 • ۱-۷- محدودیت‌های پژوهش ..۸
 • ۱-۷-۱- محدودیت‌های قابل‌کنترل ..۸
 • ۱-۷-۲- محدودیتهای غیرقابل‌کنترل ..۹
 • ۱-۸- روش پژوهش .۹
 • ۱-۹- تعریف اصطلاحات و واژههای پژوهش .۹
 • فصل دوم: مبانی نظری و  پیشینه تحقیق
 • ۲-۱- مقدمه ۱۲
 • ۲-۲- تعریف اضافه‌وزن و چاقی ۱۲
 • ۲-۳- تداوم اضافه‌وزن و چاقی از کودکی تا بزرگ‌سالی ۱۲
 • ۲-۴- چاقی دوران کودکی و پیامدهای تندرستی طولانی‌مدت ۱۳
 • ۲-۵- ارزیابی ترکیب بدنی در کودکان و نوجوانان ۱۵
 • ۲-۵-۱- تغییرات در ترکیب بدنی ۱۵
 • ۲-۵-۲- ارزیابی ترکیب بدنی ۱۶
 • ۲-۵-۳- شاخص توده بدن ۱۶
 • ۲-۵-۴- نسبت محیط کمر به لگن ۲۰
 • ۲-۵-۵- محیط کمر ۲۱
 • ۲-۶- علل چاقی ۲۲
 • ۲-۶-۱- رژیم غذایی ۲۲
 • ۲-۶-۲- فعالیت جسمانی ۲۲
 • ۲-۶-۳- عوامل مربوط به سوخت‌وساز ( عوامل متابولیکی) ۲۳
 • ۲-۷- اثرات عوامل محیطی روي گسترش چاقی دوران کودکی ۲۳
 • ۲-۸- عوامل رفتاري چاقی و اثرات محیطی ۲۴
 • ۲-۹- ضرورت تعدیل‌های محیطی براي ایجاد دگرگونی به‌سوی سبک زندگی فعال ۲۵
 • ۲-۱۰- نقش زمینه‌های محیطی مختلف ۲۶
 • ۲-۱۱- مروری بر مقالات گذشته ۲۷
 • ۲-۱۲- جمع بندی ۳۲
 • فصل سوم: روش تحقیق
 • ۳-۱- مقدمه ۳۴
 • ۳-۲- روش پژوهش ۳۴
 • ۳-۳- جامعه آماری و نحوه گزینش نمونه‌ها ۳۴
 • ۳-۴- روش انجام پژوهش و نحوه گردآوري اطلاعات ۳۴
 • ۳-۴-۱- مرحله اول؛ ثبت‌نام و آماده سازی آزمودنی ۳۴
 • ۳-۴-۲- مرحله دوم – اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش ۳۵
 • ۳-۴-۲-۱- اندازه‌گیری قد ۳۵
 • ۳-۴-۲-۲- اندازه‌گیری وزن ۳۶
 • ۳-۴-۲-۳- اندازهگیری محیط کمر ۳۷
 • ۳-۴-۲-۴- آزمون دراز و نشست با زانوي خميده ۳۷
 • ۳-۴-۲-۵- آزمون پرش طول ۳۸
 • ۳-۴-۲-۶- آزمون دوی رفت و برگشت ۳۸
 • ۳-۵- ابزار اندازه­گیری ۳۹
 • ۳-۵-۱-کرونومتر دیجیتال: با دقت دهم ثانیه، ساخت چین، برای زمان کنترل نبض در آزمون توان هوازی۴۰
 • ۳-۵-۲-متر نواری پلاستیکی: با دقت میلی‌متر، برای اندازه­گیری طول و محیط قسمت‌های مختلف بدن ۳۹
 • ۳-۵-۳- ترازوی اندازه‌گیری: ساخت آلمان برای اندازه­گیری وزن آزمودنی ۳۹
 • ۳-۶- روش‌های آماری ۳۹
 • فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
 • ۴-۱٫ مقدمه ۴۲
 • ۴-۲٫ تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها ۴۱
 • ۴-۳٫ بررسي طبيعي بودن توزيع دادهها ۴۲
 • ۴-۴٫ آزمون فرضیه­های پژوهش ۴۳
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
 • ۵-۱ مقدمه ۵۲
 • ۵-۲ خلاصه پژوهش ۵۳
 • ۵-۳ خلاصه نتایج پژوهش ۵۳
 • ۵-۴- بحث و بررسی ۵۴
 • ۵-۵ جمع‌بندی ۵۸
 • ۵-۶ پیشنهادهای پژوهشی ۵۹
 • ۵-۷ پیشنهادهای کاربردی ۵۹
 • منابع و مأخذ ۶۰
 • پیوستها ۷۰

 

 • فهرست جدول­ها
 • جدول ۲-۱. عوارض بالقوه مرتبط با چاقی در کودکان و نوجوانان. ۱۵
 • جدول ۴-۱٫ بررسی توصیفی اطلاعات پژوهش… ۴۱
 • جدول ۴-۲٫ رده های وزنی به تفکیک سن.. ۴۲
 • جدول ۴-۳٫ نتایج آزمون کلموگراف اسمیرنوف برای بررسی توزیع دادهها ۴۲
 • جدول ۴-۴٫ بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی با محیط کمر دانش‌آموزان. ۴۳
 • جدول ۴-۵٫ بررسی رابطه بین رکورد پرش طول و محیط کمر دانش‌آموزان. ۴۴
 • جدول ۴-۶٫ بررسی رابطه بین رکورد دراز و نشست و محیط کمر دانش‌آموزان. ۴۵
 • جدول ۴-۷٫ بررسی رابطه بین رکورد دوی رفت و برگشت ۴ در ۹ متر و شاخص توده بدن دانش‌آموزان. ۴۶
 • جدول ۴-۸٫ بررسی رابطه بین رکورد پرش طول و شاخص توده بدن دانش‌آموزان. ۴۷
 • جدول ۴-۹٫ بررسی رابطه بین رکورد یک دقیقه دراز و نشست و شاخص توده بدن دانش‌آموزان. ۴۸
 • جدول ۴-۱۰٫ بررسی رابطه بین محیط کمر و شاخص توده بدن دانش‌آموزان. ۴۹
 • جدول ۴-۱۲٫ بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و شاخص توده بدن دانش‌آموزان. ۵۰
 • جدول ۴-۱۳٫ بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و محیط کمر دانش‌آموزان. ۵۱

 

 • فهرست نمودارها
 • نمودار ۴-۱٫ ارتباط بین محیط کمر و دوی ۹×۴٫ ۴۳
 • نمودار ۴-۳٫ ارتباط بین محیط کمر و درازنشست… ۴۵
 • نمودار ۴-۵٫ ارتباط بین شاخص توده بدن و پرش طول. ۴۷
 • نمودار ۴-۶٫ ارتباط بین شاخص توده بدن و درازنشست… ۴۸
 • نمودار ۴-۸٫ ارتباط بین شاخص توده بدن و آمادگی جسمانی.. ۵۰
 • نمودار ۴-۹٫ ارتباط بین شاخص آمادگی جسمانی و محیط کمر. ۵۱

 

 • فهرست شکل­ها
 • شکل ۳-۱ اندازه گیری قد. ۳۶
 • شکل ۳-۲ اندازه گیری وزن. ۳۶
 • شکل ۳-۳ اندازه گیری محیط کمر. ۳۷
 • شکل ۳-۴ آزمون درازنشست… ۳۷
 • شکل ۳-۵ آزمون رفت و برگشت ۴ در ۹٫ ۳۸

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0