رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی : دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

دانلود پایان نامه ارشد رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی

رشته روانشناسی و علوم تربیتی از شاخه های اصلی علوم انسانی میباشد. سایت مسترداک گلچینی از بهترین و جدیدترین پایان نامه های آماده و قابل ویرایش را به کاربران صمیمی خود معرفی می نماید . پایان نامه حاضر با عنوان رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی از سری پایان نامه های رشته روانشناسی میباشد.این تحقیق با گرایش روانشناسی عمومي در ۱۱۶ صفحه با فرمت Word  (قابل ویرایش) در کارشناسی ارشد  نگارش شده است. مسترداک ضمن آرزوی بهترین ها در ادامه تحصیلات تکمیلی شما دانشجویان گرامی ، امیدوار است که این سری پایان نامه ها مورد توجه قرار بگیرد.

 

چکیده پایان نامه رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی:

 

هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی بود. به لحاظ ماهيت و اهداف، اين پژوهش از نوع علمی و براي اجراي آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی روزانه عادی دختر و پسر منطقه درودزن به تعداد ۱۰۸۰ نفر در سال تحصیلی ۱۳۹۳- ۱۳۹۲بود که تعداد ۲۸۳ نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. براي گردآوري داده­ ها از پرسشنامه های شادکامی آکسفورد؛ احساس پیوستگی آنتونوسکی و پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو استفاده شده است که روايي و پايايي آنها مورد تأييد قرار گرفت. در سطح آمار استنباطي از آزمون­ همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی رابطه مثبت و معنادار و از بین ابعاد نارسایی هیجانی بین بعدهای ناتوانی در شناسایی هیجانات و ناتوانی در بیان احساسات با شادکامی رابطه منفی و معنادار وجود دارد.

همچنین یافته ­های پژوهش نشان داد که احساس پیوستگی، شادکامی را به صورت مثبت و نارسایی هیجانی شادکامی را به صورت منفی پیش بینی می­کند و از بین ابعاد احساس پیوستگی، بعدهای قابل درک بودن و کنترل­پذیری به صورت مثبت قوی­ترین پیش­بینی کننده شادکامی و از بین ابعاد نارسایی هیجانی ناتوانی در شناسایی هیجانات به صورت منفی قوی ترین پیش­بینی کننده شادکامی می­باشد. همچنین نتایج پؤوهش نشان داد که احساس پیوستگی پیش بینی کننده قوی­تری نسبت به نارسایی هیجانی برای شادکامی است و بطور کلی احساس پیوستگی بالا باعث شادی افراد می­شود.

کلیدواژه: احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی، شادکامی

 

اهداف پژوهش

 

هدف کلی پژوهش

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی شادکامی براساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی می باشد.

 

اهداف جزیی

 • تبیین رابطه بین احساس پیوستگی با شادکامی
 • تبیین رابطه بین نارسایی هیجانی با شادکامی
 • پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی
 • پیش­بینی شادکامی بر اساس نارسایی هیجانی
 • پیش­بینی شادکامی بر اساس احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی

 

سوال­های پژوهش

 • آیا بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا ابعاد احساس پیوستگی قادر به پیش بینی شادکامی دانش­آموزان می باشد؟
 • آیا ابعاد نارسایی هیجانی قادر به پیش بینی شادکامی دانش­آموزان می باشد؟

۴- کدامیک از متغیرهای احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی پیش بینی قوی تری برای شادکامی می باشد؟

 

فهرست مطالب رابطه بین احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی:

چکیده ۱

فصل اول: کليات تحقيق

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲-بيان مسأله ۴

۱-۳-اهميت و ضرورت پژوهش ۸

۱-۴-هدف­ پژوهش ۸

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱-مبانی نظری شادکامی ۱۳

۲-۱-۱-ابعاد شادی ۱۷

۲-۱-۲-بعد عاطفی شادی ۱۷

۲-۱-۳-بعد شناختی شادی ۱۸

۲-۱-۴-عوامل موثر بر شادکامی ۱۸

۲-۱-۵-شادکامی و مثبت اندیشی ۲۳

۲-۲-مبانی نظری احساس پیوستگی ۲۵

۲-۲-۱-بخش­های اصلی و مرکزی احساس پیوستگی ۳۰

۲-۳-مبانی نظری نارسایی هیجانی ۳۴

۲-۴-پیشینه پژوهشی ۴۴

الف) رابطه احساس پیوستگی و شادکامی و متغیرهای مربوطه ۴۴

ب)رابطه نارسایی هیجانی و شادکامی و متغیرهای مربوطه  ۴۷

ج)پژوهش های در زمینه احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی ۴۸

۲-۵-جمع­بندي ۴۹

۲-۶-فرضیه‌های پژوهش ۵۱

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱-طرح پژوهش ۵۳

۳-۲-جامعه آماري ۵۳

۳-۳-وضعیت جمعیت شناختی نمونه پژوهش ۵۳

۳-۴-ابزار پژوهش ۵۴

۳-۵-شیوه اجرای پژوهش ۵۸

۳-۶-روش تجزیه و تحلیل آماری ۵۸

۳-۷-ملاحظات اخلاقي ۵۹

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱-يافته­هاي توصيفي ۶۱

۴-۲-يافته­هاي استنباطي ۶۱

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

۵-۱-خلاصه پژوهش ۶۸

۵-۲-تحلیل یافته های پژوهش ۶۹

۵-۳-محدوديت­هاي پژوهش ۷۴

۵-۴-پيشنهادهاي کاربردي ۷۴

۵-۵-پيشنهادهاي پژوهشي ۵۹

منابع و مآخذ

منابع فارسی ۷۷

منابع انگلیسی ۸۰

پيوست‌ها

پيوست الف) پرسشنامه احساس پیوستگی ۹۱

پيوست ب) پرسشنامه نارسایی هیجانی ۹۷

پيوست ج) پرسشنامه شادکامی آکسفورد ۹۹

چکیده انگلیسی ۱۰۱

 

فهرست جدول­ها

جدول (۳-۱) توزیع حجم نمونه بر حسب جنسیت۵۳

جدول (۴-۱) شاخص­هاي آماري احساس پیوستگی، نارسایی هیجانی و شادکامی۶۱

جدول (۴-۲) آزمون کولموگرف اسمیرنف۶۲

جدول (۴-۳) ماتریس همبستگی بین ابعاد احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی۶۳

جدول (۴-۴) نتایج رگرسیون ابعاد احساس پیوستگی با شادکامی۶۴

جدول (۴-۵) نتایج رگرسیون ابعاد نارسایی هیجانی با شادکامی۶۵

جدول (۴-۶) نتایج رگرسیون پیش بینی شادکامی از روی احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی۶۶

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

  • مسترداک :
   29 دسامبر 2020

   سلام دوست عزیز. جهت دریافت پایان نامه خود با ای تلگرام درج شده در سایت تماس بگیرید. کد خرید خود را اعلام نمایید تا در اسرع وقت محصول شما ارسال گردد

0