رابطه طرد پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر: دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

رابطه طرد پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر: دانلود پایان نامه ارشد علوم تربیتی

بسیاری از رشته های علوم انسانی بعلت تاثیر مستقیم در شکل گیری و پرورش جامعه به سمت اهداف والای تربیتی از اهمیت فوق العاده بالایی برخوردار هستند. یکی از این رشته های مهم علوم تربیتی میباشد. هرچه دانش آموختگان این رشته تحصیلی به مدارج بالاتری برسند و کمال گرایی در این رشته را تجربه کنند مطمئنا جامعه تربیتی و پرورشی کامل تری خواهیم داشت. چنانچه بسیاری از کشورهای پیشرفته این هدف را دنبال میکنند و بالاترین اهمیت را برای نظام تربیتی و پرورشی خود قائل هستند. سایت مسترداک در ادامه معرفی سری  پایان نامه های جدید مقطع ارشد به سراغ رشته مهم و تاثیر گذار علوم تربیتی رفته و در ادامه پایان نامه ای با عنوان رابطه طرد پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر با گرایش روانشناسی تربیتی در  ۱۷۵صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم مینماید.

 

چکیده رابطه طرد پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان فولاد شهر:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. در این راستا ۱۹۶ نفر دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر)، پرخاشگری باس و وارن و مزاج کودکی میانه استفاده شد.

یافته ها نشان دهنده آن بود که طرد-پذیرش والدین و حواسپرتی بطور معنی داری پیش بینی کننده پرخاشگری دانش آموزان است. طرد-پذیرش پدر و آستانه ی حسی پیش بین های پرخاشگری کلامی در دانش آموزان، طرد-پذیرش مادر  پیش بینی کننده پرخاشگری جسمی و خصومت در دانش آموزان و  طرد-پذیرش مادر و حواسپرتی پیش بینی کننده خشم در دانش آموزان بوده، طرد-پذیرش والدین پیش بینی کننده های معنی دار پرخاشگری غیر مستقیم در دانش آموزان بودند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که طرد-پذیرش مادر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا و طرد-پذیرش پدر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین است

 

ضرورت و اهمیت پژوهش

پژوهشگران و متخصصان بالینی به دلایل متعددی علاقه زیادی به مطالعه پرخاشگری کودکان نشان می دهند (ری، ۲۰۰۷؛ آستور، والاس، بهر و فراویل، ۱۹۹۷، به نقل ازحسن پور و همکاران، ۱۳۹۲). چرا که پرخاشگری در دوران کودکی عامل خطرناک و مهمی برای بروز رفتارهایی چون گرایش به بزهکاری، ترک تحصیل و خشونت در نوجوانی و بزرگسالی است.

تقریبا نیمی از کودکان ضداجتماعی رفتارهای مشابهی را در نوجوانی انجام می دهند، همچنین نیمی از نوجوانان ضداجتماعی در بزرگسالی به رفتارهای ضداجتماعی دست می زنند این الگوهای رفتاری نه تنها به فرد پرخاشگر آسیب می رساند بلکه در سطح وسیع تر پیامدهای منفی تری برای افراد دیگر جامعه دارد (به نقل از حسن پور و همکاران، ۱۳۹۲).

همه ی پژوهشگران، عوامل خطر اولیه ی پرخاشگری را مورد توجه قرار داده اند زیرا شناخت عوامل خطر اولیه منجر به دیدگاهی جامع تر نسبت به مساله شده و انتخاب مسیر را میسر می سازد. مطالعات انجام شده در این زمینه نشانگر اهمیت محیط ابتدایی رشد کودک، بالاخص خانواده می باشد. که تحقیقات در این زمینه بر نقش فعال رفتار والدینی، شیوه ی قرزندپروری و سبک های دلبستگی والدین و کودکان تاکید نموده و آنها را از عوامل تاثیرگذار بر پیدایش، افزایش و یا تعدیل پرخاشگری کودکان می دانند (لیو[۶]، ۲۰۱۱؛ آندروودو همکاران، ۲۰۰۸؛ کاپن[۸] و همکاران، ۲۰۰۹؛ گراشف، ۲۰۰۲؛ سنداسترام، ۲۰۰۷).

از آنجا که والدین بیشترین زمان را با فرزندان میگذرانند، روابط آنها با فرزندان و شیوه های تربیتی آنها می تواند نقش مهمی در پیشرفت رفتاری فرزندان داشته باشد. به عنوان مثال سهل گیری، نظارت ناکافی، برخورد خصمانه، تنبیه گری، بزهکاری، افسردگی، اختلال شخصیت، تربیت  نامنسجم، رفتارهای دوگانه و متضاد، ناکامی های مکرر، تهدید، تحقیر، تبعیض و حمایت ناکافی از سوی والدین می تواند دلیل اصلی بروز مشکلات رفتاری باشد.

 

اهداف پژوهش:

هدف کلی:

هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه طرد-پذیرش پدر،طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموزان (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر فولادشهر می باشد.

اهداف ویژه:

 • تعیین رابطه بین خلق و خوی دانش آموزان و رفتار پرخاشگرانه آنها.
 • تعیین رابطه طرد-پذیرش مادر با رفتار پرخاشگرانه فرزند  دانش آموز او.
 • تعیین رابطه طرد-پذیرش پدر با رفتار پرخاشگرانه فرزند دانش آموز او.
 • تعیین رابطه خلق و خوی دانش آموزان (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) با رفتار پرخاشگرانه آنها.

 

فرضیه های پژوهش:

 • طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و استانه حسی) پیش بین های رفتار پرخاشگرانه او می باشند.
 • طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) پیش بین های پرخاشگری کلامی او می باشند.
 • طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) پیش بین های پرخاشگری جسمی او می باشند.
 • طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی) پیش بین های رفتار پرخاشگرانه خشم می باشند.
 • طرد-پذیرش پدر،طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و آستانه حسی)پیشبین های رفتارپرخاشگرانه خصومت می باشند.

طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت، قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، ثبات فراخنای توجه، شدت بیان خلق، حواسپرتی و استانه حسی) پیش بین های رفتار پرخاشگرانه غیر مستقیم می باشند.

 

فهرست مطالب

 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • مقدمه…………….۲
 • بیان مسئله………………………۳
 • اهمیت و ضرورت پژوهش……………..۷
 • هدف کلی  پژوهش …………………۱۰
 • اهداف جزیی پژوهش…………..۱۰
 • فرضیه­­های پژوهش…………………….۱۰
 • تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها……۱۱
 • فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش
 • تعریف پرخاشگری………………….۱۵
 • انواع پرخاشگری……………………….۱۷
 • پرخاشگری پیدا و پنهان……………………۱۸
 • پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی………………..۱۸
 • پرخاشگری ابزاری و خصمانه ………………۱۹
 • پرخاشگری عاطفی وتجاوزگرانه………۱۹
 • پرخاشگری دفاعی و مجرمانه……………..۲۰
 • دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری……….۲۰
 • دیدگاه روانکاوی………..۲۰
 • دیدگاه یادگیری……………..۲۱
 • دیدگاه عقلانی-هیجانی…………۲۳
 • دیدگاه جامعه شناسی……………..۲۲
 • دیدگاه ذاتی و غریزی…………….۲۳
 • دیدگاه موقعیتی……………….۲۳
 • دیدگاه انگیزشی ………۲۵
 • راههای کنترل پرخاشگری………………….۲۸
 • مؤلفه های مزاج………………………۳۳
 • سطح فعالیت…………….۳۴
 • قابلیت پیش بینی………………..۳۴
 • نزدیک شدن یاکناره گیری ااز محرک جدید……………۳۵
 • سازش پذیری…………..۳۶
 • شدت بیان خلق…………………۳۷
 • ثبات فراخنای توجه ……………۳۸
 • حواسپرتی  ………..۳۹
 • آستانه حسی………………….۴۱
 • تعامل مادر-فرزند……………..۴۲
 • تعامل پدر-فرزند………………..۴۵
 • طرد-پذیرش والدین…………………۴۸
 • رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند……………..۵۲
 • نظریه روان تحلیل گری……………..۵۲
 • نظریه زیستی……………..۵۳
 • نظریه رفتارگرایی…………۵۳
 • نظریه یادگیری اجتماعی………….۵۴
 • نظریه­ی انسان گرایی……………۵۵
 • نظریه تعامل گرایی نمادین……………۵۶
 • نظریه منظومه ای……………۵۷
 • نظریه طرد-پذیر.ش والدین…………….۵۸
 • نظریه دلبستگی………….۵۹
 • کیفیت دلبستگی……………..۶۲
 • دلبستگی در دوران کودکی………………….۶۳
 • شیوه های فرزندپروری………….۶۵
 • بازنگری پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها…………..۶۹
 • بازنگری پژوهش­های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها…………۸۶
 • فصل سوم: روش پژوهش
 • جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری………….۸۹
 • ابزارهای پژوهش………………..۹۱
 • طرد- پذیرش والدین………………………۹۳
 • مزاج کودکی میانه……………………….۱۰۱
 • پرخاشگری باس و وارن…………………..۱۰۴
 • روش­ اجرای پژوهش…………..۱۰۷
 • روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها………………..۱۰۸
 • فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
 • مقدمه………………………….۱۱۰
 • یافته­های توصیفی……………۱۱۰
 • یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش………….. ۱۱۵
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
 • تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش………….۱۲۸
 • محدودیت­های پژوهش ………………۱۳۳
 • پیشنهادهای پژوهش………………….۱۳۴
 • پیشنهادهای نظری……………۱۳۴
 • پیشنهادهای کاربردی…………….۱۳۵
 • منابع
 • فارسی…………………..۱۳۷
 • انگلیسی……………۱۴۱

 

فهرست جداول

 • جدول۱-۳٫ توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب دبستانهای انتخاب شده……………………………………………………۹۰
 • جدول ۲ – ۳ چهار گروه بدست آمده از ترکیب دو عامل طرد و پذیرش والدین بر اساس پرسشنامه طرد و پذیرش والدین…………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
 • جدول ۳-۳٫ ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳
 • جدول ۴-۳٫ شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر)……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
 • جدول۵-۳٫ ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ……………۹۸
 • جدول ۶-۳٫ شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان
 • (فرم مادر)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
 • جدول ۷-۳٫ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه…………………………………………….۱۰۳
 • جدول۸-۳ ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه……………………………………………..۱۰۴
 • جدول -۳٫ ضرایب پایایی  خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری باس و وارن در پژوهش حاضر……….۱۰۶
 • جدول۱۰-۳ضرایب روایی  خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری با نمره کل مقیاس…………………………۱۰۷
 • جدول -۴٫ شاخصهای توصیفی نمره کل طرد- پذیرش پدر و نمره کل طرد- پذیرش مادر……………………….۱۱۰
 • .جدول۲-۴٫ شاخصهای توصیفی نمره کل رفتار پرخاشگرانه و ابعاد آن…………………………………………………..۱۱۱
 • جدول۳-۴٫ شاخصهای توصیفی نمره کل خلق و خوی کودک و مولفه های آن……………………………………….۱۱۲
 • جدول -۴٫ همبستگی نمره کل متغیر طرد – پذیرش پدر و طرد – پذیرش مادر با نمره کل پرخاشگری……..۱۱۳
 • جدول۵-۴٫ همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با نمره کل پرخاشگری…………………………………………۱۱۳
 • جدول۶-۴٫ همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با ابعاد پرخاشگری………………………………………………..۱۱۴
 • .جدول ۷-۴٫ تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی  متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های رفتار پرخاشگرانه…………………………………………………..۱۱۶
 • جدول۸-۴٫ تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی  متغیرهای طرد – پذیرش پدر، طرد – پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری کلامی…………………………………………۱۱۸
 • جدول ۹-۴٫ تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی  متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری جسمی………………………………………………..۱۱۹
 • جدول ۱۰-۴٫ تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی  متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خشم…………………………………………………………………..۱۲۱
 • جدول ۱۱-۴٫ تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی  متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خصومت……………………………………………………۱۲۲
 • جدول ۱۲- ۴٫تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مؤلفه های خلق و خوی دانش آموزان به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری غیرمستقیم…………………………………۱۲۴
 • جدول ۱۳-۴٫ تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی  متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا………………………………………………..۱۲۵
 • جدول ۱۴-۴٫تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین…………………………………………….۱۲۶

 

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۳٫ بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم پدر)………..۹۶

نمودار ۲-۳٫ بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ……۱۰۰

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0