رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

از سری پایان نامه های مسترداک این بار به سراغ رشته جذاب تربیت بدنی آمدیم. در این قسمت پایان نامه ای با موضوع ” رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس ” برای شما دانشجویان ورزشکار و ورزش دوست عزیز تهیه شده است. همچنین با خواندن چکیده و فهرست می توانید با ساختار و بار علمی پایان نامه بیشتر آشنا شوید. این پایان نامه ها با دقت و وسواس خاصی توسط تیم مسترداک تهیه و ارائه شده است تا شما دانشجویان گرامی با خیال آسوده از آنها بهره ببرید.

چکیده رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس:

هدف اين مطالعه تعيين رابطه عدالت سازمانی و ابعاد آن با خشونت در محیط کار مي‌باشد. اين پژوهش توصيفي و از نوع همبستگی مي­باشد.

نمونه پژوهش عبارت بود از ۱۵۰ نفر از پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان فارس كه با روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از يك پرسشنامه تركيبي استفاده گرديد (پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه خشونت در محیط کار).

براي تجزيه و تحليل يافته ها از نرم افزار آماري SPSS ويرايش ۱۸ و آمار توصيفي و استباطی استفاده گرديد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن شامل (عدالت توزیعی، عدالت رویه­­ای و عدالت ارتباطی) و خشونت در محیط کار رابطه معکوس وجود دارد.

نتايج اين پژوهش نشان دهنده این موضوع است که براي كاهش سطح خشونت در محیط کار به آموزش عمومي، میزان مشارکت کارکنان و انگیزش کارکنان توجه ­شود.

واژه‌های کلیدی: عدالت سازمانی، خشونت در محیط کار و اداره کل ورزش و جوانان استان فارس.

فهرست رابطه عدالت سازمانی با خشونت در محیط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

 • چکیده. ۱
 • فصل اول مقدمه و هدف
 • ۱-۱ مقدمه. ۲
 • ۱-۲- بیان مسأله. ۵
 • ۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش. ۸
 • ۱-۴-اهداف پژوهش. ۱۱
 • ۱-۵- فرضیات پژوهش. ۱۲
 • ۱-۶ پیش فرضهای تحقیق. ۱۲
 • ۱-۷ روش آماری. ۱۳
 • ۱-۷- ۱- متغیرهای (اصطلاحات) پژوهش و تعاریف آنها  ۱۳
 • ۱-۸ تعریف مفهومی متغیرها. ۱۳
 • ۱-۹ تعریف عملیاتی متغیرها.
 • فصل دوم مبانی نظری پژوهش
 • ۲-۱ مبانی نظری تحقیق. ۱۶
 • ۲-۲ عدالت. ۱۶
 • ۲-۲-۱ مفهوم عدالت. ۱۶
 • ۲-۲-۲ عدالت در سازمان ورزشی. ۲۰
 • ۲-۲-۳ تاریخچه عدالت سازمانی. ۲۵
 • ۲-۲-۴ منابع عدالت در سازمان ورزشی. ۲۶
 • ۲-۲-۵ عدالت و تصمیمگیری. ۲۷
 • ۲-۲-۶ پیامد های رعایت و یا عدم رعایت عدالت  ۲۹
 • ۲-۲-۷ ابعاد عدالت سازمانی. ۳۲
 • ۲-۲-۷-۱ عدالت توزیعی. ۳۳
 • ۲-۲-۷-۲ عدالت توزیعی در بین تیمهای ورزشی. ۳۸
 • ۲-۲-۷-۳ عدالت رویهاي. ۳۸
 • ۲-۲-۷-۴ قوانین عدالت رویهای. ۴۱
 • ۲-۲-۷-۵ عدالت مراودهاي. ۴۲
 • ۲-۲-۸ اهمیت عدالت سازمانی. ۴۴
 • ۲-۲-۹ مفهوم خشونت در محیط کار ورزشی. ۴۶
 • ۲-۲-۱۰ میل به خشونت در سازمان ورزشی. ۴۸
 • ۲-۲-۱۱ طبقهبندی خشونت در محیط کار. ۵۲
 • ۲-۲-۱۲ ابعاد میل به خشونت در سازمان ورزشی  ۵۵
 • ۲-۲-۱۳ عوامل مؤثر بر بروز خشونت در محیط کار  ۵۷
 • ۲-۲-۱۴ نظریه‌های مربوط به خشونت. ۵۸
 • ۲-۲-۱۵ نظریه کنترل اجتماعی. ۵۹
 • ۲-۲-۱۷ نظریه منابع. ۶۱
 • ۲-۲-۱۸ نظریه مبادله. ۶۱
 • ۲-۲-۱۹ نظریه های اکولوژیکی. ۶۲
 • ۲-۲-۲۰ تئوری تعاملی تورون بری. ۶۲
 • ۲-۲-۲۲ مدل توسعه اجتماعی. ۶۳
 • ۲-۲-۲۳ رابطه عدالت و خشونت در محیط کار. ۶۴
 • ۲-۲-۲۴ پیشینه تحقیق. ۶۶
 • ۲-۲-۲۴-۱ پیشینه داخلی. ۶۶
 • ۲-۲-۲۴-۲پیشینه خارجی. ۷۱
 • فصل سوم روش پژوهش
 • ۳-۱ مقدمه. ۷۸
 • ۳-۲ طرح کلی پژوهش. ۷۸
 • ۳-۳- جامعه آماري و نمونه آماری. ۷۹
 • ۳-۳-۱- جامعه آماری. ۷۹
 • ۳-۳-۲- نمونه آماری و روش نمونه گیری. ۷۹
 • ۳-۴- ابزار گردآوری اطلاعات. ۸۰
 • ۳-۴-۱ پایایی و روایی. ۸۰
 • ۳-۴-۲ متغيرهاي پژوهش. ۸۲
 • ۳-۵- شیوه اجرای پژوهش. ۸۲
 • ۳-۶- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات. ۸۲
 • فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادها
 • ۴-۱ مقدمه. ۸۵
 • ۴-۲ آمار توصیفی. ۸۶
 • ۴-۲ توزیع فراوانی سطح تحصیلات. ۸۷
 • ۴-۳ توزیع فراوانی سابقه خدمت. ۸۸
 • ۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها. ۸۹
 • ۴-۲-۱ توصیف متغیر عدالت توزیعی. ۸۹
 • ۴-۲-۲ توصیف متغیر عدالت رویهای. ۹۰
 • ۴-۲-۳ توصیف متغیر عدالت ارتباطی. ۹۰
 • ۴-۲-۴ توصیف متغیر خشونت در محیط کار. ۹۱
 • ۴-۳ بخش سوم: آمار استنباطی. ۹۱
 • ۴-۳-۱ آزمون ضریب همبستگی پیرسون. ۹۱
 • ۴-۴ آزمون رگرسیون. ۹۵
 • ۴-۵ خلاصه فصل چهارم. ۹۶
 • فصل پنجم نتیجه گیری
 • ۵-۱ مقدمه. ۹۷
 • ۵-۲ تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش  ۹۷
 • ۵-۳ پیشنهادها. ۱۰۱
 • ۵-۴ محدویت‌های پژوهش. ۱۰۳
 • منابع و مآخذ
 • منابع و مآخذ۱۰۵
 • پیوست
 • پیوست    ۱۲۰

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0