بررسی رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعی در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان : پایان نامه ارشد مدیریت آموزشی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت آموزشی  و با عنوان بررسی رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعی در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان در ۱۶۱ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

چکیده پایان نامه بررسی رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعی در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه نظری استان هرمزگان :

به منظور شناسایی ارتباط بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان  پژوهشی به روش  کاربردی از نظر هدف، و از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش،  مديران و كارشناسان خبره آموزش و پرورش استان هرمزگان به تعداد ۴۲۳۹ نفر بود.  که  برای تعیین نمونه از فرمول کوکران و ۲۵۱  نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شد. برای گرداوری داده ها از پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه سرمایه اجتماعی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب ۹۰۹/۰ و ۹۱۲/۰ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از  آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف ،رگرسیون، ضریب پیرسون، استفاده شد.

نتایج بدست آمده از داده های گردآوری شده نشان می دهد که ابعاد سرمایه اجتماعی به شرح زیر با مدیریت دانش در آموزش و پرورش در استان هرمزگان رابطه دارد.

در فرضیه اول ادعا شده بود که بین اعتماد و مدیریت دانش  رابطه ی معناداری وجوددارد، تجزیه تحلیل آماری بین این دو نشان می دهد که این فرضیه مورد قبول قرار می گیرد ،

در فرضیه دوم ادعا شده بود که بین شبکه ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد، تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز تایید می شود،

در فرضیه سوم ادعا شده بود که بین همکاری و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفته است،

در فرضیه چهارم ادعا شده بود که بین روابط و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است

در فرضیه پنجم ادعا شده بود که بین ارزش ها و مدیریت دانش رابطه ی معناداری وجود دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است،

در فرضیه ششم ادعا شده بود که بین فهم متقابل و مدیریت دانش رابطه ی معناداری دارد که تجزیه تحلیل آماری نشان می دهد که این فرضیه درست است،

در فرضیه هفتم ادعا شده بود که بین تعهد و مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد که این فرضیه درست است.

 

اهمیت و ارزش تحقیق

سرمایه اجتماعی با زمینه مساعدی که از وجود مباحث اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت داشته، در مطالعات سازمانی وارد شده است. در حال حاضر دیدگاه نسبتاً جدیدی در تئوری سازمان از سوی صاحب نظران مطرح بوده و آنها اعتقاد دارند که سازمان یک گروه اجتماعی است که مشخصه آن سرعت و کارایی در ایجاد و انتقال دانش است. آنها اساساً بحث می کنند که سازمانها دارای قابلیت های خاصی برای خلق و تسهیم دانش اند که برای آنها در مقایسه با سازمان های دیگر مزیت مشخصی ایجاد می کند. سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارایی های مهم سازمانی است که قادر است سازمان ها را در خلق و تسهیم دانش مدد رساند. بنابراین از آنجایی که ضرورت تبدیل آموزش و پرورش به سازمان دانش محور احساس می شود که بتواند نقش های خود را در امر آموزش، پژوهش، خدمات و کارآفرینی ارائه نماید، نیازمند تقویت و شکل­ گیری سرمایه اجتماعی قوی را می­طلبد. بنابراین با ارائه راهکارهایی می­توان تحقق افزایش به کارگیری مدیریت دانش را با توجه به ابعاد سرمایه اجتماعی اطمینان داد.

انتقال اطلاعات و دانش در سطح كلان و خرد بين افراد و سازمانها بستگي به افرادي دارد كه اين انتقال را تسهيل و تسريع مي كنند. در نتيجه تمام عواملي كه مشوق ارتباط بين فردي و يا مانع آن باشد بر مبادلات اطلاعاتي افراد نيز تاثيرگذار خواهد بود، به همين دليل اهميت ارتباطات و تعاملات مبتني براعتماد ميان افراد در گسترش و كاربرد دانش مورد تاكيد قرار گرفته است. چنانچه سازماني بتواند هر چه بيشتر تعاملات اثربخش را در ميان كاركنان خويش، در داخل گروهها و واحدهاي سازماني افزايش دهد بيشتر مي تواند نسبت به اثربخشي مبادلات اطلاعاتي ميان افراد خويش، و در نتيجه مديريت اثربخش دانش سازماني اطمينان حاصل كند. بنابراين ايجاد و گسترش فرهنگ و جوي در سازمان كه اين نوع ارتباطات و تعاملات را ترغيب كند از ضرورتهاي مديريت دانش است.

اهداف تحقیق:

۱-۴-۱)هدف کلی:

تبیین رابطه ی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۱-۴-۲)اهداف جزیی:

۱- تبیین رابطه  بین مولفه سرمایه اجتماعی(اعتماد) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۲-تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی (شبکه ها) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۳- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی( همکاری) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۴- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی(روابط) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۵-تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی(ارزش ها) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۶- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی( فهم متقابل) و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

۷- تبیین رابطه بین مولفه سرمایه اجتماعی( تعهد)  و مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان هرمزگان از دیدگاه معلمان دوره متوسطه نظری

فهرست مطالب

 • صل اول (کلیات تحقیق)
 • ۱-۱)مقدمه  ۱
 • ۱-۲)بیان مسئله  ۲
 • ۱-۳)اهمیت و ارزش تحقیق   ۶
 • ۱-۴)اهداف تحقیق: ۷
 • ۱-۵)فرضيه‏هاي تحقیق: ۷
 • ۱-۵-۱)فرضیه اصلی   ۷
 • ۱-۵-۲)فرضیات فرعی   ۸
 • ۱-۶)تعریف واژه ها ۸
 • فصل دوم  ۱۱
 • ۲-۱) مقدمه  ۱۲
 • ۲-۲)مبانی نظری پژوهش    ۱۳
 • ۲-۲-۱)دانش    ۱۳
 • ۲-۲-۲)طبقه بندی و ابعاد دانش    ۱۴
 • ۲-۲-۲-۱)دانش اختصاصی، دانش شخصی، دانش عمومی و دانش عرفی   ۱۴
 • ۲-۲-۲-۲)دانش واقعی، مفهومی، انتظاری و روش شناختی   ۱۵
 • ۲-۲-۲-۳)دانش محوری، دانش پیشرفته و دانش نوآوری   ۱۵
 • ۲-۲-۲-۴)دانش انسانی، اجتماعی و ساختاری   ۱۶
 • ۲-۲-۳)مدیریت دانش    ۱۷
 • ۲-۲-۴)سیر تکامل و توسعه مدیریت دانش و چشم اندازها ۱۹
 • ۲-۲-۵)مکاتب مدیریت دانش    ۲۳
 • ۲-۲-۶)چرخه های مدیریت دانش    ۲۴
 • ۲-۲-۶-۱)چرخه مدیریت دانش ویگ     ۲۵
 • ۲-۲-۶-۲)چرخه مدیریت دانش مه یر و زاک    ۳۰
 • ۲-۲-۶-۳)چرخه مدیریت دانش بیوکویتز و ویلیامز  ۳۱
 • ۲-۲-۶-۴)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر  ۳۴
 • ۲-۲-۶-۵)فرایندهای مدیریت دانش بس    ۳۵
 • ۲-۲-۷)مدلهای مدیریت دانش    ۴۱
 • ۲-۲-۷-۱)مدل ایجاد و کاربرد دانش ویگ     ۴۲
 • ۲-۲-۷-۲)مدل مارپیچی دانش نوناکا و تاکچی   ۴۶
 • ۲-۲-۸)پیشگامان مدیریت دانش    ۴۹
 • ۲-۲-۸-۱)داونپورت و پروساک    ۴۹
 • ۲-۲-۸-۲)دراکر  ۵۰
 • ۲-۲-۸-۳)نوناکا و تاکه اوچی   ۵۰
 • ۲-۲-۹)دلایل اهمیت مدیریت دانش    ۵۱
 • ۲-۲-۱۰)سرمایه  ۵۴
 • ۲-۲-۱۱)اشکال سرمایه  ۵۵
 • ۲-۲-۱۲)سرمایه  اجتماعی   ۵۶
 • ۲-۲-۱۳)تعاریف سرمایه اجتماعی   ۵۷
 • ۲-۲-۱۴)مفهوم سرمایه اجتماعی   ۶۰
 • ۲-۲-۱۵)اهمیت سرمایه اجتماعی   ۶۲
 • ۲-۲-۱۶)تاریخچه سرمایه اجتماعی   ۶۳
 • ۲-۲-۱۷)سیر تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی   ۶۵
 • ۲-۲-۱۸)تئوری پردازان معروف سرمایه اجتماعی   ۶۷
 • ۲-۲-۱۸-۱)فوکویاما ۶۷
 • ۲-۲-۱۸-۲)بوردیو  ۷۰
 • ۲-۲-۱۸-۳)کلمن   ۷۳
 • ۲-۲-۱۸-۴)رابرت پاتنام  ۷۸
 • ۲-۲-۱۹)مقایسه نظرات بوردیو، کلمن و پاتنام  ۸۱
 • ۲-۲-۲۰)سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی   ۸۴
 • ۲-۲-۲۱)سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی   ۸۶
 • ۲-۲-۲۲) ابعاد سرمایه اجتماعی   ۸۷
 • ۲-۲-۲۳)سطوح سرمایه اجتماعی   ۹۰
 • ۲-۳)پیشینه تحقیق   ۹۱
 • ۲-۳-۱)پژوهش های داخلی   ۹۱
 • ۲-۳-۲)پژوهش های خارجی   ۹۵
 • ۲-۴)جمع بندی   ۹۸
 • ۲-۵)بررسی محیط پژوهش    ۱۰۰
 • فصل سوم  ۱۰۱
 • ۳-۱) مقدمه  ۱۰۲
 • ۳-۲) روش تحقیق   ۱۰۲
 • ۳-۳) جامعه‌ي آماري   ۱۰۲
 • ۳-۴) نمونه آماری   ۱۰۳
 • ۳-۵) ابزار جمع‌آوري داده‌هاي تحقيق   ۱۰۴
 • ۳-۵-۱) پرسشنامه  ۱۰۵
 • ۳-۵-۱-۱) شرح پرسشنامه  ۱۰۵
 • ۳-۵-۱-۲) دسته بندی سوالات پرسشنامه  ۱۰۵
 • ۳-۵-۱-۳) تعیین روایی پرسشنامه  ۱۰۶
 • فصل پنجم   ۱۰۶
 • ۳-۵-۱-۴) پایایی پرسشنامه  ۱۰۶
 • ۳-۶) روش تجزیه تحلیل داده ها ۱۰۷
 • فصل چهارم  ۱۰۹
 • تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۹
 • ۴-۲) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و جامعه آماری   ۱۱۱
 • ۴-۲-۱) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت    ۱۱۱
 • ۴-۲-۳) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات    ۱۱۲
 • فصل پنجم  ۱۳۱
 • نتیجه گیری و پیشنهادات    ۱۳۱
 • ۵-۱) مقدمه  ۱۳۲
 • ۵-۲) مروری بر مساله و نتیجه گیری پژوهش    ۱۳۳
 • ۵-۳) محدودیت های تحقیق   ۱۳۸
 • ۵-۴) پیشنهادات    ۱۳۸
 • ۵-۵) پیشنهادات برای تحقیقات آتی   ۱۳۹
 • پیوست ها ۱۴۰
 • منابع و مأخذ  ۱۴۳

 

فهرست جداول

 • جدول ۲-۱) فرایندها و ساز وکارهای مدیریت دانش…………….۴۰
 • جدول ۲-۲) مدل مدیریت دانش ویگ- سطوح درونی سازی………………۴۳
 • جدول۲-۳) ماتریس مدیریت دانش………………۴۵
 • جدول ۲-۴)تعاریف مختلف از سرمایه اجتماعی براساس هدف و سطح تحلیل………..۸۳
 • جدول ۲-۵)ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی…………….۹۰
 • جدول ۳-۱) حجم جامعه آماری ……………..۱۰۳
 • جدول۳-۲) دسته بندی سوالات پرسشنامه……………………….۱۰۵
 • جدول ۳-۳) تفکیک آلفای کرونباخ برای هر پرسشنامه………….۱۰۷
 • جدول ۴-۱) ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………….۱۱۱
 • جدول ۴-۲٫ شاخص­های مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای مورد بررسی در پژوهش…………۱۱۴
 • جدول ۴-۳٫ آزمون كولموگروف اسميرنوف متغيرهاي پژوهش…………..۱۱۸
 • جدول۴-۴٫ نحوه داوری میزان عددی ضریب  همبستگی………..۱۲۰
 • جدول ۴-۵٫ ضریب همبستگی بین «اعتماد» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن………..۱۲۱
 • جدول ۴-۶٫ ضریب همبستگی بین «شبکه ها» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……..۱۲۲
  جدول ۴-۷٫ ضریب همبستگی بین «همکاری» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن………..۱۲۳
 • جدول ۴-۸٫ ضریب همبستگی بین «روابط» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن…….۱۲۴
 • جدول ۴-۹٫ ضریب همبستگی بین «ارزش ها» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن………۱۲۵
 • جدول ۴-۱۰٫ ضریب همبستگی بین «فهم متقابل» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن………….۱۲۶
 • جدول ۴-۱۱٫ ضریب همبستگی بین «تعهد» و شاخص مدیریت دانش و ابعاد آن……….۱۲۷
 • جدول ۴-۱۲٫ ضریب همبستگی بین «مدیریت دانش» و «سرمای اجتماعی درون سازمانی»……….۱۲۸
 • جدول ۴-۱۳٫ میزان تغییردر توانایی پیشگویی مدل با ورود هر یک از متغیرهای مستقل………….۱۲۹
 • جدول ۴-۱۴٫ برآورد ضرایب رگرسیونی و آزمون معناداری ضرایب…………….۱۳۰

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱) توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت……….۱۱۲

نمودار ۴-۲) وضعیت پاسخ دهندگان بر اساس سن……….۱۱۲

نمودار ۴-۳) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات……….۱۱۳

نمودار ۴-۴) وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان سابقه کار…………۱۱۳

 

فهرست اشکال

 • شکل ۲-۱) مراحل توسعه مدیریت دانش (دالکر، ۲۰۰۵؛ به نقل از قلیچ لی، ۱۳۸۸)……………….۲۲
 • شکل ۲-۲) خلاصه فعالیتهای کلیدی چرخه مدیریت دانش (ویگ، ۱۹۹۳)…………..۲۹
 • شکل ۲-۳)چرخه مدیریت دانش یکپارچه دالکر (دالکر، ۲۰۰۵)…………..۳۵
 • شکل ۲-۴)مدل مدیریت دانش نوناکا و تاکچی (۱۹۹۵)………….۴۷
 • شکل ۲-۵)عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش (انصاری و شائمی، ۱۳۸۵)…………..۵۳
 • شکل ۲-۶) سطوح سرمایه اجتماعی (اقتباس از صالحی و کاوسی، ۱۳۸۷)………….۹۱
 • شکل ۲-۷)مدل نظری پژوهش………..۹۸

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0