بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت :پایان نامه ارشد مدیریت دولتی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مدیریت دولتی و با عنوان بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان ) در ۱۵۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان ) :

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت های صنعتی استان گلستان است. مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی ۴۳ سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، مشتریان، سرمایه گذاران، جامعه، محیط زیست و تامین کنندگان می باشد، اندازه گیری شد. از اطلاعات ۱۸ شرکت صنعتی در سال ۱۳۹۳ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز روش رگرسیون سلسله مراتبی به کار گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به ۶ سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. این پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا سیاست های موثر مربوط به مسئولیت اجتماعی شرکت ها که برای دستیابی به عملکرد مالی بهتر آن ها در بلند مدت لازم است را توسعه دهند. همچنین بینشی را برای شرکت ها در زمینه نقش مسئولیت اجتماعی در کسب منافع آتی فراهم می نماید.

 

 

اهمیت و ضرورت تحقیق

بر اساس پژوهش هایی که صورت گرفته است وجود سه نوع رابطه مثبت، منفی و خنثی (عدم وجود رابطه) بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی مطرح است. چندین دیدگاه مختلف در زمینه ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی وجود دارد. دیدگاه اول این است که رابطه ای بین هزینه های کمی شرکت ها، مثل هتل های بهره به دارندگان اوراق قرضه، و هزینه های کیفی آنها، مثل کیفیت تولید یا هزینه های امنیتی، وجود دارد. تلاش شرکت ها برای تحمل هزینه های کیفی کمتر از طریق فعالیت های اجتماعی، به هزینه های کمی بالاتر منجر می شود. همچنین، «فرضیه اثر اجتماع» به عنوان پایه و اساس ارتباط بین عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی شرکت ارائه شده است. در واقع این فرضیه پیشنهاد می کند که تامین مجموع نیازهای ذینفعان غیر مالک شرکت اثر مثبتی روی عملکرد مالی خواهد داشت. دیدگاه دوم این است که شرکت های موفق از لحاظ مالی منابع کمتری در ایجاد عملکرد مالی بالای خود به کار می گیرند در نتیجه می توانند بخش اعظم منابع خود را به عملکرد اجتماعی اختصاص دهند. دیدگاه سوم نیز بیان می کند که شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی بیشتری می پذیرند کمتر در معرض ریسک رویدادهای منفی هستند زیرا احتمال کمتری وجود دارد که جریمه های سنگینی برای آلودگی زیاد(محیط زیست) پرداخت کنند، یا احتمال کمی وجود دارد که دعاوی پرهزینه بر علیه آنها وجود داشته باشد، یا به ندرت فعالیت های منفی اجتماعی که ممکن است برای اعتبار آنها مخرب باشد را انجام دهند، که این موارد در نهایت بر عملکرد مالی شرکت ها تاثیر مثبت دارد.بنابراین علت اصلی پژوهش حاضر با توجه به اینکه تا به حال این موضوع که رابطه مسئولیت اجتماعی را با عملکرد مالی و غیر مالی در شرکت ها بسنجند انجام نشده این ضرورت دیده شد که بررسی شود.

 

اهداف تحقیق

هدف اصلی ۱:

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی شرکت

 اهداف فرعی :

 • بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی.
 • بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی ؛
 • بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی ؛
 • بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی ؛
 • بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی؛
 • بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی؛

هدف اصلی ۲: بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی؛

هدف فرعی:

 • بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غیر مالی؛
 • بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی؛
 • بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد غیر مالی؛
 • بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غیر مالی؛
 • بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد غیر مالی؛
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد غیر مالی؛

 

 

سئوالات تحقیق

سوال اصلی ۱:

آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوالات فرعی :

 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوال اصلی ۲:

آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوالات فرعی :

 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

 

 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی ۱:

بین مسئولیت اجتماعی شرکت با عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی :

 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.؟
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد مالی شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه اصلی ۲:

بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی :

 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با کارکنان و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با مشتریان و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با سرمایه گذاران و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با جامعه و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با محیط و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
 • بین مسئولیت اجتماعی شرکت در ارتباط با تهیه کنندگان و عملکرد غیر مالی رابطه معنی داری وجود دارد.

 

 

فهرست مطالب

فصل  اول :كليات تحقيق.. ۱

مقدمه. ۲

بيان مسئله. ۳

ضرورت و اهمیت انجام تحقيق.. ۵

اهداف تحقیق  ۶

سوالات تحقیق.. ۷

فرضيه  هاي تحقيق: ۸

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها  ۹

فصل دوم: بررسي ادبيات و پيشينه موضوع. ۱۱

مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی  ۱۳

۲-۱- ۱- مقدمه   ۱۲

۲-۱-۲ سیر تاریخی مسئولیت اجتماعی سازمان  ۱۳

۲-۱-۳ تعریف مسئولیت اجتماعی   ۱۶

۲-۱-۴- معنا و مفهوم مسئولیت پذیری اجتماعی ۲۵

۲-۱-۵ مسئولیت اجتماعی ۲۷

۲-۱-۶ انواع مسئولیت اجتماعی  ۳۰

۲-۱-۷ ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت  ۳۲

۲-۱-۸ دیدگاه های مسئولیت اجتماعی    ۳۴

۲-۱-۹ مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها   ۳۶

۲-۱-۱۰ چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان ۳۸

۲-۱-۱۱مسئولیت اجتماعی فردی برای دستیابی به مسئولیت اجتماعی گروهی  ۳۹

۲-۱-۱۲ نقش منابع انسانی در مسئولیت اجتماعی  .  ۴۱

۲-۱-۱۳ تاثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی سازمان  ۴۳

۲-۲-۱ مقدمه   ۴۹

۲-۲-۲ تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد    ۵۰

۲-۲-۳ مدل های ارزیابی عملکرد   ۵۱

۲-۲-۴ مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد   ۵۱

۲-۲-۵ مدل های اقتصادی ارزیابی عملکرد   ۵۳

۲-۲-۶ ضرروت و اهمیت بازاریابی علمکرد   ۵۶

۲-۲-۷ مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی   ۵۸

۲-۲-۸ آثار رفتاری استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد   ۶۰

۲-۲-۹ معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد و مطالوبیت فرآیند    ۶۲

۲-۲-۱۰ مسئولیت اجتماعی شرکت و کشورهای آسیایی  ۶۲

۲-۲-۱۱ مسئولیت اجتماعی شرکت از دیدگاه سهامداران   ۶۳

۲-۲-۱۲ اندازه گیری مسئولیت اجتماعی شرکت  ۶۴

۲-۲-۱۳ عملکرد مالی و غیر مالی شرکت  ۶۵

۲-۲-۱۴ مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی و غیر مالی شرکت   ۶۷

۲-۲-۱۵ مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان و عملکرد شرکت   ۷۰

۲-۲-۱۶ مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به سرمایه گذاران و عملکرد شرکت  ۷۱

۲-۲-۱۷ مسئولیت اجتماعی نسبت به محیط زیست و عملکرد شرکت   ۷۲

۲-۲-۱۸ مسئولیت اجتماعی نسبت به تامین کنندگان و عملکرد شرکت   ۷۳

۲-۳ پیشینه تحقیق  ۷۴

۲-۳-۱ سابقه تحقیقات انجام شده در داخل کشور  ۷۴

۲-۳-۲ سابقه تحقیقات انجام شده در خارج کشور. ۷۹

۲-۴ چارچوب نظری تحقیق ۸۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق  ۸۴

۳-۱ مقدمه ۸۵

۳-۲ متدلوژی پژوهش  ۸۵

۳-۳ جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ۸۶

۳-۴ ابزار گردآوری ۸۷

۳-۵ روش جمع آوری داده ها ۸۷

۳-۶ روایی و پایایی تحقیق ۸۹

۳-۷ روش تجزیه و تجلیل اطلاعات ۹۳

فصل چهارم ۹۵

۴-۱ مقدمه ۹۶

۴-۲ توصیف یافته های تحقیق ۹۶

۴-۳ آزمون نرمال بودن داده های تحقیق   ۹۸

۴-۴ توصیف متغیرهای اصلی پژوهش و آزمون همبستگی  ۹۹

۴-۴ آزمون رگرسیون سلسله مراتبی  ۱۰۴

فصل پنجم  ۱۰۹

۵-۱ مقدمه ۱۱۰

۵-۲ تجزیه و تحلیل و پیشنهادات بر اساس آن   ۱۱۱

۵-۳ محدودیت تحقیق ۱۱۵

۵-۴ توصیه برای آینده  ۱۱۶

منابع  ۱۱۷

پیوست  ۱۳۵

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱ نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان بر ساختار سازمان  ۳۳

جدول ۲-۲ نظریه پردازان و تاثیر اندازه سازمان   ۳۳

جدول ۲-۳ تاثیر اندزاه سازمان بر نسبت کارکنان اداری  ۳۴

جدول ۲-۴ معرفی مدل های همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار سازمان  ۶۶

جدول ۳-۱ نوزیع سئوالات پرسشنامه اندازه سازمان  ۹۴

جدول ۳-۲ توزیع سئوالات پرسشنامه استراتژی اکتشاف  ۹۵

جدول ۳-۳ توزیع سئوالات پرسشنامه عملکرد سازمان  ۹۵

جدول ۳-۴ توزیع سئوالات متغیرهای پرسشنامه و آلفای کرونباخ  ۹۸

جدول ۴-۱ توزیع فراوانی بر حسب جنس  ۱۰۲

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی بر جسب سن  ۱۰۳

جدول ۴-۳ توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات  ۱۰۴

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار  ۱۰۵

جدول ۴-۵ آمار توصیفی متغیرهای تحقیق  ۱۰۶

جدول ۴-۶ آزمون K-S  ۱۰۷

جدول ۴-۷ میزان همبستگی بین فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی  ۱۰۸

جدول ۴-۸ میزان همبستگی بین استراتژی اکتشاف و عملکرد سازمانی  ۱۰۹

جدول ۴-۹ میزان همبستگی بین معماری فناوری اطلاعات و عملکرد سازمانی  ۱۱۰

جدول ۴-۱۰ تحلیل واریانس  ۱۱۱

جدول ۴-۱۱ ضریب همبستگی و ضریب تعیین  ۱۱۲

جدول ۴-۱۲ آزمون دوربین واتسون  ۱۱۳

جدول ۴-۱۳ تحلیل رگرسیون چند متغیره  ۱۱۴

جدول ۴-۱۴ جمع بندی آزمون فرضیات تحقیق  ۱۱۵

 

 

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱ جایگاه معماری فناوری اطلاعات در استراتژی فناوری اطلاعات  ۴۰

شکل ۲-۲ معماری فناوری اطلاعات در سه سطح  ۴۱

شکل ۲-۳ مزایای معماری فناوری اطلاعات در تقابل با چالش های آن  ۴۲

شکل ۲-۴ چهار استراتژی معماری و تمرکز بر مزایای متفاوت  ۴۴

شکل ۲-۵ مزایای هر یک از استراتژی های معماری فناوری اطلاعات  ۴۵

شکل ۲-۶ ارتباط میان استراتژی کسب و کار و استراتژی و عملکرد  ۴۸

شکل ۲-۷ استراتژِ های عام مایکل پورتر  ۶۰

نمایه ۲-۱ ویژگی های مهم ترین روش شناسی های طراحی فناوری اطلاعات  ۴۹

نمایه ۲-۲ مدل همسویی استراتژیک هندرسن و ون کاترمن  ۵۳

نمایه ۲-۳ مدل ایجاد همسویی  ۵۵

نمایه ۲-۴ گام بعدی در همسوسازی کسب و کار فناوری اطلاعات  ۵۶

مدل مفهومی تحقیق  ۸۶

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار ۲-۱ سیستم عملکرد فردی  ۷۶

نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی بر حسب جنس  ۱۰۲

نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی بر حسب سن  ۱۰۳

نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات  ۱۰۴

نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار  ۱۰۶

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0