بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل: پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

دانلود پایان نامه بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت اجرایی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت اجرایی  گرايش  استراتژیک  و با عنوان بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل  در ۱۰۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل:

هويت سازماني و معنویت سازماني دو موضوع بسيار مهم در حوزه هاي رفتار سازماني، منابع انساني، ارتباطات و كنترل و … مي باشد. نظر به اهميت موضوع هويت و هويت سازماني و نقش آن در شكل گيري بسياري از رفتارهاي سازماني افراد از يك سو، و نيز نقش مهم معنویت در عملکرد سازمان از سوي ديگر، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل به روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. برای سنجش معنویت سازمانی از مدل ۵ مولفه ای میلیام و فرگوسن و  برای سنجش هویت سازمانی از مدل سه مولفه ای پچن استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق ۲۴۰ نفر از کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل بودند که از بین آن ها ۱۵۰ نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب گردید.

داده های تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه و به روش میدانی گردآوری و با استفاده از نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی  مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین معنویت سازمانی در بین کارکنان(۳۴/۳) و میانگین هویت سازمانی در بین کارکنان(۱۷/۳) است بنابراین از وضعیت نسبتاً مطلوب و متوسط به بالایی برخوردار است. نتيجه آزمون همبستگي پیرسون درخصوص رابطه بين معنویت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان حاکی از آن است که از لحاظ آماري در  سطح ۰۵/۰>P همبستگی مثبت و قوی بين معنویت سازمانی و هویت سازمانی وجود دارد.

همچنین نتایج دیگر این تحقیق نشان داد که بین ابعاد پنجگانه معنویت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و نسبتاً قوی  در سطح  ۰۵/۰>P وجود دارد. بیشترین شدت همبستگی مربوط به مولفه حس لذت بردن از کار و کمترین شدت همبستگی مربوط به فرصت هایی برای زندگی درونی بود. در نهایت و به جهت وجود رابطه مثبت بین معنویت سازمانی و هویت سازمانی، پیشنهاداتی در جهت ارتقای معنویت سازمانی و به دنبال آن هویت سازمانی کارکنان مبتنی بر یافته های تحقیق ارائه گردید.

 

واژگان کلیدی: معنویت سازمانی ، هویت سازمانی، کارکنان، کتابخانه های عمومی استان اردبیل

 

ضرورت انجام تحقیق

يكي از داغترين موضوعات در سال هاي اخير در مديريت ، بحث هويت سازماني و مهم تر از آن شكل دهي هويت است كه پژوهشهاي بسيار نادري در اين زمينه انجام شده است . امروزه در بسياري ازسازمان هاي دولتي، نوعي تمايل به افزايش نرخ جابه جايي، كاهش رضايت شغلي، افزايش ميزان غيبت از كار، گسترش بيگانگي از كار و فقدان احساس مسئوليت پذيري كاركنان و به طور كلي عدم هويت يابي اعضا با سازمان خود، مشاهده مي شود.

تحقيقات صورت گرفته نشان داده اند كه هويت يابي سازماني يك قطعه بزرگ گم شده در مطالعه معنویت سازمانی است(ال ارکوبی، ۲۰۰۸). هر سازماني، همانند انسان، يك هويت دارد. هويت مجموعه اي از ويژگي هايي است كه آن را از ديگران متمايز مي سازد. اما به هر صورت هويت سازماني به وسيله اين واقعيت كه مي تواند به عنوان يك ابزار استراتژيك در فرآيند دستيابي به هدف ها و ديدگاه سازمان استفاده شود، مورد نظر است (مرادي و موسوي حجازي، ۱۳۸۷) هويت سازماني يك متغير شناختي مهم است كه نه تنها بر احساس عضويت فرد در سازمان تأثيرگذار است، بلكه تعيين كننده رفتار افراد در محيط سازماني مي باشد(پراتی و همکاران،۲۰۰۹). لزوم افزايش آگاهي مديران و اداره كنندگان اين سازمان ها از عوامل مؤثر بر شكل گيري هويت سازماني و منافع بالقوه حاصل از وجود هويت سازماني قوي و مستحكم ، بيش از پيش آشكار مي شود.

از سوی دیگر،  اهمیت و ضرورت معنویت و معنویت در سازمان، آن چنان است که می تواند برای سازمان ها، انسانیت، هویت و برای اجتماع، فعالیت و برای محیط، مسئولیت را به ارمغان آورد. مهم ترین عامل بهره وری و انسجام در سازمان ها و در نهایت کل جامعه، منابع انسانی است و تردیدی نیست که شکوفائی هر جامعه ای در بهبود و پرورش منابع انسانی آن نهفته است(ضیایی،۱۳۸۷).

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه معنویت سازمانی و هویت سازمان طراحی و درصدد ارايه راهكارهايي جهت بهبود و تقويت آن می باشد .در نتیجه بررسي وضعیت معنویت و هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل باعث توليد اطلاعاتي در جهت شناخت نقاط قوت وضعف در این زمینه خواهد بود كه مي تواند اسباب اصلاح وبهبود فرايند وارتقاء وضعیت موجود را فراهم آورد.يكي از راههاي بررسي اثر بخشي معویت سازمانی در سازمان، مطالعه وبررسي وضعیت هویت سازمانی است. اين تحقیق از طريق استقرار فرايندي نظام مند تحت عنوان رهگيري وضعيت معنویت سازمانی و هویت سازمانی در کتابخانه های عمومی استان اردبیل انجام مي شود كه در آن نسبت به توليد آمار واطلاعات ارزشمندي اقدام مي گردد كه در وهله اول مي‌تواند بعنوان ابزار نيرومند تصميم سازي براي مديران کتابخانه ها در سطوح مختلف سياستگذاري وبرنامه ريزي اجرائي در جهت حذف یا كاهش موانع موجود بر سر راه شکل گیری هویت سازمانی و  همچنين براي مشاوران نتايج گران قيمتي را در زمينه ارتقای معنویت سازمانی فراهم مي آورد.از سوی دیگر با توجه به این که این تحقیق مسبوق به سابقه پژوهشی نمی باشد، انجام این تحقیق در راستای پرکردن خلاً پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می رسد.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه معنویت سازمانی با هویت سازمانی

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه  ۲

۱-۲- بیان مسئله  ۴

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق   ۶

۱-۴- اهداف تحقیق   ۷

۱-۴-۱- هدف کلی   ۷

۱-۴-۲- اهداف جزئی   ۷

۱-۵- سؤالات تحقیق   ۷

۱-۵-۱-  سوال اصلی تحقیق   ۷

۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق   ۷

۱-۶- فرضيه ‏هاي تحقیق   ۸

۱-۶-۱- فرضیه اصلی   ۸

۱-۶-۲- فرضیه های فرعی   ۸

۱-۷- تعريف واژه ‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)  ۸

۱-۷-۱-تعریف مفهومی هویت سازمانی   ۸

۱-۷-۲-تعریف  عملیاتی هویت سازمانی   ۹

۱-۷-۳-تعریف مفهومی معنویت سازمان  ۹

۱-۷-۴-تعریف عملیاتی معنویت سازمانی   ۹

۱-۸- مدل مفهومی تحقیق   ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق        

۲-۱- مقدمه  ۱۲

۲-۲- معنویت سازمانی   ۱۳

۲-۲-۱- مفهوم معنویت    ۱۳

۲-۲-۲- تاریخچه معنویت    ۱۵

۲-۲-۳-معنويت در محيط كار  ۱۶

۲-۲-۴- سطوح معنویت در سازمان  ۱۸

۲-۲-۵- ضرورت  معنویت در زندگی کاری، فردی و سازمانی   ۲۱

۲-۲-۶- ابعاد معنویت سازمانی   ۲۳

۲-۲-۷- دیدگا ههای معنویت و معنویت در محیط کار  ۲۴

۲-۲-۸- رهبري معنوي   ۲۷

۲-۲-۹- ابعاد رهبري معنوي   ۲۸

۲-۳- هویت سازمانی   ۳۰

۲-۳-۱- تعریف هویت سازمانی   ۳۰

۲-۳-۲- ساخت و شكل گيري هويت    ۳۳

۲-۳-۲-۱- توجه رسانه ها ۳۴

۲-۳-۲-۲-وجهه خارجي سازمان  ۳۴

۲-۳-۲-۳-ارتباطات خارجي سازمان  ۳۵

۲-۳-۲-۴-تيم مديران عالي سازمان  ۳۵

۲-۳-۲-۵-مديريت منابع انساني   ۳۶

۲-۳-۲-۶-ارتباطات داخلي سازمان  ۳۶

۲-۳-۲-۷-عمليات سازمان  ۳۷

۲-۴- پیشینه تحقیق   ۳۷

۲-۴-۱- تحقیقات انجام شده در ایران  ۳۷

۲-۴-۲- تحقیقات خارجی   ۴۱

۲-۵- جمع بندی   ۴۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه  ۴۵

۳-۲- قلمرو تحقیق (موضوعی،زمانی،مکانی)  ۴۵

۳-۱-۱- قلمرو موضوعی   ۴۵

۳-۱-۲- قلمرو زمانی   ۴۵

۳-۱-۳- قلمرو مکانی   ۴۶

۳-۲- روش انجام تحقیق   ۴۶

۳-۳-جامعه آماری   ۴۶

۳-۴- نمونه آماری   ۴۷

۳-۵- ابزار گردآوری اطلاعات    ۴۸

۳-۶- روائي و پايائي تحقيق   ۴۹

۳-۶-۱-اعتبار(روائی)  ۴۹

۳-۶-۲-پایائی   ۴۹

۳-۷-فنون و ابزارهای تجزیه و تحلیل داده ها ۵۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه  ۵۲

۴-۲-توصیف داده ها ۵۳

۴-۲-۱-توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب اطلاعات عمومي پرسشنامه  ۵۳

۴-۲-۱-۱-توزيع نسبي پاسخگويان بر حسب جنس پاسخگويان  ۵۳

۴-۲-۱-۲- توزیع پاسخگویان براساس سن   ۵۴

۴-۲-۱-۳- توزیع پاسخگویان براساس تحصیلات    ۵۵

۴-۲-۱-۴- توزیع پاسخگویان براساس سابقه خدمت    ۵۶

۴-۲-۲-آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق   ۵۷

۴-۲-۲-۱-آمار توصیفی مربوط به معنویت سازمانی و مولفه های آن  ۵۷

۴-۲-۲-۲-آمار توصیفی مربوط به هویت سازمانی و مولفه های آن  ۵۹

۴-۳-  یافته های استنباطی   ۶۰

۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن توزیع متغيرها ۶۰

۴-۳-۲- آزمون فرضیه ها ۶۰

۴-۳-۲-۱-آزمون فرضیه اصلی   ۶۱

۴-۳-۲-۲-آزمون فرضیه اول  ۶۱

۴-۳-۲-۳-آزمون فرضیه دوم  ۶۲

۴-۳-۲-۴-آزمون فرضیه سوم  ۶۳

۴-۳-۲-۵-آزمون فرضیه چهارم  ۶۴

۴-۳-۲-۶-آزمون فرضیه پنجم  ۶۴

۴-۳-۲-۷-آزمون فرضیه ششم  ۶۵

۴-۳-۳- آزمون رگرسیون چندگانه  ۶۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه  ۶۹

۵-۲- خلاصه یافته های توصیفی   ۶۹

۵-۳- خلاصه یافته های استنباطی   ۷۰

۵-۴- بحث و تفسیر و نتیجه گیری نهایی   ۷۲

۵-۵-  پیشنهادات و راهکارها ۷۵

۵-۵-۱- پیشنهادات کاربردی   ۷۵

۵ -۵-۲-پیشنهادات پژوهشی   ۷۷

۵-۶- محدوديتها و مشكلات پژوهش     ۷۷

منابع و مآخذ  ۷۸

پیوست ها ۸۲

چکیده انگلیسی   ۸۹

 

فهرست جدول ها

جدول۱-۱- شاخص های هویت سازمانی ۹

جدول۱-۲- شاخص های معنویت سازمانی   ۱۰

جدول ۲-۱- پارادايم هاي پنجگانه معنويت (برَدلي و كواني، ۲۰۰۳)  ۱۷

جدول ۲-۲- چارچوب سازماندهي پيشنهادي را براي معنويت در محيط كار (گیبونز،۲۰۰۲)  ۱۹

جدول ۳-۱- جامعه آماری تحقیق   ۴۷

جدول ۳-۲- خروجی پایایی پرسشنامه به تفکیک متغیرهای تحقیق   ۵۰

جدول ۳-۳- سطح سنجش متغیر ها و نوع آزمون های آماری مورد استفاده ۵۱

جدول ۴-۱- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت    ۵۴

جدول ۴-۲- توزیع پاسخگویان بر اساس سن   ۵۴

جدول ۴-۳- توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات    ۵۵

جدول ۴-۴- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت آنها ۵۶

جدول۴-۵- وضعیت معنویت سازمانی و مولفه های ان در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل   ۵۷

جدول ۴-۶- آماره های توصیفی هویت سازمانی و مولفه های ان در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل   ۵۹

جدول ۴-۷- آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي نرمال بودن متغیرها ۶۰

جدول۴-۸- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين معنویت سازمانی و هویت سازمانی   ۶۱

جدول۴-۹- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين حس جامعه بودن تیم و هویت سازمانی   ۶۲

جدول۴-۱۰- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين همراستایی ارزش های فردی و سازمانی و هویت سازمانی   ۶۲

جدول ۴-۱۱- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين حس لذت بردن از کار و هویت سازمانی   ۶۳

جدول ۴-۱۲- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين حس مشترک با جامعه و هویت سازمانی   ۶۴

جدول۴-۱۳- نتايج حاصل از آزمون همبستگي بين فرصت هایی برای زندگی درونی و هویت سازمانی   ۶۵

جدول۴-۱۴- خروجی آزمون t-test برای مقایسه کارکنان زن و مرد  از نظر هویت سازمانی   ۶۵

جدول۴-۱۵- خلاصه مدل به دست آمده از رگرسیون چند متغیره ۶۶

جدول۴-۱۶- نتايج آزمون رگرسيون چند متغيره ۶۷

جدول۴-۱۷- ضرایب معادله رگرسیون چند متغیره ۶۷

 

فهرست شکل ها

شکل ۱-۱- مدل مفهومی تحقیق ۱۱

شکل ۲-۱- معنویت در محیط کار با توجه به سه سطح فردی، گروهی و سازمانی(عابدی جعفری و رستگار،۱۳۸۶، به نقل از ، میلیمام و همکاران، ۲۰۰۳) ۲۱

 

  

فهرست نمودار ها

نمودار ۴-۱- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت ۵۴

نمودار ۴-۲- توزیع پاسخگویان بر اساس سن ۵۵

نمودار ۴-۳- توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات ۵۶

نمودار ۴-۴- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت آنها ۵۷

نمودار ۴-۵- میانگین معنویت سازمانی و مولفه های ان در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل ۵۸

نمودار ۴-۶- میانگین هویت سازمانی و مولفه های آن در بین کارکنان کتابخانه های عمومی استان اردبیل   ۵۹

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0