رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام : پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

سلام به دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری مشغول تحصیل هستند. این بار تیم مسترداک پایان نامه ای با موضوع ” رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام ” به شما عزیزان ارائه کرده است. شما می توانید با بررسی چکیده و فهرست پایان نامه که در ادامه آمده است بیشتر با آن آشنا شوید و با اطمینان خاطر آن را تهیه کنید و بهره ببرید. تیم مسترداک همواره برای شما دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری آرزوی موفقیت روزافزون دارد.

 

چکیده رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

هدف از کیفیت سود،سود واقعی است که بصورت منصفانه منعکس شود و پایداری سود بصورت بلندمدت حفظ شود و متفاوت از سود گزارشی(سود حسابداری) میباشد زیرا سود حسابداری ممکن است بوسیله مدیران دستکاری شود بدین ترتیب کفیت سود میتواند بر قیمت سهام ومتاقبا بر بازده سهام تاثیرگذار باشد اين تحقيق، به بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می پردازد. کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سيمكو (۲۰۰۲) ، لئوز و همکاران (۲۰۰۳) و مدل ریچاردسون (۲۰۰۴) مورد سنجش قرار گرفته است.

جامعه مورد مطالعه شامل ۷۹ شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زماني تحقيق شامل يك دوره پنج ساله بر اساس صورتهاي مالي سالهاي ۱۳۸۵ الي ۱۳۸۹ شركتهاي مورد مطالعه است. اين تحقيق شامل سه فرضيه مي باشد که در هر فرضیه رابطه یکی از مدلهای کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام بررسی می شود. جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطي چند متغيره استفاده شده است در این تحقیق اثرات هفت متغیر که انتظار می رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر گذار باشد کنترل گردید. در کل نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام می باشد.

واژه­ های کلیدی : کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام، بازده سهام

 فهرست رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام

 • -۱- مقدمه ۲
 • ۱-۲- بيان مسئله۳
 • ۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق۶
 • ۱-۴ اهداف تحقیق۶
 • ۱-۵ سوالات تحقیق۷
 • ۱-۶ فرضيه‌هاي تحقيق۸
 • ۱-۷  قلمرو تحقیق۹
 • ۱-۸  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی۹
 • ۱-۹ ساختار تحقیق۱۳
 • ۱-۱۰ خلاصه‌ي فصل۱۴
 • فصل دوم: ادبيات و پيشينه¬ي تحقيق – رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری
 • مقدمه۱۶
 • ۲-۱- بخش اول : ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود ۲۰
 • ۲-۱-۱ سود حسابداری۲۱
 • ۲-۱-۲ تعاریف مربوط به سود۲۲
 • ۲-۱-۳ سطوح مختلف سود۲۳
 • ۲-۱-۳-۱مفهوم سود در سطح ساختاری۲۴
 • ۲-۱-۳ -۲ مفهوم سود در سطح رفتاری۲۴
 • ۲-۱-۳ -۳ مفهوم سود در سطح معنایی۲۴
 • ۲-۱-۴ – مفهوم سود گزارش شده۲۵
 • ۲-۱-۵ – اهداف گزارشگری سود۲۶
 • ۲-۱-۶ – ظهور نظریی کیفیت سود۲۷
 • ۲-۱- ۷-کیفیت سود۲۸
 • ۲-۱-۸- اهمیت ارزیابی کیفیت سود۳۳
 • ۲-۱-۹ -کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟۳۴
 • ۲-۱-۱۰-روشهای ارزیابی کیفیت سود۳۵
 • ۲-۱-۱۰-۱- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود۳۶
 • ۲-۱-۱۰-۲- مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه ی بین سوداقلام تعهدی و وجه نقد۴۳
 • ۲-۱-۱۰-۳- مفاهیم کیفیت سود براساس ویژگی های چارچوب نظری هیئت استانداردهای
 • حسابداری مالی۴۵
 • ۲-۱-۱۰-۴- مفاهیم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی۴۸
 • ۲-۱-۱۱- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود۴۹
 • ۲-۱-۱۱- ۱-روش های حسابداری۴۹
 • ۲-۱-۱۱- ۲-قابلیت اعتماد سود۵۲
 • ۲-۱-۱۱-۳- براوردهای حسابداری۵۲
 • ۲-۱-۱۱-۴- هزینه های اختیاری۵۳
 • ۲-۱-۱۱-۵- نوع صنعت۵۳
 • ۲-۱-۱۱-۶- ویژگی های مالی۵۴
 • ۲-۱-۱۱-۷- عوامل سیاسی۵۵
 • ۲-۱-۱۱- ۸-سیستم کنترل داخلی۵۵
 • ۲-۱-۱۱- ۹-صداقت مدریت۵۵
 • ۲-۱-۱۱-۱۰- حفظ و نگهداشت سرمایه۵۵
 • ۲-۱-۱۲-دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود۵۷
 • ۲-۲-ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام۶۰
 • ۲-۲-۱-بازده۶۰
 • ۲-۲-۲ تعریف بازده۶۰
 • ۲-۲-۳ بازده تحقق یافته درمقابل بازده مورد انتظار۶۰
 • ۲-۲-۴ حداکثر شدن سود هرسهم به عنوان یک معیار۶۱
 • ۲-۲-۵ حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار۶۲
 • ۲-۲-۶ بازده سرمایه گذاری۶۳
 • ۲-۲-۷ تفاوت در رجحان سهام داران۶۳
 • ۲-۲-۸ اجزای بازده۶۴
 • ۲-۲-۹ عوامل موثر بر بازدهی۶۵
 • ۲-۲-۱۰  روش های محاسبه بازده سهام۶۷
 • ۲-۲-۱۱محاسبه بازده کل۷۱
 • ۲-۲-۱۲ نوسان پذیری بازده سهام۷۲
 • ۲-۳- ارتباط بین متغیرهای تحقیق بصورت نظری۷۴
 • ۲-۴- پیشینه تحقیقات۷۷
 • ۲-۴-۱  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور۷۷
 • ۲-۴-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور۸۰
 • ۲-۶ خلاصه فصل۸۴
 • فصل سوم: روش شناسی تحقیق – رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری
 • ۳-۱ مقدمه۸۶
 • ۳-۲فرضیه های تحقیق۸۶
 • ۳-۳  روش تحقیق۸۷
 •  ۳-۴  جامعه ونمونه اماری تحقیق۸۷
 • ۳-۵ قلمرو تحقیق۹۰
 • ۳-۵-۱ قلمرو زمانی تحقیق۹۰
 • ۳-۵ -۲قلمرو مکانی تحقیق۹۰
 • ۳-۵-۳ قلمرو  موضوعی تحقیق۹۰
 • ۳-۶ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری انها۹۰
 • ۳-۶-۱ کیفیت سود۹۱
 • ۳-۶-۲ تغییر پذیری بازده سهام۹۲
 • ۳-۶ -۳تعریف عملیاتی متغیرهای کنترل۹۴
 • ۳-۷ روش وابزار گرداوری اطلاعات۹۶
 • ۳-۸ روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها۹۶
 • ۳-۸-۱ رگرسیون۹۷
 • ۳-۸-۱-۱ آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (k-s)97
 • ۳-۸-۱-۲ آزمون همبستگی۹۷
 • ۳-۸-۱-۳ آزمون دوربین-واتسن۹۸
 • ۳-۸-۱-۴ آزمون هم خطی۹۹
 • ۳-۹  خلاصه‌ی فصل۱۰۰
 • فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها – رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری
 • ۴-۱- مقدمه۱۰۲
 • ۴-۲- يافته هاي توصیفی۱۰۳
 • ۴-۳-  آزمون نرمال بودن داده ها۱۰۶
 • ۴-۵- ازمون فرضیه ها۱۱۰
 • ۴-۵-۱-آزمون فرضيه اول۱۱۰
 • ۴-۵-۱-۱ آزمون هم خطی فرضيه اول۱۱۱
 • ۴-۵-۱-۲ آزمون نرمال بودن خطاهای  فرضيه اول۱۱۲
 • ۴-۵-۲-آزمون فرضيه دوم۱۱۴
 • ۴-۵-۲-۱ آزمون هم خطی فرضيه دوم۱۱۵
 • ۴-۵-۲-۲-آزمون  نرمال بودن خطاهای فرضيه دوم۱۱۵
 • ۴-۵-۳-ازمون فرضیه سوم۱۱۸
 • ۴-۵-۳-۱آزمون  هم خطی فرضیه سوم۱۱۹
 • ۴-۵-۳-۲آزمون نرمال بودن خطاهای  فرضیه سوم۱۱۹
 • ۴-۶-خلاصه ازمون فرضیه ها۱۲۲
 • ۴-۷- خلاصه فصل۱۲۲
 • فصل پنجم:  تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات – رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری
 • ۵-۱- مقدمه۱۲۴
 • ۵-۲- نتايج آزمون فرضيه ها۱۲۴
 • ۵-۲-۱- نتیجه آزمون فرضيه اول۱۲۵
 • ۵-۲-۲- نتیجه آزمون فرضيه دوم۱۲۵
 • ۵-۲-۳- نتیجه آزمون فرضيه سوم۱۲۵
 • ۵-۲-۴- خلاصه نتايج تحقیق۱۲۶
 • ۵-۳- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی۱۲۶
 • ۵-۴- نتیجه گیری کلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها۱۲۷
 • ۵-۵- پیشنهادهای حاصل از تحقیق۱۲۹
 • ۵-۵- ۱-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها۱۲۹
 • ۵-۵-۲ پیشنهاد برای تحقیقات اتی۱۳۰
 • ۵-۶-محدودیت های انجام تحقیق۱۳۱
 • ۵-۷- خلاصه فصل۱۳۳
 • پيوست۱۳۴
 • منابع۱۴۳

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0