راهكارهاي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي و موانع آن در توسعه صنعتي از دید سرمایه گذاران و کارکنان منطقه آزاد اروند :پایان نامه ارشد مديريت بازرگانی

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته  مديريت بازرگانی و با عنوان راهكارهاي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي و موانع آن در توسعه صنعتي از دید سرمایه گذاران و کارکنان منطقه آزاد اروند در ۱۶۶ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده راهكارهاي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي و موانع آن در توسعه صنعتي از دید سرمایه گذاران و کارکنان منطقه آزاد اروند:

این تحقیق با هدف بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاری و موانع آن در توسعه صنعتی از دید سرمایه گذاران و کارکنان منطقه آزاد اروند می باشد .در این تحقیق منظور از سرمایه گذاری امکان سرمایه گذاری توسط هر دو گروه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد و منظور از موانع جذب سرمایه گذاری هر عاملی است که روند تشکیل و توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند را تحت تأثیر منفی خود قرار   می دهد .چنانکه پیداست اقدام سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در گرو پیدایش وجود زمینه ها و پیش فرضهایی می باشد ،تا زمانی که زمینه های لازم فراهم نگردد ،سرمایه گذاری شکل نمی گیرد .

در این مطالعه ،نتایج حاکی از اثر مثبت توسعه و بهبود سیستم های مالی بر افزایش جذب سرمایه گذاری است .شاخص عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز مثبت است .متغیر آزاد سازی اقتصادی دارای اثر مثبت می باشد .متغیر قوانین و مقررات دارای ارتباط مستقیم بر جذب سرمایه گذاری می باشد در حالی که تغییرات پی در پی و عدم وضوح قوانین و مقررات اثر منفی دارد .عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری نیز به عنوان یکی دیگر از موانع مطرح شده می باشد .اثر منفی ضعف در تأسیسات زیربنایی و خدماتی مناسب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تحقیق مشهود است .

در این نوشتار با نگاهی بر عملکرد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق آزاد جهان و با شناسایی الزامات و پیش شرطهای اولیه برای جذبFDI  ،به ارائه راهکارهای لازم به منظور تقویت چارچوب سیاستگذاری ،نهادی و قانونی جذب FDI و رفع موانع مرتبط در منطقه آزاد اروند خواهیم پرداخت .

 

اهميت و ضرورت انجام تحقيق راهكارهاي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي:

در ريشه يابي علل و عوامل عدم رشد و عقب ماندگي كشورها و رديابي زمينه هاي مربوط به نابسامانيهاي اقتصادي و اجتماعي نظير بي ثباتي شاخصهاي اقتصادي و اجتماعي ،پايين بودن درآمد ناخالص ملي ،تورم ،بيكاري ،وجود فقر عمومي و غيره ،اين واقعيت را مي توان آشكارا مورد ملاحظه قرار داد ،كه كشورهاي درگير بيش از هر چيز از مشكل جذب سرمايه و عدم توان براي تجهيز سرمايه هايشان رنج مي برند.

تأسيس مناطق آزاد به منظور جذب سرمايه گذاري يكي از شيوه هايي است كه مدنظر برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي كشورهاي روبه رشد قرار گرفته است.

با توجه به تأثير فراواني كه سرمايه گذاري در منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند مي تواند بر اشتغال ،انتقال تكنولوژي ،ارزآوري و توسعه منابع انساني و… داشته باشد و با توجه به اينكه در شرايط فعلي حجم عظيمي از بيكاري در این منطقه وجود دارد و توسعه صادرات غير نفتي و تشويق فعاليتهاي مولد مورد توجه قرار گرفته است اهميت اين تحقيق بيش از پيش نمايان مي شود .از سوي ديگر عدم حصول موفقيت مورد انتظار ساير مناطق مشابه در كشور ضرورت بررسي علمي اين موضوع را نمايان مي كند تا از اين طريق بتوانيم با شناسايي موانع سرمايه گذاري نسبت به رفع آنها اقدام نموده و راهكارهاي لازم جهت جذب سرمايه گذاري بخصوص در این منطقه ارائه گردد.

شناسايي نقطه نظرات سرمايه گذاران و كارشناسان و بكارگيري آن در جهت پيشرفت سريعتر منطقه و به تبع آن پيشرفت كشور از ديگر مواردي است كه اهميت موضوع مورد بررسي را نشان مي دهد.این نوشتار بر آن است که با نگاهی بر موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه آزاد اروند ،و با شناسایی الزامات و پیش شرطهای اولیه جذب سرمایه گذاری خارجی ،به ارائه راهکارهای لازم برای تشویق و توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه آزاد اروند بپردازد.

اهداف مشخص تحقيق :

۱– ارائه راهكارهايي در خصوص جذب سرمايه گذاري خارجي

۲- تعيين موانع جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در توسعه صنعتي (منطقه آزاد اروند)

 

سؤالات تحقيق راهكارهاي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي:

۱-آيا توسعه و بهبود سيستم های مالی(بانک و بيمه خارجی)در منطقه آزاد اروند باعث افزايش سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اين منطقه مي گردد.

۲-آيا عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی باعث جذب سرمايه گذاری خارجی در اين منطقه مي گردد؟

۳-آيا آزاد سازی اقتصادی باعث جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اين منطقه مي گردد؟

۴- آيا نارسایی و نامشخص بودن پاره ای از قوانين و مقررات مربوط به مناطق آزاد مانعي در مسير سرمايه گذاري در منطقه آزاد اروند است؟

۵- آيا عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در اين منطقه مانعي در مسير سرمايه گذاري در اين منطقه است؟

۶-آيا عدم آمادگي تأسيسات زيربنايي و خدماتی مناسب مانعي در مسير سرمايه گذاري در اين منطقه است؟

 

فرضيه هاي تحقيق :

۱- بين توسعه و بهبود سيستم های مالی(بانک و بيمه خارجی)در منطقه آزاد اروند و افزايش سرمايه گذاری مستقيم خارجی در اين منطقه رابطه معنی داری وجود دارد.

۲- بين عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی و جذب سرمايه گذاری خارجی در اين منطقه رابطه معنی داری وجود دارد.

۳- بين آزاد سازی اقتصادی و جذب سرمايه گذاری مستقيم خارجی رابطه معنی داری وجود دارد.

۴- نارسایی و نامشخص بودن پاره ای از قوانين و مقررات مربوط به مناطق آزاد مانعي در مسير سرمايه گذاري در اين منطقه است.

۵ – عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در اين منطقه مانعي در مسير سرمايه گذاري در اين منطقه است.

۶ – عدم آمادگي تأسيسات زيربنايي و خدماتی مناسب مانعي در مسير سرمايه گذاري در اين منطقه است.

فهرست مطالب  راهكارهاي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي

چکیده ۱
فصل اول :کلیات تحقیق                                                                  
۱-۱   مقدمه ۳
۱-۲  بيان مسأله اساسي تحقيق ۴
۱-۳  اهميت و ضرورت انجام تحقيق ۶
۱-۴  پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ۶
۱-۵  چارچوب نظری تحقیق ۹
۱-۶ جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق ۱۰
۱-۷ اهداف مشخص تحقيق ۱۰
۱-۸ نام بهره وران و محل اجراي مطالعه موردي ۱۱
۱-۹ سؤالات تحقيق ۱۱
۱-۱۰ فرضيه هاي تحقيق ۱۱
۱-۱۱ تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصي ۱۲
۱-۱۲ شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف ،نوع داده ها و نحوه اجرا ۱۳
۱-۱۳ متغيرهاي مورد بررسي در قالب مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيري
متغيرها ۱۳
۱-۱۴ شرح كامل روش و ابزار گردآوري داده ها ۱۴
۱-۱۴-۱ روش كتابخانه اي ۱۴
۱-۱۴-۲ روش ميداني ۱۵
۱-۱۴-۲-۱روش مصاحبه ۱۵
۱-۱۴-۲-۲ روش پرسشنامه اي ۱۵
۱-۱۵جامعه آماري ،روش نمونه گيري و حجم نمونه ۱۵
۱-۱۶روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها ۱۶
۱-۱۷ سازمان و خلاصه تحقیق ۱۷
فصل دوم : ادبیات و مستندات ،چارچوب ها و مبانی ،سابقه و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۹
۲-۱ بخش اول-منطقه آزاد ۱۹
۲-۱-۱مروری بر مفاهیم و تعریف مناطق آزاد ۱۹
۲-۱-۱-۱ مناطق آزاد تجاری ۲۰
۲-۱-۱-۲  بندر آزاد ۲۱
۲-۱-۱-۳ منطقه ویژه حراست شده گمرکی ۲۱
۲-۱-۱-۴  منطقه پردازش صادرات ۲۲
۲-۱-۱-۵ منطقه ویژه اقتصادی ۲۲
۲-۱-۱-۶ بازارچه های مرزی ۲۲
۲-۱-۲   تاریخچه مناطق آزاد تجاری ۲۳
۲-۱-۳   دیدگاههای نظری مناطق آزاد ۲۳
۲-۱-۳-۱بکارگیری استراتژی توسعه صادرات به جای استراتژی جایگزینی واردات ۲۴
۲-۱-۳-۲ بکارگیری استراتژی استفاده از اصل برتری نسبی ۲۴
۲-۱-۳-۳ بکار گیری استراتژی تجارت خارجی به عنوان عامل محرکه توسعه ۲۴
۲-۱-۴ ویژگی های مناطق آزاد ۲۵
۲-۱-۴-۱تبعیت منطقه آزاد از مقررات ویژه حقوقی ۲۵
۲-۱-۴-۲ تولیدی بودن مناطق آزاد ۲۵
۲-۱-۴-۳  نظام اداری متمرکز ۲۵
۲-۱-۴-۴  صادراتی بودن مناطق آزاد ۲۶
۲-۱-۵ اهداف ایجاد مناطق آزاد ۲۷
۲-۱-۷   عوامل موفقیت مناطق آزاد ۲۷
۲-۱-۷-۱ سازگاری هدفهای منطقه آزاد با استراتژیهای اقتصادی ملی ۲۸
۲-۱-۷-۲ صراحتهای قانونی ۲۸
۲-۱-۷-۳ دسترسی به تسهیلات زیر بنایی و خدمات همگانی ۲۸
۲-۱-۷-۴ سازمان اجرائی مناسب ۲۸
۲-۱-۷-۵ ثبات سیاستهای اقتصادی ۲۹
۲-۱-۷-۶ توان انتقال تکنولوژی و فرهنگ صنعتی ۲۹
۲-۱-۷-۷ هماهنگی روانی– اجتماعی ۲۹
۲-۱-۷-۸ هماهنگی مجریان و مردم ۲۹
۲-۱-۷-۹ حمایت پیگیرانه دولت ۳۰
۲-۱-۷-۱۰ تأمین فضای بازکار و زندگی اجتماعی ۳۰
۲-۱-۸ مناطق آزاد در برابر چالش های اقتصاد جهانی ۳۰
۲-۲ بخش دوم- سرمایه ،سرمایه گذاری در مناطق آزاد ۳۱
۲-۲-۱ تعریف سرمایه ۳۱
۲-۲-۲ تعاریف سرمایه گذاری ۳۱
۲-۲-۳ مفهوم سرمایه گذاری خارجی ۳۲
۲-۲-۳-۱ انواع سرمایه گذاری خارجی ۳۲
۲-۲-۴  تئوری سرمایه گذاری ۳۳
۲-۲-۵ طبقه بندی سرمایه گذاری ۳۴
۲-۲-۶ انواع سرمایه گذاری از لحاظ مالکیت در مناطق آزاد ۳۵
۲-۲-۷ مناطق آزاد و سرمایه گذاری های خارجی ۳۶
۲-۲-۸ عوامل مؤثر در جذب سرمایه های خارجی ۳۸
۲-۲-۸-۱اندازه بازار کشور میزبان ۳۸
۲-۲-۸-۲ توسعه اقتصادی و سرمایه انسانی ۳۹
۲-۲-۸-۳  قوانین کشور میزبان ۳۹
۲-۲-۸-۴ سیاستهای مالیاتی ۴۰
۲-۲-۸-۵ دسترسی به تکنولوژی ۴۰
۲-۲-۸-۶ نرخ ارز ۴۰
۲-۲-۸-۷ گرایش صادراتی ۴۱
۲-۲-۹ جنبه های فرهنگی و اجتماعی در سرمایه گذاری خارجی ۴۱
۲-۳ بخش سوم– بررسی عملکرد مناطق آزاد در سایر کشورها ۴۳
۲-۳-۱ مقدمه ۴۳
۲-۳-۲ امارات متحده عربی(بندر آزاد جبل علی) ۴۴
۲-۳-۳ ترکیه ۴۵
۲-۳-۳-۱ امتیازات مناطق آزاد ترکیه ۴۶
۲-۳-۴ هندوستان ۴۸
۲-۳-۵ چین ۴۹
۲-۳-۵-۱ سیاست های ترجیحی ۵۰
۲-۳-۶ ایالات متحده امریکا ۵۱
۲-۳-۶-۱ انواع مناطق آزاد در ایالات متحده آمریکا ۵۱
۲-۳-۷ کره جنوبی ۵۲
۲-۳-۸ بنگلادش ۵۳
۲-۳-۸-۱ انواع سرمایه گذاری در مناطق آزاد بنگلادش ۵۴
۲-۳-۸-۲ تضمین سرمایه گذاری ۵۴
۲-۳-۸-۳ تسهیلات و مزایا ۵۴
۲-۳-۹ عمده ترین دلایل موفقیت مناطق آزاد جهان ۵۵
۲-۴ بخش چهارم- مناطق آزاد ایران و منطقه آزاد اروند ۵۶
۲-۴-۱ مناطق آزاد ایران ۵۶
۲-۴-۲ معرفی مناطق آزاد ایران ۵۹
۲-۴-۲-۱ منطقه آزاد کیش ۵۹
۲-۴-۲-۲ منطقه آزاد قشم ۵۹
۲-۴-۲-۳ منطقه آزاد انزلی ۶۰
۲-۴-۲-۴ منطقه آزاد ارس ۶۰
۲-۴-۲-۵ منطقه آزاد چابهار ۶۱
۲-۴-۲-۶ منطقه آزاد اروند ۶۲
۲-۴-۳ موقعیت جغرافیایی ،ترانزیت و تجارت در منطقه آزاد اروند ۶۲
۲-۴-۳-۱ موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند ۶۳
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۴-۳-۲ راه های ارتباطی  و مسافرتی منطقه آزاد اروند ۶۵
۲-۴-۳-۳ صنایع و درآمد منطقه آزاد اروند ۶۸
۲-۴-۳-۴ پتانسیل و مزیت های سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند ۷۰
۲-۴-۳-۵ مزیت های جغرافیایی منطقه آزاد اروند برای توسعه صنعتی ۷۱
۲-۴-۳-۶ پتانسیل های فرهنگی و نیروی انسانی ۷۱
۲-۴-۳-۷ فرصت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و سرمایه گذاری ۷۲
۲-۴-۳-۸ امکانات توریستی ۷۴
۲-۴-۳-۹ امتیازات و محدودیتهای قانونی برای افرادی که در منطقه آزاد اروند سرمایه گذاری
می نمایند ۷۵
۲-۴-۳-۱۰ جمع بندی قابلیت ها و امکانات منطقه آزاد اروند ۷۸
فصل سوم :مواد وروش ها یا روش شناسی تحقیق یا روش اجرای تحقیق
۳-۱ مقدمه ۸۰
۳-۲ روش پژوهش ۸۰
۳-۳ جامعه پژوهش ۸۰
۳-۴ محیط پژوهش ۸۰
۳-۵ نمونه گیری تحقیق ۸۰
۳-۶ ابزار گردآوری اطلاعات ،روایی و پایایی ابزار ۸۱
۳-۶-۱ روش گردآوری اطلاعات ۸۱
۳-۶-۲ تحلیل پرسشنامه ۸۱
۳-۶-۳ پایایی ۸۴
۳-۷  روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ۸۵
۳-۷-۱ آنالیز واریانس ۸۵
۳-۷-۲ همبستگی ۸۶
۳-۷-۳ رگرسیون چند گانه ۸۷
۳-۷-۴ مطالعه توصیفی داده ها ۸۷
۳-۸ محدودیت های پژوهش ۸۸
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق
۴-۱ مقدمه ۹۰
۴-۲ آزمون فرضیات ۹۰
۴-۲-۱ آزمون فرضیه اول ۹۰
۴-۲-۱-۱ آنالیز واریانس یک عاملی برای فرضیه اول ۹۲
۴-۲-۲ آزمون فرضیه دوم ۹۳
۴-۲-۲-۱ آنالیز واریانس یک عاملی برای فرضیه دوم ۹۵
۴-۲-۳ آزمون فرضیه سوم ۹۵
۴-۲-۳-۱ آنالیز واریانس یک عاملی برای فرضیه سوم ۹۷
۴-۲-۴ آزمون فرضیه چهارم ۹۸
۴-۲-۴-۱ آنالیز واریانس یک عاملی برای فرضیه چهارم ۹۹
۴-۲-۵ آزمون فرضیه پنجم ۱۰۰
۴-۲-۵-۱ آنالیز واریانس یک عاملی برای فرضیه پنجم ۱۰۱
۴-۲-۶ آزمون فرضیه ششم ۱۰۲
۴-۲-۶-۱ آنالیز واریانس یک عاملی برای فرضیه ششم ۱۰۴
۴-۳ آزمون رگرسیون (پيش بينی افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اساس متغيرهای
پيش بين) ۱۰۵
۴-۴ تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰۶
۴-۴-۱ فرضیه اول ۱۰۶
۴-۴-۲ فرضیه دوم ۱۰۶
۴-۴-۳ فرضیه سوم ۱۰۷
۴-۴-۴ فرضیه چهارم ۱۰۷
۴-۴-۵ فرضیه پنجم ۱۰۸
۴-۴-۶ فرضیه ششم ۱۰۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم : بحث ،تفسیر ، نتیجه گیری ، جمع بندی یافته ها و پیشنهادات
۵-۱ نتایج تحقیق ۱۱۱
۵-۲ پیشنهادات تحقیق ۱۲۰
۵-۳ پیشنهادات تحقیقاتی ۱۲۲
منابع و مأخذ
منابع فارسی ۱۲۴
منابع غیر فارسی ۱۲۷
پیوست ها
پیوست ۱ ،پرسش نامه تحقیق ۱۳۱
پیوست ۲ ،جداول درصد پاسخ دهندگان به سؤالات و فرضیات تحقیق ۱۳۴
پیوست ۳ ،نمودارهای درصد پاسخ دهندگان به فرضیات تحقیق ۱۳۶
پیوست ۴ ،آمار مقایسه ای واردات کالا در گمرک سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی اروند ۱۴۲
پیوست ۵ ،عملکرد مدیریت بازرگانی در ۶ ماهه نخست سال ۸۹ ۱۴۷
پیوست ۶ ،آمار گمرک سازمان ۱۴۸
پیوست ۷ ،نقشه راهنمای سازمان منطقه آزاد اروند ۱۴۹
چکیده انگلیسی ۱۵۰

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱ خلاصه جوابهای سؤالهای ۲-۱ ۸۲
جدول ۳-۲ خلاصه اطلاعات راهکارها و موانع سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند ۸۳
جدول ۳-۳ مقدار آلفای کرونباخ متغیرها ۸۴
جدول۳-۴ خلاصه آمار توصیفی داده ها ۸۷
جدول ۴-۱ خلاصه آزمون فرضیه اول ۹۱
جدول۴-۲ آماره آزمون آنالیز واریانس یک عاملی ۹۲
جدول ۴-۳ خلاصه محاسبات آماره آزمون آنالیز واریانس فرضیه اول ۹۳
جدول ۴-۴ خلاصه آزمون فرضیه دوم ۹۴
جدول ۴-۵ خلاصه محاسبات آماره آزمون آنالیز واریانس فرضیه دوم ۹۵
جدول ۴-۶ خلاصه آزمون فرضیه سوم ۹۶
جدول ۴-۷ خلاصه محاسبات آماره آزمون آنالیز واریانس فرضیه سوم ۹۷
جدول ۴-۸ خلاصه آزمون فرضیه چهارم ۹۹
جدول ۴-۹ خلاصه محاسبات آماره آزمون آنالیز واریانس فرضیه چهارم ۹۹
جدول ۴-۱۰خلاصه آزمون فرضیه پنجم ۱۰۱
جدول ۴-۱۱ خلاصه محاسبات آماره آزمون آنالیز واریانس فرضیه پنجم ۱۰۲
جدول ۴-۱۲خلاصه آزمون فرضیه ششم ۱۰۳
جدول ۴-۱۳ خلاصه محاسبات آماره آزمون آنالیز واریانس فرضیه ششم ۱۰۴
جدول ۴-۱۴ خلاصه محاسبات آزمون رگرسیونی ۱۰۵

 

فهرست شکل ها 

 
شکل ۱-۱(مدل مفهومی) ۱۴

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق تماس با ما  پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0