بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان نسبت به استفاده از روش های نوين آموزشی : دانلود پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی با فرمت WORD و در ۱۹۷ صفحه با موضوع بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان نسبت به استفاده از روش های نوين آموزشی نگارش شده است. در ادامه قسمت هایی از این تحقیق ارزشمند آمده است:

 

مقدمه تحقیق بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه  در معلمان نسبت به استفاده از روش های نوين آموزشی:

تاريخ همواره شاهد نبردها و مصيبت هايي بوده که به دليل سرکشی نفس بشرپديدآمده اند ديروز صدای شمشيرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی راکسانی برپاکرده اند که يا تعليم نديده اند يا تعليم آنها همراه با تهذيب نفس نبوده پس هيچ گاه نبايد نقش و جايگاه ارزشمند معلم را ناديده گرفت . معلم امانتی خطير و پرارزش را دراختيار دارد و بايد امانتدار باشد اوچه درتربيت فرزندان درمحيط خانه وچه رهبری سياسی- اجتماعی نقش مهمی دارد وبايد برای معلم شرايطی فراهم باشد تا به اين وظيفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و درقرآن کريم نيز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهای معلم را با بهشت مقايسه کرده است .

درسالهای اخير اهميت بررسی عوامل ايجادکنندة انگيزه در رفتار معلمان به منظور حل مشکلات آموزشی و تربيتی کشورها بيش ازگذشته مشهودگرديده است .

اکثرصاحبنظران،شناخت راهکارهای ایجاد انگیزه درمعلمان راازعوامل مهم سازگاری معلم باشغل خودمی دانند و همچنين تأکيد دارندکه چنانچه معلم باانگيزة کافی درشغل خودحاضرشود،ميزان عملکردوکارايي اوافزايش می يابد و برطبق نظرمحقق دراين صورت ازروش های نوين آموزشی با انگيزة بيشتری استفاده می کند .

بيان مسئله :

با عنايت به اينکه يکی ازمشکلات نظام های آموزش وپرورش درسراسرجهان افت تحصيلی است وجامعة ما هم دراين رهگذر سالانة ميلياردها ريال از سرماية کشور را از دست می دهد و با توجه به اينکه روش های سنتی و بدون انعطاف گذشته دراين امر دخالت بسياری دارد وهمچنين دراين راستا نقش معلم در پيشگيری ازاين افت ، حياتی است و با عنايت به اينکه کسب علوم وفنون جديد درساية بهره گيری از روشهای نوين آموزشی امکان پذيراست و معلم درجهت دستيابی به اين هدف نقش اساسی را به عهده دارد لذا شناخت معلم وکشف نيازها و راهکارهای ایجاد انگیزه های وی می تواند در اثر بخشی فرايند تدريس نوين باعث پويايي و رشد نظام يادگيری وکارايي نظام آموزش و پرورش شود

و همچنين باتوجه به ارتباط بين انگيزة معلمان با عملکرد دانش آموزان و اينکه معلم با انگيزه دانش آموز با انگيزه بارمی آورد اين سئوال مطرح است که راهکارها و عوامل ايجادکنندة انگيزة معلمان چيست ؟ به نقل از رضوی ۱۳۷۳ : « باتوجه به اينکه بررسی های مختلف نشان می دهدکه فردی که نسبت به شغل خود انگيزة کافی را ندارد و از آن احساس رضايت نمی کند ، همواره تا آخرين روزهای زندگی شغلی خود ، هم خود رنج می برد و هم ديگران ؛ به ويژه اگر معلم باشد موجب نابسامانی های رفتاری ، عاطفی وآموزشی دانش آموزان می شود » .

اهميت و ضرورت تحقيق راهکارهای ایجاد انگیزه:

اثربخشی آموزش تاحدود زيادی به اثربخشی معلمان مربوط است . درواقع بدون تأييد و تصديق معلمان ، حتی بهترين و غنی ترين مواد آموزشی نيز درقفسه های بايگانی به غبار فراموشی سپرده می شود . بنابراين جهت اصلاح وپيشرفت اساسی درکيفيت آموزش و پرورش دانش آموزان لازم است فرايند آموزش وچگونگی اثربخشی معلمان را در کلاس های درس مورد بررسی و مطالعه قراردهيم  ودراين ميان توجه به عوامل انگيزشی معلمان می تواند در اولويت های اين بررسی قرارگيرد .

معلم ازيک سو بايد محتوا و روش های دانش زمان خود را به نسل جوان منتقل سازد و آنان را آمادة کشف انديشه های نوکند و ازسوی ديگر رشد جسمی ، شناختی و عاطفی آموزندگان را به گونه ای رهبری کندکه استقلال فکری ، مسئوليت اجتماعی ، قدرت ابتکار ، آزاد انديشی و دهها صفت ديگررا به صورت پايدار دردانش آموزان به وجود آورند . چنين امری بدون داشتن انگيزه های شغلی يکی از اهداف بسيار مهم و تعيين کنندة افزايش انگيزة معلمان درفرايند تدريس وکارايي نظام آموزش و پرورش می تواند باشد .

تعاريف عملياتی :

راهکار :

ازنظرمحقق راهکار پيشنهاداتی است که برای بهبود و پيشبرد ( انجام کاری به مسئولان امر داده می شود ) .

انگيزه :

ازنظرمحقق عاملی درونی می باشدکه رفتار واعمال فرد را درجهت معينی هدايت می کند و دراو شوق و اشتياق برای انجام کاری را بوجود می آورد و دراثربوجود آمدن اين انگيزه فردکوششی را از ميان سايرکوشش هايش برای انجام کار مورد نظرانتخاب می کند .

روش های نوين :

ازنظرمحقق روشهای جديدی هستندکه جايگزين روشهای سنتی گذشته مانند : سخنرانی محض و بدون انعطاف می باشند و اين روشهای نوين تأثير بسياری دريادگيری دانش آموزان دارند .

 

اهداف تحقيق :

– بررسی راهکارهای ايجاد انگيزه در معلمان نسبت به استفاده از روش های نوين آموزشی

– بررسی تغيير درمنابع (کتاب های ) درسی و تأثيرآن در افزايش انگيزه معلمان

– بررسی تشکيل کلاس های آموزشی ضمن خدمت و تأثيرآن درافزايش انگيزة معلمان

– بررسی امکان ادامه تحصيل برای معلمان و افزايش انگيزه در آنها

– بررسی وجود امکانات بيشتر درمدرسه و تأثيرآن در افزايش انگيزة معلمان

– بررسی دايرکردن کارگاه های آموزشی و تحقيقی و تأثيرآن در افزايش انگيزة معلمان

– بررسی داشتن روابط انسانی با مديران و تأثيرآن درافزايش انگيزة معلمان

– بررسی شناخت روشهای نوين آموزشی ازطريق جزوه وکتاب و تأثيرآن درافزايش انگيزة معلمان .

 

فهرست مطالب تحقیق راهکارهای ایجاد انگیزه:

فصل اول                                                                      

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

سئوالات تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

تعاريف عملياتي

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

تعاريف مفهومي انگيزه

انگيزه شناسي معلمان

ويژگي هاي معلمان با انگيزه

رابطه نيازه با انگيزه

انواع طبقه بندي انگيزه ها

انگيزه هاي اوليه و ثانويه

انگيزه هاي گرايشي و اجتنابي

انگيزه هاي فيزيكي ،اجتماعي، رواني

نظريه هاي انگيزش

نظريه هاي انگيزه و رفتار

نظريه كورت لوين

نظريه مزلو

نظريه انتظار

طبقه بندي معاصرازتئوري هاي انگيزش

تئوري هاي درون زاد و برون زاد

تئوري دو جنبه اي انسان

تئوري انگيزش موفقيت

تئوري نيازهاي زيستي تا تعلق و رشد

انگيزش در عمل

برخي راهكارهاي ايجاد انگيزه در معلمين

روشهاي نوين تدريس

تكنولوژي آموزشي و روشهاي جديد تدريس

استفاده از ابزار تكنولوژي جديد درامرآموزش وپرورش

پيشينة تحقيق

فصل سوم : روش اجراي تحقيق

جامعه آماري

حجم نمونه

ابزار اندازه گيري

روايي و اعتبار ابزار اندازه گيري

روش جمع آوري اطلاعات

روش آماري

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                                                

يافته هاي تحقيق

پيشنهادات

محدوديت ها

ضمائم و منابع

 

 

 

 

 

 

راهنمای خرید و دانلود فایل

برای پرداخت، از کلیه کارتهای عضو شتاب میتوانید استفاده نمائید.

بعد از پرداخت آنلاین لینک دانلود فعال و نمایش داده میشود ، همچنین یک نسخه از فایل همان لحظه به ایمیل شما ارسال میگردد.

در صورت بروز  هر مشکلی،میتوانید از طریق  تماس با ما پیغام بگذارید و یا در تلگرام با ما در تماس باشید، تا شکایت شما مورد بررسی قرار گیرد.

برای دانلود فابل روی دکمه خرید و دانلود  کلیک نمایید.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0