شناسايی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بيمه ای و راهکارهای پيشگيری از آن در استان لرستان: پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

شناسايی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بيمه ای و راهکارهای پيشگيری از آن در استان لرستان: پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

پایان نامه ای که به شما همراهان صمیمی فروشگاه مسترداک معرفی میگردد از سری پایان نامه های جدید رشته مدیریت بازرگانی و با عنوان شناسايی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بيمه ای و راهکارهای پيشگيری از آن در استان لرستان  در ۱۶۵ صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد تهیه و نگارش شده است. امیدواریم مورد توجه کاربران سایت و دانشجویان عزیز مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های جذاب مدیریت قرار گیرد.

 

چکیده پایان نامه شناسايی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهای بيمه ای و راهکارهای پيشگيری از آن در استان لرستان:

کلاهبرداري در قوانين بسياري از کشورهاي جهان جرم کيفري تلقي شده و در صورت اثبات ،مرتکب آن علاوه بر بازگرداندن وجوه ناشي از کلاهبرداري، محکوم به جريمه مالي و حتي حبس مي شود. علاوه بر آن، کلاهبرداري ، ريسکي جدي براي تمامي بخش هاي مالي ، از جمله صنعت بيمه ايجاد کرده و زيانهايي که از طريق فعاليت هاي کلاهبرداري ايجاد مي شوند، منافع بيمه گران و ثبات مالي آنان را تحت تأثير قرار مي دهد.

هدف اين پژوهش شناسايي و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری از شرکتهاي بيمه اي و ارائه راهکارهاي پيشگيري از آن در استان لرستان مي باشد.بدين منظور با طرح سؤال و با روش توصيفي ـ پيمايشي اين تحقيق انجام شده است. جامعه آماري تحقيق حاضرشامل کليه افراد  شاغل، در بيمه استان لرستان مي­باشند.حجم نمونه براساس نمونه گيري تصادفي طبقه اي ساده ،۱۲۰نفرتعيين شده است. ابزار جمع‌آوري اطلاعات در اين خصوص پرسشنامه ۲۰سؤالي با پايائي آلفاي كرونباخ ۸۷/۰ بوده است.

تجزيه وتحليل داده‌هاي پژوهش در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و با كمك نرم‌افزار SPSS و و آزمون t استيودنت وآزمون فريدمن صورت گرفته است. بر اساس يافته ها ۳ شاخص(محرک/ انگيزه ، فرصت و توجيه عقلي) در ارزيابي عوامل موثر بر روي کلاهبرداري بيمه اي تاثير دارند. با توجه به اولويت بندي كه به روش تاپسيس صورت گرفت به ترتيب عوامل(عدم آگاهي از قوانين ، عدم کنترل صحيح، عدم ترويج فرهنگ بيمه، عدم استفاده از فن آوري روزدنيا وتجربه کشورهاي ديگر ، عدم آموزش تخصصي عوامل بيمه، عدم استخدام و گزينش تخصصي نيروي انساني ، و ضعف قوانين بيمه اي ) به عنوان عوامل اول تا هفتم کلاهبرداري از شرکتهاي بيمه اي شناسايي شدند.

 

واژگان کليدي : رتبه بندی عوامل کلاهبرداری  ،بيمه ،کلاهبرداري بيمه اي

اهميت و ضرورت انجام تحقيق

ورود شرکت هاي بيمه اي جديد به بازار بيمه و رقابت فزاينده آنها که با کاهش درآمدهاي حق بيمه براي شرکت ها همراه بوده است، در کنار افزايش خسارت ها باعث شده است که شرکت ها به استراتژي کاهش هزينه روي آورند.

در اين ميان موضوع مقابله با كلاهبرداري بيمه اي بعنوان يکي از ابزارهاي کاهش هزينه هاي بيمه اي توجهات را بخود جلب کرده است و حركت در اين مسيرشتاب بيشتري گرفته است(رشيدي،۱۳۸۷).

همچنان که بيمه راه خود را به سمت جامعه مدرن مصرفي باز كرده است، حجم كلاهبرداري بيمه اي افزايش يافته است. امروزه صنعت بيمه با مشكل رواج كلاهبرداري و همچنين افزايش نسبت هاي آن يعني افزايش در تعداد و مقدار كلاهبردار ي ها مواجه شده است(زينالي،۱۳۹۲).

بيمه گران كه مدتهاي مديدي است هزينه هاي كلاهبرداري را به شكل افزايش نرخ هاي حق بيمه به بيمه گذاران منتقل كرده اند؛ همچون قانون گذاران، متوليان امر قضا و گروه هاي ذينفع مصرف كننده متوجه شده اند كه معضل كلاهبرداري ديگر قابل اغماض نيست و بايد يك راهكار اساسي براي مقابله با آن برگزيد. كلاهبرداري بيمه اي و سوء استفاده بيمه اي ، نه تنها سودآوري بيمه گران را در معرض خطر قرار مي دهد بلكه بر كل مجموعه صنعت بيمه تأثير منفي مي گذارد و ممكن است براي ساختارهاي شكل يافته اجتماعي و اقتصادي بسيار مضر باشد. اعتقاد بر اين است كه كلاهبرداري بيمه اي هزينه ها را در برخي رشته هاي بيمه اي همچون(اتومبيل، آتش سوزي و درمان) بطور قابل ملاحظه افزايش مي دهد. در مجموع كلاهبرداري تهديدي بنيادي براي شالوده بيمه و كاركردهاي آن  مي باشد

 

 

فهرست مطالب پایان نامه شناسايی و رتبه بندی عوامل کلاهبرداری

چکيده: ۱

فصل اول  ۲

كليات تحقيق  ۲

مقدمه ۳

۱-۱٫ بيان مسأله ۴

۱-۲٫ اهميت و ضرورت انجام تحقيق  ۶

۱- ۳٫ اهداف تحقيق  ۷

۱- ۳- ۱٫ هدف اصلي  ۷

۱- ۳- ۲٫ اهداف فرعي  ۷

۱-۴٫  فرضيات و سؤالات تحقيق  ۷

۱-۵٫ تعاريف متغيرها و واژه هاي کليدي  ۸

۱-۵-۱٫تعاريف نظري  ۸

کلاهبرداري بيمه اي  ۸

۱-۵-۲٫تعريف عملياتي  ۸

۱-۶٫ قلمرو تحقيق: ۸

فصل دوم ۱۲

مطالعات نظري  ۱۲

مقدمه ۱۳

۲-۱٫ بيمه ۱۴

۲-۲٫ تاريخچه بيمه ۱۵

۲-۳٫ کلاهبرداري  ۱۸

۲-۴٫ کلاهبرداري بيمه اي  ۱۹

۲-۵٫ تاريخچه جرم کلاهبرداري  ۲۲

۲-۶ . ريسک کلاهبرداري و تاثير آن بر بيمه ۲۳

۲-۷ . انواع ريسک هاي کلاهبرداري در صنعت بيمه ۲۴

۲-۸ .  کلاهبرداري داخلي ( شناسايي و پيشگيري) ۲۴

۲-۹ . کلاهبرداري بيمه گذار و دعاوي خسارت( شناسايي و پيشگيري) ۲۶

۲-۱۰ . ريسک کلاهبرداري واسطه( شناسايي و پيشگيري) ۲۸

۲-۱۱ . تقسيم بندي ديگري از کلاهبرداري بيمه اي  ۳۰

۲-۱۲ . گروه هاي کلاهبرداري بيمه اي  ۳۲

۲-۱۳ . مثلث فريب يا کلاهبرداري در صنعت بيمه ۳۳

۲-۱۴ . مدل کنترل کلاهبرداري و تقلب   ۳۶

۲-۱۵ . مديريت ريسک هاي کلاهبرداري توسط بيمه گران  ۳۸

۲- ۱۶ . تبيين ارکان کلاهبرداري در صنعت بيمه ۴۱

 

۲-۱۷ . رفتار صنعت بيمه دنيا در مقابله با کلاهبرداري هاي بيمه اي …………..۵۳

۲-۱۸ . تحليل وضعيت صنعت بيمه ايران در ارتباط با ريسک هاي کلاهبرداري  ۵۶

۲-۱۹٫ موارد کلاهبرداري از شرکت هاي بيمه ۵۸

۲-۲۰٫ نقش نهادهاي و شرکت ها در امر رسيدگي به کلاهبرداري بيمه اي  ۶۰

۲-۲۱٫ روندها و ضوابط سازماني حمايت کننده در جلوگيري از کلاهبرداري بيمه اي………….۶۳

۲-۲۲٫ محدويتها ومشکلات مربوط به روند رسيدگي به کلاهبرداري بيمه اي………….۶۶

۲-۲۳ . موانع موجود براي مقابله موثر با کلاهبرداري……………………..۶۸

۲-۲۴ . راههاي مقابله با کلاهبرداري در شرکت هاي بيمه…………….۷۱

۲-۲۵ . مهم‌ترين مواردي که روند رسيدگي به پرونده‌هاي کلاهبرداري‌هاي بيمه‌اي را با مشکل مواجه مي‌کند……….۷۳

۲-۲۶ .مهم‌ترين محدوديت‌هاي کشف تقلب و کلاهبرداري‌هاي بيمه‌اي…………………۷۴

۲-۲۷٫ وظايف و نقش شرکت‌هاي بيمه ………………..۷۶

۲-۲۸٫پيشينه پژوهش………………………….۷۹

فصل سوم ۸۷

روش شناسي تحقيق  ۸۷

مقدمه ۸۸

۳-۱٫ روش تحقيق  ۸۸

۳-۲٫ جامعه آماري  ۸۹

۳-۳٫ نمونه آماري  ۸۹

۳-۴ . ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات   ۸۹

۳-۵٫ روايي و پايايي  ۹۱

۳-۶ . روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات   ۹۲

۳-۷٫مدل تحقيق: ۹۴

فصل چهارم ۹۵

تجزيه و تحليل نتايج  ۹۵

مقدمه ۹۶

۴-۱ آمارتوصيفي اطلاعات جمعيت شناختي پاسخ دهندگان  ۹۷

۴-۲ آزمون نرمال بودن متغير ها ( آزمون کولموگوروف – اسميرنوف، KS ) 100

۴-۳ بررسي پايايي تحقيق  ۱۰۳

۴-۴ تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي : ۱۰۵

۴-۴-۱-آزمون فرضيه اول: ۱۰۶

۴-۴-۲-آزمون فرضيه دوم: ۱۰۸

۴-۴-۳-آزمون فرضيه سوم: ۱۰۹

۴-۵آزمون فريدمن جهت اولويت بندي ۳ بعد در سازمان مورد مطالعه ۱۱۰

۴-۶ تعيين اوزان شاخصها ۱۱۱

۴-۷ رتبه بندی عوامل کلاهبرداری  با TOPSIS  ۱۱۵

فصل پنجم  ۱۲۲

نتيجه گيري  ۱۲۲

مقدمه ۱۲۳

۵-۱ نتيجه گيري از سوالات تحقيق  ۱۲۴

۵-۲ محدوديت هاي تحقيق  ۱۲۶

۵-۳ پيشنهادات تحقيق  ۱۲۶

۵-۳-۱پيشنهادات کاربردي  ۱۲۶

۵-۳-۲ پيشنهاد به محققين آتي  ۱۳۱

پيوست ها ۱۳۳

منابع و ماخذ  ۱۳۶

فهرست منابع فارسي  ۱۳۷

Abstract  ۱۴۳

 

 

فهرست جداول

جدول ۲-۱دسته بندي انواع کلاهبرداري بيمه اي در ادعاي خسارت…………….. ۵۴

جدول ۲-۲خلاصه اي از مطالعات پيشينه هاي داخلي و خارجي مرتبط با موضوع تحقيق…………..۸۴

جدول۴-۱ويژگي‌هاي جمعيت­شناختي کارکنان و مديران …………….۹۸

جدول ۴-۲آمار توصيفي مربوط به فرضيه هاي پژوهش………………۱۰۱

جدول ۴-۳ آزمون نرمال بودن سوالات فرضيه ها ( آزمون کولموگوروف – اسميرنوف )………….۱۰۲

جدول۴-۴ ضريب آلفاي کرونباخ ۲۰ سوال……………..۱۰۳

جدول۴-۵ضرايب آلفاي کرونباخ براي هر سوال پرسشنامه Item-Total Statistics

جدول ۴-۶ آمار توصيفي مربوط به فرضيه اصلي………….۱۰۵

جدول ۴-۷ آزمون t مربوط به فرضيه اصلي …………….۱۰۶

جدول ۴-۸آمار توصيفي مربوط به ارزيابي شاخصه انگيزه…………………۱۰۷

جدول ۴-۹آزمون t مربوط به ارزيابي شاخصه انگيزه One-Sample Test

جدول ۴-۱۰آمار توصيفي مربوط به ارزيابي بعد فرصت ………….۱۰۸

جدول ۴-۱۱آزمون t مربوط به ارزيابي بعد فرصت …………….۱۰۸

جدول ۴-۱۲آمار توصيفي مربوط به ارزيابي بعد توجيه عقلي ………….۱۰۹

جدول ۴-۱۳آزمون t مربوط به ارزيابي توجيه عقلي …………..۱۱۰

جدول ۴-۱۴ آزمون فريدمن جهت اولويت بندي شاخص ها ……..۱۱۰

جدول۴-۱۵ رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد بر اساس ۳ شاخصه موثر …………….۱۱۱

جدول ۴-۱۶ جدول ماتريس تصميم ……………۱۱۲

جدول ۴-۱۷ مقياس سازي ماتريس تصميم ………………۱۱۳

جدول ۴-۱۷ نتايج Pij

جدول ۴-۱۸ حدود اطمينان ……………۱۱۵

جدول ۴-۱۹ اوزان شاخص ها …………….۱۱۵

 

 

فهرست اشکال

شکل ۲-۱(مثلث عناصر اساسي کلاهبرداري بيمه اي، انجمن بين المللي ناظران بيمه، ۲۰۱۱)……….۳۴

شکل۲-۲ مدل کنترل کلاهبرداري ( ويان و همکاران،۲۰۰۷)……………………………………………………۳۷

شکل ۴-۱ نمودار فراواني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت………………………….۹۹

شکل ۴-۲ نمودار فراواني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سطح تحصيلات………………۹۹

شکل ۴-۳  توزيع فراوني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سابقه فعاليت در سازمان.. ۱۰۰

شکل ۴-۴ توزيع فراوني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر عنوان شغلي……………………۱۰۰

شکل ۴-۵ ورودي نرم افزار تاپسيس …………………۱۱۷

شکل ۴-۶ خروجي و نتايج نرم افزار تاپسيس ……………….۱۱۸

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ تحليل شاخص انگيزه بر عوامل موثر ……………….۱۱۹

نمودار ۴-۲ تحليل شاخص فرصت بر عوامل موثر …………………۱۲۰

نمودار۴-۳ تحليل شاخص توجيه عقلي بر عوامل موثر………………..۱۲۱

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0