رشته نقشه برداری مقطع کاردانی همراه با فایل های اتوکد : گزارش کارآموزی

رشته نقشه برداری مقطع کاردانی همراه با فایل های اتوکد : گزارش کارآموزی

این گزارش در ۱۷۵ صفحه  توسط دانشجوی رشته نقشه برداری، در مقطع کاردانی میباشد که با فرمتWORD  نگارش شده است. ضمنا تمامی محاسبات با فرمت  اکسل و اطلاعات و نقشه های هر فصل با فرمت اتوکد همراه گزارش توسط مسترداک پیوست شده است. در زیر چکیده ای از گزارش رشته نقشه برداری آورده شده است:

 

مقدمه گزارش آموزی رشته نقشه برداری:

اصولاً سر آغاز پيدايش رشته نقشه برداری  با آغاز ايجاد تمدن بشری همراه بوده است از آن هنگام که انسان برای کوچ از نقطه ای به نقطه ديگر بهترين و در عين حال کوتاهترين راه را انتخاب می کرد ، تا ايجاد شهرها و مرز بندی بين مزارع و حريم سرزمينهای تحت تسلط قبايل و تا عصر ارتباطات و هزاره سوم، نقشه و نقشه برداری با انسان همراه بوده  است .

در اين ميان يکی از پيامدهای جنگ ها و علی الخصوص جنگ جهانی دوم پيشرفت اساسی در علوم و تکنولوژی بوده است. که برای سرعت بخشيدن به اين پيشرفت تجديد نظر کلی  در برنامه های عمرانی کشور های پيشرفته   اولويت خاص يافت. در اين حال نياز روز افزون به علوم مربوط به شناخت زمين و ناهمواريهای آن موجب مدون شدن رشته نقشه برداری -که پايه های اوليه آن توسط ارتش آمريکا برای بهبود درهدفگيری توپخانه های ارتش در برابر هواپيماههای ارتش ژاپن ايجاد شده بود – گرديد. با گذشت زمان در روشها و وسايل نقشه برداری نيز تغييرات شگرفی ايجاد شد و اين شاخه از علم به صورت بحثی مجزا در رابطه با تعيين موقعيت در هر کجای کره زمين و حتی خارج از آن  در آمد.

در کشور ما نيز علوم مربوط به رشته نقشه برداری به صورت رشته تخصصی در دانشگاه به تأسی ازکشورهای پيشرفته شروع به کار کرد. و برای ايجاد مهارت در به کار گيری دروس فراگرفته شده و آشنايي بيشتر فارغ التحصيلان اين رشته بانحوه و  محيط کار نه چندان مناسب ! اين رشته در پايان دوره های تحصيلی اردوي کار ورزی قرار گرفت .

مجموعه ای که در پيش رو است نتايج آموزش تئوری در دو سال و کارعملی دوماهه  اردوی پايان دروه کاردانی است که در ده فصل به شرح زيرتهيه و تدوين شده است:

 1. توپوگرافی
 2. نرم افراز SDR mapping
 3. تفکيک و تسطيح
 4. کار عکسی
 5. ژئودزی
 6. نجوم
 7. مسير
 8. تعيين موقعيت ماهواره ای (GPS)
 9. ترازيابی دقيق
 10. زير زمين

در آغاز هر فصل ابتدا هدف و شيوه عمليات و در ادامه اطلاعات و داده های  جمع آوری شده و محاسبات مربوطه قرار گرفته است که در بعضی از فصول به علت ارتباط با فصلهای ماقبل نحوه انجام عمليات و محاسبات فصول گذشته نيز بايد مورد توجه و مرور قرار گيرد.

در پايان مجموعه پيوستها و منابع مورد استفاده در تهيه گزارش قرار دارند. در ضمن نقشه های مربوط به عمليات توپوگرافی نيز به صورت مجزا و در قطع A0 پلات گرفته شده اند.

 

عناوین و صفحات گزارش کارورزی رشته نقشه برداری :

 

 • فصل اول ………………………………..۱
 • ۱-۱)مقدمه ………………………………………….۲
 • ۱-۲) هدف از تهيه تنقشه توپوگرافي …………………..۳
 • ۱-۳)  شرايط و چگونگي انجام پيمايش  ……………………۴
 • ۱-۳-۱) شناسايي منطقه  …………………………………….۴
 • ۱-۳-۲)انتخاب رئوس پيمايش (پلي گون يا نقاط تكيه گاه ) …………۴
 • ۱-۳-۳) اندازه گيري زوايا …………………………..۵
 • ۱-۳-۴) اندازه گيري طولها …………………….۵
 • ۱-۳-۵) اندازه گيري آزيموت يك امتداد ……………………….۶
 • ۱-۳-۶) اندازه گيري ارتفاعي (ترازيابي) ………………………….۶
 • ۱-۳-۷) كنترل و سر شكني خطا در پيمايش  ………………..۶
 • ۱-۴) عمليات برداشت ……………………………..۷
 • ۱-۵) مختصات نقاط كمكي …………………………۹
 • ۱-۶) مختصات نقاط اصلي ( رئوس پيمايش )  ………………………۹
 • مختصات نقاط برداشت شده …………………………….۱۵
 • کروکی پيمايش ……………………………..۴۳
 • کروکی ترازيابی ………………………….۴۴
 • فلوچارت …………………………………..۴۵

 

 • فصل دوم ………………………………………..۴۶
 • ۱-۱) مقدمه ………………………………….۴۷
 • ۱-۲) ايجاد جاب  …………………………………….۴۸
 • ۲-۲) خواندن اطلاعات………………………..۴۸
 • ۲-۳)ويرايش اطلاعات…………………………………….۴۸
 • ۲-۴)پردازش………………………………………..۴۸
 • ۲-۵) آمادگي براي تهيه نقشه……………………………..۴۸
 • ۲-۶) چاپ…………………………………………۴۸
 • ۲-۷) شروع كار……………………………………۴۹
 • ۲-۸) خواندن نقاط و ويرايش اطلاعات…………………………۵۰
 • ۲-۹) ويرايش اطلاعات …………………………..۵۱
 • ۲-۱۰) ترسيم عوارض………………………………۵۲
 • ۲-۱۱) ترسيم منحني ميزان…………………………..۵۲
 • ۲-۱۲) امور تصحيحي………………………………۵۳
 • ۲-۱۳) امور ترسيمي………………………………..۵۴
 • ۲-۱۴) درج اعداد ارتفاعي براي نقاط…………………….۵۵
 • ۲-۱۵)طراحي شيت………………………………….۵۵
 • فلوچارت ……………………………………۵۷

 

 • فصل سوم ……………..۵۸
 • ۳-۱) مقدمه……………………۵۹
 • ۳-۲) مطالعه و تهيه پلان طرح………………..۶۰
 • ۳-۳) پياده كردن و كنترل عمليات ساختماني……………..۶۰
 • ۳-۳-۱)  پياده كردن زاويه………………………۶۰
 • ۳-۳-۲) پياده كردن فاصله………………………..۶۰
 • ۳-۳-۳) پياده كردن نقشه………………………….۶۰
 • ۳-۴) روشهاي كنترل…………………………….۶۱
 • ۳-۵) طرح پروژه از نظر عمليات خاكي و پياده كردن آن………………۶۱
 • ۳-۶) مختصات نقاط شبکه……………………………………۶۳
 • ۳-۷) محاسبات احجام……………………………….۶۵
 • ۳-۸) فلوچارت عمليات تفكيك و تسطيح…………………….۶۷

 

 • فصل چهارم ………………………….۶۸
 • ۴-۱) مقدمه…………………۶۹
 •  ۴-۲) انتخاب و شماره گذاري نقاط كنترل عكس مسطحاتي و ارتفاعي……………۷۰
 •  ۴-۲-۱)  نقاط كنترل عكسي و مسطحاتي………………………۷۰
 •  ۴-۲-۲)  نقاط كنترل عكسي ارتفاعي………………….۷۰
 •  نمودار فلوچارت عمليات كار عكسي………………۷۵

 

 • فصل پنجم …………………….۷۶
 • ۱-۱) مقدمه………………….۷۷
 • ۵-۲) مراحل كار در مثلث بندي………………………….۷۸
 • ۵-۲-۱) شناسايي نقاط و انتخاب ايستگاهها…………………………۷۸
 • ۵-۲-۲) تثبيت و علامت گذاري نقاط……………………………۷۸
 • ۵-۲-۳) اندازه گيري طول ضلع  ( اضلاع مبنا)………………………۷۸
 • ۵-۲-۴) اندازه گيري آزيموت……………………………۷۸
 • ۵-۲-۵) اندازه گيري زوايا………………………………….۷۸
 • ۵-۲-۶) محاسبات………………………………۷۸
 • ۵-۳) روشها و متد هاي مثلث بندي……………………………۷۸
 • ۵-۳-۱) چند ضلعي با نقطه داخلي………………………………….۷۸
 • ۵-۳-۲)مثلث بندي به طريق زنجيره اي…………………………..۷۸
 • ۵-۳-۳)چهار ضلعي با دو قطر………………………………..۷۹
 • ۵-۳-۳-۱) شرط ضلعي………………………………..۷۹
 • ۵-۴) خلاصه عمليات ژئودزي…………………………۸۰
 • فلوچارت عمليات ژئودزي…………………………….۹۲

 

 • فصل ششم ……………………………..۹۳
 • ۶-۱)مقدمه…………………………………..۹۴
 • ۶-۲) كاربردهاي نجوم ژئودتيك………………………….. ۹۵
 • ۶-۳) اهداف عمليات نجوم ژئودتيك……………………۹۵
 • ۶-۴) آزيموت نجومي…………………………………..۹۵
 • ۶-۵) وسيله اندازه گير زمان……………………………….۹۶
 • ۶-۵-۱)راديو و كورنوگراف…………………………………..۹۶
 • ۶-۶)تعيين آزيموت محاسباتي………………………………..۹۷
 • ۶-۷) نحوه مشاهده زاويه مشاهداتي……………………….۹۷
 • ۶-۷-۱) تكميل كوپل………………………………………۹۷
 • ستاره قطبي……………………………………………۹۸
 • ۶-۸) تعيين عرض نجوميΦ…………………………….۱۰۰
 • ۶-۹) تهيه ي ليست مشاهده براي ستارگان جنوبي………………………۱۰۱
 • ۶-۹-۱) زمان نجومي…………………………………..۱۰۱
 • ۶-۱۰) نحوه ي مشاهدات ستارگان جهت تعيين Ф………………………۱۰۲
 • ۶-۱۰-۱)  نحوه ي قرائت…………………………………..۱۰۳
 • ۶-۱۰-۲) طرز قرار دادن تلسكوپ در امتداد نصف النهار…………………….۱۰۳
 • ۶-۱۱)جداول قرائت زوايا……………………………….۱۰۵
 • ۶-۱۲)جدول محاسات تعيين آزيموت………………………….۱۰۸
 • نمودار فلوچارت عمليات نجوم (۱)…………………………..۱۱۱
 • نمودار فلوچارت عمليات نجوم (۲)……………………….۱۱۲

 

 • فصل هفتم …………………………….. ۱۱۳
 • ۷-۱) مقدمه …………………………………. …….۱۱۴
 • ۷-۲) پياده كردن مسيرطراحي شده  ………………..۱۱۵
 • ۷-۳) مشخصات مسير  ………………..۱۱۵
 • ۱) مبدا مسير………………..۱۱۵
 • ۲) مؤلفه افقي مسير  …………………..۱۱۵
 • ۳) مؤلفه قائم مسير  ………………..۱۱۵
 • ۴) مؤلفه نيمرخ مسير ……………………۱۱۶
 • قوس هاي افقي  …………………………۱۱۶
 • ۷-۴) قوس دايره اي ساده …………………………۱۱۶
 • ۷-۴-۱) پياده كردن قوس دايره ساده  ………………………..۱۱۶
 • ۷-۴-۲) پياده كردن قوس دايره ساده با روش دو قطبي ………………………۱۱۷
 • ۷-۵) قوس اتصال  ……………………………..۱۱۸
 • ۷-۵-۱) مقدمه ………………………….۱۱۸
 • ۷-۵- ۲) روابط قوس اتصال ……………………………….۱۱۸
 • ۷-۵-۳) مراحل پياده كردن اسكلت قوس تركيبي ……………………..۱۱۹
 • ۷-۶ ) نيمرخهاي عرضي و طولی …………………………………….۱۱۹
 • ۷-۶-۱ ) مقدمه …………………………………………………۱۱۹
 • ۷-۶-۲ ) تهيه نيمرخ طولي با استفاده از اندازه گيريهاي زميني  …………………..۱۲۰
 • ۷-۶-۳ ) روش تهيه نيمرخ عرضي ……………………..۱۲۰
 • جدول قرائت زوايا افقی ……………………………………….۱۲۳
 • ۷-۷) جدول تراز يابی پروفيل طولی و عرضی (داده های خام) ……………………………۱۲۴
 • ۷-۸) جدول ارتفاع نقاط  پروفيل ها ………………………..۱۲۵
 • ۷-۹) جدول مشخصات قوسها ……………………………………۱۲۶
 • ۷-۱۰)كروكي قوسها ………………………………………….۱۲۷
 • ۷-۱۱) نمودار فلوچارت عمليات مسير  ……………………………….۱۲۹

 

 • فصل هشتمGPS  ………………………… ۱۳۰
 • ۸-۱) مقدمه …………………….……………………۱۳۱
 • ۸-۲) مشخصات GPS …………………………………..132
 • ۸-۳) انواع گيرنده ها ………………………….۱۳۲
 • ۸-۴) انواع موج ……………………………………….۱۳۲
 • ۸-۵) مدوله كردن موج …………………………… ۱۳۳
 • ۸-۶) دي مدوله كردن موج ……………………………………….۱۳۳
 • ۸-۷) انواع كد در سيستم GPS ………………………….133
 • ۸-۸) پيام ناوبري …………………………………………..۱۳۳
 • ۸-۹) مشاهدات  GPS ……………………………..133
 • ۸-۹-۱)مشاهده شبه فاصله با استفاده از كد…………………………….۱۳۳
 • ۸-۹-۲) مشاهده شبه فاصله با استفاده از فاز موج حامل ……………………..۱۳۳
 • ۸-۱۰)روشهاي تعيين موقعييت باGPS…………………..134
 • ۸-۱۰-۱) روش استاتيك ………………………..۱۳۴
 • ۸-۱۰-۲) روش كنيماتيك ……………………………….۱۳۴
 • ۸-۱۰-۳)  روش PSEUDO-CENIMATIC …………………………..…134
 • ۸-۱۰-۴)  روش STOP &GO ..…………………………………..134
 • ۸-۱۰-۵) روش ON-FLY ……………………………………….135
 • ۸-۱۱)DOP ( Diulation of position )  : ……………………………….۱۳۵
 • ۸-۱۲)عمليات جمع آوري اطلاعات و مشاهدات زميني …………………………………۱۳۵
 • ۸-۱۳) انواع روش هاي برداشت ……………………………………………….۱۳۷
 • ۸-۱۴) تخليه اطلاعات و محاسبه مختصات ……………………………۱۳۷
 • ۸-۱۵)  تبديل اطلاعات به مختصات ……………………………………۱۳۸
 • ۸-۱۶) مشاهدات و كارزميني گروه …………………………………۱۳۸
 • ۸-۱۷) مقايسه دقت ارتفاعي GPS  و ارتفاع به دست آمده از ترازيابي …………………….۱۳۹
 • مشخصات فايل ها و گيرنده و نرم افراز مورد استفاده…………………………….۱۴۰
 • ۸-۱۸) داده های جمع آوری شده توسط GPS……………………………..141
 • ۸-۱۹) نمودار  رديابی ماهواره ها…………………………………….۱۴۴
 • ۸-۲۰) فلوچارت  عمليات GPS     ………………………………۱۴۷

 

 • فصل نهم …………………………..۱۴۸
 • ۹-۱) مقدمه ……………………………………۱۴۹
 • تعريف ترازيابي …………………………… ۱۵۰
 • ارتفاع مطلق ……………………………………….۱۵۰
 • ارتفاع نسبي ………………………………………..۱۵۰
 • ترازيابي هندسي …………………………………۱۵۰
 •    ترازياب ………………………………………۱۵۰
 • ۹-۲)دستور العمل ساختمان ترازيابي دقيق…………………………… ۱۵۱
 • ۹-۲-۱)شناسائي محل ايستگاه…………………………… ۱۵۲
 • ۹-۲-۲) فواصل ايستگاه ها ……………………………... ۱۵۲
 • ۹-۲-۳) تعيين مختصات تقريبي ايستگاه ФوΛ ……………………….. ۱۵۲
 • ۹-۳) وسايل لازم جهت اکيپ ترازيابي درجه يک ………………………. ۱۵۲
 • ۹-۳) وسايل لازم جهت اکيپ ترازيابي درجه يک …………………… ۱۵۲
 • ۹-۴) اندازه گيري ………………………………….. ۱۵۲
 • ۹-۴-۱) تعيين محل شاخص ها و ترازياب ……………………………….. ۱۵۲
 • ۹-۴-۲)  استقرار شاخص ها روي سكل ها …………………………….. ۱۵۲
 • ۹-۴-۳)  استقرار ترازياب  ………………………………۱۵۲
 • ۹-۵)دوربين ديجيتال DNA03 ……………………………….. 153
 • ۹-۵-۱) کار با دوربين DNA03 ……………………………. 153
 • ۹-۶) محاسبات و داده های ترازيابی ……………………………. ۱۵۴
 • ۹-۷) نمودار فلوچارت عمليات ترازيابي دقيق ………………………. ۱۶۵

 

 • فصل دهم …………………………….۱۶۶
 • ۹-۱) مقدمه …………………………۱۶۷
 • ۹-۲) عمليات نقشه برداري ………………………. ۱۶۸
 • ۹-۳) عمليات بر روي زمين ………………………….  ۱۶۸
 • ۹-۴) عمليات انتقال ……………………………… ۱۶۸
 • ۹-۵) عمليات در زير زمين ……………………. ۱۶۸
 • ۹-۵-۱) علامت گذاري نقاط …………………………….. ۱۶۸
 • ۹-۵-۲) اندازه گيري فواصل  …………………………. ۱۶۸
 • ۹-۵-۳) اندازه گيري زوايا  ……………………………… ۱۶۹
 • ۹-۶) تعيين ارتفاع در نقشه برداري زير زميني  ……………………………….. ۱۶۹
 • ۹-۶-۱) روشهاي تعيين ارتفاع …………………………………….. ۱۶۹
 • ۹-۷) تهيه ي پروفيل طولي ……………………………. ۱۶۹
 • ۹-۸) برداشت مقطع تونل ( مقطع برداري ) ………………………….. ۱۶۹
 • ۱۰-۹محاسبات پيمايش تونلی …………………………… ۱۷۱
 • ۱۰-۱۰) نمودار فلوچارت عمليات زيرزميني …………………………. ۱۷۴

 

مسترداک | آموزش زبان انگلیسی | اپلیکیشن | بانک اطلاعات | برنامه نویسی و طراحی وب سایت | قالب و افزونه | پایان نامه دکترا | تاریخ | تربیت بدنی | جغرافیا | حسابداری | حقوق | رشته های پزشکی | پزشکی | روانشناسی | زبان و ادبیات فارسی | علوم تربیتی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | کشاورزی | کلام تطبیقی | مدیریت | پایان نامه کارشناسی | پایان نامه کارشناسی ارشد | تربیت بدنی | علوم انسانی | اقتصاد | تاریخ | باستان شناسی | جغرافیا | حقوق | رشته حسابداری | روانشناسی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات فارسی | علوم اجتماعی | علوم تربیتی | علوم سیاسی | فقه و حقوق اسلامی | کتابداری و اطلاع رسانی | مدیریت | علوم پایه | زمین شناسی | زیست شناسی | شیمی | فنی و مهندسی | برق | صنایع غذایی | عمران | کامپیوتر و فناوری اطلاعات | کشاورزی | هنر و معماری | معماری | پروژه آموزشی | تحقیق و جزوات آموزشی | ترجمه مقالات ISI | طرح توجیهی | کتاب | گزارش کارآموزی | نرم افزار |

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0