مقایسه رشد و جذب کادمیم توسط گندم تحت تاثیر سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم خاک

مقایسه رشد و جذب کادمیم توسط گندم تحت تاثیر سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک : پایان نامه ارشد مهندسی کشاورزی علوم خاک

کشور عزیزمان ایران با توجه به تنوع اقلیم ، آب و هوای مطبوع و اراضی وسیعی که در اختیار دارد در صورت مدیریت در عرصه کشاورزی میتواند یکی از قطب های بلامنازع کشاورزی دنیا باشد و با پرورش دانش آموختگان خبره در گرایش های مختلف رشته کشاورزی میتوان به این مهم نایل آمد. مسترداک در ادامه به معرفی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کشاورزی میپردازد. پایان نامه حاضر با عنوان”  مقایسه رشد و جذب کادمیم توسط گندم تحت تاثیر سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک” با گرایش  کشاورزی علوم خاک و با فرمت Word (قابل ویرایش) تقدیم شما دانشجویان عزیز میگردد.

 

چکیده مقایسه رشد و جذب کادمیم توسط گندم تحت تاثیر سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک:

به منظور بررسی اثر اسید هومیک و زئولیت بر جذب کادمیم و تاثیر آن بر شاخص­های رشدی و جذب عناصر توسط گندم، آزمایشی گلدانی در قالب فاکتوریل و بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تیمار کادمیم(سه سطح ۰، ۷۵و ۱۵۰ میلی­گرم در کیلوگرم)، زئولیت(۰، ۵/۱ و ۳ درصد) و اسید هومیک(۰، ۳ و ۶ گرم در کیلوگرم خاک)، با سه تکرار در سال زراعی ۹۳-۱۳۹۲، در گلخانه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اجرا گردید

. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش شدت تنش کادمیم منجر به کاهش شاخص­های رشدی از قبیل: ارتفاع گیاه، وزن ماده خشک اندام هوایی، وزن ماده خشک ریشه گیاه و طول ریشه شد. همچنین به موازات افزایش تنش کادمیم در خاک خصوصیات فیزیولوژیکی نیز تحت تاثیر قرار گرفت و غلظت پرولین و رنگدانه­های فتوسنتزی نیز به طور معنی­داری کاهش یافت. افزایش کادمیم جذب عناصری مثل فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی، مس و آهن را نیز کاهش داد اما منجر به افزایش جذب کادمیم و سدیم توسط گیاه گردید. افزایش غلظت زئولیت و اسید هومیک در خاک باعث بهبود شاخص­های رشدی و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شد و جذب عناصری مثل فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم، منیزیم، روی، مس و آهن را در سطح یک درصد افزایش داده است. این دو تیمار موجب تعدیل سمیت کادمیم در خاک شده و جذب این عنصر توسط گیاه را کاهش داده ­اند. در مورد ارتفاع گیاه، وزن خشک اندام هوایی، خصوصیات فیزیولوژیک و جذب عناصری مثل کادمیم، روی، مس، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم تاثیر زئولیت نسبت به اسید هومیک بیشتر بود. اما اسید هومیک بر روی وزن ماده خشک ریشه، مجموع طول ریشه و جذب کلسیم نسبت به زئولیت تاثیرگذارتر می­باشد.

 

بیان مساله

آلودگی خاك به فلزات سنگین، فلزاتی که جرم مخصوص آنها بیش از ۶ است (آلووي[۱]، ۱۹۹۰)، یکی ازمعضلات زیست محیطی عصر حاضر می­باشد، چرا که تجمع زیاد و طولانی مدت این فلزات درآب و خاك، امکان انتقال آنها را به زنجیره­هاي غذایی انسان و حیوان فراهم می­آورد (کانینگهام و همکاران[۲]، ۱۹۷۵).

فلزات سنگین از طریق فرآیند­هاي خاكسازي یا فعالیتهاي انسانی وارد خاك می­شوند (ایوقبو و همکاران[۳]، ۲۰۰۵). استخراج و ذوب فلزات، تخلیه فاضلاب­هاي شهري و صنعتی و مصرف لجن آنها به عنوان کود، کاربرد کودهاي شیمیایی و آفت کش­ها در کشاورزي از جمله اصلی­ترین منابع انسانی آلودگی فلزات سنگین در خاك می­باشند (رایسویک و همکاران[۴]، ۲۰۰۹). فلزات سنگین برخلاف آلودگی­هاي آلی، بعد از ورود به خاك با تجزیه­هاي شیمیایی و میکروبی از بین نرفته و براي مدت طولانی حضور دارند (آدریانو و همکاران[۵]، ۲۰۰۴). این فلزات باعث كاهش فعاليت­های آنزيمي و تخريب ساختمان پروتئيني و در نتيجه باعث كاهش رشد گياهان مي­گردند (ویگ و همکاران[۶]،۲۰۰۳).

 

فرضيه­ ها:

  1. اسید هومیک و زئولیت در کاهش سمیت کادمیم قابل جذب گیاه در خاک توانایی­­های متفاوتی دارند.
  2. کاهش اثر سمیت کادمیم در خاک توسط اسید هومیک و زئولیت باعث بهبود رشد گیاه می گردد.

 

اهداف اصلي:

  1. بررسی اثر اسید هومیک و زئولیت در کاهش میزان جذب و اثرات سوء کادمیم در گیاه

اهداف فرعي:

  1. تعیین میزان جذب کادمیم از خاک­های اصلاح شده با اسید هومیک و زئولیت توسط گیاه گندم

 

نتیجه گیری کلی و پیشنهادات

نتایج این تحقیق نشان داد که تنش کادمیم منجر به کاهش معنی­دار شاخص­های رشدی از جمله: ارتفاع گیاه، وزن ماده خشک اندام هوایی، وزن ماده خشک ریشه و مجموع طول ریشه گیاه گردید. اما افزودن زئولیت و اسید هومیک به خاک باعث بهبود این شاخص­ها در تمام سطوح تنش کادمیم گردید. این امر نشان دهنده اثر مثبت زئولیت و اسید هومیک در تغذیه بهتر گیاه می­باشد که در نهایت منجر به افزایش شاخص­های رشدی می­شود. بررسی­ها نشان داد که تاثیر گذاری زئولیت بر روی ارتفاع گیاه و وزن ماده خشک اندام هوایی نسبت به اسید هومیک بیشتر بوده است. اما در مورد وزن ماده خشک ریشه و مجموع طول ریشه اثر اسید هومیک در افزایش درصد این شاخص­ها بیشتر از زئولیت بود.

گیاهان همچنین در مواجهه با تنش تغییراتی فیزیولوژیکی در خود ایجاد می­کنند که یکی از این تغییرات تجمع پرولین می­باشد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نیز نشان می­دهد که در صورت وجود تنش کادمیم در خاک، غلظت پرولین در گیاه افزایش می­یابد. البته حضور اسید هومیک و زئولیت در خاک کاهش معنی ­دار میزان پرولین در گیاه را در پی داشت. در مورد کاهش این صفت فیزیولوژیک هم تاثیرگذاری زئولیت بیشتر از اسید هومیک بوده است.

یکی دیگر از شاخص­های فیزیولوژیکی گیاه که تحت تاثیر تنش قرار می­گیرد غلظت رنگدانه­های گیاهی می­باشد. با افزایش شدت تنش، غلظت کلروفیل در گیاه کاهش می­یابد. افزایش غلظت کادمیم در خاک منجر به کاهش غلظت کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کارتنویید گیاه گردید. با افزایش سطوح اسید هومیک و زئولیت در خاک سمیت کادمیم تعدیل یافته و مقدار رنگیزه­های فتوسنتزی افزایش می­یابد. تاثیرگذاری زئولیت بر افزایش غلظت رنگیزه های فتوسنتزی در گیاه نسبت به اسید هومیک بیشتر بوده است.

نتایج همچنین نشان داد که با افزایش غلظت کادمیم در خاک، غلظت عناصری مثل فسفر، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، روی، مس و آهن کاهش یافت. اما افزایش سطوح تنش کادمیم، منجر به افزایش جذب عناصر سدیم و کادمیم توسط گیاه شد. در سطوح مشابه تنش کادمیم، هر دو تیمار اسید هومیک و زئولیت باعث افزایش معنی­دار جذب عناصر فسفر، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، سدیم، روی، مس و آهن گردید. هر دو تیمار اسید هومیک و زئولیت تاثیر معنی­داری بر غلظت کادمیم هم در ریشه و هم در اندام هوایی داشتند و باعث کاهش جذب این عنصر توسط گیاه شدند. در مورد عناصر کادمیم، روی، مس، آهن، فسفر، منیزیم و پتاسیم تاثیر زئولیت در درصد جذب این عناصر بیشتر از اسید هومیک می­باشد. اما درصد افزایش جذب کلسیم توسط اسید هومیک بیشتر از زئولیت تحت تاثیر قرار می­گیرد.

به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هر دو تیمار اسید هومیک و زئولیت قادرند اثر نامطلوب کادمیم در گیاه را کاهش داده و باعث بهبود خصوصیات رشدی و جذب عناصر توسط گیاه گردند. کانی زئولیت به دلیل داشتن ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، قدرت گزینش پذیری و ساختار متخلخل سبب کاهش غلظت کادمیم در گیاه شده است. همچنین اسید هومیک به دلیل داشتن گروه های عاملی کربوکسیل و هیدروکسیل جذب عناصر سنگین را کاهش می­دهد از سوی دیگر اسید هومیک با عناصر غذایی تشکیل کلات داده و جذب آن­ها را توسط گیاه افزایش می­دهد. همچنین این اسید آلی باعث بهبود خصوصیات خاک شده و رشد ریشه را افزایش می­دهد و به این ترتیب باعث افزایش فراهمی عناصر ضروری برای گیاه شده و منجر به بهبود رشد خواهد شد.

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه. ۲

۱-۱ بیان مساله. ۲

۱-۲ کادمیم.. ۳

۱-۳ روش­های پالایش فلزات سنگین در خاک… ۳

۱-۱-۳ تثبیت شیمیایی.. ۳

۱-۴ زئولیت… ۴

۱-۵ اسید هومیک… ۵

۱-۶ گندم. ۵

فرضیه­ها ۶

اهداف اصلی.. ۶

اهداف فرعی.. ۶

فصل دوم: مروری بر منابع.. ۸

۲-۱ تعریف آلودگی.. ۸

۲-۲ آلاینده­ها ۸

۱-۲-۲ آلاینده های معدنی.. ۹

۲-۳ سمیت فلزات سنگین در خاک… ۱۰

۲-۴ منابع فلزات سنگین در خاک… ۱۱

۲-۵ کادمیم.. ۱۲

۱-۲-۵ منابع آلودگی به کادمیم.. ۱۳

۲-۶ اثر کادمیم بر انسان.. ۱۴

۲-۷ اثر کادمیم بر گیاهان.. ۱۵

۲-۸ روش­های حذف آلاینده­ها ۱۶

۲-۹ زئولیت… ۱۸

۱-۲-۹ معرفی زئولیت… ۱۸

۲-۲-۹ تاریخچه کشف زئولیت­ها ۱۹

۳-۲-۹ طبقه ­بندی زئولیت­ها ۲۰

۴-۲-۹ مشا و پیدایش زئولیت­ها از نظر زمین شناسی.. ۲۰

۵-۲-۹ ذخایر زئولیت در ایران.. ۲۱

۶-۲-۹ خواص زئولیت­ها ۲۱

۱-۶-۲-۹ جذب و حذف فلزات سنگین و نیمه سنگین از محیط… ۲۲

۷-۲-۹ معایب زئولیت­های طبیعی.. ۲۳

۲-۱۰ مواد آلی خاک… ۲۴

۲-۱۱ اسید هومیک… ۲۴

۱-۲-۱۱معرفی اسید هومیک… ۲۴

۲-۲-۱۱ خواص اسید هومیک… ۲۵

۳-۲-۱۱ جذب عناصر سنگین توسط اسید هومیک… ۲۷

۲-۱۲ غلات… ۲۸

۱-۲-۱۲ گندم. ۲۸

۲-۲-۱۲ اهمیت و جایگاه گندم. ۲۸

فصل سوم: مواد و روش­ها ۳۱

۳-۱ موقعیت جغرافیایی محل آزمایش…. ۳۱

۳-۲ مشخصات آب و هوایی منطقه. ۳۱

۳-۳ مشخصات طرح آزمایشی.. ۳۱

۳-۴ تهیه خاک… ۳۲

۳-۵ تهیه گلدان­ها و آماده سازی بستر کشت… ۳۲

۳-۶ آماده سازی بذور جهت کاشت… ۳۳

۳-۷ اعمال تیمارها ۳۳

۳-۸ افزودن محلول غذایی به گلدان.. ۳۳

۳-۹ برداشت گیاهان.. ۳۴

۱-۳-۹ اندام هوایی.. ۳۴

۱-۱-۳-۹ ارتفاع گیاه ۳۴

۲-۱-۳-۹ تعیین ماده خشک اندام هوایی.. ۳۵

۲-۳-۹ ریشه گیاه ۳۵

۱-۲-۳-۹ شست و شو و آماده سازی ریشه. ۳۵

۲-۲-۳-۹ تعیین وزن ماده خشک ریشه. ۳۵

۳-۲-۳-۹ اندازه گیری مجموع طول ریشه. ۳۵

۳-۱۰ استخراج و اندازه گیری میزان پرولین.. ۳۶

۳-۱۱ استخراج و اندازه گیری میزان کلروفیل.. ۳۶

۳-۱۲ تجزیه شیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ۳۷

۱-۳-۱۲ اندازه گیری فسفر. ۳۸

۲-۳-۱۲ اندازه گیری کلسیم.. ۳۸

۳-۳-۱۲ اندازه گیری کلسیم و منیزیم.. ۳۸

۴-۳-۱۲ اندازه گیری سدیم و پتاسیم.. ۳۹

۵-۳-۱۲ اندازه گیری روی، مس، آهن و کادمیم.. ۳۹

۳-۱۳ تجزیه و تحلیل داده­ها ۳۹

فصل چهارم: نتایج و بحث… ۴۱

۴-۱ شاخص­های رشدی گیاه ۴۱

۱-۴-۱ ارتفاع گیاه ۴۱

۲-۴-۱ وزن ماده خشک اندام هوایی.. ۴۷

۳-۴-۱ وزن ماده خشک ریشه. ۵۳

۴-۴-۱ مجموع طول ریشه. ۵۹

۴-۲ خصوصیات فیزیولوژیک گیاه ۶۴

۱-۴-۲ پرولین.. ۶۴

۲-۴-۲ رنگیزه­های فتوسنتزی.. ۷۰

۱-۲-۴-۲ غلظت کلروفیل a. 70

۲-۲-۴-۲ غلظت کلروفیل b.. 75

۳-۲-۴-۲ غلظت کلروفیل کل.. ۸۰

۴-۲-۴-۲ کارتنویید. ۸۵

۴-۳ غلظت عناصر کم مصرف در گیاه ۹۰

۱-۴-۳ غلظت کادمیم اندام هوایی.. ۹۰

۲-۴-۳ غلظت کادمیم ریشه. ۹۷

۳-۴-۳ غلظت روی اندام هوایی.. ۱۰۲

۴-۴-۳ غلظت روی ریشه. ۱۰۸

۵-۴-۳ غلظت مس اندام هوایی.. ۱۱۳

۶-۴-۳ غلظت مس ریشه. ۱۱۹

۷-۴-۳ غلظت آهن اندام هوایی.. ۱۲۴

۸-۴-۳ غلظت آهن ریشه. ۱۳۰

۴-۴ غلظت عناصر پر مصرف در گیاه ۱۳۵

۱-۴-۴ غلظت فسفر اندام هوایی.. ۱۳۵

۲-۴-۴ غلظت کلسیم اندام هوایی.. ۱۴۲

۳-۴-۴ غلظت منیزیم اندام هوایی.. ۱۴۷

۴-۴-۴ غلظت سدیم اندام هوایی.. ۱۵۳

۵-۴-۴ غلظت پتاسیم اندام هوایی.. ۱۵۴

فصل پنجم: نتیجه گیری کلی و پیشنهادات… ۱۶۰

پیشنهادات… ۱۶۲

منابع.. ۱۶۳

 

فهرست نمودارها

نمودار ۴-۱ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر ارتفاع گیاه ۴۵

نمودار ۴-۲ اثر متقابل سطوح مختلف کادمیم، زئولیت و اسید هومیک بر ارتفاع گیاه ۴۶

نمودار ۴-۳ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک بر وزن ماده خشک اندام هوایی گیاه ۵۲

نمودار ۴-۴ اثر متقابل سطوح مختلف کادمیم، زئولیت و اسید هومیک بر وزن ماده خشک اندام هوایی.. ۵۲

نمودار ۴-۵ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر وزن ماده خشک ریشه گیاه ۵۷

نمودار ۴-۶ اثر متقابل سطوح مختلف کادمیم، زئولیت و اسید هومیک بر وزن ماده خشک ریشه گیاه ۵۷

نمودار ۴-۷ اثر متقابل تیمارهای تنش کادمیم، زئولیت و اسید هومیک بر مجموع طول ریشه گیاه ۶۴

نمودار ۴-۸ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک بر غلظت پرولین گیاه ۶۸

نمودار ۴-۹ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت، اسید هومیک و کادمیم بر غلظت پرولین گیاه ۶۹

نمودار ۴-۱۰ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت کلروفیل b.. 79

نمودار ۴-۱۱ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت کلروفیل کل.. ۸۴

نمودار ۴-۱۲ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت کاروتنویید گیاه ۹۰

نمودار ۴-۱۳ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک بر غلظت کادمیم اندام هوایی گیاه ۹۵

نمودار ۴-۱۴ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت، اسید هومیک و کادمیم بر غلظت کادمیم اندام هوایی.. ۹۶

نمودار ۴-۱۵ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت کادمیم ریشه گیاه ۱۰۱

نمودار ۴-۱۶ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت کادمیم ریشه گیاه ۱۰۲

نمودار ۴-۱۷ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت روی اندام هوایی گیاه ۱۰۶

نمودار ۴-۱۸ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک ، زئولیت و کادمیم بر غلظت روی اندام هوایی گیاه ۱۰۷

نمودار ۴-۱۹ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت روی ریشه گیاه ۱۱۱

نمودار ۴-۲۰ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک،  زئولیت و کادمیم بر غلظت روی ریشه گیاه ۱۱۲

نمودار ۴-۲۱ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت مس اندام هوایی گیاه ۱۱۸

نمودار ۴-۲۲ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت مس اندام هوایی گیاه ۱۱۹

نمودار ۴-۲۳ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت مس ریشه گیاه ۱۲۳

نمودار ۴-۲۴ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت مس ریشه گیاه ۱۲۴

نمودار ۴-۲۵ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت آهن اندام هوایی گیاه ۱۲۸

نمودار ۴-۲۶ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت آهن ریشه گیاه ۱۳۴

نمودار ۴-۲۷ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت فسفر اندام هوایی گیاه ۱۴۱

نمودار ۴-۲۸ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت فسفر اندام هوایی.. ۱۴۲

نمودار ۴-۲۹ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت کلسیم اندام هوایی گیاه ۱۴۶

نمودار ۴-۳۰ اثر متقابل سطوح مختلف کادمیم، زئولیت و اسید هومیک بر غلظت کلسیم اندام هوایی.. ۱۴۷

نمودار ۴-۳۱ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک و زئولیت بر غلظت منیزیم اندام هوایی گیاه ۱۵۱

نمودار ۴-۳۲ اثر متقابل سطوح مختلف اسید هومیک، زئولیت و کادمیم بر غلظت منیزیم اندام هوایی.. ۱۵۲

نمودار ۴-۳۳ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت و اسید هومیک بر غلظت پتاسیم اندام هوایی گیاه ۱۵۸

نمودار ۴-۳۴ اثر متقابل سطوح مختلف زئولیت، اسید هومیک و کادمیم بر غلظت پتاسیم اندام هوایی.. ۱۵۹

 

 

فهرست جداول

جدول ۳-۱ برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک استفاده شده در آزمایش…. ۳۲

جدول ۳-۲خصوصیات شیمیایی زئولیت مورد استفاده در آزمایش…. ۳۳

جدول ۳-۳ دستور تهیه محلول غذایی به روش اسمیت و اسمیت… ۳۴

جدول ۴-۲مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر ارتفاع گیاه نسبت به تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم  ۴۲

جدول۴-۱ تجزیه واریانس اثر تیمارهای مورد مطالعه بر شاخص­های رشدی.. ۴۳

جدول ۴-۳  مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف اسید هومیک بر ارتفاع گیاه نسبت به تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم  ۴۴

جدول ۴-۴  مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر وزن ماده خشک اندام هوایی نسبت به تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۴۸

جدول ۴-۵ مقایسه میانگین داده ­ها و  تاثیر سطوح مختلف اسید هومیک بر وزن ماده خشک اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۴۹

جدول ۴-۶  مقایسه میانگین داده­ ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر وزن ماده خشک ریشه گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۵۴

جدول ۴-۷ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف اسید هومیک بر وزن ماده خشک ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۵۷

جدول ۴-۸  مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر مجموع طول ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۶۰

جدول ۴-۹  مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف اسید هومیک بر مجموع طول ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۶۱

جدول ۴-۱۰ مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر  مجموع طول ریشه گیاه. ۶۳

جدول ۴-۱۲ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت پرولین در گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۶۵

جدول ۴-۱۳ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف اسید هومیک بر غلظت پرولین در گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۶۷

جدول ۴-۱۱ تجزیه واریانس اثر تیمارهای مورد مطالعه بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه ۷۰

جدول ۴-۱۴ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کلروفیلa  در گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۷۲

جدول ۴-۱۵ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کلروفیلa  در گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۷۴

جدول ۴-۱۶ مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر غلظت کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل  کل.. ۷۵

جدول ۴-۱۷ مقایسه میانگین داده ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کلروفیل b  در گیاه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۷۶

جدول ۴-۱۸  مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت کلروفیل b در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۷۷

جدول ۴-۱۹ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کلروفیل کل در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۸۱

جدول ۴-۲۰ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت کلروفیل کل در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۸۲

جدول ۴-۲۱ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کارتنویید در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۸۶

جدول ۴-۲۲ مقایسه میانگین داده­ ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت کارتنویید در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۸۷

جدول ۴-۲۳ مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارهای آزمایشی بر غلظت کارتنویید. ۸۹

جدول ۴-۲۴ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کادمیم اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۹۱

جدول ۴-۲۵ مقایسه میانگین داده­ ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت کادمیم اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۹۲

جدول ۴-۲۳ تجزیه واریانس اثر تیمارهای مورد مطالعه بر غلظت کادمیم و روی در اندام هوایی و ریشه. ۹۳

جدول ۴-۲۶ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت کادمیم ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۹۸

جدول ۴-۲۷ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت کادمیم ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۱۰۰

جدول ۴-۲۸ مقایسه میانگین داده­ ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت روی اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۱۰۳

جدول ۴-۲۹ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت روی اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۱۰۵

جدول ۴-۳۰ مقایسه میانگین داده­ ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت روی ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۱۰۸

جدول ۴-۳۱ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت روی ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۱۱۱

جدول ۴-۳۳ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت مس اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۱۱۴

جدول ۴-۳۴ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف اسیدهومیک بر غلظت مس اندام هوایی در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلودگی کادمیم.. ۱۱۵

جدول ۴-۳۲ تجزیه واریانس تیمارهای مورد آزمایش بر غلظت مس و آهن در اندام هوایی و ریشه گیاه ۱۱۶

جدول ۴-۳۵ مقایسه میانگین داده ­ها و تاثیر سطوح مختلف زئولیت بر غلظت مس ریشه در مقایسه با تیمار شاهد در سطوح مختلف آلود

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0